Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Restauraties in 2017 en 2018

Op deze pagina wordt verslag gedaan van de voorbereiding en uitvoering van restauratie- en onderhoudswerkzaamheden in de Dorpskerk in 2017 en 2018.

Cantando ondersteunt restauratie toren Dorpskerk
Op donderdagavond 15 november organiseerde zangvereniging Cantando een inloopconcert in de Dorpskerk. Na afloop werd er een collecte gehouden ten bate van de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok vn de Dorpskerk. Voorzitter Edwin Prooij en penningmeester Jos Snijder overhandigden donderdag 22 november een cheque van 315,10 euro aan een dankbare Tineke  van de Meer. Zij is kerkrentmeester en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. [foto: ARco van der Lee] 23.11.18
  klik voor vergroting

Schilderbeurt 'Ontmoeting' afgerond
Sinds de ingebruikname in 1998 heeft het interieur van gebouw de Ontmoeting geen schilderbeurt meer gehad. De oude zalmkleur zal iets worden aangepast, want er is gekozen voor een kleur uit het kleurenschema van het logo van de Protestantse Kerk in Nederland. Wonderwel lijkt de PKN-kleur 'licht oranje' heel veel op de oude zalmkleur , dus erg schokkend is de aanpassing niet. De kosten van de schilderbeurt worden gefinancierd uit de opbrenst van de Snuffelmarkt in 2018.  Langzaam maar zeker komt het Dorpskerkcomplex qua onderhoud zo in een topconditie, dat is het ultieme doel van de kerkrentmeesters. 36.11.18
  klik voor vergroting

Onderhoud 'achter de schermen'
Op de actielijst van de Monumentenwacht, die de Dorpskerk jaarlijks aan een kritische  blik onderwerpt, stond al enige tijd het 'ontroesten en verven van de muurankers aan de binnenzijde'. De kerkrentmeesters hebben vorige jaar de buitenzijde van de muurankers behandeld en begin november 2018 heeft een schilder op de zolders van de noordelijke aanbouw deze klus geklaard. Met het schilderen van deze muurankers is het schilderwerk van de Dorpskerk (voor de komende jaren) weer afgerond. Omdat de betreffende zolders moeilijk bereikbaar zijn, is er een speciale steiger gebouwd en zijn deze zolders en het betreffende schilderwerk vasgelegd op de foto. Lees verder >> 14.11.18
  klik voor vergroting
Een van de vijftien muurankers:
'weer voor vele jaren beschermd'.

'Voegen we wel of voegen we niet?'
Het jaar 2019 zal niet alleen in het teken komen te staan van het 'samen-voegen' van de wijkgemeente Zuid-Oost met de Dorpskerkgemeente, ook in andere zin komt de vraag aan de orde 'Voegen we wel óf voegen we niet?' En dan gaat het over het voegwerk van de buitenmuren van de 506-jarige Dorpskerk en haar ruim 231-jarige kerktoren. In 2019 zal niet alleen de door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk gefinancierde restauratie van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok worden aangepakt. Ook het voegwerk van de kerktoren dient nodig gerestaureerd te worden. Ter voorbereiding daarvan is er, in overleg met restauratieadviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld, een proefstuk gebikt op een van de steunberen van de muur van het koor van de kerk (dus aan de oostzijde). Dezer dagen is de steunbeer gevoegd met drie verschillende typen voegen. In het artikel 'Voegen we wel of voegen we niet?' wordt nader op ingegaan op de noodzaak tot die restauratie van het voegwerk van het oudste huis van Barendrecht. Lees verder >> 14.11.18

   

Alle grafzerken gefotografeerd met een drone
Het was een oude wens van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) om alle 50 monumentale grafzerken in de Dorpskerk professioneel te laten fotograferen met een drone. Drone-piloten Peet de Rouw en Danny Cornelissen waren op uitnodiging van STDK-leden Henk de Vlaam en Simon Hoek zaterdagmorgen 3 november in de kerk. Beide beroepsfotografen zetten hun drones normaal in voor het fotograferen van landschappen en in de industrie. Nu is de drone ook een heel nuttig instrument gebleken voor het fotograferen van een kerkinterieur. De grafzerken zijn nu stuk voor stuk scherp in beeld gebracht. Over enige tijd zullen alle zerken op onze website van een toelichting worden voorzien. Daarmee kan elke belangstellende een goed beeld krijgen aan wie de nu nog aanwezige grafzerken hebben toebehoort. De vroegste zerk dateert uit 1584, de jongste zerk uit 1820. Dit onderzoeksproject zal enkele maanden in beslag nemen, want met name het volledig beschrijven van de personen die er begraven hebben gelegen, is een nauwkeurig en tijdrovend proces. Het eindresultaat zal met name voor geneologen zeer belangwekkend zijn. Zodra de eerste beschrijvingen gereed zijn, zal er verslag van worden gedaan op onze website. De overzichtsopname biedt een blik vanuit de nok van de Dorpskerk boven de grote kroonluchter.. 03.11.18
  klik voor vergroting

Klein onderhoud
Naast de grote restauraties houden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk ook het kleinere onderhoud goed in de gaten. Zo is er er eerder vastgesteld dat de zinken hemelwaterafvoer aan de noordwestgevel dringend aan vervanging toe was. Die afvoer is de afgelopen maanden ook enkele maanden verstopt geweest. Tevens was een van de hemelwaterafvoeren van gebouw de Ontmoeting doorgerot en moest vervangen worden. Op donderdag 1 november zijn beide hemelwaterafvoeren vervangen. Tevens zijn de ophanging van een tweetal andere hemelwaterafvoeren langs de zuidgevel gerepareerd. Daarmee is de Dorpskerk weer voorbereid op de nodige hoeveelheid hemelwater. . . . 01.11.18
  klik voor vergroting

Inspectie en schilderwerk balkenconstructie
Uit een inspectie van de balkenconstructie van de kap van de Dorpskerk door Bureau Lakerveld is gebleken dat er geen ingrijpende restauratie van de zware houten balken aan de orde is! Dat is een hele geruststelling voor de kerkrentmeesters. In de afgelopen week hebben de dakbalken van de noordelijke aanbouw een schilderbeurt gehad. De kerkzaal is hiermee weer in een topconditiegebracht. De komende jaren hoeven er alleen maar onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden om deze staat in stand te houden. Dezer dagen is ook het hoofdportaal van de Dorpskerk onder de toren geschilderd.  Lees verder >> 18.10.18
  klik voor vergroting

Verlichting Dorpskerk uitgebreid
Het schip van de Dorpskerk zal binnenkort nog beter kunnen worden aangelicht. Op voorstel koster Rob Bruin hebben de kerkrentmeesters, na overleg met de monumentenadviseur van Bureau Lakerveld, besloten om een viertal speciale lampen toe te voegen aan de verlichting. Deze accentverlichting zal bij bijzondere vieringen en bij concerten en evenementen optredende koren en solisten beter kunnen uitlichten. 'Dorpskerk-elektricien' Roel Groen verzorgde met een hoogwerker de plaatsing tegen de hanebalken van de kerk. De lampen zullen draadloos bediend kunnen worden. 08.10.18
  klik voor vergroting

Torenuurwerk en luidklok op erfgoedlijst
Met het oog op de komende restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok is onderzocht of deze ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) officieel als monument erkend zijn. De RCE heeft bevestigd dat het geval is. Ze komen voor op de onlangs nieuw samengestelde 'lijst van klokkenuurwerken' onder nummer 8602. Deze erkenning is van belang met het oog op het aanvragen van subsidies voor de komende restauraties. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen op korte termijn In overleg treden met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) om tot het aanvragen van een of meer subsidies over te gaan.  Ondertussen wordt iedereen, die het van belang vindt dat ook na 500 jaar de toren van de Dorpskerk de juiste tijd aangeeft, opgeroepen om de SVDK te steunen in hun streven om de genoemde restauraties te financieren. Dat kan via Bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0355 3629 45 t.n.v. Vrienden Dorpskerk. Dankzij de voortdurende ondersteuning van de SVDK hoeven de kerkrentmeesters geen beroep te doen op de schaarse middelen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 11.09.18

Prachtige gift voor restauratie torenuurwerk en luidklok
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft op Open Monumentendag 2018, in samenwerking met The Greenery, een prachtige tentoonstelling verzorgd over de geschiedenis van de Barendrechtse landbouwveiling. Tijdens de tentoonstelling werd er ook daadwerkelijk fruit geveild zoals dat vroeger ging. De € 100 die deze veiling opbracht werd geschonken aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk voor de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. De verenigingsbestuursleden Janny Schaap en Joset Verboom overhandigden de cheque aan Dorpskerk-rentmeester Simon Hoek. Hij bedankte namens de Vriendenstichting de HVB en The Greenery voor dit genereuze gebaar. Hij meldde verder dat begin volgend jaar zowel het eeuwenoude torenuurwerk als de klokkenstoel met de luidklok zullen worden gerestaureerd. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. 08.09.18
  klik voor vergroting

Een prachtige gift!

Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
  klik voor vergroting
Renée Rianti-Prins overhandigt de
cheque aan Simon Hoek.
Op de achtergrond programma-
maker Jos Vis.

Dorpskerkklok slaat weer op de juiste tijd!
Dat restauratie van het ruim vierhonderd jaren torenuurwerk zeer noodzakelijk is, bleek de afgelopen maand wel. Het slagwerk van het uurwerk was dermate ontregeld dat meerdere kleine ingrepen niet tot voldoende resultaat hebben geleid. Daarop hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om een tijdelijke noodvoorziening te treffen. Een torenuurwerkspecialist heeft de eeuwenoude aansturing van het slagwerk tijdelijk buiten werking gesteld. Het slagwerk wordt tot de restauratie, die volgend voorjaar zal plaatsvinden, tijdelijk aangestuurd door een elektrisch aangedreven slagwerkunit. Het eindresultaat is dat de klok van de Dorpskerk nu is afgesteld op de zogenaamde atoomklok, die exact te tijd aangeeft. De Kerkrentmeesters konden het niet voor hun verantwoording nemen dat de oudste kerk van Barendrecht, die al vier eeuwen de juiste tijd aangeeft  enkele maanden buiten werking zou zijn. 14.07.18

Prachtige gift voor restauratie luidklok Dorpskerk
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft deze week een prachtige anonieme gift ontvangen van € 3000 ten behoeve van de restauratie van de luidklok. Het stichtingsbestuur en de Dorpskerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar en hopen dat dit ook anderen zal inspireren om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de eeuwenoude luidklok, de klokkenstoel en het torenuurwerk. Alle schenkingen, groot en klein, eenmalig of meerjarig zijn van harte welkom op de rekening van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK), die de genoemde drie restauratieprojecten zullen gaan financieren. Het rekeningnummer van de SVDK is NL38 RABO 0355 3629 45. Natuurlijk kunt u de restauraties ook ondersteunen door deelname aan het benefietdiner bij kaarslicht (zie onderstaand artikel). 06.07.18
 

Eeuwenoude uurwerk-as terug in Dorpskerk
Vanmiddag hebben de heer en mevrouw Hoefakker een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Normaliter zou zo'n bezoek geen aanleiding vormen voor een artikel op de website, maar het betreft hier de man die als zoon van de plaatselijke (Hervormde) smid jarenlang als hulpje van de toenmalige koster het torenuurwerk elke week met de hand opwond. Kerkrentmeester Simon Hoek en oud-kerkrentmeester Wim de Regt hebben hen samen met Roelof Roomer van de Historische Vereniging ontvangen. Gert Hoefakker heeft in zijn jonge jaren vele uren doorgebracht bij het torenuurwerk en kan er uitgebreid over vertellen. Gert Hoefakker had ook een cadeau meegenomen voor de Dorpskerk: een eeuwenoude as met rondsel, die in de zestigerjaren door hem is vervangen door een nieuwe - door hemzelf  gesmeedde - as. Die as moest vervangen worden nadat er zich een  kleine katastrofe had voorgedaan bij het torenuurwerk. Wim de Regt maakte voor de website een mooi verslag van dit bezoek.
Lees Verder >>  05.07.18
  klik voor vergroting

Radio/TV Rijnmond: torenuurwerk van slag
Ondanks de voortdurende inspannningen van de Dorpskerk-uurwerkspecialist Henk Rienstra blijft het tobben met het slagwerk van het torenuurwerk. Als het slagwerk ontregeld blijft, zullen de kerkrentmeesters moeten besluiten om dit gedeelte van het eeuwenoude uuwerk uit te schakelen en dit deel van de restauratieplannen naar voren te halen. Ook Radio/TV Rijnmond is het ongemak voor de burgers van het oude centrum niet ontgaan, verslaggever Sanne Waldekker heeft persoonlijk de toren van de Dorpskerk beklommen en werd door Kerkrentmeester Simon Hoek op locatie bijgepraat over de restauratieplannen van het torenuurwerk en de klokkenstoel en de luidklok. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te besteden aan het unieke benefietdiner dat door de vriendenstichting wordt georganiseerd op 7 december om de ingrijpende restauraties te kunnen financieren. 
Rijnmond Nieuws besteedde zowel op radio als TV aandacht aan deze uitdaging voor de Dorpskerk-rentmeesters. Kijk verder >> 22.06.18

  klik voor vergroting

RTV Rijnmond maakt opnamen
in de toren van de Dorpskerk

Een Dorpskerk zonder drempel
Een eeuwenoud gebouw als de Dorpskerk toegankelijk maken zonder drempels is geen eenvoudige opgave. Zo mag het drempeltje in het hoofdportaal van de kerk niet worden gesloopt vanwege de internationaal erkende monumentenstatus van de Dorpskerk. Maar dat zelfs de ingang van de Ontmoeting een 5 centimeter hoge drempel had, was velen een doorn in het oog. Voor mensen met rollators en rolstoelen bleek het een behoorlijke hindernis te zijn. Dat is nu verleden tijd! Een van de Kerkrentmeesters heeft de nodige tijd en zweetdruppels geïnvesteerd in het herbestraten van de toegang van de Ontmoeting. Daarmee is het Dorpskerkcomplex nu letterlijk drempelloos toegankelijk voor iedereen! De Kerkrentmeesters hopen dat er ook geen figuurlijke drempels meer zullen zijn om zich thuis te voelen in het oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht! 20.06.18
  klik voor vergroting

Muziek op ZomerFeest ondersteunt restauratie torenuurwerk Dorpskerk
Wie in de omgeving van de Dorpskerk woont heeft het al regelmatig gemerkt: de kerkklok, aangestuurd door het torenuurwerk is steeds vaker van slag. Beiden moeten hoognodig worden gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft op zich genomen om die beide restauraties te gaan financieren. De Vriendenstichting krijgt nu een prachtige ondersteuning door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht! Bezoekers van het ZomerFeest kunnen  op zaterdag 30 juni met een donatie bepalen welke muziek er op het Doormanplein klinkt. De bekende Barendrechtse presentator Jos Vis draait in de pauzes van de optredens op het grote Bakkerij Pot podium muziek, die door de bezoekers wordt aangevraagd via een jukeboxspel. De lokale omroep Exxact FM zoekt de muziek op en zorgt dat alle bezoekers het kunnen horen. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn enthousiast over zoveel ondersteunnig van de komende restauraties. Lees verder >> 14.06.18
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor tentoonstelling Optische Telegraaf DK
De door Ton Blinde opgezette tentoonstelling over de Optische Telegraaf die de toren van de Dorpskerk 'sierde' van 1830 tot 1839 is op de Open Monumentendag 2018 druk bezocht. Ruim honderd bezoekers waren afgekomen op de ruime publiciteit die er was gegeven in de pers. De hele dag door hebben Ton en zijn vrouw Ria (die achter de schermen veel werk heeft verricht) de belangstellenden te woord gestaan. Enkele geïnteresseerden hebben met kerkrentmeester Simon Hoek de kerktoren beklommen en konden met eigen ogen de bewijzen zien die er zijn achtergebleven van deze tot voor kort onbekende functie van onze kerktoren.  08.09.18
  klik voor vergroting

Tentoonstelling in Dorpskerk op Open Monumentendag
Een uniek aspect uit de rijke geschiedenis van de Barendrechtse Dorpskerk werd op Monumentendag 2018 op een bijzondere wijze belicht. Zoals eerder op onze website gemeld, heeft de toren van de Dorpskerk in het midden van de negentiende eeuw een onderdeel gevormd van de door de Rijksoverheid aangelegde 'Optische Telegraaf van Lipkens'. Ton Blinde van de Historische Vereniging Barendrecht heeft zich in de geschiedenis van dit uniek militaire communicatiesysteem verdiept. Zijn onderzoek resulteerde op de Open Monumentendag in een bijzondere tentoonstelling over de rol van de Dorpskerk. 
Nadat eerder de plaatselijke bladen De Schakel  en het Zuiden, de regionale RTV Rijnmond aandacht besteedden aan de komende tentoonstelling van de Optische Telegraaf in de Dorpskerk, heeft ook het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid artikel gewijd aan dit fenomeen uit de negentiende eeuw.  Kerkrentmeester Simon Hoek en amateurhistoricus Ton Blinde hebben RD-journalist Dick den Braber een uitgebreide toelichting en rondleiding gegeven hetgeen resulteerde in een mooi artikel. Lees verder >> Voor het eerder gepubliceerde artikel over de optische Telegraaf op de Dorpskerk, lees verder >>
07.09.18
  klik voor vergroting
De ingekerfde namen van
de toenmalige seinmeesters

Laatste deel lambrisering gerestaureerd
Op 8 mei jl. hebben de restauratoren van Hekkers & van 't Spijker de lambrisering langs de noordwestelijke muur teruggeplaatst. Hoewel deze lambrisering maar enkele tientallen jaren oud is, besloten de kerkrentmeesters tot een behandeling in de werkplaats van de restauratoren. Dit om dit stuk lambrisering tot één geheel te laten worden met de rest van het eikenhouten intrieur, dat wél eeuwenoud is. Binnenkort volgt een fotoverslag van dit laatste stukje interieurrestauratie. Ook dit restauratieproject is gefinancierd door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk. Alle schenkers en sponsoren van de Vriendenstichting worden hartelijk bedankt! De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van de restauratoren gepubliceerd.10.05.18
  klik voor vergroting

Laatste stukje kerkinterieur in restauratie
Toen in het najaar van 2017 de lambrisering langs de noordelijke muur van de Dorpskerk werd teruggeplaatst, bleef er nog één stukje lambrisering over dat 'opgepoetst' zou moeten worden. Dat is de lambrisering langs de noordwestelijke muur, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw nieuw is aangebracht. Bij een poging om dat houtwerk ter plaatse aan te pakken, bleek dat het hout was behandeld met een lak die zich niet eenvoudig laat verwijderen. Daarom werd vorig jaar besloten om die klus uit te stellen tot dit voorjaar. Op maandagmorgen 23 april hebben de restauratoren van de firma Hekkers & van 't Spijker die lambrisering verwijderd en afgevoerd naar hun werkplaats. Over deze restauratieklus - die ook door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk wordt gefinancierd - zullen voortgangsverslagen worden gepubliceerd. Over enkele weken zullen de gerestaureerde eikenhouten elementen worden teruggeplaatst. 23.04.18
  klik voor vergroting

Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel. . .
Sinds er een aantal inspecties zijn uitgevoerd naar de status van het torenuurwerk, de luikklok  en de klokkenstoel zijn weer enkele interessante zaken aan het licht gekomen, die een completer beeld geven van de geschiedenis van de Dorpskerk. Wie de klok wel eens hoort luiden en wil weten waar de 'vliegende klepel' heeft gehangen, moet even verder lezen >> 08.02.18
  klik voor vergroting

Inspecties luidklok
Na de inspectie van het torenuurwerk door de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' is nu ook de luidklok met het luid- en slagmechanisme geïnspecteerd door een tweetal specialisten. Enerzijds een inspecteur van de Koninklijke Eijsbouts, de klokkengieterij waarin de oorspronkelijke firma Petit is opgenomen. Het waren Alexis en Petrus Petit, meester klokkengieters in Someren in het jaar 1759, die de luidklok hebben overgegoten vanuit het materiaal van de oorspronkelijke klok die dateerde uit 1607. Anderzijds heeft ook een specialist van klokkenrestaurateur Daelmans beide installaties geïnspecteerd. Bij inspectie is gebleken dat de luidklok zelf slijtage vertoont op de plaatsen waar de hamer en de klepel de klok beroeren. De eikenhouten klokkenstoel, het luidmechanisme en het slagmechanisme zijn dringend aan een restauratie toe. Zie ook artikel 'Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel...
24.01.18

  Klik voor vergroting

Inspectie torenuurwerk
 Op verzoek van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft een medewerker van de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' het torenuurwerk aan een grondige inspectie onderworpen. De heer De Groot, die het torenuurwerk ruim 15 jaar geleden al eens in kaart had gebracht, kon kerkrentmeester Simon Hoek een uitgebreide toelichting geven op het uurwerk in de Dorpskerk en wat er in de loop der eeuwen aan het uurwerk is gemodificeerd. De uurwerkdeskundige schat dat het torenuurwerk dateert uit de tijd dat de kerktoren is gebouwd, dat is omstreeks 1785. Bij inspectie is gebleken dat er enkele onderdelen in de loop van de afgelopen 230 jaar zijn vervangen. De voorlopige conclusie is dan ook dat het uurwerk van de Dorpskerk het renoveren meer dan waard is. In hoeverre het wenselijk is én (financieel en technisch) haalbaar is om het terug te brengen in de staat van begin vorige eeuw of zelfs te restaureren naar de oorspronkelijke staat, zal nader worden onderzocht.  
Lees verder >> 18.01.18

  klik voor vergroting

UFO gesignaleerd in Dorpskerk. . .
Zaterdagmiddag 17 maart is er een UFO gesignaleerd in de Dorpskerk. Er vloog een Unidentified Flying Object door het 'oudste huis van Barendrecht'..... Gelukkig hoefde er geen alarm te worden geslagen, want het bleek te gaan om een geplande actie van twee leden van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Bij Henk de Vlaam en Simon Hoek bestond al jaren het plan om het monumentale kerkinterieur en met name de grafzerken van boven af te fotograferen. Henk kwam in contact met een gespecialiseerde hobbyist, die met zijn drone regelmatig foto- en filmopnames maakt in gebouwen. Afgelopen zaterdagmiddag werden de eerste proefopnames gemaakt, dit keer nog in een kerkzaal mét stoelen. De proef met de 'vliegende camera' is uitstekend geslaagd, zodat later dit voorjaar de zerkenvloer als geheel én in detail met een drone gefotografeerd zal worden. Bekijk de eerste resultaten >>   18.03.18

  klik voor vergroting

De proef met de 'vliegende camera'
is uitstekend geslaagd

Veilige verlichting in de toren
Ter voorbereiding op de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om de binnenverlichting op alle vier etages van de kerktoren én op de zolder van de kerkzaal te vernieuwen respectievelijk uit te breiden. De bestaande verlichtingsinstallatie dateerde uit het midden van de vorige eeuw en was langzamerhand niet veilig genoeg meer (zie brandschade op de foto). Roel Groen Installatietechniek heeft de klus uitgevoerd. Er zijn nieuwe kabels getrokken en nieuwe armaturen geplaatst. Op de balgenzolder en de uurwerkzolder zijn het sierlijke armaturen en op de klokkenzolder, in de torenspits en op de zolder boven de het schip van de kerk zijn nieuwe LED-armaturen aangebracht. Er  is nu sprake een veilige efficiënte verlichting, die de uitvoering van de toekomstige restauratiewerkzaamheden in de toren zal vergemakkelijken. 22.03.18
  klik voor vergroting
Een oude brandschade
door een te lang brandende lamp

Noodreparatie slagwerk luidklok
Veel omwonenden hebben de afgelopen weken ervaren dat het uurwerk én slagwerk van de eeuwenoude luidklok van de Dorpskerk aan restauratie toe zijn. Met grote regelmaat was de klok van slag en liep het uurwerk niet op tijd. Dit ondanks de grote inspanningen die de hoogbejaarde klokkenmaker van de Dorpskerk - Henk Rienstra - zich getroostte. Henk is talloze malen de vier trappen opgeklommen om het uurwerk en het slagwerk te herstellen. Omdat juist in de Kerstweek het slagwerk stil viel, zijn Henk en Kerkrentmeester Simon Hoek zaterdagmorgen 30 december vroeg weer omhoog geklommen om het zoveelste euvel te verhelpen. Dit keer bleken een afgebroken houtdraadbouten de boosdoeners te zijn. Beide heren hebben de losgeraakte 'terugslagbeugel' met nieuwe bouten vastgezet. Gelukig is alles goed gegaan en sloeg de Dorpskerk om 24.00 uur weer twaalf slagen, zoals dat al 410 jaar het geval is. . . . 01.01.18
  klik voor vergroting

Restauratie monumentale lambrisering afgerond
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november zijn de restauratoren van Hekkers en van 't Spijker bezig geweest om de gerestaureerde eikenhouten lambrisering langs de noordelijke muur terug te plaatsen. Ook bij dit restauratieproject is weer nieuwe informatie te voorschijn gekomen. Tijdens het restaureren kwam op de achterkant van een van de panelen het jaartal 1861 en initialen  CVK te voorschijn. Voor het derde verslag van deze restauratie, lees verder >>.
Voor deel 1 - Inleiding >> Lees verder >>  Voor deel 2 - Bezoek aan werkplaats >> Lees verder >> 29.11.17

Binnenschilderwerk torenruimte gereed
Naast alle grotere restauratieprojecten en het buitenschilderwerk was het binnenschilderwerk in de toren en op de orgelgalerij maak een kleine klus. Ook van dit kleinere project is een verslag gemaakt. Lees verder >> 29.11.17
 

Stucwerk kerktoren opgeleverd
In tegenstelling tot het werk van de schilders, was het werk van de stucadoors van de firma Monks niet waarneembaar van buitenaf. Maar gedurende vele weken is er hard gewerkt om het stucwerk van de muren van de kerktoren op de balgenzolder en de uurwerkzolder te restaureren. Eerst zijn de oude en slechte stucwerklagen afgebikt en daarna werd in meerdere lagen nieuw pleisterwerk aangebracht. Nadat het stucwerk was aangebracht zijn de muren op deze twee onderste zolders van de kerktoren gesausd in dezelfde kleur als de kerkzaal. Net als bij het schilderwerk is ook het stucwerk onlangs opgeleverd na een inspectie door Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en de verantwoordelijk kerkrentmeester. De financiering van het stucwerk is gedekt vanuit de bijdrage van de Snuffelmarkt en de jaarlijkse bijdrage van uit een extern onderhoudsfonds dat door een overleden gemeentelid destijds is gevormd. Ook van deze werkzaamheden zijn fotoverslagen gemaakt, die nu zijn samengevoegd tot een eindverslag. Daarmee is enerzijds de hele restauratie goed gedocumenteerd en geeft het anderzijds voor belangstellenden een mooi overzicht van werkzaamheden op plaatsen in de kerk waar normaliter geen bezoekers komen. >> lees verder >>  25.11.17

Buitenschilderwerk Dorpskerk opgeleverd
Het zal de regelmatige bezoeker van de dorpskern van Barendrecht niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode hard gewerkt is aan de Dorpskerk. Schildersbedrijf Van den Berg (waar onze vaste schilders van de voormalige firma Andeweg nu werkzaam zijn) hebben met behulp van een hoogwerker al het houtwerk aan de kerktoren geschilderd. Aansluitend zijn alle houten kozijnen van de noordelijke aanbouw geschilderd en ook zijn alle 54 gevelankers ontroest en tweemaal behandeld.  Daarmee is al het buitenschilderwerk afgerond en kan het er weer jaren tegen. Dankzij de ontvangen Rijkssubsidie komt maar 50% van de kosten voor rekening van de PG Barendrecht. Onlangs werd het werk naar volle tevredenheid opgeleverd na een inspectie door de verantwoordelijk kerkrentmeester en de inspecteur van Bureau Lakerveld. Van de schilderswerkzaamheden is weer een verslag gemaakt, lees verder >>  25.11.17


Werkbezoek bij restauratoren lambrisering
Vrijdag 17 november is er een bezoek gebracht aan de werkplaats van de firma Hekkers en Van 't Spijker in Wilp. Zij verzorgen de restauaratie van de eeuwenoude lambrisering die de noordelijke muur van de Dorpskerk opsiert. Tot tevredenheid van de kerkrentmeesters is vastgesteld dat het restauratiewerk goed verloopt en zodanig is gevorderd dat de eeuwenoude eikenhouten lambrisering al voor de geplande datum kan worden teruggeplaatst. Naar verwachting zal het interieur van het 'Oudste huis van Barendrecht' weer compleet zijn op 1 december a.s. Dat betekent dat alle geplande kerstvieringen en kerstconcerten kunnen plaatsvinden in een gerestaureerd kerkinterieur. Voor meer informatie over het werkbezoek, lees verder >> 17.11.17

Ongewenste gasten in Dorpskerk. . . .
De Dorpskerk is als ‘oudste huis van Barendrecht’ een herberg voor een ieder die er een plekje zoekt om tot rust te komen, te mediteren, aan een eredienst of andere activiteit mee wil doen.Toch is er soms sprake van een ongewenste gast in de kerk. Zo vloog er een keer een koolmees door een kapot glas-in-loodruitje de kerk binnen en ook waren er wel eens ongewenste vlinders die het alarm deden afgaan.Dit keer waren er ongewenste gasten die bovendien de nodige problemen hebben veroorzaakt en de kerk op kosten hebben gejaagd. De boosdoeners zijn gevlogen. . . . . Lees verder >> 19.10.17

Grote schoonmaak
Nadat het voegwerk van de zerkenvloer in het schip van de kerk en de plavuizenvloer in de noordelijke aanbouw naar volle tevredenheid was opgeleverd, is op dinsdagmorgen 3 oktober een ploeg vrijwilligers aan de slag gegaan om de vloeren goed schoon te maken en alle stoelen en banken af te stoffen. De kerkrentmeesters bedanken de betrokkenen hartelijk! Er is keihard gewerkt, daarom hadden de kerkrenrtmeesters gezorgd voor een traktatie bij de koffie.... 04.10.17
  kilk voor vergroting

Restauratie stucwerk toren (5)
De werkzaamheden zijn in week 41 zover gevorderd, dat het aangebrachte stucwerk eerst enkele dagen moet uitharden voordat de laatste toplaag kan worden aangebracht. Voor het vijfde voortgangsverslag, lees verder >> 12.10.17

Restauratie stucwerk toren (4)
De kerkrentmeesters hebben in overleg met adviesbureau Lakerveld en stukadoor Monks besloten om de ernstige scheurvorming in de binnenmuur op de balgenzolder te restaureren (zie foto), ook al kost dit zo'n € 1000 extra. Het stucwerk op de uurwerkzolder (2e etage) is nagenoeg gereed om te sauzen. De restauratiewerkzaamheden op de balgenzolder (1e etage) zijn in volle gang. Vanwege deze restauratiewerkzaamheden zal a.s. zondag bij de eredienst het hoofdportaal van de Dorpskerk gesloten blijven. Kerkmusicus Hans van Gelder zal de eredienst begeleiden met de concertpiano, aangezien de orgelzolder niet goed bereikbaar is. Het toeval wil dat Tineke van der Meer, ouderling-kerkrentmeester met preekbevoegdheid, voorganger zal zijn. Zij vervangt ds. Jan Willem Stam die met een groep gemeenteleden een retraiteweekend heeft in de kloostergemeenschap van de Benedictessen van Priorij Regina Pacis in Schotenhof (België).
Voor het voortgangsverslag van de restauratie, lees verder >>  07.10.17
  kilk voor vergroting

Restauratie stucwerk toren (3)
Woensdag 4 oktober is het afbikken van de beide binnenmuren afgerond. Bij het afbikken van de oude stuclagen gaf de Dorpskerk nog een 'geheim' prijs. In de binnenmuur boven de hoofdingang blijkt van oorsprong een grote  'toog' te zijn gemetseld. Dit heeft tot ernstige scheurvorming geleid. Die reparatie is, zo is nu gebleken, in een andere steensoort uitgevoerd. Het herstel van de nog steeds bestaande vier meter lange scheur is een tegenvaller voor de kerkrentmeeesters, maar zal wel worden aangepakt nu de muur toch is afgehakt. De stukadoors zijn vandaag begonnen met het stuuken van de muur op de uurwerkzolder. Voor de nieuwe voortgangsrapportage in woord en beeld, lees verder >> 04.10.17
  klik voor vergroting

Restauratie stucwerk toren (2)
Op maandagmorgen 1 oktober zijn de steigerbouwers, afbikkers en stukadoors gestart met de eigenlijke restauratiewerkzaamheden in de toren van de Dorpskerk. De kerkrentmeester doet in woord en beeld dagelijks verslag hiervan. Voor zijn tweede verslag, lees verder >> 02.10.17

Restauratie stucwerk toren (1)
Stukadoorsbedrijf  Monks uit Leiderdorp (die eerder alle muren van de kerkzaal van de Dorpskerk van nieuw stucwerk heeft voorzien) is op 25 september jl. gestart met het restauratieproject van het stucwerk van de westmuur in de toren van de Dorpskerk. Architectenbureau Lakerveld begeleidt de kerkrentmeesters van de Dorpskerk bij dit project. Het project wordt deels gefinancierd met Rijkssubsidie en deels vanuit de opbrengst van de Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente. In de eerste week zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de blaasbalgen, de windvoorziening van het orgel en het monumentale uurwerk goed ingepakt om ze te beschermen bij het afbikken, stuken en sauzen van de muren.  In een eerste rapportage wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de toren en wat er zich op de vier etages zoal bevindt. Tevens worden de eerste werkzaamheden beschreven. De foto toont het volledig ingepakte monumentale uurwerk. Lees verder >> 01.10.17

  klik voor vergroting

Grote schilderbeurt Dorpskerk (2)
Vroeger werd bij een grote schilderbeurt de kerk en de kerktoren in de steigers gezet. Tegenwoordig wordt met een hoogwerker gewerkt en zijn nagenoeg alle te schilderen onderdelen bereikbaar. Het tweede voortgangsverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in woord en beeld. Ook nu heeft de Dorpskerk weer een geheimpje prijsgegeven: een bijzonder gevelanker.
Lees verder >> 19.10.17

Grote schilderbeurt Dorpskerk (1)
Naast alle bijzondere restauratieprojecten die in dit najaar worden uitgevoerd in de Dorpskerk, vindt er ook regulier groot onderhoud plaats. In de meerjarenbegroting van het Dorpskerkcomplex komen er meerdere posten schilderwerk voor die iedere vijf à zes jaar terugkomen. Dit jaar is het schilderwerk van het houtwerk aan de toren, de houten raamkozijnen van de noordelijke aanbouwen én de ijzeren gevelankers aan de beurt. Ook zal het torenportaal (binnen) een schilderbeurt krijgen. Het buitenschilderwerk is voor 50% subsidiabel. De andere 50% en het binnenschilderwerk is onderdeel van de begroting van de PG Barendrecht. Voor een voortgangsrapportage, lees verder >> 13.10.17
  klik voor vergroting

Lantaarns Dorpskerk gerestaureerd
De Barendrechtse Dorpskerk wordt al vele jaren opgesierd met een tweetal antieke lantaarns die naast het hoofdportaal aan de voorgevel hangen. Verder staan er bij de toegangspaden vanaf de Dorpsstraat nog twee antieke straatlantaarns, zoals die er vroeger op tal van plaatsen in het oude Barendrecht stonden. In het kader van het overall-restauratieprogramma van de Dorpskerk zijn onlangs ook deze vier lantaarns gerestaureerd. Een vraag van de kerkrentmeesters is: 'wie weet er iets te melden over de herkomst van deze lantaarns?'  
Lees verder >>  13.10.17
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk zerkenvloer opgeleverd
Maandag 1 oktober is in aanwezigheid van Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld, aannemer Gerard den Hoed en kerkrentmeester Simon Hoek het restauratieproject van het voegwerk van de zerkenvloer én de vloer van de noordelijke aanbouw naar volle tevredenheid opgeleverd. Het hele project is voorspoediger verlopen dan gepland, daardoor wordt enige reductie gegeven op de aanneemsom. Dankzij de financiering door de Rijkssubsidie en de opbrengst van het project 'Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk' ligt de eeuwenoude kerkvloer er weer voor vele jaren netjes bij! 02.10.17 

Restauratie monumentale zerkenvloer
Van 1512 tot 1820 werden vooraanstaande Barendrechters begraven in de Dorpskerk. In de loop der eeuwen zijn meerder keren graven geruimd. Van de huidige grafzerken dateert de oudste zerk uit 1584, de jongste grafzerk draagt het jaartal 1820. Bij de grote restauratie in de periode 1960 -1962 zijn alle graven in de kerk geruimd en de grafzerken teruggelegd. Bij de restauratie van september 2017 zijn, op advies van onze restauratiearchitect Bureau Lakerveld alléén de bestaande scheuren uitgehakt en opnieuw gevoegd met een kalkmortel. Dit is ook gebeurd in de plavuizenvloer  van de noordelijke aanbouwen (1771 en 1887).  Voor het eindverslag van de restauratiewerkzaamheden, in woord en beeld, Lees verder >> 29.09.17

  klik voor vergroting

Restauratie interieur Dorpskerk - de laatste fase (2)
De lambrisering langs de noordmuur is op 5 september door de restauratoren van Hekkers & Van 't Spijker gedemonteerd en getransporteerd naar hun werkplaats in Wilp. Bij de demontage gaf ook dit stuk monumentaal interieur enkele geheimen prijs! Ten eerste bleek de wand niet te bestaan uit panelen (zoals de omheining van de dooptuin), maar uit massief eiken planken die met messing en groef één wand vormden. De opgezette vertikale stroken geven de indruk van een panelen wand, maar dat blijkt dus een vertekend beeld te zijn geweest. Ten tweede bleken veel planken en vertikale stroken aan de achter zijde te zijn 'gehout'. Dit fenomeen van gehout eikenhout werd eerder vastgesteld bij enkele panelen uit de Dorpskerkkansel en de luifel van de Boerenbank. Voor het eerste voortgangsverslag met foto's, lees verder >> 05.09.17
 

klik voor vergroting
De lambrisering is gedemonteerd,
de muur blijkt in prima conditie


Restauratie interieur Dorpskerk - de laatste fase (1)
Met de restauratie van de eeuwenoude lambrisering van de Dorpskerk, die op 5 september is begonnen, is de laatste fase ingeluid van een restauratietraject dat vele jaren in beslag heeft genomen. Eigenlijk was het kerkinterieur door de eeuwen heen onderhevig aan vele grotere en kleinere veranderingen. Aan het begin van een serie voortgangsrapportages over de komende restauratie wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de vele veranderingen en restauraties die het interieur van de Dorpskerk heeft ondergaan.
Lees verder >> 05.09.17
  klik voor vergroting

De te restaureren lambrisering

Lekkage verholpen
Al eerder is er sprake geweest van een lekkage in de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk, maar de oorzaak was destijds niet te achterhalen. Het probleem deed zich incidenteel voor. Toen er vorige week bij een bepaalde windrichting opnieuw een hoosbui was, droop het water van het plafond. Dakdekkersbedrijf Verhoeven, die het schip van de kerk onlangs van nieuwe goten heeft voorzien, werd ingeschakeld en zij hebben de oorzaak wel kunnen achterhalen. In een van de zogenaamde kilgoten tussen beide noordelijke aanbouwen bleek er - verscholen onder de dakpannen - een scheur in de loodlab te zijn. Deze loodslab is vernieuwd en daarmee moet de Dorpskerk weer alle hoosbuien kunnen doorstaan. . .  22.09.17 
  klik voor vergroting

Nieuwe generatie Wifi in Dorpskerkcomplex
Oók het 'oudste huis van Barendrecht' volgt de digitale wereld op de voet. Zo is dezer dagen een nieuwe Wifi-installatie geplaatst in het Dorpskerkcomplex door Roel Groen en zijn compagnon René van der Boor. Zowel in de Dorpskerk, in de Ontmoeting als in de Oude Pastorie zijn digitale toegangspunten geplaatst, die een optimaal en breed gebruik van beveiligd draadloos internet waarborgen. Dit is de eerste van een drietal verbeteringen die op digitaal gebied zullen worden doorgevoerd. De volgende stap is de omzetting naar een verbeterde internetprovider, zodat digitale telefonie, snel internet en ook de alarminstallatie optimaal verbeterd zullen zijn.  De derde stap is de omzetting van onze kerktelefooninstallatie naar een kerkomroepinstallatie. Dat kan worden gerealiseerd zodra de toegang tot internet is verbeterd. 04.07.17
 
Aansluiting in de DK

en in de Ontmoeting

Looddieven slaan nogmaals toe
Zondagmorgen constateerde de hulpkoster van de Dorpskerk Peter Bogaerds dat de deur van de noodtrap achter de Oude Pastorie open stond, en dat terwijl die deur zaterdagmorgen nog was afgesloten! Kerkrentmeester Simon Hoek constateerde vervolgens dat over een lengte van zo'n 12 meter de loodslap op het dak van de Snuffelmarkt vannacht ook is afgesneden en gestolen. 
 
klik voor vergroting
Onze schadepost wordt dus nog groter (zie onderstaand artikel). Terwijl de Snuffelmarkt met 'dubbeltjes en kwartjes' geld bijeenbrengt voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex, hebben vandalen grote schade aangericht! Want niet alleen zullen de loodslabben vervangen moeten worden (door kunststofslabben!), maar ook zal de waterschade moeten worden hersteld. . . . . .We hebben ondertussen aangifte gedaan bij de Politie. Ook de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is geïnformeerd. Zodat men weet dat er looddieven rondwaren in de oude dorpskern. Men zij gewaarschuwd!10.06.17

Grote lekkage: veroorzaakt door diefstal. . . .
Hulpkoster Peter Bogaerds wist niet wat hij zag toen hij vrijdagmorgen de Ontmoeting binnenkwam....de zaal was omgetoverd in een kleine binnenzee! Een grote waterplas over de hele vloer en tafels en stoelen waren drijfnat. Dit was geen gewone lekkage, zo concludeerde kerkrentmeester Simon Hoek. Eenmaal op het dak van de Ontmoeting zag hij al snel de oorzaak van die grote lekkage: alle loodslabben van de Ontmoeting waren er afgesneden. De opstaande mastieken rand van het dak stond wijd open. Het had 's nachts als een trechter gefungeerd voor de grote hoosbuien. Bij nadere inspectie bleken óók alle loodslabben van het dak van de gang naar de Oude Pastorie te zijn gestolen. Al met al is zo'n 30 meter aan loodslabben verdwenen. Als noodmaatregel zijn alle muuraansluitingen afgeplakt met duct tape. En nu maar hopen dat het de komende dagen droog blijft. . . . Voor de foto's, kijk verder >>  09.06.17
  klik voor vergroting

Weer stap naar betere klimaatregeling
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk streven al jaren naar een verbetering van de klimaatregeling van de Dorpskerk. Na nieuwe digitale regelapparatuur voor de luchtverwarming, volgde op 9 februari jl. de aanleg van een nieuw waterpunt in de toren van de Dorpskerk. Dit was nodig voor de komende plaatsing van de luchtbevochtigingsapparatuur, die door een Vriend van de Dorpskerk is geschonken. Voor het verslag van deze werkzaamheden, lees verder >>  09.02.17
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende