Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Afval Loont en Afval Loont 2.0 voor onderhoud Dorpskerk


'Afval Loont 2.0 voor Dorpskerk' een succes
De voor de Dorpskerk zo succesvolle actie 'Afval Loont' die vorig jaar werd beëindigd, kreeg zaterdagmorgen 20 maart een succesvolle opvolging met de eerste actie van 'Afval Loont voor de Dorpskerk 2.0'.  Er stonden om tien uur achttien vrijwilligers klaar bij de Dorpskerk. In 
twee uur tijd werd de hele wijk rondom de Dorpskerk ontdaan van al het zwerfafval. Dat leverde achttien goed gevulde vuilniszakken met zwerfafval op! Alle vrijwilligers kwamen enthousiast terug, want ze hadden tijdens de actie van tal van kanten complimenten gekregen voor dit initiatief. Deze eerste keer viel de actie samen met de landelijke opschoondag. In de loop van dit jaar zullen de Dorpskerkvrijwilligers de genoemde wijk nog drie keer opschonen. Daarmee verdient de Dorpskerkgemeenschap € 2000 voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht'. Dankzij de grote opkomst kan de geplande actiedag voor as. woensdagmorgen vervallen. In juni zal de volgende actiedag worden gehouden. Op de foto's een deel van de vrijwilligers. De kerkrentmeesters danken iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk!   
20.03.21
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Laatste filiaal van Afval Loont sluit
Zoals bekend zal Afval Loont eind 2019 stoppen met haar activiteiten. Op 14 december as. sluit het laatste filiaal aan het Achterom. Ook de containers voor plastic afval achter de Oude Pastorie zullen deze week worden verwijderd. Soms waren gemeenteleden wel eens teleurgesteld dat ze zo weinig kregen voor hun oud papier en ander afval. Maar voor deze actie gold het gezegde 'vele kleintjes maakten één grote'. De kerkrentmeesters danken iedereen die de Dorpskerk via Afval Loont een warm hart hebben toegedragen. Met de opbrengsten van 'Afval Loont voor de Dorpskerk' zijn enkele onderhoudsprojecten gefinancierd. We hopen dat de wethouder zich aan zijn toezegging houdt, dat er voor het 'oudste huis van Barendrecht' een andere vorm van ondersteuning mogelijk zal zijn! Ideeën daarvoor zijn reeds uitgewisseld. 08.12.19
 
Een woord van dank voor directie
en medewerkers van Afval Loont!

Eerste filiaal van Afval Loont sluit
Zoals bekend zal Afval Loont eind 2019 stoppen met haar activiteiten. Als eerste zal het filiaal in Carnisselande worden gesloten per 30 november. Het filiaal aan de Voordijk sluit per 7 december en het laatste filiaal aan het Achterom sluit op 14 december. De kerkrentmeesters spreken de hoop uit dat degenen die de Dorpskerk een warm hart toedragen hun oud papier en ander afval tot het laatst toe blijven aanbieden zolang de filialen in Barendrecht-centrum nog geopend zijn. Met de opbrengsten van 'Afval Loont voor de Dorpskerk' zijn enkele onderhoudsprojecten gefinancierd. De kerkrentmeesters spreken hun grote dank uit aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het 'oudste huis van Barendrecht' in stand te houden! 25.11.19

Mooi resultaat 'Afval Loont Dorpskerk' 1e helft 2019
Dankzij de inzet van vele Barendrechters heeft onze actie Afval Loont voor de Dorpskerk in de eerste 6 maanden van 2019 het mooie bedrag van € 950 opgebracht! Wij hopen dat ook in de tweede helft van 2019 een dergelijk bedrag gerealiseerd kan worden. Zoals bekend wordt de opbrengst besteed aan het onderhoud van de Dorpskerk, het 'oudste huis van Barendrecht'. Gezien de besluitvorming in de Gemeenteraad verwachten we dat dit unieke geldwervingsproject eind 2019 zal gaan stoppen. De kerkrentmeesters voeren constructieve gesprekken met wethouder Cees Schaap over de toekomstige situatie. Het streven is erop gericht dat allen die de Dorpskerk een warm hart toedragen ook in de toekomst betrokken kunnen blijven bij een unieke vorm van geldwerving voor het monumentale kerkgebouw. Later meer daarover. . . 31.07.19

'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2018
Sinds de start van 'Afval Loont' in Barendrecht is de Dorpskerk een trouwe partner. De opbrengst van de aktie wordt besteed aan het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. In 2018 is het resultaat € 1720. Dit is nagenoeg gelijk aan dat van 2017. Onze trouwe ondersteuners hebben in 2018 met elkaar enkele duizenden bezoekjes aan de afvalstations gebracht! Daarvoor zeggen de Dorpskerkrentmeesters: HARTELIJK DANK! Ondanks het feit dat steeds meer organisaties Afval Loont hebben ontdekt als bron van inkomsten, is het ons weer gelukt om de opbrengst op dit prachtige niveau te houden. Vermeldenswaard is, dat de werkgroep Snuffelmarkt in 2018 ruim € 200 heeft bijgdragen aan het genoemde resultaat. De opbrengst is in 2018 besteed aan het onderhoudsschilderwerk. 28.01.19

'Afval Loont voor de Dorpskerk' in 2017
De opbrengst van de Actie Afval Loont voor de Dorpskerk' heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1724,00 opgeleverd. Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun deelname. Dit bedrag is met tal van kleine bedragen bijeen gebracht. Er is jammergenoeg wel sprake van enige teruggang ten opzichte van 2016. Dat laat zich echter verklaren door de sterk toegenomen 'concurrentie', want nagenoeg alle kerken, scholen en verenigingen participeren nu aan Afval Loont. De opbrengst van 2017 is door de kerkrentmeesters aangewend voor de financiering van de restauratie van de zerkenvloer in de kerk. De opbrengst van deze actie in 2018 zal worden aangewend voor de geplande restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om hun oud papier, plastic etc. in te leveren bij een van de Afval Loont depots én daarbij te vermelden dat de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van de Dorpskerk!


'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2016
Het eindresultaat van de actie Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk heeft het streefbedrag overschreden! Het bedrag van € 2031.50 is geoormerkt voor de mede-financiering van het nieuwe mobiele HD-Tv-scherm in de Ontmoeting. Ook de Snuffelmarkt en de PCOB leverden een bijdrage aan deze prachtige faciliteit voor presentaties ten behoeve van ons kerkenwerk en voor externe huurders. Als er één actie is, waar geldt dat vele kleintjes één grote maken dan is het Afval Loont voor de Dorpskerk! Het is gebleken dat wij als Dorpskerkgemeente de op één na de grootste  inzamelaar zijn bij de Barendrechte vestiging van Afval Loont.  Dat is een prachtig resultaat!
Doet u ook mee om het oudste huis van Barendrecht in stand te houden? 11.01.17

'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2015
De aktie Afval Loont die door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk is gestart ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht' heeft in het eerste jaar een prachtig resultaat opgeleverd! Sinds de start van de aktie in maart j.l is een bedrag van € 1650 bijeengebracht. Dat is inclusief de opbrengst van de twee plastic-containers bij de Dorpskerk. Als we de opbrengst van de eerste drie maanden van 2015 van de vroegere 'Oud Papier Aktie' erbij optellen komen we voor heel 2015 aan een totaalbedrag van € 2000! In de maand december 2015 waren er, door degenen die rechtstreeks storten ten gunste van de Dorpskerk, 520 stortingen gedaan! Daarbij moeten de stortingen worden opgeteld van degenen die hun persoonlijke opbrengst als schenking afdragen aan de Dorpskerk. Dit zijn ook enkele tientallen personen, die zeker zo'n 80 stortingen voor hun rekening nemen. Totaal zijn er dus in december 2015 zo'n 600 stortingen gedaan ten behoeve van de instandhouding van het oudste Rijksmonument van Barendrecht!  Alle bijdragers héél hartelijk dank!  31.12.15

Afval inzamelen voor 'Onderhoud Dorpskerk'
Recent onderzoek heeft (opnieuw) aangetoond dat het 'oudste huis van Barendrecht', de Dorpskerk, in goede staat verkeert. Om dit oudste Rijksmonument in die goede staat te houden is jaarlijks veel geld nodig! Met het inzamelen van oud papier werd jaarlijks een paar duizend euro bijeen gebracht. Nu de organisatie 'Afval loont' oud papier en ander buikbaar afval gaat inzamelen, willen we ook die nieuwe werkwijze aanwenden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderhuod van de Dorpskerk. Daartoe zijn er twee acties ondernomen:
1. De Dorpskerk heeft zich aangemeld als 'goed doel '. Iedereen die oud papier en ander bruikbaar afval aanlevert op de verzamelpunten Maasstraat 30 of Voordijk 273, kan melden dat de opbrengst daarvan bestemd is voor het onderhoud van de Dorpskerk.  U hoeft daarvoor géén eigen pasje te hebben, het volstaat om te melden dat de opbrengst voor de Dorpskerk is!

 
2. Achter de Oude Pastorie, waar nu de oud papiercontainer staat, zal binnenkort - als proef - een verzamelbak voor plastic afval worden geplaatst. Tijdens de openingstijden van de Snuffelmarkt, dus iedere zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kan plastic afval daar worden gedeponeerd. Bij die container hoeven géén vrijwilligers meer ingezet te worden. Men kan zelf het plastic deponeren, 'Afval Loont' haalt de volle containers op. De opbrengst daarvan komt eveneens ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over deze akties vanuit de Dorpskerkgemeente via deze website en de locale pers onder het motto: 'Afval loont, voor onderhoud Dorpskerk'. 05.03.15

Oud Papier Actie is Afval Loont geworden
Op zaterdag 28 februari 2015 is deze jarenlange activiteit van de Dorpskerkgemeente beïndigd. Dit vanwege een besluit van de Gemeente Barendrecht om de inzameling van oud papier via (onder andere) de container bij de Dorpskerk over een heel ander wijze te gaan organiseren. Met ingang van 7 maart is de organisatie 'Afval loont' met een nieuwe opzet van de inzameling van afval, waaronder oud papier.


Exit papiercontainer Dorpskerk
In aanwezigheid van vrijwel alle betrokken vrijwilligers is op zaterdag 7 maart 2015 de papiercontainer bij de Dorpskerk na tientallen jaren definitief gesloten. Als dank voor hun jarenlange inzet trakteerde de Wijkraad van Kerkrentmeesters de aanwezige vrijwilligers op koffie met gebak. Jaarlijks bracht de oud papier aktie enkele duizenden euro's op ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Het einde van deze actie betekent het begin van een nieuwe opzet om geld te werven voor het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'.
De historische gebeurtenis is vastgelegd door Arco van der Lee, lees verder >> 08.03.15
  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende