Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Prot. Contactgroep

Kerkenraad

Historie HVD

Communicatie

Beheer & financiën

Beroepingswerk Dorpskerkgemeente 2021

        Op deze pagina worden een chronologisch overzicht geboden van
        de voortgang van de beroepingsprocedure voor 40e Dorpskerkpredikant.

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
Ondanks de corona-tijd, gaat het denken over de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente door! Twee zaken domineren de komende maanden de wijkagenda: het beroepingswerk en de de oriëntatie op de toekomst van de Oude Pastorie. Beide onderwerpen komen aan de orde op een Gemeenteavond voor leden van de Dorpskerkgemeente, die zal worden gehouden op dinsdagavond 13 oktober in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen dient u zich hiervoor van te voren op te geven bij scriba Dick Schriek. Lees verder >> 10.10.20

Verslag Gemeenteavond 
Op 13 oktober vond er onder bijzondere (corona-) omstandigheden een wijkgemeenteavond plaats over een tweetal aspecten die de toekomst van de Dorpskerkgemeente mede gaan bepalen. In de Ontmoeting waren een kleine dertig mensen aanwezig, een klein aantal, maar dit deed beslist geen afbreuk aan de avond. Eerst werd er gesproken over het profiel van de gewenste predikant voor de wijkgemeente. Aangezien weinig wijkgemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van het profiel zoekt de wijkkerkenraad nog naar een vorm om de inhoud met andre gemeenteleden te delen. Het tweede gespreksonderwerp betrof de behoefte aan voorzieningen, nu er wordt geconstateerd dat de Oude Pastorie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het algemene beeld dat ontstond was de behoefte aan een laagdrempelig gebouw, met een kerkelijke, maar ook een breed maatschappelijke functie. Met beide onderwerpen gaat de wijkkerkenraad verder aan aan de slag en over het verloop worden de gemeenteleden, onder andere via de website, op de hoogte gehouden. Lees verder >> Reacties zijn welkom bij scriba Dick Schriek, scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 20.10.20

Groen licht voor beroepingswerk
Vlak voor Kerst heeft de Beheercommissie van de Classis Zuid-Holland-zuid van de PKN de PG Barendrecht verblijd met een zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Ook het Breed Moderamen van de Classis heeft vervolgens hierop haar goedkeuring aan het te starten beroepingswerk gegeven. Daarmee is groen licht gegeven voor het beroepingswerk. Als eerste wordt aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om reacties te geven op het profiel van de nieuwe wijkpredikant. Deze beschrijving is, gevat in een karakterbeschrijving van de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
 
Het document is opgesteld door de wijkkerkenraad, mede op basis van de in oktober jl. gehouden wijkgemeenteavond. Reacties van leden van de Dorpskerkgemeente zijn welkom tot 31 januari 2021. Na die datum wordt de beschrijving het basismateriaal voor de Beroepingscommissie. Deze commissie krijgt op dit moment vorm en binnenkort wordt meer bekend over de kandidaten voor dit belangrijke en toekomstbepalende commissiewerk. Voor het profiel van de nieuw te beroepen predikant, lees verder >> 30.12.20

Profiel wijkgemeente en predikantsprofiel vastgesteld
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft enkele belangrijke stappen gezet in de procedure om te komen tot het beroepen van een nieuwe Dorpskerkpredikant. Zowel het gemeenteprofiel van de Protestantse Dorpskerkgemeente, als het profiel voor de te beroepen predikant zijn vastgesteld. 
Beide profielen zijn eerder voorgelegd aan de gemeenteleden, waarop enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. Het profiel van de Dorpskerkgemeente en dat voor de te beroepen predikant zijn vastgelegd in één document. Voor het definitieve document (versie 2.2), lees verder >>.  05.03.21/03.04.21
  Klik voor vergroting

Leden beroepingscommissie benoemd
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft in haar vergadering van 25 februari 2021 de leden van de Beroepingscommissie benoemd. De commissieleden zijn enerzijds aangezocht door de WK, anderzijds hebben zich enkelen aangemeld voor dit zo belangrijke werk. 
De WK heeft gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, waarbij ook rekening is gehouden dat de beide vroegere wijkgemeenten, van waaruit de huidige Dorpskerkgemeente is ontstaan, goed zijn vertegenwoordigd. Verder is er een vertegenwoordiger uit de kring van de geloofsgemeenschap rondom de Bethelkerk en een vertegenwoordiger vanuit de kring van de geloofsgemeenschap rond Carnisse Haven) aangezocht. Voor de samenstelling van de Beroepingscommissie, lees verder >> 05.03.21
   

Beroepingscommissie geïnstalleerd
Op zaterdagmorgen 27 maart 2021 heeft de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente de beroepingscommissie geïnstalleerd. In de Dorpskerk werd een bijeenkomst gehouden van de WK en alle leden van de beroepingscommissie.
Daarmee is het eigenlijke beroepingsproces begonnen. De beroepingsprocedure is in de regels van de PKN gedetailleerd vastgelegd omdat het beroepen van een nieuwe predikant een van de belangrijkste processen is in de kerk. De beroepingscommissie heeft de zware taak om een nieuwe Dorpskerkpredikant voor te dragen. Dit proces voor alle betrokken uiterst vertrouwelijk, bovendien kan zo'n benoeming mede richting geven aan de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente. In de startbijeenkomst werd daarom een zegen gevraagd worden van de Eeuwige op het werk van de commissie. Ook aan gemeenteleden wordt gevraagd het werk van de beroepingscommissie in uw gebeden te gedenken. Gemeenteleden die meer willen weten over zo'n beroepingsproces, wordt verwezen naar >> de PKN-website.   27.03.21

Advertentie geplaatst op PKN-site
De vacature voor een nieuwe Dorpskerkpredikant is aangemeld bij het mobiliteitsbureau van de landelijke PKN en er is een korte advertentie geplaatst op de website van de PKN. Binnenkort volgt nog een advertentie in het PKN-magazine Woord & weg. Lees verder >> 29.03.21

 

Contactadres beroepingscommissie
Hoewel de beroepingscommissie de onderlinge taakverdeling nog moet vaststellen, is er wel een emailadres aangemaak voor al degenen die contact willen zoeken met de commissie: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl. 31.03.21

De Beroepingscommissie stelt zich voor
Vanwege de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de Protestantse Dorpskerkgemeente per 1 januari 2020 is ontstaan, zijn niet alle leden van de Beroepingscommissie bij elk gemeentelid bekend. Daarom is verzocht aan de commissieleden om zich kort te presenteren via onze website. Ook voor predikanten die belangstelling hebben voor de vacature in de Dorpskerk is het goed te weten, welke gemeenteleden deze zo belangrijke commissie vormen. Lees verder >> 26.04.21

Sluiting sollicitatietermijn
Zoals vermeld bij de advertentie, sluit de sollicitatietermijn op 1 juli 2021. Belangstellende predikanten dienen hun sollicitatie dus vóór die datum te hebben ingestuurd! 01.06.21

 

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Dorpskerkgemeente
In het kader van het beroepingswerk is het wellicht relevant om op deze webpagina ook enkele documenten te plaatsen die een beeld geven hoe de wijkgemeente Dorpskerk bouwt aan haar toekomst. .
Voor het Beleidsplan DK 2020 - 2024, lees verder >>
Voor de Plaatselijke Regeling DK, lees verder >> 24.03.21 
 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende