Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Communicatie
Dorpskerkgemeente en PG Barendrecht

Zondagsbrieven Dorpskerkgemeente

De Dorpskerkgemeente kent een wekelijkse Zondagsbrief, die de kerkgangers informeert over de orde van dienst en over de activiteiten binnen de Dorpskerkgemeente. In geval van bijzondere diensten wordt vaak een uitgebreide orde van dienst gemaakt. Onderstaand de laatste vier documenten.
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 5 februari 2023 (gezamenlijke dienst in DK)
  klok om orde van dienst te openen Orde van dienst Evensong - 29 januari 2023
  klok om orde van dienst te openen Orde van dienst - 29 januari 2023 (gezamenlijke dienst in BK)
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 22 januari 2023 (gezamenlijke dienst in DK)

Toelichting op de Zondagsbrief
Inhoud
De Zondagsbrief vermeldt:
de orde van dienst aan, waarbij liederen uit andere bundels dan het Liedboek voor de Kerken volledig worden weergegeven;
- de 
onderdelen van de liturgie die door de gemeente gezegd of gedaan worden, worden uitgewerkt afgedrukt;
de medewerkenden in de dienst: voorganger, organist, eventuele andere medewerkenden in de liturgie;
- d
e collectedoelen met eventuele toelichting;
- d
e ontvangers van de bloemengroet in Dorpskerk;
- v
ermelding of er Jeugdkerk en Kindernevendienst is; 
- m
ededelingen over activiteiten in de Dorpskerkgemeente in de voorliggende week; 
- O
proepen voor deelname aan andere kerkelijke activiteiten e.d. (voorzover de ruimte dat toelaat);
- M
ededeling over een eventuele avonddienst;
- M
ededeling over de eredienst van de volgende zondag;
- e
en rubriek ‘meeleven’, waarin geboorten, overlijden, en zieken / ziekenhuisopname worden vermeld;
  dit 
alleen voor zover de betrokkenen daar prijs op stellen. 
  deze rubriek streeft er naar om meer samenhang en meeleven in de 
gemeente te bevorderen.
- gedachtenis bij overlijden blijft rond de voorbeden in de dienst uitdrukkelijk een rol spelen.

Alle berichten worden kort gehouden.

Aanleveren van informatie
- Berichten voor de Zondagsbrief worden uitsluitend per e-mail aangeleverd via zondagsbrief@dorpskerkbarendrecht.nl ;
- De dienstdoende predikant levert de orde van dienst aan in een door de werkgroep Eredienst opgesteld sjabloon;
- Gastpredikanten krijgen tijdig het sjabloon, en worden verzocht uiterlijk woensdagavond hun orde per mail aan te leveren.
- Berichten kunnen de hele week, maar uiterlijk tot vrijdag 12.00 uur worden aangeleverd.

Redactie
De redactie bestaat uit (zo mogelijk) enkele personen, die onderling een rooster maken.
Mevrouw. Antoinette Jansen – Terreehorst is momenteel de enige redactrice.

Verspreiding
Uiterlijk zaterdagmiddag wordt de Zondgsbrief geplaatst op de website van de Dorpskerkgemeente.
Op zaterdag wordt de Zondagsbrief bezorgd bij de luisteraars thuis, die zich hebben aangemeld bij de redactie.
Op zondagmorgen wordt de Zondagsbrief door het dienstdoende lid van de welkomstcommissie uitgereikt aan de kerkgangers.


Wijkberichten Dorpskerkgemeente

 Dorpskerk Wijkberichten [in bewerking]                                       
De berichten vanuit de Kerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente alsmede de berichten van de aan de Dorpskerkgemeente verbonden predikanten worden onder de titel Wijkberichten op deze pagina geplaatst. Doorgaans zijn dat de Wijkberichten van de afgelopen maand.
Klik om Wijkbericht te openen   Wijkbericht  - 28 januari 2023
Klik om Wijkbericht te openen   Wijkbericht  - 14 januari 2023


PG Barendrecht -  Klankbord  

'Klankbord' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Barendrecht.
Het blad verschijnt om de 2 à 3 weken, behalve rond de feestdagen en in de vakantieperiodes. Klankbord wordt bij de abonnees door vrijwilligers thuisbezorgd. Door een abonnement op Klankbord kunt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen. Ook vanuit de Dorpskerkgemeente wordt voor elk nummer kopij aangeleverd. De drukkosten van Klankbord worden omgeslagen over de abonnees. Daarvoor wordt jaarlijks € 20,00 in rekening gebracht.

Abonnementen en bezorging: J. van der Meer. T: 0180-615075 E: bzklankbord@hotmail.com

Abonnementsgeld over te maken op NL40INGB0002252125 o.v.v. 'Kerkblad Klankbord Prot.Gem.Barendrecht'
Financiële afwikkeling van de jaarlijkse abonnementsgelden:
Betaling geschiedt in principe door een jaarlijkse automatische incasso waartoe u als abonnee een machtiging afgeeft. Indien nog geen contact hierover heeft plaatsgevonden, dan worden de abonnees verzocht dit te doen.
De administrateur de heer B. Langerak is u daar dankbaar voor. Tel.: 0180 623096, Email: klankbordbarendrecht@hotmail.nl

Kopij kan schriftelijk  worden aangeleverd per e-mail: klankbord@pknbarendrecht.nl 

Bent u al Vriend van de Barendrechtse Dorpskerk?

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende