Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Colofon & Disclaimer

Colofon
De website is van start gegaan in april 2005 onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in het kader van het Zevenjarenplan Toekomst Dorpskerk, zoals dat destijds is vastgesteld door de toenmalige Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Barendrecht. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om deze website te beschouwen als de website van de wijkgemeente.
Het beheer van de site is teamwork! De inhoudelijke verzorging van de website berust bij de webbeheerder, Simon Hoek, die daarbij gebruik maakt van basismateriaal (teksten en foto's) dat vanuit verschillende bronnen wordt aangeleverd, waaronder een aantal 'vaste correspondenten' uit de Protestantse Dorpskerkgemeente.
De technische realisatie van de website wordt verzorgd door Nico Laban.
Vaste fotografen zijn: Jan van den Oever en Simon Hoek.
Doordat alle betrokkenen belangeloos hun medewerking verlenen aan de site, zijn er voor de Dorpskerkgemeente géén kosten verbonden aan de instandhouding van dit steeds belangrijker wordend communicatiemiddel.
Het gehanteerde CMS systeem is door Netzaken op maat gemaakt voor deze website. Als editor wordt gebruik gemaakt van: FCKeditor.
Het gebruik van de website is aan de onderstaande regels onderworpen.
Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:
* Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door de Stuurgroep uitdrukkelijk afgewezen.
* Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
* Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.
* Van aangeboden foto's en afbeeldingen dient aangegeven te worden dat ze rechtenvrij gebruikt mogen worden.
* De Stuurgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.
* Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stuurgroep.
* Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker.
* De Stuurgroep geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites of hyperlinks.

Disclaimer
De Stuurgroep gaat zorgvuldig om met het publiceren van informatie en zal naar vermogen onderzoeken of derden rechten kunnen ontlenen aan de gepubliceerde informatie. Mocht onverhoopt publicatie plaatsvinden van informatie waarop derden publicatierecht menen te hebben, zonder dat daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden, dan zal de Stuurgroep deze informatie van de website verwijderen zodra de rechthebbende daarom verzoekt.

Groeiende belangstelling voor website
Terugkijkend op het jaar 2022 kan met dankbaarheid worden vastgesteld, dat de belangstelling voor de Dorpskerksite nog steeds groeit. De website blijft als communicatiemiddel belangrijk. In 2022 werd de Dorpskerksite zo'n 32.000 keer bezocht. Dat betekent een groei van zo'n 10% ten opzichte van het jaar 2021. Bijna elke dag krijgt de website zo'n 100 bezoekers. Het streven van uw webbeheerder blijft om meerdere malen per week nieuwe berichten toe te voegen over het 'oudste huis van Barendrecht' en over de bruisende Protestantse Dorpskerkgemeente.  Aan het begin van de achtteinde jaargang blijven suggesties en opmerkingen over de website van harte welkom op >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 
Een woord van dank aan Nico Laban, mijn trouwe webtechnische specialist op de achteregrond, want zonder zijn steun was dit allemaal niet mogelijk geweest! Simon Hoek, webbeheerder. 02.02.23

Achttien jaar Dorpskerkwebsite
In 2023 is het achttien jaar geleden dat er vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk het initiatief werd genomen om een website te wijden aan de geschiedenis van de Dorpskerk als het 'oudste huis van Barendrecht'. Het 18-jarig bestaan van de website en de vorming van de Protsetantse wijkgemeente Dorpskerk werd aangegrepen om het geheel weer eens helemaal 'op te poetsen' en te updaten. Daarbij wordt - in het verlengde van de doelstelling van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk - de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving als Godshuis en 'Herberg' steeds meer benadrukt. 01.02.23
 

De Dorpskerk: elke ondag open!

Welkom in de DK!


AVG - 4
Zoals eerder gemeld dient de PG Barendrecht te voldoen aan de aangescherpte privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Ook onze website is in enkele stappen hieraan aangepast. Met ingang van heden zijn artikelen op onze website waarin persoonsgegevens staan, achter een code geplaats. Die code zal beschikbaar worden gesteld aan leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en aan een ieder die redelijkerwijs kan aangeven waarom hij/zij de betreffende gegevens wil inzien. Over de wijze waarop de code bekend zal worden gemaakt binnen de PG Barendrecht is nog overleg gaande. In elk geval kan de code worden opgevraagd bij de webbeheerder via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  De webbeheerder zal beoordelen of u tot degenen behoort aan wie de informatie kan worden prijsgeven. Een goed voorbeeld is het Jaarboekje 2018. Dit is uitsluitend in te zien en te downloaden via de privacycode. Vraag de code aan en probeer het uit! Lees verder >> 15.09.18

AVG - 3
De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft dezer dagen naar het voorbeeld van de Protestantse Kerk in Nederland en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) haar Privacy Verklaring opgesteld,  De AVG-coördinator van de PG Barendrecht, de heer Jaap Clements, heeft verzocht om deze verklaring te publiceren op onze website. Voor deze Privacy verklaring, lees verder >>  15.09.18

AVG - 2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de Dorpskerkwebsite sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de Dorpskerksite verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG - 1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus de PKN, de PGB, de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk in het bijzonder. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Zodra de Protestantse Gemeente Barendrecht  een privacyverklaring heeft opgesteld, zal die op deze website worden gepubliceerd.  Zoals eerder gemeld, wordt er hard gewerkt aan een beveiligde deel van onze website waar alleen met een toegekende code privacygevoelige informatie  kan worden bekeken. Op die manier trachten we enerzijds als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zodra de website van een beschermd deel is voorzien, zullen ook de bestaande pagina's met privacygevoelige informatie "achter de code' worden gezet. Nieuwe privacygevoelige informatie zal tot die tijd niet worden gepubliceerd, dat geldt met name voor foto's e.d.

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende