Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren-voegen

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Over 'samen-vieren' en 'samen-voegen'
Na het afscheid van de Triomfatorkerk in november 2018 hebben de Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk een fase doorgemaakt van 'samen-vieren' en 'samen-voegen'. Sinds 1 januari 2020 vormen deze wijken de nieuwe Protestantse wijkgemeente Dorpskerk. Op deze pagina de berichtgeving uit die periode van 'Samen-vieren' en 'Samen-voegen'.

Een boeiend stukje kerkgeschiedenis
Ter gelegenheid van bovengenoemde historische stap in de Barendrechtse kerkgeschiedenis heeft Simon Hoek een boeiend stukje kerkgeschiedenis opnieuw beschreven. Hij neemt u zo'n 130 jaar terug in de tijd en beschrijft de grootste kerkscheuring van Barendrecht, die later bekend werd onder de  naam Doleantie. Nu de beide wijkgemeenten de blik op de toekomst richten, is het goed om nog eens te beseffen welke lange weg is afgelegd alvorens aan te komen anno 2018 en nu samen verder 'onderweg' te gaan. Lees verder >> 02.12.18


Een nieuwe stap in de kerkgeschiedenis
Tijdens de gecombineerde gemeenteavonden van de (voormalige) Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de (voormalige) Hervormde wijkgemeente Dorpskerk op dinsdagavond 8 oktober is een belangrijke stap gezet op weg naar een Protestantse wijkgemeente Dorpskerk! Namens beide wijkkerkenraden verzorgde Aad van der Wel een presentatie over de plannen om, na een jaar 'samen-vieren', per 1 januari a.s. de beide wijkgemeenten te gaan 'samen-voegen'. Er was brede belangstelling voor de avond, dat was positief. Na afloop van het volgens de Kerkorde verlopen 'kennen en horen van de gemeenteleden' werd het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraden tot samenvoeging unaniem ondersteund door de aanwezige gemeenteleden. Daarmee zal een nieuw stukje Barendrechtse kerkgeschiedenis worden geschreven. Zoals uit het verslag van de scriba's zal blijken, belooft het op zondag 12 januari 2020 een feestelijke dag te worden in en rondom de dan Protestantse Dorpskerk. 09.10.19
  Klik voor vergroting
Ruim 130 jaar na 'de Doleantie' willen Hervormden en Gereformeerden
samen verder in één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk.

Historisch (voorgenomen) besluit!
De kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost roepen hun gemeenteleden op voor een gemeenteavond op 8 oktober a.s. in de Ontmoeting van de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. Beide kerkenraden hebben in hun gezamenlijke vergadering op donderdag 26 sepember een historisch (voorgenomen) besluit genomen: het samenvoegen van de beide wijkgemeenten tot een nieuwe Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk.Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden van de wijken worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de samenvoeging van de beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De beide wijkkerkenraden willen u op deze avond informeren met betrekking tot het samenvoegen van de genoemde wijkgemeenten. U krijgt dan ook gelegenheid om uw reactie te geven. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld! Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de kerkorde van de PKN. 28.09.19


Gezamenlijks nieuws over 'samen-vieren'
De scriba's van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost - Dick Schriek en Hans Oorebeek - schrijven al enkele weken in Klankbord een gezamenlijk bericht over de vorderingen van de Stuurgroep 'Onderweg' bij het 'samen-vieren'. Tot op heden werden die toegevoegd aan de beide wijkberichten van de wijkgemeenten. Met ingang van heden worden die gezamenlijke berichten, die geen privacy-gegevens bevatten, apart vermeld op onze website. Dit keer wordt aandacht besteed aan de vacatures in beide wijkkerkenraden. . . .
Lees verder >> 25.01.19
 

Een historische dag
Zondag 2 december 2018 zal de Barendrechtse kerkgeschiedenis ingaan als de dag waarop, ruim 130 jaar na de Doleantie, de van oorsprong Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de van oorsprong Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost voortaan hun eredienst samen gaan vieren in de 506 jaar oude Dorpskerk. Aan dit historisch gegeven werd bijzondere aandacht besteed. Beide wijkkerkenraden hebben getracht hun eerste gezamenlijke viering op deze 1e Adventszondag van 2018 een heel bijzonder karakter gegeven. Niet voor niets wapperde de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland aan de toren van de eeuwenoude Dorpskerk. Gewaardeerde gast was Barendrechts Burgemeester Jan van Belzen. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt van deze historische, eerste gezamenlijke viering van beide wijkgemeenten in het oudste godshuis van Barendrecht. (Met dank aan Jan van den Oever die de foto's maakte). Lees verder >> 02.12.18
  klik voor vergroting

Prachtig afscheidsconcert Verschuerenorgel
 Nu de zondagse erediensten van de Protestantse Gemeente Barendrecht in de Barendrechtse Triomfatorkerk zijn beëindigd, werd op vrijdag 30 november jl. het Verschuerenorgel nog éénmaal bespeeld door cantor-organist Johan Sonneveld. Hij liet het orgel 'juichen en klagen' bij composities van Buxtehude, Stanley en Johann Sebastian Bach. Daarbij liet Johan horen wat een prachtig instrument de kerk bezit. Het concert is opgenomen, zodat er binnenkort er een CD van dit afscheidconcert zal verschijnen. Het instrument werd door de firma L. Verschueren gebouwd in 1983. Wijlen Jacques van Oortmerssen was daarbij de orgeladviseur. Hij was ook degene die op 11 juni 1983het nieuwe orgel in gebruik nam. Als inspiratiebron diende het Hollandse orgel van rond 1800. Velen beschouwen dit instrument als het mooiste orgel van Barendrecht. Het Hoofdwerk telt 9 registers, het Bovenwerk 5 registers en 3 registers op het Pedaal completeren het geheel. 
Voor meer informatie over dit orgel, lees verder >>  01.12.18
  klik voor vergroting

Indrukwekkend afscheid van de Triomfatorkerk
De leden van de wijkgemeente Zuid-Oost hebben samen met veel andere leden van de PG Barendrecht op indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun en onze Triomfatorkerk. In een stampvolle kerk begon de viering met het prachtige koraal 'Wachet auf' van Joh.Seb. Bach. door Johan Sonneveld op het Verschuerenorgel. Dominee Cees Romkes bracht onder woorden waar vele kerkgangers aan dachten: de vele gelukkige-, droevige-, maar ook blijde momenten in zoveel jaren Triomfatorkerk. Zijn verhaal over stenen en harten werd prachtig gesymboliseerd in de liturgische schikking. Een bijzonder moment was de overdracht van de Paaskaars aan de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het licht van Christus blijft branden tijdens vieringen in de kerk! Ook de kanselbijbel werd geschonken aan de nieuwe eigenaren. Koster Wim Bahlman overhandigde de sleutel aan de voorzitter van het CvK. Vervolgens werden alle overige liturgische attributen uitgedragen door de leden van de Wijkkerkenraad. Daarmee werd de Triomfatorkerk op plechtige wijze aan de erediensten van de Protestantse Gemeente Barendrecht onttrokken. Lees verder >>
Het uitdragen van de attributen is ook kort gefilmd, kijk verder >> 25.11.18
  klik voor vergroting
De Paaskaars blijft branden

Afscheid Triomfatorkerk
Op zondag 25 november aanstaande wordt de laatste zondagse Eredienst door de van oorsprong Gereformeerde Wijkgemeente Zuid-Oost gehouden en zal in een passende dienst het vertrek uit de Triomfatorkerk worden gemarkeerd. Ds. Cees Romkes: 'We zien het dus niet als een breuk maar als overgang en voortzetting; wij als wijkkerkenraad schuiven aan bij de Dorpskerk, de Triomfatorkerk dragen we dankbaar over aan hen die al vijf jaar ons gebouw huurden. Ook met hen zijn we vertrouwd geraakt. Daarom blazen wij onze Paaskaars niet uit maar geven we die brandend aan hen over'.  Voor het persbericht, lees verder >> 21.11.18
 

Van 'samen-vieren' naar 'samen-voegen'
In reactie op het besluit van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht om de Triomfatorkerk te verkopen, heeft de wijkkerkenraad (WK) van de wijkgemeente zuid-oost unaniem heeft besloten om aan de wijkkerkenraad van de Dorpskerk te vragen om de erediensten samen te gaan houden in de Dorpskerk. De WK van de Dorpskerkgemeente heeft daarop enthousiast ingestemd. De leden van beide wijkgemeenten hebben vervolgens tijdens gemeenteavonden van hartehiermee ingestemd.
Dit proces van 'Samen-vieren' gaan starten op zondag 2 december 2018. Tevens hebben beide WK's besloten om gedurende 2019 te gaan onderzoeken of deze eerste stap gevolgd kan worden in een tweede, namelijk het 'samen-voegen van beide wijkgemeenten tot één protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk'. Daarbij hebben beide WK's aangegeven dat deze tweede stap op langere termijn gevolgd kan worden door een derde en een vierde stap, namelijk het 'samen-vieren' en 'samen-voegen' met de wijkgemeenten die nu nog kerken in de Bethelkerk: Zuid-West en Noord. 20.10.18

De stuurgroep 'Onderweg'
Om het proces van 'Samen-vieren' en 'Samen-voegen' goed te laten verlopen hebben de betrokken wijkkerkenraden begin 2018 besloten tot de vorming van een stuurgroep. Deze stuurgroep is samengesteld uit de moderamina van beide WK's en bestaat uit:
Aad van der Wel, Hans Oorbeek en ds. Cees Romkes namens de Wijkkerkenraad vn de Triomfatorkerk en
Kees Vos, Dick Schriek, Simon Hoek en ds. Jan Willem Stam namens de Wijkkerkenraad van de Dorpskerk.
Besloten is te kiezen voor het motto 'Onderweg'. Lied 816 uit het nieuwe liedboek geeft daartoe een prachtige ondersteuning: 'Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. . .'   Als beeldmerk daarbij is gekozen voor  het schilderij 'Emmaüsgangers' van Jeanet Brooks Gerlof. Dit symboliseert heel mooi dat wij niet slechts met z'n tweeën onderweg zijn, maar Jezus zelf met ons meeloopt  (al realiseren wij ons dat soms niet). De stuurgroep Onderweg komt sinds begin 2018 maandelijks bijeen. Zij heeft voor zichzelf de 'Reisgids Onderweg' in ontwikkeling. Dit groeidocument legt de achtergrond, de richting en de besluiten vast van het totale proces van 'samen-vieren' en 'samen-voegen'. De stuurgroep koppelt maandelijks terug naar de WK's. 20.10.18
  klik voor vergroting

Nieuws over 'Onderweg'
De scriba's van de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk zullen met enige regelmaat verslag doen van de voortgang van het 'Onderweg' zijn. De artikelen zullen worden geplaatst in Klankbord en op de website(s).  Voor hun eerste verslag over 'Samen-Vieren in de Dorpskerk', lees verder >>  20.10.18

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
De wijkkerkenraden van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-Oost (Triomfatorkerk) hebben hun besluit, om het volledig samengaan van de beide wijkgemeentes te onderzoeken, nader uitgewerkt. Tijdens een Gemeenteavond, die werd gehouden op 10 april 2018 zijn de leden van de Dorpskerkgemeente gehoord over de plannen, waaronder het voorstel om als eerste stap te gaan 'samen-vieren' in de Dorpskerk met ingang van het komende nieuwe kerkelijk jaar. De aanwezige gemeenteleden hebben van harte ingestemd om met de gepresenteerde plannen en de WK daarmee volledig ondersteund om die verder uit te gaan werken. De Wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 26 april dit besluit bekrachtigd. Een soortgelijk proces heeft de wijkgemeente Zuid-Oost doorlopen. Tijdens het tweede deel van de Gemeenteavond werd in vier groepen gesproken over de Kernwaarden van de Dorpskerkgemeente, nu en in de toekomst. 11.04.18
  klik voor vergroting

Denkend aan de Dorpskerkgemeente, zie ik . . . . .

Eerste stap in 'Samen op Weg'. . .
Het jaar 2018 heeft voor de Dorpskerkgemeente - om meerdere reden - een prachtig begin gekend. Allereerst was er de mededeling vanuit de kerkenraad dat 2018 in het teken komt te staan van het onderzoek naar de totstandkoming vormen van samenwerking met de wijkgemeente Triomfatorkerk. Dit zou kunnen leiden tot een, voor zowel de Gereformeerde wijk zuidoost en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, historische stap om te gaan fuseren. Met het oog op de geplande verkoop van de Triomfatorkerk is de kerkenraad van de wijkgemeente Zuidoost op zoek gegaan naar 'een dak boven het hoofd'. Na een hiertoe door de WK unaniem genomen besluit is het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot de WK van de Dorpskerkgemeente. In de afgelopen weken zijn er informele gesprekken geweest, een eerste tussen de dagelijkse besturen en een tweede met de volledige wijkkerkenraden. Deze gesprekken zijn van beide kanten als heel prettig ervaren. Het voornemen is om in 2018 de gesprekken voort te zetten, om te bezien in hoeverre en op wat voor manier er sprake kan zijn van samenwerking (een vorm van ‘Samen op Weg’?).  Beide kerkenraden zien dit als een eerste stap op weg naar één wijkgemeente Barendrecht-centrum in de verdere toekomst.
Voor de mededeling van WK van de Dorpskerkgemeente, lees verder >>.
Voor de mededeling van de WK van de wijkgemeente Zuidoost, lees verder >>. 07.01.18

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende