Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Kerkenraad Protestantse Dorpskerkgemeente

Kerkenraden in de Protestantse Gemeente  Barendrecht
Zoals vastgelegd in de nieuwe kerkorde van de PKN, wordt ook in de Protestantse Dorpskerkgemeente het kerkenwerk  aangestuurd door de Wijkkerkenraad (WK). Ook de protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de protestantse wijkgemeente Bethelkerk hebben een eigen Wijkkerkenraad. De Wijkkerkenraden hebben een aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
De Hervormde Immanuelkerkgemeente 'van bijzondere aard' heeft gekozen voor een grotere mate van zelfstandigheid. Zij hebben een geringer aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad.
Zoals elke kerkenraad bestaat ook de Wijkkerkenraad uit ambtsdragers, met verschillende functies: predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. In de kerkorde van de PKN zijn taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers vastgelegd.

Wijkkerkenraad Dorpskerkgemeente per 1 augustus 2023
Dhr. K. Vos
(Kees)
diaken,
voorzitter Wijkkerkenraad
lid Algemene Kerkenraad
 
Dhr. D. Schriek
(Dick)
ouderling,
1e scriba Wijkkerkenraad
 
Dhr. S.E. Hoek
(Simon)
ouderling-kerkrentmeester
lid College van Kerkrentmeesters
lid Algemene Kerkenraad
 
Dhr. A, van Eijsden
(Ad)
2e scriba Wijkkerkenraad  
Dhr. L. van Doorn
(Loek)
ouderling-kerkrentmeester
lid College van Kerkrentmeesters
 
Mw. D. Dumans - Duiverman
(Diete)
ouderling-kerkrentmeester  
Mw. T. Volkers - van Hengel
(Toos)
diaken  
Dhr. M. de Bruin
(Michel)
diaken  
Dhr. H. Naaijer
(Harm)
diaken
Mw. A. Nijman - Haar (Annelous) diaken
Dhr. F. Schop
(Frans)
diaken,
secretaris College van Diakenen
vacature diaken
Dhr. F. Groeneveldt
(Floor)
ouderling
Dhr. G. Barendrecht
(Gerrit)
ouderling met bijz. opdracht
voorzitter Algemene Kerkenraad
Dhr. J. Hengstmengel (Joost) ouderling
Ds. F.C. De Ronde
(Franc)
wijkpredikant
Ds. C. Romkes 
(Cees)
emaritus-predikant,
bijstand in het pastoraat (parttime)
Mw. Ds. M. Moerland 
(Marianne)
emaritus-predikant,
crisispastoraat (ad hoc)

Nieuw moderamen WK
De leden van de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente hebben na het vertrek van Aad van der Wel als kerkenraadslid het dagelijks bestuur (moderamen) aangepast. Voorzitter is geworden diaken Kees Vos, ouderling Dick Schriek blijft 1e scriba. Ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek blijft moderamenlid. Notulist Ad van Eijsden is benoemd tot ambtsdragen bij de opdracht van 2e scriba. Hij is tevens toegetreden tot het moderamen. De formele benoeming van Ad zal in januari 2024 plaatsvinden.

Dominee Romkes blijft na emeritaat betrokken bij Dorpskerk
Bij het emeritaat van dominee Cees Romkes is afgesproken door de wijkkerkenraad, dat hij nu ds. De Ronde is begonnen, voor 50% voor zijn tijd beschikbaar zijn voor de Dorpskerkgemeente.  29.06.21

Een Urker, die 'visser van mensen werd'
Op 27 mei 2021 is Dorpskerkpredikant Cees Romkes met emeritaat gegaan. Hoewel er voor hem en zijn gezin een nieuwe levensfase aangebroken is, blijft zijn vertrouwde gezicht aan de Protestantse Gemeente Barendrecht en in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente verbonden. Tot dat er een nieuwe Dorpskerkpredikant is bevestigd, zal dominee Romkes zich, als 'bijstand in het pastoraat', voor 0,6 fte blijven inzetten voor de geloofsgemenschap rondom de Dorpskerk. Daarna zal zijn betrokkenheid worden aangepast tot 0,5 fte. De wijkkerkenraad is dankbaar dat dit in goede harmonie geregeld kon worden. In het Klankbord stond er een interview met ds. Romkes. De omslag van Klankbord toonde de drie PGB-kerken waar Cees Romkes zo vertrouwd mee is, en op de achtergrond het monument voor de omgekomen Urker vissers. Het geboortedorp waar zijn roots liggen. Lees verder >> Foto en tekst interview Hanny ter Keurs 02.06.21
  Klik voor vergroting

Emeritaat ds Romkes indrukwekkend gemarkeerd
Op 27 mei 2021 gaat de 39e Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes met emeritaat. Voor de Protestantse Dorpskerkgemeente was de eredienst op eerste Pinksterdag - 23 mei - hét moment om die voor hem zo belangrijke mijlpaal te markeren. Aangezien hij tijdens zijn emeritaat parttime als 'bijstand in het pastoraat' aan onze wijkgemeente verbonden zal blijven, bleef het beperkt tot een 'markering' en was het geen 'afscheid'. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had bij de Pinksterschikking een verwijzing gemaakt naar deze 'Urker visser van mensen'.  AK-voorzitter Gerrit Barendrecht verzorgde tegen het einde van de eredienst, op zijn zo unieke wijze, het formele gedeelte van de overgang van actief naar emeritus predikant. Zoals gebruikelijk is er ook van deze bijzondere eredienst een fotoverslag gemaakt. Lees verder >> 25.05.21
  Klik voor vergroting

Emeritaat ds. Romkes
Op 27 mei aanstaande gaat de predikant van de Protestantse Dorpskerkgemeente, ds. Cees Romkes, met emeritaat. Een bijzonder moment voor hem en voor de PG Barendrecht in een bijzondere tijd. Gezien de omstandigheden van dit moment kan er geen groots afscheid worden gevierd en dat hoeft gelukkig ook niet, want ds. Romkes zal in deeltijd de zogenoemde ‘hulpdiensten ten behoeve van de wijkgemeente’ gaan verrichten. Mede gezien de bestaande vacature voor wijkpredikant, die op dit moment volop de aandacht heeft, is de wijkkerkenraad erg blij met de continuïteit die ds. Romkes bereid is te bieden. Op Pinksterzondag 23 mei as. gaat ds. Romkes voor het laatst voor als wijkpredikant in een dienst in de Dorpskerk. Deze dienst kent een besloten karakter, maar is te volgen via de streamingkanalen van de Dorpskerk. Op een later moment en hopelijk onder een ander gesternte zal het emeritaat en de dankbaarheid van de gemeente voor de inzet van ds. Romkes als 39e Dorpskerkpredikant nog uitgebreid worden gevierd. 16.05.21
  klik voor vergroting

Beleidsplan 2020 - 2024 vastgesteld
De Wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar vergadering van 23 januari 2020 het Beleidsplan 2020 - 2024 vastgesteld, dit nadat de gemeenteleden daarover eerder al waren gehoord. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Voor het definitieve Beleidsplan 2020 - 2024 lees verder >> 29.06.20

Plaatselijke regeling Dorpskerkgemeente vastgesteld
In aansluiting op de vaststelling van het Beleidsplan van de Protestante Dorpskerkgemeente heeft de Wijkkerkenraad in haar eerste vergadering van 23 januari 2020 ook de Plaatselijke rgeling vastgesteld. Een (wijk)gemeente moet volgens de Kerkorde van de PKN over een Plaatselijke Regeling beschikken. Daarin zijn een aantal organisatorische zaken binnen de wijkgemeente vastgelegd, zoals de samenstelling en de werkwijze van de wijkkerkenraad en commissies. Voor deze nieuw vastgestelde Plaatselijke Regeling, lees verder >> 29.06.20

Gemeenteavond unaniem positief over Beleidsplan 2020 - 2024
De Wijkkerkenraad van de nieuwgevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar eerste vergadering het concept Beleidsplan 2020 - 2024, dat door de twee oude wijkkerkenraden was opgesteld, goedgekeurd. Op 28 januari 2020 werd het op een gemeenteavond voorgelegd aan de gemeenteleden. Het Beleidsplan werd toegelicht door de WK-voorzitter Aad van der Wel. Alle ruim zestig aanwezige gemeenteleden hebben, na het stellen van verschillende vragen, unaniem ingestemd met het plan. In een volgende WK-vergadering zal het worden vastgesteld. Met betrekking tot de nader uit te werken actieplannen werden meerdere suggesties gedaan, die nader zullen worden uitgewerkt. Daarna zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente.Voor het concept Beleidsplan 2020 - 2024, lees verder >> 29.01.20

Wijkkerkenraden op de Dordtse 'hei'
De wijkkerkenraden van de Dorpskerk hebben op zaterdag 22 juni 2019 de jaarlijks 'heidag' gehouden om zich te bezinnen op de toekomstige samenwerking. Dit keer was de 'hei' gelegen in Dordrecht, waar de ambtsdragers van beide kerkenraden en de drie betrokken predikanten bijeen kwamen in de bijna 400 jaar oude Trinitatiskapel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De bezinning stond dit jaar in het teken staan van pastoraat. Gerrit Barendrecht was een uitstekende 'externe' dagvoorzitter. Na een ochtendgebed en een ludieke kennismaking werd er in groepjes diepgaand gesproken over alle aspecten van pastoraat. Tijdens de lunch was de predikant van de Grote Kerk in Dordt - ds. Paul Wansink -  onze gast. Hij vertelde over de stand van zaken van de PKN in Dordrecht. Na de lunch werden de resultaten van de groepsgesprekken plenair toegelicht. De inpirerende dag werd afgesloten in de prachtige tuin van het Dordts museum, waar onder het genot van een hapje een een drankje werd nagepraat. Lees verder >>  19.06.19
  Klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende