Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Eerste DK-predikanten

Samen op Weg in Barendrecht (een stukje geschiedenis)

Introductie
Toen de Nederlands Hervormde Kerk , de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland op 1 mei 2004 zich verenigden tot de Protestantse Kerk Nederland was er een 'Samen op Weg'- proces van ruim veertig jaar aan vooraf gegaan.

 

Overal in Nederland hebben de lokale kerken initiatieven genomen om tot een of meer gemeenschappelijke protestantse gemeente(n) te komen. Sommige plaatsen liepen zelfs al op de landelijke fusie vooruit. Maar in andere plaatsen verloopt het Samen op Wegproces (SoW) aanmerkelijk langzamer. Barendrecht nam landelijk gezien een tussenpositie in. In een deel van Barendrecht (Smitshoek-Carnisselande-Portland) was het SoW proces in de praktijk al jaren sprake van een verenigde Protestantse gemeente, in het andere deel - het Dorp - is het SoW-proces nu in de finale fase aangekomen. Deze webpagina besteedt aandacht aan de ontwikkeling van het SoW-proces tot en met 2012. De onwikkelingen vanaf 1 januari 2013 staan op >> webpagina Protestantse gemeente Barendrecht


Interim rapportage stuurgroep SGZ - december 2012
Secretaris Hans Oorebeek heeft, in het hem zo typerende taalgebruik, weer een interim rapportage gepresenteerd van de werkzaamheden van de stuurgroep Samen Gemeente Zijn. Daarin maakt hij melding van een concept beleidsplan voor de nieuw te vormen Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Barendrecht. Verder wordt gemeld dat er op 7 maart een bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle gemeenteleden van de Gerformeerde Kerk en de Hervormde gemeente Barendrecht. Lees verder >>
27.12.12


Interim-rapportage Stuurgroep 'Samen gemeente zijn'
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de voorgenomen fusie van de toekomstige PKN-partners in Barendrecht. Rapporteur Hans Oorebeek heeft een nieuwe interim-rapportage gepresenteerd, die ook beschikbaar zijn gesteld voor onze webiste. Lees verder >> 11.12.12

Interim rapportage stuurgroep SGZ
Secretaris Hans Oorebeek heeft, in het hem zo typerende taalgebruik, weer een interim rapportage gepresenteerd van de werkzaamheden van de stuurgroep Samen Gemeente Zijn. Daarin maakt hij melding van het feit dat de voorzitter van de Hervormde Algemene Kerkenraad Tom Godthelp zijn functie na zes jaar per 1 januari 2013 neerlegt. Verder wordt duidelijk dat er is gekozen voor een fusie in fasen, waarbij eerst beide Algemene Kerkenraden zullen fuseren tot één AK van de dan gevormde Protestantse gemeente Barendrecht. Afgesproken werd dat stuurgroepvoorzitter Kees Silvis en secretaris Hans Oorebeek aan de slag gaan om daarvoor een opzet in elkaar te sleutelen, zij worden daarbij ondersteund door projectcoördinator Frank Verhulst. Het streven is er op gericht om dat in maart 2013 te realiseren.  Lees verder >>
24.11.12


Nieuws van de Stuurgroep Samen Gemeente Zijn
De secretaris van de Stuurgroep 'Samen Gemeente Zijn', Hans Oorebeek, doet verslag van de stuurgroepvergadering van 25 september j.l. Zoals uit zijn rapportage blijkt, begint de vorming van één Protestantse Gemeente Barendrecht vorm te krijgen. Met name de vorming van één Algemene Kerkenraad komt in zicht. Lees  verder >> 05.10.12


Samen Gemeente Zijn
De Stuurgroep Samen Gemeente Zijn van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Barendrecht heeft weer een tussentijds verslag gepubliceerd van de hand van secretaris Hans Oorebeek. Hij verwijst daarin onder andere naar de Proclamatie die op 2 mei 2012 werd gepresenteerd in de interkerkelijke viering van 500 jaar Dorpskerk. Lees het verslag >> en Lees de kennisgeving >> 01.07.12


2 mei 2012 werd een gedenkwaardige dag . . .
Zo langzamerhand weet elke lezer van deze website wel dat 2 mei 2012 het hoogtepunt was van de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Maar die dag was niet alleen in historisch opzicht een gedenkwaardige dag . . . Want uit het nieuwste verslag van de secretaris van de Stuurgroep Samen Gemeente Zijn, Hans Oorebeek, blijkt dat er op die dag ook (kerk)geschiedenis is geschreven door de Barendrechtse PKN-partners. Lees verder >> 
Lees de 'Kennisgeving van beide Algemene Kerkenraden' >>. 


Even bijpraten over PG Barendrecht in wording . . .
Door een communicatiestoornis zijn een tweetal artikelen van de secretaris van de Stuurgroep ‘Samen Gemeente Zijn’ (SGZ), niet aangeleverd aan deze website. Hoewel beide artikelen al weer enkele weken oud zijn, wil deze website graag compleet zijn in de informatievoorzieining over het Samen op Weg proces. Daarom worden beide artikelen die wel in Klankbord hebben gestaan alsnog geplaatst. De secretaris van de Stuurgroep SGZ heeft beloofd dat voortaan deze website weer 'als van ouds' geïnformeerd zal worden over de ontwikkelingen in het proces op  weg naar een Protestantse Gemeente Barendrecht. Lees verder
>>


Bijzondere ontmoeting: kennismakingsbijeenkomst ambtsdragers
Gebouw De Ontmoeting maakte op dinsdagavond 6 september zijn naam helemaal waar. Voor het eerst in het proces van Samen Gemeente Zijn (Samen-op-Weg van Gereformeerd en Hervormd) werd er een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd door de Gereformeerde en de Hervormde Algemene Kerkenraden voor alle ambtsdragers van de PKN-partners in Barendrecht. Onder leiding van extern adviseur pastor Bert Bakker werd op creatieve wijze kennis gemaakt. Daarbij was de opdracht om aan enkele anderen aan te geven, wat een moment was dat het ons bij uitstek goed lukte om samen kerk te zijn in Barendrecht. Vervolgens werden gelijksoortige ervaringen gegroepeerd en werd men verzocht om per groep een statement te formuleren waarin de kerk in Barendrecht zich bij uitstek goed kan profileren.
Het principe van luisterend vragen waarbij er niet werd gediscussieerd, leidde tot boeiende uitkomsten. Na deze verassende kennismaking ging ds. Henk Jan Ketelaar voor in een korte inspirerende viering in de Dorpskerk. Tot slot werd de kennismaking voortgezet in de Ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. Met instemming van de organisatoren plaatsen we dit bericht en de foto's, die gemaakt zijn door Dorpskerk-koster Jan v.d. Oever. Zij  geven een goede indruk van deze geslaagde avond.
10.09.11

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Op creatieve wijze werd er . . .

kennis gemaakt met collega's.

Daarna in groepen doorpraten,

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

zoals over de eredienst,

het diaconaat, pastoraat en

andere boeiende aandachtspunten.


Bijeenkomst Samen Gemeente Zijn
De Stuurgroep Samen Gemeente Zijn gaat een volgende stap zetten in het proces van samenwerking. De heer Hans Oorebeek heeft er een artikel aan gewijd in Klankbord. Op ons verzoek is het artikel ook beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. Lees verder >> klik om het document te openen


Gemeenteavond i.z. Visitatie en Samen op Weg
De gemeenteavond van 13 april kreeg een vervolg op 9 mei j.l. Hoewel het eigenlijke onderwerp Samen op Weg was, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de visitatoren het woord te geven over de werkzaamheden die zij tot nu toe hebben verricht.
Ds. D. Sonneveld ging uitgebreid in op de ontstane situatie in de Dorpskerkgemeente en gaf in duidelijke bewoordingen aan dat het optreden van oud-wijkpredikant Jonker binnen de Dorpskerkgemeente ook naar de mening van de PKN-visitatoren volstrekt onacceptabel is. Hij gaf verder een toelichting op de losmaking van ds. Van Wijk. 
Na de pauze kregen leden van de Dorpskerkgemeente een nadere uitleg over het Rapport 'Samen Gemeente Zijn', waarin voorstellen worden gedaan om het Samen op Weg proces voor één PKN Gemeente Barendrecht nader gestalte te geven. In een aantal inleidingen werd er een toelichting gegeven op de voorstellen vanuit het Rapport. De kerkenraadsleden Gerrit Barendrecht en Ton Godthelp gaven hun visie op respectievelijk model B (indeling van Het Dorp volgens de Gereformeerde wijken) en model A (een beperkte fusie van de bestuurscolleges: Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen).
Namens het Regenbooginitiatief gaf Simon Hoek een toelichting op dit Regenbooginitiatief en hield hij een pleidooi voor een veelkleurige PKN Barendrecht. Naar aanleiding van de presentaties werden enkele vragen gesteld ter toelichting. Er vond geen inhoudeljke discussie plaats over de modellen, omdat dit in een volgende Gemeenteavond aan de orde zal komen.
Voor het verslag van deze Gemeenteavond wordt verwezen naar het verslag dat binnenkort op deze website zal verschijnen.

De presentatie van Gerrit Barendrecht kunt u als pdf.document downloaden >> klik om document te openen 15.05.11  


Gemeenteavond SoW
Op woensdagavond 13 april j.l. troffen nog geen 100 van de circa 2500 leden van de Dorpskerkgemeente elkaar in de Ontmoeting. Het was desalniettemin een avond die voor het voortbestaan van de Dorpskerkgemeente van buitengewoon belang was. Na vele jaren van gesprekken in besloten, kleine kringen werden de resultaten daarvan, uitgewerkt in enkele mogelijke samenwerkingsmodellen voor een Protestantse Gemeente Barendrecht, met belangstellende gemeenteleden besproken. Na een inleiding door de voorzitter van de kerkenraad werd het Rapport 'Samen gemeente zijn' besproken in enkele discussiegroepen. En gediscussieerd werd er volop. Uit de rapportage daarna bleek dat er bij alle modellen nog veel vragen en opmerkingen bestonden. Gezien het grote belang voor de toekomst van de Dorpskerkgemeente en de behoefte aan meer toelichting werd er door de voorzitter toegezegd dat er een vervolg op deze gemeenteavond zal komen in de loop van mei a.s. Verder werd toegezegd dat de initiatiefnemers van het Regenbooginitiatief dan gelegenheid krijgen hun pleidooi te houden en dat ook model B dan nader zal worden toegelicht. Dankzij een van onze vaste websitefotografen - Jan van den Oever - kunt u op onderstaande foto's een goede impressie krijgen van deze interessante gemeenteavond. 14.04.11

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Rapport Werkgroep 'Samen gemeente zijn'
Zoals eerder op deze website gemeld, heeft de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om het rapport van de Werkgroep 'Samen gemeente zijn' beschikbaar te stellen voor deze website. Daarmee konden de leden van de Dorpskerkgemeente zich optimaal voorbereiden op de tweede gemeenteavond die op 9 mei 2011 over dit onderwerp werd gehouden. Dit rapport is eerder gepresenteerd aan alle kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Barendrecht en is in die kringen reeds besproken. De voorzitter van de wijkkerkenraad Adie Both heeft ter toelichting een begeleidende brief aan het rapport toegevoegd.
Neem kennis van het rapport en de begeleidende brief door op de logo's te klikken. >>>
klik om Rapport SoW te openen >>> klik om brief te openen


Overig SoW-nieuws


PKN-partners in Barendrecht
Omdat er in Barendrecht een lokale Evangelisch-Lutherse Gemeente ontbreekt, waren er formeel twee PKN-partners: De Hervormde Gemeente Barendrecht en de Gerformeerde Kerk van Barendrecht.  In de praktijk waren er meer partijen bij het proces betrokken, want de Hervormde Gemeente bestond zelf al uit twee min of meer zelfstandige gemeentes: de Immanuelkerkgemeente (van bijzondere aard) en de Dorpskerkgemeente. De Protestantse Gemeente Carnisse Haven (in wording) was aangesloten bij zowel de Hervormde Gemeente als bij de Gereformeerde Kerk.

Onze kerkgebouwen (in 2012)
       
Dorpskerk (1512) Bethelkerk (1925) Triomfatorkerk (1962) Immanuelkerk (1995) Carnisse Haven (2005)

Het SoW-proces in het kort
Om de SoW-ontwikkeling in 'het Dorp' te stimuleren, hebben beide PKN-partners in 2007 besloten om een projectorganisatie op te zetten. Er is een Stuurgroep 'Samen op Weg' en een Werkgroep 'Samen Gemeente Zijn' gevormd. De Stuurgroep SoW bestond uit leden van de twee Algemene Kerkenraden: de heren C. Silvis en J. Oorebeek namens de Gereformeerde Kerk en de heren T. Godthelp en K.W. Walstra namens de Hervormde Gemeente. Voor de verdere uitwerking van het SoW-proces in het Dorp is een werkgroep 'Samen gemeente zijn' aan de slag gegaan, bestond uit leden van de wijkkerkenraden: de heren A. Both, G. Barendrecht en ds. Ph. van Wijk namens de Dorpskerkgemeente en de heren M.A. Ouwens en ds. C. Romkes namens de Gereformeerde Kerk.
De Werkgroep heeft in 2008 een aantal samenwerkingsmodellen ontwikkeld, maar heeft besloten om eerst te inventariseren hoe er bij de leden van beide kerken wordt gedacht over het Samen op Weg gaan in het Dorp. Er zijn in het najaar van 2009 een aantal wijkavonden georganiseerd waar gemeenteleden aan de hand van enkele vragen over de problematiek konden discussiëren. In 2010 heeft een werkgroep een aantal fusiemodellen uitgewerkt in een rapport, dat begin 2011 is gepresenteerd aan alle kerkenraden van de PKN-partners. Maart 2011 is het rapport gepubliceerd.

Ondertussen . . .
. . . . gaat de samenwerking op het grondvlak van de PKN-partners in Barendrecht volop door! Onderstaande opsomming is zeker niet compleet, maar geeft een goed beeld van hetgeen er allemaal al 'Samen op Weg' gebeurt.
- sinds 1988 werd er ten westen van de snelweg A29  intensief samengewerkt, hetgeen resulteerde in een Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven.
- al vele tientallen jaren werd en wordt er een gezamenlijk kerkblad "Klankbord' uitgegeven;
- de catechese in het Dorp werd al vele jaren gezamenlijk opgezet door de Gereformeerde en de Hervormde predikanten;
- de diaconiën van de Dorpskerkgemeente en de Immanuelkerkgemeente werkten al vele jaren samen binnen een Centrale Hervormde Diaconie;
- de diaconiën van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente stemden hun aktiviteiten op elkaar af en werkten steeds meer samen;
- het Hervormde en Gereformeerde jeugdwerk werkte nauw samen op het gebied van clubwerk;
- de werkgroepen V&T (Vorming & Toerusting); ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking); Kerk & Israel werkten al jaren samen.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende