Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.
Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 1 oktober is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant mw. ds. Marianne Moerland.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.09..23
 

Legaat voor Dorpskerk en Dorpskerkgemeente
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 7 september jl., op voorstel van het College van Kerkrentmeesters, een legaat geaccepteerd dat is toegekend door mevrouw Ria Hoornstra-Koedam. Ria is jarenlang actief geweest in de toenmalige Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, onder andere lange tijd als scriba. Zij heeft steeds een sterke band gehouden met de Dorpskerk, ook nadat vanwege een verhuizing Carnisse Haven haar wijkgemeente werd. Op haar wens werd zij na haar overlijden op 4 juni 2023 vanuit de Dorpskerk begraven op 12 juni jl. In haar testament heeft zij een omvangrijk legaat toegekend aan de Dorpskerk, ten bate van het gebouw en het gemeentewerk. Het legaat omvat een percentage van het netto saldo van haar nalatenschap. Aangezien de nalatenschap voor een belangrijk deel bestaat uit niet vrij verhandelbare effecten, zal de afwikkeling ervan geruime tijd in beslag nemen. De Algemene Kerkenraad heeft het legaat voor de Dorpskerk(gemeente) in dankbaarheid aanvaard en heeft een kleine commissie van deskundigen benoemd om de afwikkeling te begeleiden. De Commissie bestaat uit de CvK-penningmeesters Klaas Groenendijk en Gert van der Wilt, alsmede de heren Dick Schriek en Cees van den Berg. De commissie zal verantwoording afleggen aan het CvK. De tekst van dit bericht over het legaat is afgestemd met de executeur-testamentair. 26.09.23

Wist u dit. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op zondagavond 24 september begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah. Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >>
Veel meer interessante weetjes over geloof, bijbel en religie staan op >> webpagina Wist u dit? 25.09.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 24 september is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.09..23
 

Taizé-viering in de Dorpskerk
De werkgroep Taizé van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert al decennia Taizé-vieringen in de Barendrechtse Dorpskerk. In de prachtige ambianche van 'het oudste godshuis van Barendrecht' komen deze vieringen uitstekend tot haar recht. Z
ondag 24 september wordt er door de oecumenische werkgroep Taizé weer een Taizé-viering georganiseerd. Een Taizé-viering is een korte viering van ongeveer een half uur, met gesproken woord, stiltes en zang. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar vnl. zingen, een korte meditatie en korte gebeden. Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet gelovigen. Het streven is om met deze vieringen vooral ook jongeren aan te spreken. Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld. Ook u bent van harte uitgenodigd vanaf 18.45 uur in de Dorpskerk. Na afoop ontmoeten we elkaar met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Komt u ook een keertje en neem dan gerust iemand mee. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!

Nieuw Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van priester-dichter Henk Jongerius: 'Handen heb je om te geven
' .De melodie is van Ton van Erp. Lees verder >> 22.09.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Update jaarboekje 2023 PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft de update van het Jaarboekje 2023 heeft vastgesteld. Daarmee is het ook beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje, alsmede de introductie van de PG Barendrecht, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens (update september 2023): Lees verder >> 18.09.23 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 17 september is volgens de liturgische kalender geteld als '13e en laatste zondag van de zomer'. Het is tevens 'vredeszondag'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Het is een dienst van Schrift en tafel, waarbij het Heilig Avondmaal wordt gevierd. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 15.09..23
 

Filmavond V&T
De oecumenische werkgroep Vorming en Toerusting organiseert op dinsdagavond 19 september om 19.30 uur in ‘De Ontmoeting’ weer een filmavond. Dit keer wordt de aangrijpende film “Tula, De Opstand” (van Nederlandse regisseur Jeroen Leinders) vertoond. De film “Tula, De Opstand” brengt het ontstaan, verloop en de afloop van de slavenopstand op een indrukwekkende manier in beeld. Terecht wordt de film – ook internationaal – gezien als een waarheidsgetrouw beeldverslag; berustend op zorgvuldig historisch wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie over de film, lees verder >>  15.09.23
    klik voor vergroting

Vrede: dat doe je samen!
Zondag 17 september is het 'vredeszondag' en de maand september is het de 'maand van de schepping'. 
In navolging van de migrantenviering wil de werkgroep ‘Samen vieren en beleven‘ van de gezamenlijke kerken iedere Barendrechter uitnodigen om deze middag op een laag drempelige manier over vrede na te denken, creatief om te zetten en te ervaren met elkaar. Het doel is om met bewoners van Barendrecht gezamenlijk stil te staan bij het thema Vrede en daarmee compassie, begrip en vrede in het moment te beleven en op langere termijn dichterbij te brengen. Of je nu al lang in Barendrecht woont of nog maar pas, Nederlander bent of immigrant, jong of oud; je bent van harte welkom. Deze middag wordt gehouden op het grasveld naast 'de Ontmoeting'. We starten met een meegebrachte picknick die we met elkaar delen. Hierna zijn er een aantal activiteiten om te doen; voor jong en oud. De middag is van half éen tot ongeveer half vier. Neem vooral u  ‘nieuwe buren’ mee! Informatie bij Winia Schriek of ds. Franc de Ronde.
 
Iedereen is
van harte welkom! 

Gebruik collectebonnen!
In een tijd waarin steeds meer mensen geen of weinig contant geld op zak hebben biedt de Protestantse Gemeente Barendrecht een
prima middel om bij te dragen aan de collectes, met als bijkomend voordeel gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de aftrek van giften: Collectebonnen in drie waarden. U kunt ze bestellen door overmaken van het bedrag van de gewenste  bonnen naar NL49 INGB 0005 1631 27 tnv Prot. Gemeente Barendrecht collectebonnen. Mevrouw A.H. Tuitel-Smits (0180 623 688) zorgt dat u ze thuisbezorgd krijgt. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van EURO 10,00 (20 bonnen van EURO 0,50); BLAUWE kaarten van EURO 20,00 (20 bonnen van EURO 1,00); WITTE kaarten van EURO 40,00 (20 bonnen van EURO 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd. Met de collectebonnen kunt u zonder contant geld toch bij elke eredienst bepalen hoeveel u per collectedoel wilt geven. De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen bevelen de collectebonnen van harte aan! 14.09.23

Veel belangstelling voor Dorpskerk op Open Monumentendag
Ook dit jaar was er op de Open Monumentendag - zaterdag 9 september - weer bijzonder veel belangstelling voor de Dorpskerk als 'het oudste huis van Barendrecht'. Ook in de rest van het Dorpskerkcomplex, waar de SnuffelFair werd gehouden was het de hele dag bijzonder druk (zie separaat artikel). Een honderdtal bezoekers kwam een kijkje nemen in het kerkgebouw, veelal voor het eerst. Ongeveer de helft van hen nam de moeite om in de warmte twee trappen te beklimmen om het eeuwenoude torenuurwerk te bekijken. Degenen die beneden bleven konden in de kerkzaal de film 'Alles heeft zijn tijd' bekijken. Die film geeft uitleg over de werking van het recent gerestaureerde torenuurwerk dat stamt uit het begin van de 17e eeuw. (kijk verder >>). De kerkrentmeesters Alie den Engelsman en Simon Hoek gaven deskundige uitleg over de geschiedenis en alle monumentale elementen van de Dorpskerk. 11.09.23
   

Snuffel Fair bijzonder geslaagd
De werkgroepen Snuffelmarkt en Kerktuin hebben een unieke Snuffel Fair georganiseerd op de Open Monumentendag, waarbij de opbrengst wordt besteedt aan een specifiek stuk groot onderhoud van de Dorpskerk. Na weken van voorbereiding hebben de dames en heren van beide werkgroepen van de Dorpskerkgemeente de vele bezoekers een fantastische dag bezorgd. De koster van de Dorpskerk met al zijn dames verzorgde de inwendige mens. De hele dag was het een drukte van belang en dat heeft dan ook geresulteerd in het prachtige netto eindresultaat van € 4000! Binnenkort volgt een uitgebreider verslag van deze bijzonder geslaagde dag, compleet met foto's. 11.09.23

Indrukwekkende liturgische schikking bij de Startzondag
Voor de oecumenische Startzondag hebben dames van alle vier betrokken kerken een indrukwekkende liturgische schikking gemaakt over het thema 'Geloof, Hoop en Liefde'. 
Het grote hart is verbonden aan de kleur rood, symbool voor de liefde en het hart met de zonnebloemen verbeeldt de vraag om ons open te stellen voor de ander. Een ruw houten kruis met distels, is verbonden aan de kleur blauw, symbool van het geloof, de kleur van trouw en van Gods nabijheid. Een anker, bekleed met conifeergroen, is verbonden aan de kleur groen het symbool van de hoop en de toekomst. Op de webpagina van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken wordt binnenkort een uitgebreid artikel geplaatst met veel meer foto's. 11.09.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . . Startzondag 
Op zondag 10 september werd de gezamenlijke Startzondag van de St. Augustinusparochie, Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk gehouden. Deze dienst werd in de Bethelkerk gehouden, die ondanks de hoge temperaturen zeer goed bezet was. Voorgangers waren ds. Franc de Ronde drs. Maarten van Boekel. Muzikale medewerking werd verleend door leden van de Choir Company o.l.v. Maarten Wassink. Het thema was 'Ga mee! Eenheid, Vrijheid, Liefde.' De collecte was voor het Kerk in Actie doel: Noodhulp Afghanistan. Na afloop maakten veel kerkgangers van de koffie met Oekraïens gebak. Binnenkort volgen nog enkele foto's. 11.09.23

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied over de schepping van dominee-dichter Hans Bouma: 'een wereld vol gemis
De melodie is van Frits Mehrtens, die het maakte voor Gezang 223 uit het Liedboek voor de Kerken (1973). Lees verder >> 10.09.23  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 3 september is volgens de liturgische kalender geteld als '11e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.09..23
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een pelgrimslied van Andries Govaart: '
Vroeg in de morgen - dauw lag op het land -' De melodie is van Toon Hagen. Lees verder >> 01.09.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Vooraankondiging: Vredeszondag
Zondag 17 september is het vredeszondag en de maand september is ook de maand van de schepping. In navolging van de migrantenviering wil de werkgroep ‘Samen vieren en beleven‘ van de gezamenlijke kerken iedere Barendrechter uitnodigen om deze middag op een laag drempelige manier over vrede na te denken, creatief om te zetten en te ervaren met elkaar. Het doel is om met bewoners van Barendrecht gezamenlijk stil te staan bij het thema Vrede en daarmee compassie, begrip en vrede in het moment te beleven en op langere termijn dichterbij te brengen. Of je nu al lang in Barendrecht woont of nog maar pas, Nederlander bent of immigrant, jong of oud ; je bent van harte welkom. Deze middag wordt gehouden op het grasveld naast de Ontmoeting. We starten met een meegebrachte picknick die we met elkaar delen. Hierna zijn er een aantal activiteiten om te doen; voor jong en oud. Iedereen is dan ook van harte welkom om vanuit eigen inspiratie deel te nemen en bij te dragen. De middag is van half éen tot ongeveer half vier. Neem vooral uw  ‘nieuwe buren’ mee!  Informatie bij Winia Schriek of ds. Franc de Ronde. 29.08.23
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 27 augustus is volgens de liturgische kalender geteld als '10e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.08..23
 

Kerken promoten theatervoorstelling 'In Gods naam'
De Protestantse Gemeenten van Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet, Pernis en Barendrecht promoten gezamenlijk de theatervoorstelling 'In Gods naam'. De voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger Bastiaan Ragas. Hij verwoordt hierin zijn hernieuwde ontdekking van de Bijbel. Bastiaan Ragas werd enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met ds. Ad van Nieuwpoort heeft hij zich verder verdiept in de context van deze verhalen. Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten er onbekend mee zijn of ze hebben afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Ragas ervan overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd. Noteer de datum 15 november 20.00 uur. Theater Het Kruispunt. De verkoop van kaarten via de kerken start 28 augsutus via www.theateringodsnaam.nl/barendrecht. Voor meer informatie, lees verder >> 13/24.08.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 20 augustus is volgens de liturgische kalender geteld als '9e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.08..23
 

Lied van de week 
Ook ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op theoloog-dichter Willem Barnard. Hij belicht een bewerking van Barnard van het 15 eeuwen oude kerklied 
'Audi benigne con-ditor'. 'Schepper goedertieren, hoor ons genadig aan!' Lees verder >>  19.08.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat . . . ? Het mooiste lied van Willem Barnard 
Het Nederlands Dagblad heeft onlangs een enquête uitgeschreven met de vraag, wat men het mooiste lied van theoloog-dichter Willem Barnard (1920-2010) vindt. Het lied '
De aarde is vervuld’ werd gekozen tot mooiste lied van Willem Barnard. Het staat in het nieuwe Liedboek (650) op een melodie van Frits Mehrtens. In de top 5 van veel gekozen Barnard-liederen stonden verder: ‘Alles wat over ons geschreven is’, ‘Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom’, ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang' en het lied: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’. De enquête was uitgeschreven ter gelegenheid van de publicatie van het verzamelde werk van Barnard: 'In Wind en Vuur'. Zie ook >> het op 24 april j.l. geplaatste artikel. 18.08.23

Platina Huwelijksviering in Dorpskerk
Op zaterdag 19 augustus vieren Piet (97) en Coks (91) Laban hun 70-jarige huwelijksjubileum. Zij zullen dit vieren in de vorm van een vesper in de Dorpskerk te midden van hun kinderen en (achter-)kleinkinderen. Ook vrienden en kennissen uit hun directe omgeving worden bij deze hartelijk uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. De viering start om 16.00 uur. Piet en Coks stellen uw aanwezigheid op prijs! Ga voor meer informatie naar >> e.alaban@freeler.nl 13.08.23

Nieuwe predikanten op komst (3)
In het kerkblad 'Klankbord' maakte de kerkenraad van de wijkgemeente Bethelkerk bekend, dat ook zij een beoogd te beroepen predikant in beeld hebben. Als ook deze beroepingsprocedure succesvol kan worden afgerond, zullen daarmee alle predikantsvacatures binnen de PG Barendrecht zijn vervuld.  13.08.23

Nieuwe predikanten op komst (2)
Zoals vermeld het kerkblad 'Klankbord', zijn er nieuwe predikanten op komst voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. Als tweede kondigde de kerkenraad van de wijkgemeente Carnisse Haven aan dat ds. Yvette Pors het op haar uitgebracht beroep heeft aangenomen. Zij zal in de zomer van 2024 verhuizen naar Barendrecht en daarna worden bevestigd als opvolger van ds. Bert de Wit. Ds. Pors blijft tot haar verhuizing naar Barendrecht actief als predikant van de PKN-gemeente Maranathakerk te Giessenburg. Dr. Gert den Hartogh zal tot haar komst  als ambulant predikant betrokken blijven bij Carnisse Haven.  13.08.23

Nieuwe predikanten op komst (1)
Zoals vermeld het kerkblad 'Klankbord', zijn er nieuwe predikanten op komst voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. Als eerste krijgt de wijkgemeente Immanuëlkerk (b.a.) een opvolger voor de in 2021 overleden dominee Albert Floor in de persoon van dominee A. (Adrianus) Langeweg, die onlangs afscheid nam van de Hervormde Gemeente Haaften. Op zondag 20 Augustus zal ds. Langeweg worden bevestigd in de eredienst om 9.30 uur. Zijn intrededienst is die middag om 14.00 uur. 13.08.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 13 augustus is volgens de liturgische kalender de '8e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de laatste van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Bethelkerk geopend en de Dorpskerk gesloten. Voorganger is ds. Franc de Ronde.
 De eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Deze laatste zomerdienst is een dienst van Schrift en tafel; wat is er mooier om de serie gezamenlijke diensten af te sluiten met het samen vieren van het Heilig Avondmaal! Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >> 11.08.23
 

Kerk(tuin) in beeld - 31 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand augustus wordt aandacht besteed aan de waterbron. Verbrogen onder een varenstruik ligt een waterbron. Ga maar eens op zoek! Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 11.08.23
   

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes de schijnwerper op een lied van de dichter Michel van der Plas. Het is een lied over een gelijkenis van Jezus: de barmhartige Samaritaan. L
ees verder >>  04.08.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 6 augustus is volgens de liturgische kalender de '7e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de vijfde van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Bethelkerk geopend en de Dorpskerk gesloten. Voorganger is ds. Jaap van Rootselaar.
 De eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >> 04.08.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op theoloog-dichter Willem Barnard. Van hem is het gedicht '
De lofzang is een scala van de vrede'.  Het is een gedicht over 'het Kerklied' en over 'Zingen in de kerk'. Vermeldenswaard is, dat dit gedicht centraal stond bij de viering van het 25-jarig dienstjubileum van oud-Dorpskerkmusicus Hans van Gelder. Toenmalig Dorpskerkpredikant ds. Van Wijk wijdde er toen - in april 2008 -  een preek aan. Voor het gedicht, lees verder >>  04.08.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Vooraankondiging: Open Monumentendag met Snuffel Fair
Zoals gebruikelijk staat de Dorpskerk, als oudste, internationaal beschermde Rijksmonument van Barendrecht, ook dit jaar weer centraal op de Open Monumentendag, die gehouden wordt op zaterdag 9 september as. In de Dorpskerk worden rondleidingen gehouden door een van de Kerkrentmeesters van de protestantse Dorpskerkgemeente. Daarnaast kan er na overleg en op afspraak (i.v.m. veiligheidsaspecten) een bezoek worden gebracht aan het gerestaureerde torenuurwerk, dat zich boven in de toren bevindt. De werkgroepen Snuffelmarkt en Kerktuin zullen ook actief zijn op de Open Monumentendag. Zo zal er een bijzondere Snuffel Fair worden georganiseerd, waarbij er optredens zullen zijn van een Shantykoor, er is een Rad van Avontuur en speciale kinderactiviteiten. Binnenkort volgt meer informatie. Reserveer nu alvast de datum!  04.08.23

'Product van de maand' - augustus
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de maand augustus is het 'product van de maand' Ontbijtcrackers en Granen. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 03.08.23
   

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht weer eens op een lied van Sytze de Vries: '
Maak liefde waar, in geven en aanvaarden'. Het is opgenomen in de bundel 'Het Liefste Lied van Overzee'. Het lied kan worden gezonden op de traditionle Ierse melodie. Lees verder >>  28.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 30 juli is volgens de liturgische kalender de '6e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de vierde van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Dorpskerk geopend en de Bethelkerk gesloten. Voorganger is ds. Cees Romkes.
 De eredienst, die om 10.00 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Leden van de Dorpskerkgemeente kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>. [DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.07.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht van Maarten Luther, in een hertaling van Jan Klein: 'Uit diepe nood roep ik tot u'.  
Lees verder >>  Vanwege de vakantie van uw webbeheerder, met enige vertraging geplaatst .26.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 23 juli is volgens de liturgische kalender de '5e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de derde zondag van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Dorpskerk geopend en de Bethelkerk gesloten. Voorganger is mw. ds. Attie Minnema.
 Zij is predikant van de Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg. De eredienst, die om 10.00 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Leden van de Dorpskerkgemeente kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>. [DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 21.07.23
 

Hartelijke vakantiegroeten!
Als je elke morgen wakker mag worden met het uitzicht op de Walliser Mischabelketen in het 'Alpenglühen' (zie foto) dan is Psalm 121 het mooiste en meest toepasselijke morgenlied. . . De Zwitsers zeggen het in hun liedboek als volgt: 'Unser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluhren sind die Zeugen deiner Macht, Deiner Vatergüte Spuren. Alles in uns betet an: Grosses hast du uns getan! 
Een hartelijke vakantiegroet aan alle bezoekers van onze Dorpskerkwebsite!  
uw webbeheerder 23.07.23
  klik voor vergroting

Dorpskerk wordt verduurzaamd
Eerder dit jaar werd door het College van Kerkrentmeesters besloten tot verduurzaming van onder andere de Dorpskerk. Gezien de internationale monumentenstatus van de Dorpskerk, kunnen de geplande werkzaamheden pas worden uitgevoerd na toestemming van de plaatselijke erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook nu heeft Bureau Lakerveld onze kerkrentmeesters begeleid in de plannenmakerij en heeft de vergunningaanvraag nu verstuurd. Het is de bedoeling dat de dakconstructies van de kerk en de beglazing zullen worden geïsoleerd. De dakconstructies krijgen een bekleding van een speciale isolatiedeken, die vochtregulerend is. De glas-in-loodramen krijgen voorzetramen, die tevens schade door vandalisme zulle beperken. De ramen in de Noordbeuk zullen worden voorzien van een onzichtbaar isolatiefolie. Naar verwachting zullen de stookkosten van de Dorpskerk met enkele tientallen procenten kunnen worden gereduceerd. 22.07.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 16 juli is volgens de liturgische kalender de '4e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de tweede zondag van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is mw. ds. Marianne Moerland voorganger in een eredienst, waarin de toekomstig 2e penningmeester de gelofte zal afleggen als kerkrentmeester
. Uiteraard kan de eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >>  De Dorpskerk is deze zondag gesloten. 15.07.23
 

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de bekende theoloog en dichter Willem Barnard: 'Dit is een lied van Noach'. Het is opgenomen in diens bundel 'Verzamelde Liederen'. Frits Mehrtens schreef er een melodie voor. Het Nederlands Dagblad heeft deze zomerperiode een verkiezing uitgeschreven, over het mooiste lied van Barnard. Zie >> artikel ND. Voor het Lied van de week, 
Lees verder >> 14.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende