Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Beroepingswerk Dorpskerkgemeente 2021/2022

        Op deze pagina worden een chronologisch overzicht geboden van
        de voortgang van de beroepingsprocedure voor 40e Dorpskerkpredikant.

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
Ondanks de corona-tijd, gaat het denken over de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente door! Twee zaken domineren de komende maanden de wijkagenda: het beroepingswerk en de de oriëntatie op de toekomst van de Oude Pastorie. Beide onderwerpen komen aan de orde op een Gemeenteavond voor leden van de Dorpskerkgemeente, die zal worden gehouden op dinsdagavond 13 oktober 2020 in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen dient u zich hiervoor van te voren op te geven bij scriba Dick Schriek. Lees verder >> 10.10.20

Verslag Gemeenteavond 
Op 13 oktober 2020 vond er onder bijzondere (corona-) omstandigheden een wijkgemeenteavond plaats over een tweetal aspecten die de toekomst van de Dorpskerkgemeente mede gaan bepalen. In de Ontmoeting waren een kleine dertig mensen aanwezig, een klein aantal, maar dit deed beslist geen afbreuk aan de avond. Eerst werd er gesproken over het profiel van de gewenste predikant voor de wijkgemeente. Aangezien weinig wijkgemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van het profiel zoekt de wijkkerkenraad nog naar een vorm om de inhoud met andre gemeenteleden te delen. Het tweede gespreksonderwerp betrof de behoefte aan voorzieningen, nu er wordt geconstateerd dat de Oude Pastorie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het algemene beeld dat ontstond was de behoefte aan een laagdrempelig gebouw, met een kerkelijke, maar ook een breed maatschappelijke functie. Met beide onderwerpen gaat de wijkkerkenraad verder aan aan de slag en over het verloop worden de gemeenteleden, onder andere via de website, op de hoogte gehouden. Lees verder >> Reacties zijn welkom bij scriba Dick Schriek, scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 20.10.20

Groen licht voor beroepingswerk
Vlak voor Kerst heeft de Beheercommissie van de Classis Zuid-Holland-zuid van de PKN de PG Barendrecht verblijd met een zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Ook het Breed Moderamen van de Classis heeft vervolgens hierop haar goedkeuring aan het te starten beroepingswerk gegeven. Daarmee is groen licht gegeven voor het beroepingswerk. Als eerste wordt aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om reacties te geven op het profiel van de nieuwe wijkpredikant. Deze beschrijving is, gevat in een karakterbeschrijving van de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
 
Het document is opgesteld door de wijkkerkenraad, mede op basis van de in oktober jl. gehouden wijkgemeenteavond. Reacties van leden van de Dorpskerkgemeente zijn welkom tot 31 januari 2021. Na die datum wordt de beschrijving het basismateriaal voor de Beroepingscommissie. Deze commissie krijgt op dit moment vorm en binnenkort wordt meer bekend over de kandidaten voor dit belangrijke en toekomstbepalende commissiewerk. Voor het profiel van de nieuw te beroepen predikant, lees verder >> 30.12.20

Profiel wijkgemeente en predikantsprofiel vastgesteld
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft enkele belangrijke stappen gezet in de procedure om te komen tot het beroepen van een nieuwe Dorpskerkpredikant. Zowel het gemeenteprofiel van de Protestantse Dorpskerkgemeente, als het profiel voor de te beroepen predikant zijn vastgesteld. 
Beide profielen zijn eerder voorgelegd aan de gemeenteleden, waarop enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. Het profiel van de Dorpskerkgemeente en dat voor de te beroepen predikant zijn vastgelegd in één document. Voor het definitieve document (versie 2.2), lees verder >>.  05.03.21/03.04.21
  Klik voor vergroting

Beroepingscommissie krijgt gestalte
De wijkkerkenraad vraagt aan de leden van de Dorpskerkgemeente instemming om de navolgende kandidaten te benoemen als lid van de beroepingscommissie. De dames  Lianne Ketting, Tineke van der Meer, Ans van der Wel (vanuit de geloofsgemeenschap van de Bethelkerk) en de heren Michel de Bruin, Ad van der Ende, Joost Hengstmengel, Jan Kors en Rijko Wytzes. Aan de Algemene Kerkenraad is verzocht om iemand namens hen aan te wijzen, zo mogelijk vanuit de wijkgemeente Carnisse Haven. De WK is er van overtuigd dat deze groep in meerdere opzichten een goede afspiegeling is van de 'nieuwe' protestantse Dorpskerkgemeente. Ds. Cees Romkes heeft aangegeven de beroepingsprocedure te willen begeleiden als consulent. De WK beveelt de kandidaten van harte bij u aan. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan scriba Dick Schriek. 24.01.21

Leden beroepingscommissie benoemd
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft in haar vergadering van 25 februari 2021 de leden van de Beroepingscommissie benoemd. De commissieleden zijn enerzijds aangezocht door de WK, anderzijds hebben zich enkelen aangemeld voor dit zo belangrijke werk. 
De WK heeft gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, waarbij ook rekening is gehouden dat de beide vroegere wijkgemeenten, van waaruit de huidige Dorpskerkgemeente is ontstaan, goed zijn vertegenwoordigd. Verder is er een vertegenwoordiger uit de kring van de geloofsgemeenschap rondom de Bethelkerk en een vertegenwoordiger vanuit de kring van de geloofsgemeenschap rond Carnisse Haven) aangezocht. Voor de samenstelling van de Beroepingscommissie, lees verder >> 05.03.21
   

Beroepingscommissie geïnstalleerd
Op zaterdagmorgen 27 maart 2021 heeft de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente de beroepingscommissie geïnstalleerd. In de Dorpskerk werd een bijeenkomst gehouden van de WK en alle leden van de beroepingscommissie.
Daarmee is het eigenlijke beroepingsproces begonnen. De beroepingsprocedure is in de regels van de PKN gedetailleerd vastgelegd omdat het beroepen van een nieuwe predikant een van de belangrijkste processen is in de kerk. De beroepingscommissie heeft de zware taak om een nieuwe Dorpskerkpredikant voor te dragen. Dit proces voor alle betrokken uiterst vertrouwelijk, bovendien kan zo'n benoeming mede richting geven aan de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente. In de startbijeenkomst werd daarom een zegen gevraagd worden van de Eeuwige op het werk van de commissie. Ook aan gemeenteleden wordt gevraagd het werk van de beroepingscommissie in uw gebeden te gedenken. Gemeenteleden die meer willen weten over zo'n beroepingsproces, wordt verwezen naar >> de PKN-website.   27.03.21

Advertentie geplaatst op PKN-site
De vacature voor een nieuwe Dorpskerkpredikant is aangemeld bij het mobiliteitsbureau van de landelijke PKN en er is een korte advertentie geplaatst op de website van de PKN. Binnenkort volgt nog een advertentie in het PKN-magazine Woord & weg. Lees verder >> 29.03.21

De Beroepingscommissie stelt zich voor
Vanwege de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de Protestantse Dorpskerkgemeente per 1 januari 2020 is ontstaan, zijn niet alle leden van de Beroepingscommissie bij elk gemeentelid bekend. Daarom is verzocht aan de commissieleden om zich kort te presenteren via onze website. Ook voor predikanten die belangstelling hebben voor de vacature in de Dorpskerk is het goed te weten, welke gemeenteleden deze zo belangrijke commissie vormen. Lees verder >> 26.04.21

Verzoek van de beroepingscommissie
Bij de mededelingen op de livestream van de online viering van zondag 2 mei jl. werd een verzoek vermeld van de beroepingscommissie. De commissie vraagt leden van de Dorpskerkgemeente om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e).
Voor het concrete verzoek en de wijze waarop u kunt reageren, lees verder >> 02.05.21

Nieuws van de Beroepingscommissie
In hun eerste vergadering hebben de negen leden van de beroepingscommissie de voornaamste taken verdeeld. 
Jan Kors heeft het voorzitterschap op zich genomen. Lianne Ketting en Joost Hengstmengel verzorgen samen het secretariaat en Tineke van der Meer en Ans van der Wel verzorgen de externe publiciteit en de verslaglegging. Ad van den Enden behartigt de voorkomende financiële zaken. De commissie heeft al eerder aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e). Het emailadres: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl 10.05.21
 

Voorgenomen beroep: nieuwe Dorpskerkpredikant
In de eredienst van zondag 19 december is meegedeeld dat de Beroepingscommissie een kandidaat heeft geselecteerd als nieuwe Dorpskerkpredikant
. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht hebben het advies van de Beroepingscommissie unaniem overgenomen. Het voorgenomen beroep betreft ds. F.C. (Franc) de Ronde, die momenteel als predikant is verbonden aan de Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. De leden van de Dorpskerkgemeente worden uitgenodigd voor een wijkbijeenkomst die voorzien is op zondag 16 januari 2022, aansluitend op de eredienst. U bent voor de dienst en de direct hierop volgende gemeentebijeenkomst van harte uitgenodigd. Een en ander onder het voorbehoud dat er op die zondag geen beperkende Corona-maatregelen meer gelden.
Voor het totale bericht, lees verder >> Foto: PKN Fijnaart.nl 19.12.21
 

Meer over ds. F.C. de Ronde
Wie meer wil weten over de persoon en het werk van ds. F.C. (Franc) de Ronde vindt op internet wat meer (openbare) achtergrondinformatie. Voor de resultaten van de zoektocht van uw webbeheerder op internet, lees verder >> 31.0122

Gemeentevergadering stemt in met uitbrengen beroep
Zondag 13 februari hebben de beroepingscommissie en de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente in een gemeentevergadering de resultaten voorgelegd van de beroepingsprocedure tot op dat moment. Dick Schriek leidde de vergadering, waarin Jan Kors en Joost Hengstmengel verslag deden van de procedurele en de inhoudelijke kanten van het beroepingswerk. Aansluitend gaf Simon Hoek een toelichting op een aantal kerkrentmeesterlijke aspecten. Vanuit de circa 70 aanwezige gemeenteleden werden enkele vragen gesteld, waaruit bleek dat de gemeenteleden kritisch, betrokken en met diepgang oordeelden over het beroepingsproces en de uiteindelijke keuze. De bijeenkomst verliep in prettige sfeer en resulteerde in de instemming van de wijkgemeente. Daarmee kan het beroep op ds. F.C. de Ronde worden uitgebracht. Van alle kanten werden de leden van de beroepinngscommissie gecomplimenteerd met het door hen verrichtte werk. Helaas bleek de online verbinding met de Dorpskerk niet goed te functioneren, waardoor die gemeenteleden die over de toegangscode beschikten de bijeenkomst jammergenoeg niet hebben kunnen volgen. Nadere informatie volgt later. 13.02.22

Een nieuwe Dorpskerkpredikant!
Afgelopen week heeft een delegatie van de wijkkerkenraad en van de beroepingscommissie van onze wijkgemeente het beroep tot wijkpredikant uitgebracht aan ds. Franc de Ronde. Te Fijnaart zijn zij hartelijk ontvangen en is kennisgemaakt met de familie. In een plezierige sfeer is teruggeblikt op onze wijkgemeentebijeenkomst en is de beroepingsbrief overhandigd.Tot grote verrassing van onze afvaardiging gaf ds. de Ronde na een eerste lezing van de brief direct aan dat hij, in overleg met vrouw en kinderen had besloten de overstap naar Barendrecht te maken en het beroep te zullen aanvaarden. De Dorpskerkgemeente heeft hiermee zicht op een nieuwe wijkpredikant! 25.02.22
  klik voor vergroting
V.l.n.r.: Mw. en ds. de Ronde,
Dick Schriek, Jan Kors.
Ans van der Wel maakte de foto.

Vooraankondiging: de komst van ds. De Ronde
De kerkrentmeesters zijn erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op een woning aan de Tjalk, zodat daar de nieuwe pastorie van de Dorpskerk zal komen. 
Ook is voor de organisatie van de ontvangst van het gezin de Ronde een  Commissie van Intrede ingesteld. Deze commissie wordt gevormd door twee leden van de beroepingscommissie en twee leden van onze wijkkerkenraad. Het voornemen bestaat om de verbintenisdienst, waarmee ds. de Ronde zijn werkzaamheden voor onze gemeente zal beginnen, te laten plaatsvinden zondag 12 juni as., de zondag na Pinsteren. Op die zondag vervalt de ochtenddienst in de Dorpskerk. De verbintenisdienst vangt aan om 15:00 uur. Door het houden van een middagdienst kunnen veel van onze gasten die ’s ochtends een verplichting hebben, bij deze belangrijke dienst aanwezig zijn. Later volgt meer nieuws. 26.03.22

Kennismaking familie De Ronde
Op zaterdag 9 april 2022 was een kennismaking georganiseerd voor het gezin van de nieuwe Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De door de WK ingestelde Begeleidingscommissie had een boeiend programma samengesteld. Zo werd er een fietstocht georganiseerd waarbij het gezin kennis maakte met Barendrecht. Aansluitend werd er een informeel buffet aangeboden in 'de Noordbeuk' van de Dorpskerk. 's Avonds was er in 'de Ontmoeting' gelegenheid voor gemeenteleden om kennis te maken met ds. De Ronde en zijn vrouw Neely Anne. Het uitgebreide fotoverslag geeft een goed beeld van de succesvolle kennismaking. Lees verder >> 12.04.22 
  klik voor vergroting
Verwelkoming door de
kerkenraadsvoorzitter

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende