Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Kerkenraad Dorpskerkgemeente

Kerkenraden in de Protestantse Gemeente  Barendrecht
Zoals vastgelegd in de nieuwe kerkorde van de PKN wordt ook in de Dorpskerkgemeente het kerkenwerk aangestuurd door de Wijkkerkenraad (WK). Ook de protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de drie gerefromeerde wijkgemeenten hebben een eigen Wijkkerkenraad. De Wijkkerkenraden hebben een aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
De Hervormde Immanuelkerkgemeente 'van bijzondere aard' heeft gekozen voor een grotere mate van zelfstandigheid. Zij hebben een geringer aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad.
Zoals elke kerkenraad bestaat ook de Wijkkerkenraad uit ambtsdragers, met verschillende functies: predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. In de kerkorde van de PKN zijn taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers vastgelegd.


Wijkkerkenraad Dorpskerkgemeente
Dhr. K. Vos diaken,
voorzitter Wijkkerkenraad
lid Algemene Kerkenraad
 
Dhr. D. Schriek ouderling, scriba  
Mw. T.J. van der Meer -
de Bruijn
ouderling-kerkrentmeester
vz College van Kerkrentmeesters
lid Algemene Kerkenraad  
 
Dhr. S.E. Hoek ouderling-kerkrentmeester
lid College van Kerkrentmeesters
 
Dhr. G. Looren de Jong ouderling - kerkrentmeester
lid College van Kerkrentmeesters
 
Dhr. M. de Bruin diaken
Mw. T. Volkers - van Hengel diaken
Dhr. H. Naaijer diaken
vacature diaken
Dhr. K.W. Walstra   ouderling
coördinator pastoraat
Dhr. T. van Gemeren ouderling
Dhr. F. Groeneveldt ouderling
vacature ouderling
Ds. J.W. Stam wijkpredikant
Ds. P. Taselaar predikant, bijstand pastoraat

Moderamen
Het moderamen van de WK, dat fungeert als een dagelijks bestuur, bestaat uit:
De heren K. Vos (voorzitter), D. Schriek (scriba), S.E. Hoek en ds. J.W. Stam (predikant).


Nieuwe plaatselijke regeling
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een (wijk)gemeente of haar (wijk)kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle (wijk)gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op te stellen. Nadat eerder al door de Algemene Kerkenraad een nieuwe plaatselijke regeling is gepubliceerd van de Protestantse Gemeente Barendrecht, heeft de Wijkkerkenraad nu een nieuwe plaatselijke regeling gemaakt voor de Dorpskerkgemeente. Dit document wordt gepresenteerd via deze website. Nadere informatie: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl Lees verder >> 


WK hield een inspirerende bezinningsdag in Pauluskerk
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente had zaterdag 10 februari een bezinningsdag in het diaconaalcentrum Pauluskerk in Rotterdam. Gezien de lopende gesprekken over toekomstige samenwerking met de wijkgemeente Zuidoost (Triomfatorkerk) was het moderamen van die WK ook uitgenodigd. De aanwezigen bespraken in kleine groepjes een viertal thema's die betrekking hadden op 'een wijkgemeente rondom de Dorpskerk in de toekomst'. Daarnaast verzorgde Jan Blankers van de Pauluskerk een indrukwekkende presentatie over dit unieke diaconaal werk in hartje Rotterdam. Daarna volgde een rondleiding, waarbij het brede scala aan activiteiten van de Pauluskerk werd gepresenteerd. Het werd een rondgang door een gebouw dat het predikaat 'Kerk Anno Nu' beslist verdient. Ter afronding van een waardevolle bezinningsdag bracht iedere ambtsdrager een persoonlijke wens en toast uit op: 'de toekomst van een wijkgemeente rondom de Dorpskerk'. 10.02.11
  klik voor vergroting
Een indrukwekkende, inspirerende
presentatie over het diaconale werk
in de Pauluskerk

Nieuwe Kerkenraadsvoorzitter
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft uit zijn midden een nieuwe voorzitter gekozen. Met algemene stemmen werd diaken Kees Vos gevraagd om Gerrit Barendrecht op te volgen als kerkenraadsvoorzitter. Kees heeft daarin toegestemd. Hij heeft zich afgelopen zondag tijdens de het koffiedrinken na de eredienst gepresenteerd aan de gemeenteleden. Daarbij vroeg hij bijzondere aandacht voor de moeilijke situatie waarin we als Protestantse Gemeente zijn gekomen, nu er een definitief besluit moet gaan vallen omtrent de financiële gezondmaking van de PKN in Barendrecht. Juist nu er in meerdere wijkgemeenten zoveel pijn wordt ervaren om in de toekomst afscheid te gaan nemen van hun zo vertrouwde kerkgebouwen. Hij riep de leden van de Dorpskerkgemeente op om liefde en warmte uit te stralen en naast al die andere gemeenteleden te gaan staan om samen met hen aan een nieuwe toekomst te gaan bouwen van de PG Barendrecht. In dat verband verzocht hij om vooral ook de gemeentebijeenkomst van maandagavond 6 februari te gaan bezoeken. Lees verder >>  Foto Kerstwandeling 2016: Kees Vos, 'herbergier van de Dorpskerk.' 30.01.17
  klik voor vergroting

Afscheid van een gewaardeerd voorzitter
Zoasl uit bovendstaand fotoverslag van de Nieuwjaarsbrunch blijkt, werd er voor de aanvang van de brunch afscheid genomen van Gerrit Barendrecht als voorzitter van de Wijkkerkenraad. Namens de Dorpskerkgemeente bedankte Simon Hoek de alom gewaardeerde voorzitter voor het vele werk dat hij vóór en achter de schermen heeft verricht in de afgelopen jaren, voor zowel de Dorpskerkgemeente als de Protestantse Gemeente Barendrecht. Gerrit heeft goede en minder goede tijden meegemaakt in de jaren dat hij ambtsdrager was, maar hij heeft als een goede loods de vele lastige klippen omzeilt. Gerrit zelf hield voor de laatste keer zijn nieuwjaarstoepraak, waarin hij terugblikte en vooruit keek. Ook dit jaar was het weer een boeiend verhaal, lees het zelf maar >> 19.01.17
 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende