Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Liturgische schikkingen in de Adventstijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen maken, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De witte roos symboliseert de vrouw die op de 1e Advent een standbeeld verdient: Batseba. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 27.11.22
  Klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal.  Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier  Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent wordt Batseba geportretteerd. Zij wordt in de Bijbel genoemd als 'de vrouw van Uria', maar is ook de moeder van Koning Salomo, die als tweede van vier zonen die geboren werden uit de relatie van Koning David en Batseba. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 27.11.22 
  klik voor vergroting

Koffieconcert aangepast
Het bestuur van de Stichting Barendrecht Klassiek is er in geslaagd om een alternatief programma te bieden bij het koffieconcert dat op zondag 27 november zal worden georganiseerd in de Dorpskerk. Het geplande concert 'C'est une chanson' kon vanwege ziekte van de zangeres niet doorgaan. Celliste Aliaksandra Harbachenok is bereid gevonden om een mooi programma te presenteren van Cello-solo. Op het programma staan oa. Etudes van de Hongaarse componist  Popper en de tweede cellosuite van Joh.Seb. Bach. Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. Ook dit koffieconcert wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.  Lees verder >> 26.11.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 
Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 25.11.22

Nieuw Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van een ontroerende schoonheid: '
Da pacem Domine in diebus nostris'. Vertaald: Geef ons vrede Heer in onze dagen. Het lied werd in 2004 gecomponeerd door de Estse componist Arvo Pärt voor een vredesconcert. Lees verder >> 25.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 27 november 2022 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. Zie onderstaand artikel >> 24.11.22

  De zondagen van de Advent
In de liturgie van de Dorpskerkgemeente hebben de namen van de Adventszondagen in de liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd.
1e Advent - Zondag Levavi: vernoemd naar het lied 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'.
(Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Dit verwijst tevens naar de Zondagspsalm van de 1e Advent, Psalm 25.
2e Advent - Zondag Populus Sion: vernoemd naar het lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes' .
Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. Ook dit verwist naar de Zondagspsalm: Psalm 80.
3e Advent - Zondag Gaudete: De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde: 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!.'  In de NBV vertaling luidt dat: 'Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!'
4e Advent - Zondag Rorate Caeli: vernoemd naar het lied: 'Rorate caeli desuper et nubes pluant justum'. (Dauwt, hemelen uit de hoge, en wolken regent gerechtigheid). De naam van deze zondag verwijst tevens naar Jesaja 45:8.
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer. In de liturgie blijft het glorialied  achterwege. 24.11.22
 

Nieuws van het CvK - Begroting 2023
Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de Algemene Kerkenraad de 
begroting voor 2023 gepresenteerd en deze is vastgesteld in de vergadering van de AK van 3 november. Op deze website wordt de begroting op hoofdlijnen gepresenteerd. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting. Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023. Op 22 november a.s. is er in een algemene ledenvergadering van de PGBarendrecht een nadere uitleg gegeven en werden gestelde vragen beantwoord. Er werd ook aandacht besteed aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijk te maken. Lees verder >> 21.11.22

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek bevat tal van prachtige pareltjes, maar wist u dat er ook een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die leefde van omstreeks 230 tot 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen en ook enkele steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 20.11.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is tevens de derde (en laatste) 'Zondag van de Voleinding'. Deze zondag wordt ook wel Zondag Christus Koning genoemd, omdat we vieren dat God regeert, dat Jezus Koning is en Heer over alles. Dit is de laatste zondag waarop de liturgische kleur groen is. Voorganger is ds. Cees Romkes. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 18.11.22.
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied en zet het neer in drie varianten: 'Neem mij aan zoals ik ben
'. De oorspronkelijke tekst en melodie zijn van de Engelsman John Bell. De Nederlandse dichter René van Loenen maakte nieuwe Nederlandse tekst voor het nieuwe Liedboek. Ds. Romkes geeft daarnaast ook de Engelse versie en die uit het liedboek van Iona  Lees verder >> 18.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

De Generale Synode vergaderde
Op 11 en 12 november vergaderde de Generale Synode van de PKN. Op de agenda stond onder andere het interessante rapport: 'Speelruimte gezocht - protestantse visie op kerkgebouwen'. Lees verder >>. De Synode heeft het rapport aanvaardt als uitgangspunt voor het beleid van de kerk met betrekking tot haar kerkgebouwen. De kerkenraden van de plaatselijke gemeenten zullen in de komende tijd nader worden geïnformeerd, zodat dit rapport in de toekomst als denkkader kan worden gehanteerd 
voor beheer en gebruik van kerkgebouwen door de plaatselijke gemeenten van de protestantse kerk. De vergaderingen van de Generale Synode zijn integraal terug te kijken op YouTube, kijk verder >> 18.11.22

Er zijn weer PKN-Adventskalenders
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer PKN-Adventskalenders (gratis) te bestellen. De nieuwe kalender staat in het teken van het PKN-jaarthema: 'Aan tafel'. Er hebben een vijftal theologen/predikanten bijdragen geleverd aan de Adventskalender. Indien u niet over internet beschikt of als u niet zo computervaardig bent, kunt de kalender bestellen bij diaken Toos Volkers, tel nr. 01806-11419 (u kunt ook inspreken). Maar rechtstreeks bestellen bij de PKN kan ook 
via >> https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. PKN heeft een inkijkexemplaar beschikbaar gesteld, dus om een goede indruk te krijgen van de nieuwe Adventskalender, kijk verder >> 
18.11.22
  Klik voor vergroting

Binnenkort weer KINDERKERK!
Op zondagmiddag 11 december om 15.30 uur wordt er in de Dorpskerk weer een KINDERKERK georganiseerd voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het gaat dit keer over 'Advent is dromen'. We kijken vooruit en dromen over het Kerstfeest. Droom je met ons mee? En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee! We gaan ook weer iets knutselen en er is ook iets te eten of te drinken. Er is een prachtige poster gemaakt, kijk verder >> 17.11.22
   

Snuffelmarkt pakt groots uit bij WinterFeest
De werkgroep Snuffelmarkt grijpt het WinterFeest op zaterdag 10 december aan om nog een goed uit te pakken, maar met aangepaste openingstijden! Van 14.00 tot 19.00 uur is de gebruikelijke Snuffelmarkt geopend en ook op de Wintermarkt, die achter de Oude Pastorie wordt gehouden, zal de Snuffelmarkt prominent aanwezig zijn. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Let op: De Snuffelmarkt is die zaterdagmorgen GESLOTEN en men kan die hele dag ook GEEN ARTIKELEN AANLEVEREN! 17.11.22

Dorpskerk centraal bij WinterFeest
Al meer dan tien jaar participeert de Protestantse Dorpskerkgemeente in de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Gelukkig kan er komende decembermaand weer een WinterFeest worden georganiseerd en wel op zaterdag 10 december van 14 tot 20 uur. SEDOB heeft dit jaar gekozen voor een opzet, waarbij zo goed als alle activiteiten in of op het terrein van de Dorpskerk zullen plaatsvinden. Op het terrein achter de Oude Pastorie wordt een Wintermarkt ingericht, compleet met een kerstwensboom en een podium voor muziekoptredens. In de Oude Pastorie is de Snuffelmarkt en in de voorzaal van de Ontmoeting is er de Koffiehoek met koffie/thee én kerstcake. In de Tuinzaal zijn er kinderspelen. Ook in kerkzaal zijn er activiteiten zoals de traditionele Carol Singing van Cultuur Lokaal en Kerstconcerten van de Barendrechtse Harmonie Vereniging. Binnenkort volgt meer informatie via de website >> www.sedob.nl  17.11.22
 
Het belooft weer een sprankelend
WinterFeest in Kerstsfeer
te worden, waarbij
het Dorpskerkcomplex
centraal staat.

Evensongs komen terug in de Dorpskerk
Nadat er in de afgelopen jaren in de Dorpskerk succesvol enkele Evensongs werden georganiseerd, zal dat initiatief weer worden opgepakt. Thea Verhagen, 2e kerkmusicus van de Dorpskerkgemeente, zal dit na overleg met Johan Sonneveld, gaan coördineren samen met  de predikanten De Ronde en Romkes en de werkgroep Eredienst. Er zullen drie Evensongs worden georganiseerd in de maanden januari, maart en mei van volgend jaar. Aan elke Evensong, die op zondagavonden zullen plaatsvinden, zal een koor medewerking verlenen. In de Adventsperiode van 2023 zal er ook weer een Festival of Lessons and Carols worden georganiseerd in de Dorpskerk. Later volgt meer informatie. 17.11.22

Oud-Dorpskerkpredikant Mettau overleden
Onlangs werd bericht ontvangen dat ds.Jaap Mettau op 5 november is overleden in de leeftijd van 96 jaar. Hij is van april 1983 tot april 1988 Dorpskerkpredikant geweest, dat was ongeveer in dezelfde periode dat ook ds. Meindert Boersma Dorpskerkpredikant was. Ds. Mettau 
werkte als predikant van de Evangelische Kirche Rheinland. Daarna was hij hervormd predikant te Soest (1964), Rotterdam-IJsselmonde (1970) en Barendrecht. Vanuit de Dorpskerkgemeente ging hij met emeritaat. In het Nieuwe Liedboek staat één lied van hem. Dat is Lied 739 'Wat heeft Maria ons bewaard', waarvan hij de melodie maakte bij een tekst van de dichter Muus Jacobse. Ds. Mettau is degene geweest die de aandacht voor Liturgie en Kerkmuziek binnen de Dorpskerkgemeente sterk heeft gestimuleerd. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn, want tot op de dag van vandaag is die aandacht onverminderd groot gebleven. 17.11.22  

Imponerende Oogstdienst
De eredienst op zondag 13 november was een viering met een dubbele focus: Enerzijds was het een Oogstdienst, waarbij er aandacht was voor het danken voor gewas en arbeid; anderzijds was het een dienst van Schrift en tafel, waarbij de viering van het Heilig Avondmaal centraal stond. Het werd een imponerende viering. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt, waarin beide elementen van de viering waren verwerkt. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>
 15.11.22
  klik voor vergroting

Kerstvoorbereidingen
De Protestantse Contactgroep Barendrecht Centrum (PCBC) gaat de
 komende week aan de slag om de kerstattenties voor de 80-plussers uit de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk klaar te maken. De contactpersonen brengen een uitnodiging voor de Kerstviering 19 december, een kerstgroet geschreven door Franc de Ronde met een foto van een schilderij van Marjolein Speelman en een ledkaars. We hopen op deze manier een klein lichtpuntje te kunnen brengen. Het thema voor de Kerstviering is: 'Licht dat met ons meegaat'. 14.11.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 november is de negende zondag van de herfst. Het is voor de Dorpskerkgemeente de Oogstdienst, waarbij de eredienst in het teken staat van de dankdag voor gewas en arbeid. Het is tevens een dienst van Schrift en tafel, Tot aan de Adventstijd is de liturgische kleur groen. Voorgangers is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 12.11.22.
 

Uw energiecompensatie niet nodig? Doneren kan!
Deze maand en in december krijgt elk huishouden 190 euro als energiecompensatie. De ene energieleverancier stort dit bedrag op de rekening, bij anderen wordt het verrekend met de maandelijkse kosten of pas bij de eindafrekening. Landelijk zijn veel acties opgestart door mensen die deze compensatie van in totaal 380 euro niet nodig hebben en liever doneren aan mensen die dit wel heel goed kunnen gebruiken. Wilt u uw tegemoetkoming doneren aan dorpsgenoten die dat harder nodig hebben, maar weet u niet goed waar u hiervoor terecht kunt?
De diaconie zet een aantal lokale stichtingen voor u op een rij:
* De Voedselbank Barendrecht zet zich in voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om voldoende zijn/haar boodschappen te doen: www.voedselbankbarendrecht.nl/wordt-sponsor.
* Kledingbank Uniek helpt minima in Barendrecht en Albrandswaard.
  Zij zorgen onder andere voor kleding, fietsen en verjaardagdozen voor kinderen tot en met 10 jaar. www.stichtinguniek.nl/contact
Het Diaconaal Fonds helpt Barendrechters met een laag besteedbaar inkomen: www.diaconaalfondsbarendrecht.nl/donaties.
* Liever doneren aan een landelijke stichting? Kijk dan op www.barendrecht.nl/eneriecompensatie-doneren voor ideeën  12.11.22

Schoenendoosactie voor Oekraïense en Poolse kinderen
Ook dit jaar doet de Dorpskerkgemeente mee met de jaarlijkse ‘Schoenendoos actie’. Wie voor 21 november een schoenendoos vult met veel lekkers, leuks en nuttigs, kan daarmee een lichtstraaltje in het leven brengen van een Oekraïens of Pools kind. Ook dozen voor tieners (met name voor jongens) zijn heel welkom! ‘Wie mee wil doen, vragen we een schoenendoos te vullen met mooie, nuttige en lekkere dingen. Door de doos te versieren en een kerstkaart toe te voegen met een persoonlijke groet, wordt hij nog feestelijker.’ Meer informatie leest u in de flyer die in de Ontmoeting ligt. De gevulde en ingepakte doos kan worden afgegeven in de Ontmoeting. Van harte aanbevolen! 12.11.22

Lied van de week 
Deze zet ds. Cees Romkes een lied van  Andries Govaart in de schijnwerper: 'Gij lieve onbekend
'. Wim Ruessink maakte er een melodie bij. Het staat in de liedbundel 'De weg die je goed doet'. Lees verder >> 11.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  11.11.22

Indrukwekkende gedachtenisdienst
De jaarlijkse eredienst waarin de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, worden herdacht behoort tot de meest indrukwekkende diensten van het jaar. Ook dit jaar was de Dorpskerk weer bijna volledig bezet en opnieuw was de viering heel bijzonder. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had wer een prachtige schikking gemaakt en de werkgroep Eredienst had de organisatie tot in de puntjes voorbereid. In de doopvont stond een vaas met witte rozen, voor elke overleden gemeentelid die met zijn of haar doopnaam werd genoemd één roos. Dit symboliseert de verbinding met de doop van hen. Ooit kregen zij bij een doopvont hun doopnamen. Nu gedenken wij ze met het noemen van die doopnamen. Tevens werd bij het noemen van elke naam een gedachtenis kaarsje aangestoken. Na het noemen van alle namen kregen de gemeenteleden de gelegenheid om ook een gedachtenis kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare. Veel gemeenteleden maakte gebruik van die gelegenheid. Voor een korte fotoreportage, kijk verder >> 11.11.22
  klik voor vergroting

Ds. De Ronde bij 'Radio Hart voor Barendrecht'
Vorige week werd ds. Franc de Ronde geïnterviewd door Jacobien Glasbergen en Arnold van der Sluis van 'Hart voor Barendrecht' op de lokale zender Exxact Barendrecht. Hij geeft een mooi inkijkje in zijn leven als (Dorpskerk)predikant en zijn liefde en motivatie voor het beroep van dominee. De hele uitzending duurt bijna een uur, maar is zéér de moeite van het beluisteren waard! Voor het interview inclusief de door hem uitgekozen muziek, luister verder >>. 07.11.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 6 november is de achtste zondag van de herfst. Het is voor de Dorpskerkgemeente de Gedachteniszondag, waarbij de eredienst in het teken staat van het gedenken van de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar. Tot aan de Adventstijd is de liturgische kleur groen. Voorgangers zijn ds. Franc de Ronde en mw. ds. Marianne Moerland. De familieleden van de overledenen zijn uitgenodigd voor deze dienst. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 04.11.22.
 

Leerhuis over de Psalmen
Op dinsdagavond 15 november wordt er weer een bijeenkomst gehouden van het Leerhuis. Dit keer is ds. Adri van der Wal te gast. 
Een zeer veelzijdig theoloog en pastor, bijbelwetenschapper en liturg. Hij heeft heel wat publicaties op zijn naam staan en is recensent in het Nederlands.Theololgisch Tijdschrift. Ds. Van der Wal zal op deze leerhuis-avond in gaan op de Psalmen en dan met name op diverse vertalingen en bewerkingen van de geliefde Psalm 84. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting. Er wordt een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld van ca. 5 euro. 04.11.22

Migrantenviering in Dorpskerk 
Op 1
3 november organiseert de werkgroep ‘Vieren en ontmoeten over grenzen heen’ in de Dorpskerk voor de derde keer een migrantenviering voor alle inwoners van Barendrecht. In deze werkgroep zitten migranten uit Eritrea, Iran, Armenië. Samen met ds. Franc de Ronde, pater Urbanus en twee leden uit de kerken is er weer een mooie viering samengesteld. De ideeën komen vanuit de migranten zelf en met elkaar maken we er een passend geheel van. Het thema deze keer is ‘Liefde en Gerechtigheid’. Er zullen liederen en gebeden in verschillende talen te horen zijn. En aan u wordt gevraagd na te denken wat liefde en/of gerechtigheid inhoudt. Hier zullen we op een interactieve manier met elkaar van gedachten wisselen. De werkgroep hoopt dat u deze viering mee wilt maken en u ook te ontmoeten na afloop bij speciale lekkernijen uit de diverse 15 landen. De aanvang is 14.30 uur maar vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bij Winia Schriek terecht (winia.schriek@planet.nl) 04.11.22

Kerktuin in beeld - 22
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de novembermaand besteedt zij aandacht aan de Hemelsleutel (Sedum Spectabile) die bij de zonnewijzer in de Kerktuin staat. Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 03.11.22
   

Groot onderhoud 'de Ontmoeting'
Na afronding van de grote restauratieprojecten in de Dorpskerk, wordt nu gebouw 'de Ontmoeting' onder handen genomen. Momenteel worden de kozijnen en het overige houtwerk aan de buitenzijde geschilderd. Verder is er opdracht gegeven voor een complete renovatie van de dakbedekking. Vanwege de grote drukte bij de aannemer, staat dit nu gepland voor begin 2023. Ook wordt er in overleg met Bureau Lakerveld een plan uitgewerkt voor de vervanging van de steeds maar lekkende glaspanelen in de hal van 'de Ontmoeting'. Tenslotte zal op termijn ook de vloerbedekking van het gebouw worden vervangen, want door het jarenlange intensieve gebruik is de linoleumvloerbedekking aan vervanging toe. 03.11.22
  klik voor vergroting

Presentatie Preekstoelen op Hervormingsdag
Kerkrentmeester Diete Dumans had niet kunnen bedenken, dat ze de afgelopen maanden een honderdtal enthousiaste mailtjes zou ontvangen van leden van de PG Barendrecht en daarbuiten, die vanaf hun vakantieadres foto's stuurden van preekstoelen. 
Op 31 oktober verzorgden Diete Dumans en Simon Hoek een  presentatie van alle preekstoelen die, uit verschillende landen en in diverse stijlen, werden ingezonden. Het waren er veel en daar was die dankbaar voor. Simon had de foto's in een aantrekkelijke presentatie gezet en Diete gaf bij een groot aantal preekstoelen een deskundige toelichting. Nadat de presentatie in december as. is gehouden voor de Protestantse Contactgroep Barendrecht Centrum, zal die worden gepubliceerd op deze website. 31.10.22
  Klik voor vergroting
Een selectie van de ingezonden foto's

'Product van de maand' - november
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand november is dit olijfolie / zonnebloemolie. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 30.10.22
  klik voor vergroting

Voor wie steek jij / steekt u een kaarsje aan?
Net als op veel plaatsen in Nederland, bieden in Barendrecht-centrum zowel de Dorpskerk als de Bethelkerk de gelegenheid om op woensdag 2 november een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan een dierbare die ons is voorgegaan. Tijdens de 'Herberg-Dorpskerk' kunt u (zoals voortaan elke week) tussen 10 en 12 uur een kaarsje aansteken op de nieuwe gedachteniskandelaar die in het koor van de Dorpskerk staat, of in een moment van stilte mediteren. De Bethelkerk biedt een soortgelijke gelegenheid 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur en 's avonds tussen 19.00 en 20.30 uur. In de erediensten op zondagmorgen 6 november worden zowel in de Bethelkerk als in de Dorpskerk de overleden gemeenteleden van de betreffende wijken herdacht. 30.10.22 

Wist u dat. . . ? Wanneer gedenken we onze overledenen?
In de Protestantse kerkgenootschappen vinden de gedachtenisdiensten voor overleden gemeenteleden op verschillende momenten plaats. Soms op oudejaarsdag, dan wel op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de Dorpskerkgemeente vindt het gedenken van wie ons in geloven zijn voorgegaan (sinds 2015) plaats op de zondag na Allerheiligen. Oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft die keuze destijds helder beargumenteerd. Lees verder >>.  30.10.22

Wist u dat. . . .? Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieke- en Anglicaanse Christenen. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag is het  Allerzielen, waarop Rooms-katholieken hun overledenen herdenken. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er steeds meer plaatselijke gemeenten die hun overledene gemeenteleden herdenken op de zondag na Allerheiligen. Sinds enkele jaren worden op deze zondag in de Dorpskerkgemeente en de andere wijkgemeenten in Barendrecht-centrum de overleden gemeenteleden herdacht. Hans van Gelder schreef een interessant artikel over Allerheiligen en Allerzielen. Lees verder >>  30.10.22

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 2 november 2022 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerkgemeente wordt Dankdag gevierd met een Oogstdienst, die dit jaar zal dat worden gevierd op zondag 13 november as. 30.10.22
 

Wist u dat. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 28.10.22
 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 30 oktober is de zevende zondag van de herfst. Tot aan de Adventstijd is de liturgische kleur groen. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. In tegenstelling tot eerdere aankondigingen zal er géén doopbediening zijn, omdat een van de doopouders Corona heeft. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 28.10.22.
 

Prachtig cadeau voor de Dorpskerk
Een echtpaar uit de Dorpskerkgemeente heeft uit grote dankbaarheid een zogenaamde gedachteniskandelaar geschonken aan de Dorpskerk. De kandelaar, die een Ichtus-vorm heeft, biedt plaats 31 gedachtenislichtjes. Elke woensdagmorgen tijdens de Herberg-Dorpskerk en elke zaterdagmorgen tijdens de Dorpskerk-Oase zal de gedachteniskandelaar worden geplaatst in het koor van de kerk. Tijdens de genoemde activiteiten was de Dorpskerk altijd al open voor een moment van stilte, bezinning of meditatie. Nu kan iedereen die dat wenst bovendien een (zelfdovend) gedachteniskaarsje aansteken om een dierbare te gedenken, of dit doen ter ondersteuning van bezinning of meditatie. De kerkenraad is de schenkers veel dank verschuldigd voor dit initiatief.
Koster Rob Bruin maakte de bijzondere foto.  28.10.22 
  klik voor vergroting
Voor wie steek jij een kaasje aan?

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis: '
Die chaos schiep tot mensenland'. Antoine Oomen maakte er een melodie bij. Het staat in meerdere liedbundels Lees verder >> 28.10.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Nieuws van het CvK - Oogstcollecte 2022
Zoals gebruikelijk zal er omstreeks de Dankdag voor gewas en arbeid de jaarlijkse Oogstcollecte worden gehouden. Deze collecte wordt niet in onze kerkgebouwen gehouden, maar via persoonlijke emails of brieven. De opbrengst van de Oogstcollecte is volledig bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk van de PG Barendrecht. Ze vormt naast de Aktie KerkBalans een belangrijke bron van inkomsten. Ds. Franc de Ronde schreef een aanmoediging en Aad Boers een nadere toelichting. Lees verder >> 26.10.22

Weer een bijna identieke kansel ontdekt
In 2019 werd ontdekt dat de kansel van de kerk van Wijngaarden bijna identiek is aan de kansel van de Barendrechtse Dorpskerk. Beide kansels dateren uit dezelfde periode. Onlangs kreeg kerkrentmeester Simon Hoek een tip van gemeentelid Joost Hengstmengel. Hij verwees de kerk van Oude Tonge, waar een kansel staat uit 1633 en die eveneens veel overeenkomsten heeft met de kansel in Barendrecht. Kerkrentmeester Simon Hoek nam contact op met zijn collega op Flakkee en bezocht de prachtige kerk van Oude Tonge. De kansel is daar zo'n 20 jaar ouder dan die van Barendrecht. De opbouw van de kuip en de lampet van de kansel van Oude Tonge komt inderdaad sterk overeen met die in Barendrecht en in Wijngaarden. Het zal wel nooit kunnen worden vastgesteld, maar het meubelstuk in Oude Tonge zou zo maar eens model gestaan kunnen hebben voor de preekstoelen van Wijngaarden en Barendrecht. Voor een vergelijking van de drie eeuwenoude kansels, lees verder >> 25.10.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 23 oktober is de zesde zondag van de herfst. Tot aan de Adventstijd is de liturgische kleur groen. Als voorganger was gepland dr. H. Wevers, maar die is verhinderd wegens Corona. Als vervanger was ds. Marianne Moerland bereid om voor te gaan, maar die kreeg ook Corona. Wij wensen beide voorgangers voorspoedige genezing! Gelukkig is drs. Maarten van Boekel bereid gevonden als gastvoorganger op te treden. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 22.10.22.
 

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes het lied  '
U bid ik aan, o macht der liefde' onder de aandacht. De tekst is een hertaling van Sytze de Vries van de Engelse hymne 'God is Love: let heav’n adore him'. Lees verder >> 22.10.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Informatiebijeenkomsten Toekomst PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft onlangs informatiebijeenkomsten gehouden over de Toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht. AK-voorzitter Gerrit Barendrecht heeft in deze bijeenkomsten een presentatie gegeven die via deze website te downloaden is. Lees verder >>. De AK en de Wijkkerkenraden hechten aan de mening van zoveel mogelijk gemeenteleden. Daarom worden alle gemeenteleden uitgenodigd om, na lezing van de presentatie en de daar uitgereikte documenten, een reactieformulier in te vullen en op te sturen aan de scriba van de AK.
Voor de link naar het digitale formulier, 
lees verder >>.
Voor de uitgereikte documenten, lees verder >>.
Voor een opname van de informatiebijeenkomst in Carnisse Haven, lees verder >>.  
19/22.10.22
 

Onderhoud Dorpskerkorgel afgerond
Met enige vertraging vanwege de een Coronabesmetting van orgelbouwer Maarten Vos van de firma Reil, is de grote onderhoudsbeurt deze week afgerond. 
Naast het vervangen van de conducten (verbindingspijpjes tussen sommige orgelpijpen en de windlade) zijn een drietal registers opnieuw geïntoneerd. Dat betreft de register Cornet, Trompet en Bazuin. Verder is tijdens de onderhoudsbeurt het hele orgel nagelopen. Dorpskerkmusicus Johan Sonneveld en Derk Ottink, voorzitter van de Orgelcommissie Dorpskerk zijn uitermate content met het resultaat. Kom het zelf meer eens beluisteren. . .  Een woord van dank aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering voor haar rekening kon nemen, dankzij giften van individuele Vrienden. 21.10.22 

Opdracht verstrekt voor renovatie dak 'de Ontmoeting'
Nu de meeste restauratie- en onderhoudsprojecten van de Dorpskerk zijn afgerond, komt er meer aandacht voor de staat van onderhoud van gebouw 'de Ontmoeting'. De laatste jaren werd de koster steeds vaker geconfronteerd met lekkages in de Ontmoeting. Natuurlijk werden die steeds gerepareerd, maar het werd steeds duidelijker dat het gehele dak gerenoveerd moest worden. Na het uitvragen van meerdere offertes is nu opdracht gegeven aan de firma Cazdak om alle dakvlakken onderhanden te gaan nemen. De huidige kunststof dakbedekking zal worden vervangen door een bitumineuze dakbedekking. Over de uitvoering van deze renovatie vindt overleg plaats. 21.10.22. 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende