Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

De Protestantse Kerk in Nederland

Op deze pagina staan nieuwsfeiten vanuit de landelijke PKN-organisatie die voor de leden van de Dorpskerkgemeente en andere belangstellenden interessant kunnen zijn. De meest uitgebreide informatie staat natuurlijk op >> www.pkn,nl


Het beeldmerk
De Protestantse Kerk in Nederland die ontstaan is op 1 mei 2004 uit het samengaan van de De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden heeft een prachtig beeldmerk gekozen. Het beeldmerk is vol van symboliek.

 

Een kerk met toekomst die leeft vanuit het Woord van God, Een kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk, waarin onbevangen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Enthousiast geloven dus. De cirkel symboliseert eenheid,ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: de alfa en de omega. De cirkel houdt ook verband met Gods schepping:heelheid, een schepping waarvan God zei dat het goed was.
In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
In de stralenkrans is ook het achtarmig kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.
In het midden van het beeldmerk is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen Bij deze doop daalt de Geest als een duif op Hem neer.


Het motto
De toevoeging van dit motto aan de naam Protestantse Kerk, werkt mee aan het overdragen van de boodschap. Er is gekozen voor een motto die de missie van de kerk samenvat en de prachtige, rechtstreeks uit de Bijbel afkomstige, woorden weergeeft: >>

De missie van de kerk is in de Visienota ‘Leren leven van de verwondering’ (2005) als volgt weergegeven:
De Protestantse Kerk wil laten zien wie ze is, waar ze voor staat, vanwaar de inspiratie komt en welke waarde dat kan toevoegen aan het leven van mensen. De Protestantse Kerk wil niet alleen voor de eigen leden, maar ook in de samenleving zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn. De Protestantse Kerk wil zich laten ervaren als:
• een krachtige geloofsgemeenschap
• bron van getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie
• een vierende gemeenschap
• een gemeenschap van gebed
• een centrum van waarden
• een zorgzame gemeenschap
• een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen
• een beweging van hoop en verwachting


Nieuws uit de PKN


Generale synode (6): aanpassingen hulpdiensten predikanten
Tijdens de tweede dag van de najaarsvergadering van de PKN-synode is een nota 'Tijdelijkeaanstellingen voor predikantswerkzaamheden' aan de orde geweest. Deze nota presenteert een onderzoek naar de huidige rechtspositionele regimes waarin op tijdelijke basis predikantswerkzaamheden kunnen worden verricht en de nota bevat tevens voorstellen voor vereenvoudiging en voor bevordering van de rechtsgelijkheid. Voor de aanstelling van bijstanden in het pastoraat, zoals enkele wijkgemeenten van de PGBarendrecht die hebben was deze discussie van belang.  Voor de nota, lees verder >>
Jammer genoeg heeft uw webbeheerder dit gedeelte van de live-uitzending van de generale synode moeten missen wegens drukke andere werkzaamheden. Het resultaat van de discussies in de synode zal daarom later  op onze website worden gepubliceerd.16.11.18
   

Generale synode (5): bezuinigingen op categoraal pastoraat geblokkeerd
In de wereld van het studentenpastoraat en het maritiempastoraat zal er enige opluchting zijn, nu de generale synode op de tweede dag van haar najaarsvergadering heeft besloten om de voorgestelde bezuinigingen op beide vormen van categoraal pastoraat vooralsnog te blokkeren. Synodeleden waren bezorgd of de voorstellen de toekomst van met name studentenpastoraat en koopvaardijpastoraat zouden kunnen borgen. Daags voor de synodevergadering had de Nederlandse Zeevarenden Centrale, tijdens de viering van haar 125-jarig bstaan in Rotterdam-Delfshaven, nog haar grote zorgen geuit over de plannen van het moderamen van de PKN. 16.11.18
   

Generale synode (4): project 'Kerk 2025' nu vertaald in Kerkorde PKN
Op de tweede dag van de najaarsvergadering heeft de generale synode de grote reorganisatie, die als 'Kerk 2025' is ingezet, nu vertaalt in nieuwe regels in de PKN-kerkorde. Er zal nu gewerkt worden aan een uitgebreide toelichting op de vernieuwde kerkorde, zodat het ook begrijpelijk wordt voor de 'gewone' leden van de PKN. Voor de echte liefhebbers van de kerkelijke regeltjes: zie het 'Eindrapport Kerk 2015'lees verder >> 16.11.18
   

Generale synode (3): kerkorde over 'huwelijk en levensverbintenis' ongewijzigd
Tijdens de eerste dag van de najaarsvergadering van de generale synode van de PKN is besloten om de kerkorde op het gebied van huwelijk en levensverbintenis niet te wijzigen. De uitleg bij de kerkorde verandert wel. Voortaan hebben de termen 'inzegenen' en 'zegenen' dezelfde liturgische lading. Daarnaast benadrukt de generale synode met klem ‘dat in de kerk van Christus ieder mens - als beelddrager van de Schepper en aangeraakt in liefde door de levende Heer - van harte welkom is en zich veilig mag voelen. En dat allen geroepen zijn elkaar in liefde te aanvaarden.’ Lees verder >> 15.11.18
   

Generale synode (2): rapport over geloofsgesprek
Tijdens de eerste dag van de najaarsvergadering van de generale synode van de PKN is besloten om het rapport 'de Bijbel in het midden' van prof. dr. Maarten Wisse over 'het geloofsgesprek te midden van verschillen' ter beschikking te stellen van predikanten en kerkenraden met het doel om 'het geloofsgesprek rond de Bijbel te voeren en te verdiepen.' Dit past in het jaarthema van de PKN: 'Een goed gesprek'. Prof. Wisse onderkent verschillen in de drie hoofdstromen binnen de PKN: de traditionele stroming, ten tweede de oecumenisch-liturgische stroming en ten derde de evangelicale stroming.  Een zeer boeiend rapport! Heeft u ook interesse? Lees verder >>  15.11.18
   

De generale synode vergaderde. . .(1)
Het hoogste orgaan van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland hield op 15 en 16 november de najaarsvergadering. Ook deze vergadering stonden er weer enkele interessante beleidsnota's op de agenda. Zo werd er gesproken over de toekomst van studentenpastoraat en koopvaardijpastoraat. Voor plaatselijke gemeentes als de PGBarendrecht is de nota over tijdelijke predikantswerkzaamheden van bijzonder groot belang. Juist nu er binnen de Dorpskerkgemeente wordt gesproken over de opvolging van ds. Piet Taselaar als 'bijstaander in het pastoraat', is hier de discussie over dit onderwerp in de synode met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Anderen zullen meer geïnteresseerd zijn in de 'nota huwelijk en levensverbintenis', waar de synode een uitspraak heeft gedaan over het (in)zegenen van o.a. homosexuele relaties. Voor de agenda en vergaderstukken, lees verder >>14.11.18Foto: www.reformatorischdagblad.nl
 

'Dorpskerken in beweging': een nieuwe inspiratiebron? 
Vanuit de landelijke PKN is er een nieuwe beweging gestart onder de titel 'Dorpskerken in beweging', die is gericht op het versterken van de vele kleine Dorpskerken in Nederland. Als veel dorpskerken aanhaken bij de dorpskerkenbeweging, kan die helpen om nieuwe energie aan te boren. De 'dorpskerkenbeweging' wil dorpskerken helpen te floreren in de omgeving waar zij kerk zijn. De beweging wil dorpskerken een platform bieden waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen helpen en inspireren." De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK = de beheerder van deze website) ziet deze PKN-beweging als een nieuwe inspiratiebron die wellicht ook voor de Barendrechtse Dorpskerk van betekenis zou kunnen worden. In de komende maanden zal de STDK zich nader oriënteren op de 'dorpskerkenbeweging binnen de PKN'. Zoals in het verleden gebruikelijk zal vanuit de STDK deze oriëntatie worden afgestemd met de wijkkerkenraad van de huidige (Hervormde) Dorpskerkgemeente en van de toekomstige (Protestantse) wijkgemeente(n) rondom de Dorpskerk. In het juli-augustus nummer van het PKN-blad 'woord & weg' wordt aandacht besteed aan deze beweging. Lees verder >> 23.07.18

 De Dorpskerk:
'Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald zijn in heg
en steg; geen rust, geen ruimte
meer kon vinden....' 


Wereldraad van Kerken bestaat 70 jaar
Vandaag - 23 augustus - is het precies 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht. De viering van dat jubileum vindt plaats in Amsterdam, waar de Wereldraad ook werd opgericht. De organisatie met 350 aangesloten kerken in meer dan 100 landen vertegenwoordigt meer dan een half miljard Christenen. Met een vredesmars, een symposium en een oecumenische dienst viert de Wereldraad van Kerken vandaag zijn zeventigjarig bestaan in onze hoofdstad.
 
 'De Wereldraad van Kerken brengt een ander perspectief onze eigen kerken in', zegt dominee Karin van den Broeke. Zij is oud-voorzitter van de Generale Synode van de PKN en momenteel lid van het uitvoerend comité van de internationale organisatie, die in Genève is gevestigd. 'Het haalt je weg van het idee dat je het ­allemaal alleen moet doen'. De Wereldraad van Kerken heeft een achterban van gelovigen, verdeeld over alle continenten en kerken van divers pluimage. De katholieke kerk heeft zich nooit willen aansluiten; de kerkstructuur met haar opvatting dat alleen mannen priester kunnen zijn, staat dat in de weg. 'Dat is echt een andere manier van kerk-zijn', zegt Van den Broeke. Voor de felicitatie van de PKN voor de jarige, lees verder >> 
Ook vanuit de Barendrechtse Dorpskerkgemeente, die zich nauw verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, gaan via onze website felicitaties naar de jubilerende Wereldraad.   23.08.18

Informatie uit de landelijke kerkorganisatie
De landelijke PKN-organisatie publiceert meerdere tijdschriften over de thema's die er in de veelkleurige landelijke kerk aan de orde zijn en ook voor leden van de Dorpskerkgemeente interessant kunnen zijn.
Kijk voor het totale aanbod aan tijdschriften en de mogelijkheden om zich te abonneren op >>> PKN-tijdschriften

Wie meer meer gedetailleerde informatie uit de landelijke PKN wenst, kan zich (gratis) abonneren op het PKN- Kerkbulletin dat elke veertien dagen verschijnt.

Classispredikant benoemd
Op 16 mei is tijdens de eerste vergadering van de classis Zuid-Holland Zuid de classispredikant benoemd. Het is ds. G. (Gerrit) van Meijeren (1965) uit Utrecht. Hij werkt momenteel als adviseur ten behoeve van het beroepingswerk binnen de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring als gemeentepredikant in de Hervormde Gemeenten van Meeuwen, Hierden en Dirksland en als interimpredikant. Hij heeft het beroep dat op hem uitgebracht is mondeling aanvaard en zal op 1 september a.s. in zijn nieuwe functie starten. 
Ook zijn het moderamen en het breed moderamen gekozen. De samenstelling van het moderamen is als volgt: preses: mw. H. (Riet) Smid-Franssen uit Hendrik-Ido-Ambacht; scriba: dhr. H. (Henk) van 't Pad uit Leerdam. De preses, scriba en classispredikant vormen het moderamen van de Classis. Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en de leden: dhr. R.E. (René) Barnard uit Rijsoord; dhr. F. (Floor) Bos uit Noordeloos; dhr. A.F. (Guus) Ruijl uit Rotterdam; ds. B.W.J. (Wim) de Ruijter uit Maasland; dhr. M. (Rien) van Wijngaarden uit Meerkerk. Daarmee is het bestuur van de Classis Zuid Holland Zuid, waar de Protestantse Gemeente Barendrecht onderdeel van uitmaakt, bekend. 16.05.18


Wist u dat?. . . . Op weg naar een PKN-light?
De Protestantse Kerk in Nederland maakt een grote transitie door onder de titel Kerk 2025. Recent zijn de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de praktijk van nieuwe kerkplekken in de Protestantse Kerk. Dit onderzoek laat zien dat driekwart van de ondervraagden het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Scriba René de Reuver: “We gaan door tijden van verandering; we zien de diversiteit in kerkplekken toenemen. Het is goed om de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.” Voor het onderzoek is gesproken met ruim honderd mensen die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en leefgemeenschappen. Het onderzoek is deel van het project Mozaïek van Kerkplekken, waarin het moderamen van de generale synode opdracht heeft gegeven om de praktijk van bestaande en nieuwe kerkplekken verder te onderzoeken en te doordenken. In september volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen.
Een persoonlijke noot: Deze onderzoeksresultaten doen bij mij de vraag rijzen of we op weg zijn naar een 'PKN-light' waarin theologen, ambtsdragers, kerkenraad als ongewenste 'ballast', 'als het kind met het badwater' worden weggegooid' . . .[SEH] 01.06.18 

Nieuws van de generale synode PKN (1)
Op 19 en 20 april is de generale synode van de PKN bijeen geweest en heeft enkele besluiten genomen die vermeldenswaard zijn. Zo presenteerde Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit het boekje 'Tot Gods eer'. Dit is een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan.  Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar van de verschillende typen liturgie binnen de Protestantse Kerk. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU). 
Binnenkort is het boekje beschikbaar bij de PKN-webwinkel. Lees verder >>  01.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (2)
Op 19 en 20 april heeft de generale synode van de PKN besloten dat ‘de 12-jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. In eerste instantie was het voorstel dat een predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat voorstel omgezet naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet. De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025, die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Lees verder >>  01.05.18

Een nieuwe synodevoorzitter
De Generale Synode van de Protestantse Kerk van Nederland die op vrijdag 9 maart een extra vergadering hield, heeft een ds. Saskia van Meggelen (1967) verkozen tot nieuwe preses. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest. Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt: “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.” Zij positioneert zich uitdrukkelijk als iemand uit ‘het midden van de kerk’, met een charismatische inslag. Ze is als predikant verbonden aan de Protestantse Johanneskerk in Breda, daarvoor bekleedde ze die functie in de Gereformeerde kerken van ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Ds. Van Meggelen is sinds januari 2018 synodelid en was dat eerder van 2007-2012.  10.03.18 
 

Over 'Kerk 2025' gesproken. . . .
'Laten we weer naar de kern gaan, de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt' met die woorden verwelkomde ds. René de Reuver - de scriba van de landelijke PKN - de ambtsdragers uit de nieuw gevormde classis Zuid-Holland-zuid die op woensdagavond 17 januari jl. bijeen waren gekomen in de Alexanderkerk in Rotterdam. Vanuit de Dorpskerkgemeente waren Kees Vos en Simon Hoek aanwezig. Ds. de Reuver ging op inspirerende wijze in op de kernpunten van het nieuwe beleid 'Kerk 2025'. Hij gaf daarbij een toelichting op de ingrijpende maatregelen die vorig jaar zijn genomen door de Generale Synode om de PKN naar inhoud en organisatie aan te passen aan de zich snel veranderende samenleving. Deze avond was de laatste in een serie van elf, waarin de scriba met andere synodeleden langs de elf nieuw gevormde classes is getrokken. Lees verder >> 17.01.18
  klik voor vergroting
Ds. De Reuver interviewt enkele synodeleden uit de nieuwe
classis Zuid Holland-zuid

Generale Synode PKN over liturgie
De najaarsvergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, werd gehouden op 16 en 17 november. Op de agenda stonden ook nu weer interessante onderwerpen als een nieuwe handreiking over liturgie 'Tot Gods eer' (Lees verder >> ) en enkele onderwerpen over Kerk  202514.11.17
 

Eerste reacties de belangrijke synodebesluiten. . . .
Ds. René de Reuver geeft samen met enkele andere direct betrokkenen een eerste reactie op de ingrijpende synodebesluiten van 22 september jl. (zie ook onderstaand artikel). Het synodelid mevrouw A. Verbeek verwoordt de besluitvorming heel kernachtig:
 'We moeten van een  Kerk met het motto 'Come and See' naar een kerk met het motto 'Go and Be'.  Lees verder >>  25.09.17

Generale Synode PKN neemt ingrijpende besluiten
Vrijdag 22 september was er een extra synodevergadering waar ingrijpende besluiten zijn genomen die de landelijke organisatie van de PKN drastisch zal gaan veranderen. Zo is er na een uitgebreide discussie besloten om het aantal classes terug te brengen van 74 naar 11. Daarmee zal niet elke (wijk)kerkenraad meer vertegenwoordigd zijn op classicaal niveau. Een voorstel om het aantal classes terug te brengen tot 22 werd afgestemd. Ook de aansturing van de classes wordt aangepakt, zo krijgt elke classis een 'classispredikant', die geacht wordt contact te onderhouden met alle kerkenraden in zijn/haar classis.
Dankzij het Reformatorisch Dagblad werd deze belangrijke synodevergadering in woord en beeld gebracht via een liveblog. Daaruit hebben we een impressie gemaakt zodat onze lezers een goed idee krijgen hoe de besluitvorming in de synode is verlopen. Lees verder >> 23.09.17
  klik voor vergroting Foto Ref.Dagblad
(foto:Reformatorisch Dagblad)

Belangrijke synodevergadering
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland houdt op 22 september een zeer belangrijke vergadering. Op de agenda staan de ' Kerkordelijke voorstellen deel I - tweede lezing Kerk 2025'. Dat zegt een buitenstaander weinig, maar de voorstellen omvatten een grote wijziging in de structuur en de organisatie van de PKN. In de afgelopen maanden hebben plaatselijke kerkenraden hun visie kunnen geven op de ingrijpende plannen. Tijdens de synodevergadernig zal blijken of er een open oor is geweest voor het grondvlak van de kerk danwel of de landelijke bestuurderen hun eigen voorstellen laten prevaleren. Voor de liefhebbers van kerkrechtelijke zaken is de synodevergadering rechtstreeks te volgen via >> Synode tv van de Reformatorische Omroep. Voor de vergaderstukken compleet met bijlagen, lees verder >>. 21.09.17

Diaconale inzet groeit in een krimpende PKN
Uit een recent onderzoek, dat werd gehouden op initiatief van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie, is gebleken dat de plaatselijke diaconale inzet ondanks krimpende kerken nog steeds toeneemt. Het bewustzijn groeit dat diaconaat een belangrijke rol speelt om als kerk relevant te kunnen zijn in een seculiere samenleving. Voor het onderzoek, lees verder >>. Om de diaconieën te ondersteunen hebben de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie de brochure 'Toekomstgericht  diaconaat' ontwikkeld. Voor deze brochure, waarin ook naar Barendrecht  wordt verwezen, lees verder >> 24.05.17
 

Vergadering generale synode PKN
Op 17 en 18 november jl. is de generale synode voor haar najaarsvergadering bijeen geweest. Op de agenda stonden weer veel interessante onderwerpen. Zo was er een bezinning over de betekenis en beleving van de Maaltijd van de Heer in de PKN, aan de hand van een notitie van prof. dr. Jan Muis, hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Verder vergde de voortgangsrapportage over de ingrijpende herstructurering van de PKN onder de titel 'Kerk 2025: een stap verder' veel vergadertijd.  Voor alle vergaderstukken, lees verder >> 19.11.16
(afbeelding: Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci -Santa Maria Della Grazie, Milaan)
  klik voor vergroting

PKN-panel: 'De kerk laat zich te weinig horen in het maatschappelijk debat'
De Protestantse Kerk in Nederland heeft sinds enige tijd een panel, bestaande uit gemeenteleden van talolze PKN-gemeenten (ook uw webbeheerder is er lid van). UIt de laatste rondvraag onder de panelleden is naar voren gekomen dat de 'achterban' van mening is dat de PKN zich te weinig laat horen in het maatschappelijk debat. Driekwart van de panelleden vindt het belangrijk dat de Protestantse Kerk maatschappelijk stelling neemt. Doet ze dat voldoende? De helft van de ondervraagden vindt dat ze dat nu maar matig doet, of zelfs: slecht. Er is dus werk aan de winkel voor de kerk (en dat zijn wij!). Lees verder >> 16.08.16
 

De generale synode in beeld
Velen hebben geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij een vergadering van het hoogste bestuursorgaan van onze PKN, de generale synode. Voor wie er interesse voor heeft, verwijzen wij naar de beeldverslagen die on line werden weergegeven en nu nog steeds te bekijken zijn. Via de website van de Reformatorische omroep kunt u van de drie vergaderdagen de beelden terug zien. Alleen vertrouwelijke delen zijn niet uitgezonden. Om de repportages te bekijken, lees verder >> 23.04.16

Synode neemt belangrijke besluiten (3)
Een tweede belangrijke besluit dat genomen werd op de tweede synodedag is van een heel andere aard. De synode stemde unaniem in met een 'vijfkerkenvoorstel' inzake 'bijzondere betrekkingen'. Dit is een voorstel van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland om elkaars kansels open te stellen (met in achtneming van de eigen kerkorde en (gast)leden over en weer te aanvaarden. De PKN onderhoudt reeds dit soort ‘bijzondere betrekkingen’ met de Remonstrantse Broederschap en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees verder >>
 


Een synodebesluit waar
de vlag voor 
uitgaat!


Synode neemt belangrijke besluiten (2)
Ook op de tweede dag van de generale synode zijn er twee verdragende besluiten genomen. Zo werd het beleidsplan van de Dienstenorganisatie van de landelijke PKN aanvaard. Daarmee zal de dienstverlening van de landelijke organisatie voor de plaatselijke gemeenten drastisch worden verschraald per  januari 2017. Pogingen van enkele synodeleden om deze zware ingrepen engszins te vertragen kregen geen meerderheid. 'Bij een krimpende kerk hoort een krimpende dienstenorganisatie' zo was de conclusie van het kerkbestuur. In de nieuwe opzet zullen de landelijke functionarissen mer de rol van 'kennismakelaar' krijgen. De huidige 'gemeente-adviespraktijk' wordt beëindigd.  Lees verder >> 23.04.16
 

Synode neemt belangrijke besluiten (1)
Op de eerste dag van de generale synode van de PKN zijn de beleidsvoornemens van het rapport 'Kerk 2025' met een grote meerderheid van stemmen aangenomen naar een urenlange beraadslaging. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een geheel vernieuwde bestuursstructuur van de landelijke kerk. Lang werd gesproken over de functiebenaming van degenen die de 11 (i.p.v. 76) classes gaan leiden gaan leiden. . . Conclusie: er komen géén bischoppen in de PKN en het worden ook geen managers! Het worden (gewoon)  'classispredikanten! Lees verder >> 23.04.16
 

Nieuwe scriba PKN benoemd
De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft dr. René de Reuver (1959) benoemd tot scriba van de generale synode . Hij is gekozen voor een termijn van vijf jaar. Volgens ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode, is de scriba 'het gezicht van de Protestantse Kerk in Nederland, zowel binnen de kerk als daarbuiten. De scriba geeft geestelijke leiding aan de kerk en representeert de Protestantse Kerk in Nederland in kerkelijke en maatschappelijke verbanden.' Ds. de Reuver is sinds 2008 predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Lees verder >>  21.04.16
 

Dienstverlening PKN wordt verder beperkt
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat fors op de schop. In de periode 2017 tot 2020 verdwijnt er vijftig fte van de huidige 250 fte bij het landelijk kantoor in Utrecht. Dat blijkt uit het nieuwe beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de PKN, getiteld 'Dicht bij het hart'. Het beleidsplan vloeit voort uit de koers die de Protestantse Kerk vorig jaar uitzette, onder het motto ‘Kerk 2025’. Centraal staat concentratie op de kern waar het in geloof en kerk-zijn om gaat en vereenvoudiging van de kerkelijke structuren. Ook de ondersteuning van plaatselijke Protestantse Gemeenten door gemeenteadviseurs wordt opnieuw ingrijpend teruggebracht. De synode van de PKN vergadert later deze maand over het beleidsplan. Lees verder >> 06.04.16

PKN reageert op rapport 'God in Nederland'
De scriba van de protestantse Kerk in Nederland, ds. Arjan Plaisier, reageert in zijn 'commentaar bij de tijd' op het rapport God in Nederland (zie ook onderstaand artikel). Hij  reageert nuchter en waakzaam op de conclusies van het rapport. Hij roept op om 'in deze tijd weer bewust te leven uit de bronnen van het geloof. Het is tijd voor het ‘back to basics’. Het is nu of nooit. Het is tijd om de vreugde van het geloof in Christus opnieuw te ontdekken. Om hoe klein ook, een gemeenschap te zijn van broeders en zusters die elkaar gegeven zijn. Het is tijd om in alle bescheidenheid getuige te zijn van ‘het goede leven’, in woord en daad.' Hij besluit zijn reactie met de uitspraakt: Een koude douche: we zijn weer wakker om welgemoed de dag die God ons geeft in te gaan. Lees verder >> 15.03.16
 

Kerk 2025: Waar een Woord is is een weg
Op 1 oktober is er een belangrijk synodedocument verschenen: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Op 12 november zal de synode zich erover buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. ​Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders. Het document en de bijlagen zijn apart te downloaden.
Voor het rapport, lees verder >>        Voor de bijlagen, lees verder >> 06.10.15
 

Levendige synodebespreking 'Kerk op weg naar 2025'
In april 2015 vergaderde de generale synode. Het belangrijkste onderwerp was een bezinnende bespreking van het onderwerp ‘Kerk2025: een verkenning’. De synodeleden hadden ter voorbereiding een synoderapport ontvangen dat uit vier delen bestond. ​De nota nodigt uit tot bezinning op wat het betekent om in deze tijd kerk te zijn. Wat is het DNA van de Protestantse Kerk in Nederland en helpt onze huidige inrichting om aan de kern van kerk-zijn toe te komen?
Lees verder >> 15.05.15
 

Alle jaargangen Kerkinformatie digitaal ontsloten
De jaargangen van Kerkinformatie 1971-2014 zijn sinds kort digitaal te raadplegen en te doorzoeken via de bronnenwebsite digibron.nl. Daarmee is vierenveertig jaar kerknieuws gemakkelijk terug te vinden. Ook andere uitgaven zijn deze website terug te vinden, bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, De Waarheidsvriend, De Heraut, het Documentatieblad voor het Nederlands Protestantisme en de Abraham Kuyper-collectie van de VU. Op dit moment zijn in totaal meer dan 1,5 miljoen artikelen beschikbaar. Lees verder op >> www.digibron.nl 15.05.15

Leden PKN vernieuwingsgezind
Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. ​Dat blijkt uit de enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ die de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015. Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76%). Voor meer interessante resultaten, lees verder >>  26.04.15
 

Tweede secularisatiegolf op komst (2)
In een reactie rondom de eerste publicaties over het rapport 'Over berg en dal' van de Theologische Universiteit (PThU), geeft de landelijke PKN enkele interessante nuanceringen én zij presenteren enkele sprekende grafieken. Daarin komt de problematiek goed in beeld. Zie ook het eerdere artikel op deze webpagina. Lees verder >>  21.03.14
 

Tweede secularisatiegolf op komst in PKN
De Protestantse Kerk in Nederland staat aan de vooravond van een tweede secularisatiegolf. Niet alleen door vergrijzing en sterfte zal de kerk de komende tien tot twintig jaar leden verliezen, maar door gebrek aan aanwas in de onderste leeftijdscategorie.
Dat stellen onderzoekers van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen in het rapport Over berg en dal, dat zij volgende week publiceren. Het aantal nul tot vierjarigen in de PKN is nog maar de helft van wat dat naar verhouding is onder de hele Nederlandse bevolking. Geen leeftijdsgroep is in de kerk zo sterk ondervertegenwoordigd. Dit tweede dal is waarschijnlijk een na-ijleffect van de secularisatiegolf die plaatsvond in de jaren zestig en zeventig. De grootste leeftijdgroep in de PKN wordt gevormd door 60-tot 69-jarigen, blijkt uit het onderzoek.
Lees verder >>   Bron: www.kerknieuws.nl 18.03.14

 

Historische bronnen PKN on line
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van oude synodeverslagen, jaargangen van zendingsbladen en van andere eigen uitgaven. De verslagen van de synoden en kerkelijke uitgaven zijn volledig doorzoekbaar via de website van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit digitaliseringproject komt een enorme hoeveelheid basisinformatie over de Protestantse Kerk en haar rechtsvoorgangers beschikbaar voor de gemeenteleden, kerkbestuurders, historici en juristen, journalisten, amateurgeschiedschrijvers en genealogen.
Als eerste zijn de Handelingen van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Acta van de synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland gescand en beschikbaar gekomen. In totaal gaat het om zo’n 35.000 pagina’s over de periode 1816-2004. In de loop van 2014 volgen de synodeverslagen van de Evangelisch-Lutherse Kerk, alle jaargangen van Kerkinformatie (tot en met 2012) en de vroegere hervormde en gereformeerde zendingsbladen. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebreid. 22.11.13

Herziene Kerkorde PKN verschenen
Onlangs verscheen bij het Boekencentrum de herziene kerkorde samen met de generale regelingen en de overgangs-bepalingen in één boek, met de titel Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, die in 2004 in werking trad, is de laatste jaren veel veranderd. Daarom is besloten de kerkorde opnieuw uit te geven. Bij dezelfde uitgever verscheen overigens ook een nieuwe Toelichting op de kerkorde onder redactie van dr. P. van den Heuvel. 
Lees verder >>  31.08.13

 

Veelkleurigheid PKN in kaart gebracht
Vrijzinnige en orthodoxe gelovigen houden elkaar getalsmatig in evenwicht in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat blijkt volgens Trouw uit onderzoek van godsdienstsociologen Joris Kregting en Gert de Jong. Voor het eerst is er een onderbouwde schatting van de aanhang van de verschillende stromingen in de PKN. Uit hun onderzoek blijkt dat de kerk een grote gematigde middengroep kent, met aan de ene kant daarvan een flinke orthodoxe groep, en aan de andere kant een kleinere vrijzinnige flank. Binnenkort verschijnen de onderzoeksresultaten in het tijdschrift Religie & Samenleving. Het onderzoek geeft voor het eerst een onderbouwde schatting van de aanhang van verschillende stromingen in de PKN.

 

Sinds de oprichting van de PKN in 2004 was het gissen naar de verhoudingen in de kerk, die een fusie is van hervormden, gereformeerden en lutheranen. Het gematigde midden blijkt volgens het onderzoek te overheersen. De onderzoekers delen de twee miljoen leden van de PKN op in zes stromingen. In oplopende mate van striktheid in de leer zijn dat: vrijzinnigen (8 procent van de kerkleden), de midden-orthodoxie (20 procent), evangelischen (8 procent), confessionelen (26 procent) en gereformeerde bonders (16 procent). Er is ook een aanzienlijk deel van de kerkleden (22 procent) dat zich niet bindt aan een stroming en zich 'gewoon' PKN noemt. Volgens de onderzoekers bestaat deze categorie voornamelijk uit leden van de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland, een van de kerkgenootschappen die zijn opgegaan in de PKN. bronnen: www.kerknieuws.nl / www.trouw.nl 12.09.11


 


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende