Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog steeds actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Liturgische schikking Oudejaarsviering
Omdat de jaarwisseling liturgisch gezien valt binnen de kersttijd hebben de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken elementen uit de kerstschikking gebruikt voor de schikking van de viering op oudjaarsdag. We kijken achterom met weemoed en verdriet om de verliezen die we geleden hebben. We hebben als gemeente veel geleerd van elkaar; zeker om elkaar vast te houden en elkaar op een goede manier in de gaten te houden en te helpen waar nodig is. Terugkijken doen we allemaal en het wonderlijke is dat herinneringen lijken op: Sporen van vogelpootjes in de sneeuw, een ondertoon in een stem. Vreemd dat het leven zo terug gaat komen, achterstevoren. In schaduwen, echo's, lichte sporen.
Voor de complete bijbehorende tekst, lees verder >>  31.12.20

  Klik voor vergroting

Oudejaarsviering
Zoasl gebruikelijk zullen de wijkgemeenten van Dorpskerk en Bethelkerk gezamenlijk een oudejaarsviering verzorgen in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Cees Romkes. Aanvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 16.30 uur. Voor de orde van dienst, lees verder >> 30.12.20 
 

Groen licht voor beroepingswerk
Vlak voor Kerst heeft de Beheercommissie van de Classis Zuid-Holland-zuid van de PKN de PG Barendrecht verblijd met een zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Ook het Breed Moderamen van de Classis heeft vervolgens hierop haar goedkeuring aan het te starten beroepingswerk gegeven. Daarmee is groen licht gegeven voor het beroepingswerk. Als eerste wordt aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om reacties te geven op het profiel van de nieuwe wijkpredikant. Deze beschrijving is, gevat in een karakterbeschrijving van de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
 
Het document is opgesteld door de wijkkerkenraad, mede op basis van de in oktober jl. gehouden wijkgemeenteavond. Reacties van leden van de Dorpskerkgemeente zijn welkom tot 31 januari 2021. Na die datum wordt de beschrijving het basismateriaal voor de Beroepingscommissie. Deze commissie krijgt op dit moment vorm en binnenkort wordt meer bekend over de kandidaten voor dit belangrijke en toekomstbepalende commissiewerk. Voor het profiel van de nieuw te beroepen predikant, lees verder >> 30.12.20

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 30.12..20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij gaat in op de jaarwisseling in Coronatijd onder de titel 'Het grote aftellen'. Lees verder >> 30.12.20

Prachtige opbrengst Snuffelmarkt!
De werkgroep Snuffelmarkt heeft net als zoveel andere kerkelijke activiteiten geleden onder de Corona-situatie. Dankzij veel creativiteit zijn de leden van de werkgroep er in geslaagd om een formule te ontwikkelen waardoor de Snuffelmarkt (behalve in de twee lockdown-periodes) toch Corona-proof geopend kon blijven. Het resultaat over het jaar 2020 is daardoor in de buurt gekomen van het 'normale' jaar 2019. De opbrengst over 2020 was € 10.117 tegenover € 12.000 in 2019! De opbrengst van de Snuffelmarkt wordt jaar besteed aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. In 2020 was dat de financiering van de nieuwe stoelen in de Ontmoeting. De kerkrentmeesters zijn de leden van de werkgroep bijzonder dankbaar voor dit geweldige resultaat. Binnenkort wordt bekendgemaakt waar de opbrengst over het jaar 2021 aan zal worden besteed. 30.12.20 

Uw webbeheerder wenst u . . . .
. . . dat uw tijden in Zijn hand zijn. Persoonlijk mocht ik in 2020 de betekenis én de waarde van dit vers uit Psalm 31 heel intens ervaren. We kijken allemaal terug op een turbulent jaar 2020, voor sommigen is het een jaar geweest om nooit te vergeten!  Voor anderen een jaar om maar heel snel te vergeten! Tijd, opgebouwd uit: seconden, minuten, uren, dagen, maanden vormen samen een heel nieuw jaar. Een jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Het gerestaureerde torenuurwerk van de Dorpskerk tikt weer zoals dat eeuwenlang het geval is geweest! Degene die de Dorpskerk via de toren binnenkomt HOORT DE TIJD.  Je hoort de tijd letterlijk wegtikken, het is daar een mooie plek om tot rust en tot bezinning te komen. Neem er eens de tijd voor, ga maar eens luisteren! De Nieuwjaarswens van uw webbeheerder is daarop gebaseerd!
Lees verder >> foto: Jos Wesdijk 28.12.20
  klik voor vergroting

Digitaal collecteren
Zoals de vaste gevers van de wekelijkse digitale collecten al hebben gemerkt, functioneerde de link voor het digitaal collecteren sinds 1e Kerstdag niet meer. De penningmeester van het CvK heeft dit aangekaart en er is een nieuwe link geplaatst. Daarbij is het mogelijk om per collectedoel (Diaconie / Kerkbeheer / Deurcollecte) een bedrag te melden en dit via iDeal te betalen. Desgewenst kunt u uw giften voor de collecten ook overmaken op bankrekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. 28.12.20

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website soms aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Te midden van alle kerstvieringen viel er één op, die we graag onder de aandacht willen brengen. In het kader van het tv-programma 'Met hart en ziel' werd een viering uitgezonden uit de kerk van Jorwert (Friesland). Op 1e kerstdag 2020 zocht de protestantse geloofsgemeenschap Neijklaester verstilling, verdieping en ontmoeting. Voorganger  Hiene Wagenaar vertelde én preekte boeiend over een middeleeuwse monnik Wybrandus, die door God geroepen werd om zingend de komst van het Christus-kind aan te kondigen, ook al waren de omstandigheden nog zo beroerd. Want met het zingen van Gods gloria blijk je mensen te kunnen redden . . . 'Blijf daarom zingen, altijd!', zo riep hij de kijkers (en ons) op.  Kijk verder >> (advertenties overslaan) 27.12.20
  Klik voor vergroting
De monumentale 12e-eeuwse
Redbadtsjerke in Jorwert

Adieu aan een Vriend van de Dorpskerk
Op kerstavond heeft de Dorpskerk een groot Vriend verloren: Arij Kammeraad overleed op 73-jarige leeftijd. Hij is vele jaren ouderling-kerkvoogd geweest en penningmeester van het (toenmalige Hervormde) College van Kerkrentmeesters. De laatste jaren was hij penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Stichting Van Leeuwenburg-Damfonds. Beide stichtingen hebben in de afgelopen decennia veel bijgedragen aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. Bescheiden als Arij was, werkte hij altijd in stilte op de achtergrond maar zijn inzet is van grote waarde geweest voor de Dorpskerkgemeente. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods onmisbare troost toe. Adieu Arij. 27.12.20  

Viering zondag 27 december
Zondag 27 december is volgens de liturgische kalender bekend als 'de zondag onder het octaaf van Kerst'. Op deze zondag staat in de viering het verhaal centraal over de ontmoeting met Simeon en Hanna in de tempel van Jeruzalem. De liturgische kleur wit verwijst naar reinheid, licht en het feest.
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Deze eredienst is een gemeenschappelijke viering samen met de wijkgemeenten van de Bethelkerk, waar op deze zondag geen dienst wordt gehouden.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.12.20

  Klik voor vergroting
De eredienst staat in het teken
van ‘Feest van de Heilige Familie’. 

Liturgische schikkingen tijdens Kerst
Ook dit jaar werden de liturgieën van de vieringen in de Dorpskerk tijdens de hele kerstcyclus  ondersteund door liturgische schikkingen, die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema was dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op het kerstfeest: Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin. Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest, van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en zuid. Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend Woord. Het vertrouwen is doorgebroken voor iedereen! Het beste Nieuws! 
Voor een overzicht van het gehele project ga naar webpagina >> Liturgisch bloemschikken 2020. 26.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Het nieuwe jaar wordt ingeluid
Nu er vanwege de Corona-pandemie en de afgekondigde 'Lockdown' geen vuurwerk mag worden afgestoken hebben landelijk de partijen CDA, Christen Unie en SGP plaatselijke kerken opgeroepen om rond de jaarwisseling in Nederland de kerkklokken te luiden. Ook plaatselijk is aan kerken in Barendrecht gevraagd om hier aan te participeren. De Dorpskerk mag als 'oudste huis van Barendrecht', waar de klok nog met de hand wordt geluid, daarbij eigenlijk niet ontbreken. Een van de kerkrentmeesters is bereid gevonden om rond 00.30 uur de klok van de Dorpskerk te gaan luiden. Of de initiatiefnemers van de genoemde partijen weten, dat het klokkenluiden bij de jaarwisseling teruggaat op een eeuwenoude traditie, is niet bekend. Het is gebruik is namelijk terug te voeren op het zogenaamde 'kloksmeer', dat in enkele plaatsen in Groningen nog in stand wordt gehouden. Kloksmeer is van oorsprong een heidense traditie en komt voort uit het idee dat de lucht tijdens de jaarwisseling, in deze donkere dagen, bevolkt werd met boze geesten die in het nieuwe jaar ongeluk zullen brengen. Ze zouden het huis en hof onvruchtbaar kunnen maken, zodat er geen kinderen of vee in het nieuwe jaar geboren zouden worden. Ook zouden er geen vruchten en gewassen willen groeien. De geesten, die bang voor lawaai zijn, worden geweerd door de klok van de plaatselijke kerk twaalf uur lang, van 8 uur op oudjaarsavond tot 8 uur op nieuwjaarsmorgen, onafgebroken te luiden. Anno 2021 worden de klokken geluid; géén uren lang, maar slechts vijf minuten om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden en als teken van hoop! 26.11.20 

Kerstfeest in de Dorpskerk: drie prachtige online uitzendingen!
'Als u niet naar de Dorpskerk kunt komen, komt de Dorpskerk naar u toe!'
Onder dat motto heeft de Protestantse Dorpskerkgemeente drie kerstvieringen online uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk. Het motto blijkt een breed publiek te hebben aangesproken. De kerstnachtviering heeft meer dan duizend kijkers getrokken  en ook de beide andere uitzendingen hebben veel meer kijkers getrokken dan het aantal zitplaatsen van de Dorpskerk. Gezien de vele positieve reacties zijn de vieringen ook kwalitatief hoog gewaardeerd. Dat is een groot compliment voor al degenen die aan de totstandkoming hebben mee
gewerkt! 26.12.20

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting ??
Kerstavond
24 december

'A Festival of Lessons and Carols'
Eerste kerstdag
25 december

'Kerstviering voor jong en oud'
Eerste kerstdag
25 december

'Muzikale groet uit de Dorpskerk'

Een prachtige kerstnachtviering in Coronatijd!
Vanwege de Corona-pandemie moest de Dorpskerkgemeente besluiten om de gebruikelijke kerstnachtviering aan te passen aan de situatie van de 'lockdown'. Er werd daarom besloten om de viering te plaatsen in de bekende Engelse liturgie van het 'Festival of Nine Lessons and Carols'. Dorpskerkmusicus Johan Sonneveld heeft samen met een kleine groep zangers en lectoren het geheel zorgvuldig ingestudeerd en het resultaat was grandioos. Mede door de grote inzet van musici, zangers en koster-beheerder Rob Bruin AV-regisseur werd de uitzending adembenemend mooi. Deze liturgie is zowel voor mensen aan ‘de rand van de kerk’, als ook voor ‘vaste kerkgangers’ een prachtige manier is om het kerstevangelie in een andere context te beleven en is zeker de moeite waard om terug te kijken via de videokanalen van de Dorpskerk op Vimeo en YouTube (en kan worden teruggekeken). Voor de complete Orde van dienst, lees verder >>. Om meer te weten over het ontstaan en de ontwikkeling van het 'Festival of Nine Lesson and Carols, lees verder >> 26.12.20

 

Online kerstviering Dorpskerk
Vanwege de Corona-pandemie moest de Dorpskerkgemeente besluiten om ook de viering van het geboortefeest van Jezus Christus op de morgen van eerste kerstdag aan te passen aan de situatie van de 'lockdown'. Daarom werd de viering online verzorgd. Voorganger was Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dat delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. De liturgische kleur wit verwijst naar reinheid, licht en het feest.
Voor de Orde van dienst, lees verder >> 26.12.20

Vrolijke muzikale kerstgroet vanuit de Dorpskerk
Het kerstfeest is bij uitstek een kerkelijk feest waarbij veel mensen die niet of niet meer regelmatig naar de kerk gaan, iets willen meebeleven van de religieuze sfeer rondom het geboortefeest van Christus. Gezien de Corona-situatie heeft de Protestantse Dorpskerkgemeente een vrolijke muzikale kerstgroet uitgezonden vanuit het oudste huis van Barendrecht, bestemd voor Barendrechters van alle gezindten. In een sfeervol verlichte Dorpskerk werden oude bekende kerstliederen gezongen door een groepje leden van de Dorpskerkgemeente. Er waren muzikale bijdragen van Thea Verhagen (Dorpskerkorgel) en Marie Christine Goergen (dwarsfluit) en ook het koor en de band van 'The Choir Company' leverden enkele inspirerende bijdragen. Tineke van der Meer vertelde een kerstverhaal en Gerrit Barendrecht droeg een van zijn kerstgedichten voor. Ds. Marianne Moerland lichtte in enkele korte verbindende teksten het kerstthema van dit jaar 'Geef Licht' toe.
Voor het programmaoverzicht, lees verder >> 26.12.20

Liturgische schikkingen tijdens Advent (4)
Ook dit jaar worden de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op de 4e Advent: De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid. Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro. Ontsteek het vierde licht Dat gloort in het Noorden Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol; nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin. 20.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Ontkerkelijking zet door
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs een nieuw onderzoeksrapport gepresenteerd over 'Religie in Nederland'. De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2017 en 2019 verder afgenomen. De rooms-katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019. Over het bestaan van God zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een op de drie niet in God te geloven, terwijl een kwart dat wel doet. De rest weet niet of God bestaat, twijfelt hierover of gelooft wel in een hogere macht. Lees verder >> 20.12.20

Viering zondag 20 december
Zondag 20 december is volgens de liturgische kalender de 4e Advent.
De liturgische kleur is paars. Zoals eerder deze week gemeld, is er vanwege de 'Lockdown' sprake van een online viering. De beperkte mogelijkheden voor fysiek kerkbezoek zullen worden gericht op die gemeenteleden die niet over internet beschikken. Zij zullen worden benaderd door het moderamen c.q. gericht worden uitgenodigd. Kent u gemeenteleden voor wie dit van toepassing is, meldt dat bij onze scriba Dick Schriek.  Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.12.20

 

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Rorate Caeli
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar Jesaja 45: 8 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Vers 2 gaat over de zon die God over ons doet opgaan. We denken dan ook aan Jezus Christus, de ‘Zonne der gerechtigheid’. De liturgische kleur is paars. Paars is het symbool van bezinning en inkeer als voorbereiding op het vieren van het feest.18.12.20
 

Dorpskerk tijdens 'lockdown' [update 19.12.20!]
In de 508 jaar dat de Dorpskerk bestaat, is het 'oudste huis van Barendrecht' zelfs in de grootste crisistijd geopend gebleven. Nu de Corona-crisis heeft geleid tot een 'lockdown' van Nederland, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om de erediensten van de Dorpskerkgemeente aan te passen aan de door het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken) en de PKN gegeven adviezen. Dat betekent dat tot en met zondag 17 januari 2021 de vieringen on line zullen worden uitgezonden. De beperkte mogelijkheden voor fysiek kerkbezoek zullen worden gericht op die gemeenteleden die niet over internet beschikken. Zij zullen worden benaderd door het moderamen c.q. gericht worden uitgenodigd. Kent u gemeenteleden voor wie dit van toepassing is, meldt dat bij scriba Dick Schriek. Het kerstprogramma - dat deels al is opgenomen - wordt online uitgezonden op de tijdstippen die vermeld staan op de nevenstaande poster.
De Dorpskerk-Oase blijft op woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur geopend voor meditatie, het branden van een kaarsje of een gesprek.
Bedenk daarbij: 'Handen geven kan niet meer, handen vouwen des te meer!' 19.12.20
  klik voor vergroting

'Online' kerstprogramma

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 18.12..20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij biedt inspiratie onder het motto 'Licht in het duister' met het bekende lied van Dietrich Bonhoeffer 'Door goede machten trouw en stil omgeven'Lees verder >> 18.12.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Aan onszelf teruggegeven' onder de aandacht.  Het staat in de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van de in maart jl. overleden dichteres Marijke de Bruijne en de muziek is van Anneke van der Heijden, componiste van kerkmuziek. Cees en Ingrid delen tevens hun kerstgroet met alle lezers. 
Lees verder >> 18.12.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' slechts een gering aantal kerkgangers zijn, wordt het 'Gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 18.12.20

Voorbereidingen indrukwekkende kerstuitzendingen
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente hanteert gedurende deze periode van de 'lockdown' het motto 'Als je niet naar de Dorpskerk kunt komen, komt de Dorpskerk online naar jou toe!' 
Predikanten, kerkmusici, zangers, lectoren, technici en vele vrijwilligers hebben een zeer gevarieerd kerstprogramma samengesteld dat zal klinken als een klok, als de eeuwenoude klok van de Dorpskerk wel te verstaan! Van de vier kerstuitzendingen zijn het Kerstconcert en de 'Muzikale kerstgroet' inmiddels opgenomen in een sfeervol verlichte Dorpskerk. De opnames worden nu door onze AV-specialist Rob Bruin samengesteld tot indrukwekkende videouitzendingen (foto). De WK spreekt haar waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen! Er wordt juist in deze Corona-tijd een appèl gedaan op ieders vitaliteit, die immers al zo lang kenmerkend is voor de Dorpskerkgemeente. Houdt deze website in de gaten, want stap voor stap zal er meer bekend worden gemaakt. . .  17.12.20
  Klik voor vergroting

Kerstcadeau voor de Dorpskerk
Een 'vriend van de Dorpskerk' heeft onlangs via een van de kerkrentmeesters laten weten dat hij/zij grote waardering heeft voor wat er in de Dorpskerk wordt georganiseerd: om de erediensten, concerten en andere bijeenkomsten nu al zo'n jaar lang online uit te zenden op een professioneel niveau. Als blijk van deze waardering en uit dankbaarheid voor al het werk dat er op dit gebied achter de schermen wordt verricht, heeft 'de vriend' een schenking gedaan om een mobiele camera aan te kunnen kopen van dezelfde kwaliteit als de beide vaste camera's in de Dorpskerk. Dankzij deze mobiele camera kunnen de beelden uit de Dorpskerk verder worden verbeterd, en dat in een tijd dat de Dorpskerkgemeente meer dan ooit is aangewezen op de online uitzendingen. De gift is in dankbaarheid geaccepteerd en de koster-beheerder zal de camera in gebruik nemen bij de komende kerstuitzendingen vanuit het 'oudste huis van Barendrecht'. 15.12.20  
  Klik voor vergroting

Snuffelmarkt tijdelijk gesloten
Hoewel de leden van de werkgroep Snuffelmarkt een unieke vorm hadden gevonden om de 'Snuffelmarkt XL' in de afgelopen manden Coronaproof te continueren, moest nu worden besloten om alle activiteiten tot en met 19 januari 2021 stil te leggen. De geplande kerstuitverkoop a.s. woensdagavond 16 december en zaterdagmorgen 20 december gaat daarom helaas niet door. We hopen dat de overheidsmaatregelen effect zullen hebben in het land en dat we elkaar in januari in goede gezondheid weer mogen ontmoeten. Als alles meezit zou de Snuffelmarkt dan op 23 januari misschien weer open kunnen. 15.12.20

Alternatieve kerstwandeling alleen on line
Na maanden van voorbereiding door veel vrijwilligers uit verschillende Barendrechtse kerken is het zaterdag 19 december om 19.00 uur zover. Vanwege de Corona-situatie krijgt de 9e kerstwandeling een alternatieve uitvoering. Niet wandelend maar met de in Barendrecht opgenomen film 'Terug naar Nazareth' wordt gestreefd om heel veel mensen op een bijzondere wijze te bereiken met het evangelie. De stichting 'Hart voor Barendrecht' is dankbaar dat de boodschap van de geboorte van Jezus Christus met de gezamenlijke kerken op deze wijze kan worden uitgedragen. De eerder aangekondigde mogelijkheid om in een aantal kerken de film live te zien, gaat vanwege de 'lockdown' niet door! De film zal via een link op deze website te volgen zijn. Op deze link is nu reeds een voorproefje van de film te zien: kijk verder >> 15.12.20

Er zit (kerst)muziek in de Dorpskerk
Kerst is dit jaar anders. Er zijn geen grootse vieringen of live concerten die kunnen worden bezocht. Het inmiddels bekende duo Marie-Christine Goergen en Thea Verhagen willen een muzikaal lichtpuntje brengen in de donkere en misschien wel stille dagen voor Kerst. Zij hebben een mooi programma samengesteld, dat wordt uitgevoerd in de Dorpskerk. Thea laat u genieten van variaties op twee kerstliederen op het Dorpskerkorgel en Marie-Christine trakteert u op een solo fluitstuk. Daarnaast spelen zij samen boeiende stukken van o.a. Telemann, Fauré, maar ook muziek van minder bekende componisten als Roesgen-Champion komt voorbij. Koster-beheerder Rob Bruin verzorgt bovendien schitterende beelden van de sfeervol verlichte Dorpskerk. Dit prachtige concert, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, wordt online uitgezonden via de (hierboven genoemde) videokanalen van de Dorpskerk op zaterdag 19 december om 16.00 uur. Uiteraard kan het concert ook later worden teruggekeken. 13.12.20
 


Dit duo zal vaker
in de Dorpskerk
gaan concerteren.


Liturgische schikkingen tijdens Advent (3)
Ook dit jaar worden de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op de 3e Advent: Het groene mos doet denken aan groei, groen is de kleur van vertrouwen. De weg die men moet afleggen om dit vertrouwen te mogen ervaren is voor iedereen anders. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap. Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. Ontsteek het derde licht Dat buigt naar het Zuiden. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen; het vertrouwen breekt door, hoe ieders weg ook loopt. 13.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Het licht van de Dorpskerk verspreid in het dorp 
Vrijwilligers van de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (Sedob) hebben 200 cadeautasjes gebracht naar mensen die in deze kerstperiode een lichtpuntje kunnen gebruiken. Nu het WinterFeest vanwege de Corona-situatie niet kon doorgaan, werd er voor een alternatief gezorgd. In de tas zat onder andere een kaarsje in de vorm van de klok van de Dorpskerk. De kaarsjes zijn gemaakt van restanten van de kaarsen uit de kroonluchters van de Dorpskerk. 'Zo verspreiden we het licht van de Dorpskerk door het dorp', aldus Renée Ranti – Prins, bestuurslid van Sedob. De Dorpskerkgemeente participeert in Sedob. Rob Bruin heeft (als vrijwilliger) een grote bijdrage geleverd aan het bedenken en uitvoeren van deze actie, dat mag best eens worden vermeld! Arco van der Lee maakte een fotoverslag van de actie.  Lees en kijk verder >> Op de foto toont Rob een klokje aan wethouder Roopram, die op bezoek kwam 12.12.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig. 11.12.20
 

Viering zondag 13 december
Zondag 13 december is volgens de liturgische kalender de 3e Advent.
De liturgische kleur is roze. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze adventsviering gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst online meevieren. Voorganger is ds, H.-J. Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 11.12.20

 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Geef Licht' onder de aandacht.  Het is een van de liedjes die Stef Bos heeft gemaakt en die op de CD staan die de PKN heeft uitgegeven voor Advent en Kerst 2020. Daarnaast plaatst hij het licht op een prachtig Duits sprookje, waarin het licht een bijzondere rol speelt. 
Lees verder >> 11.12.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 11.12.20

Op weg naar Kerst 2020 (2) Kerstviering PCOB
De jaarlijkse kerstviering van de PCOB Barendrecht/Heerjansdam werd normaliter verzorgd in 'de Ontmoeting'. Vanweg de Corona-situatie werd de viering nu in de Dorpskerk gehouden op 8 december en werd rechtstreeks uitgezonden. Het was een indrukwekkende viering, mede door de inspirerende wijze waarop Joke Verweerd de hele presentatie verzorgde. Joke is schrijver van boeken, gedichten en verhalen. Zij heeft het vertellen van verhalen tot een kunst verheven! Ook de bijdragen van de harpiste Elsbeth Verheij klonken prachtig in 'het oudste huis van Barendrecht'. In verband met auteursrechten is de viering helaas niet terug te kijken. Voor de liturgie, lees verder >>   08.12.20
  

Op weg naar Kerst 2020 (1)
Zoals gebruikelijk, is ook dit jaar in de eerste week van december de grote kerstboom opgezet in de Dorpskerk. Omdat het jaarlijks gaat om een exemplaar van ruim zes meter vragen én krijgen koster en kerkrentmeesters ondersteuning van een aantal vrijwilligers. Sinds jaren kent de Dorpskerk een unieke kerstboom, die  gedurende de Adventsperiode 'met het licht meegroeit'. Iedere Adventszondag worden er meer lichtjes in de boom ontstoken en in de kerstnacht begint de ster bovenin de boom te stralen. Ook 'de Ontmoeting' werd versierd. Dankzij de enthousiaste medewerking van vrijwilligers was de hele klus in enkele uren geklaard. Zo is het Dorpskerkcomplex (ook in Corona-tijd) in een feestelijke sfeer gebracht. De kijkers van de online uitzendingen van de vele advents- en kerstvieringen en de kerstconcerten kunnen genieten van een Dorpskerk in kerstsfeer. Voor een fotoverslag, kijk verder >> 08.12.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? Verdere toenadering tussen PKN, GKv en NGK 
Sinds 1 november 2020 kunnen predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in elkaars vieringen voorgaan. Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode van de PKN zei daarover: 'Alleen sámen kunnen we de liefde van God leren kennen - een liefde die alle kennis te boven gaat.  We staan in een lange traditie van onze ouders, grootouders, mensen uit de tijd van de Reformatie, de Middeleeuwen, de eerste eeuwen en Israël. De gemeenschap der heiligen strekt zich uit naar het verleden. Maar evengoed naar het heden.'  Deze toenadering van de drie genoemde kerken vloeit voor uit het overleg dat de kerkbesturen regelmatig met elkaar voeren. Lees verder >> 07.12.20

Verkoop oude kerkmeubilair vordert
Nadat al eerder kon worden bericht dat alle oude kerkbanken uit de Dorpskerk een nieuwe eigenaar hebben gevonden, kan nu worden gemeld dat ook alle kerkstoelen met armleuning zijn verkocht. Ondertussen worden er nog steeds 'gewone' eiken kerkstoelen verkocht. Daarvan resteren er nog zo'n vijftig stuks. Die zijn voorlopig opgeslagen op de balgenzolder in de kerktoren. De resterende stoelen zijn voor € 10 per stuk te koop. Tot op heden is het prachtige bedrag van € 2570 bijeengebracht. Daarvan kan de tijdelijke scheidingswand worden gefinancierd waarmee de zaal Noordbeuk kan worden afgescheiden van het schip van de kerk. Heeft u belangstelling voor een of meer oude Dorpskerkstoelen? Stuur een berichtje naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  06.12.20
 

Adventsproject Kindernevendienst
Het zal de oplettende kijkers naar de online uitzendingen van de adventsvieringen vanuit de Dorpskerk wel zijn opgevallen, dat elke zondag de kinderen aanwezig mogen zijn. Zo kunnen zij meegroeien met het adventsproject voor de kinderen, op weg naar het kerstfeest. Vóór in de kerk is een kleine stal nagebouwd. Elke week komen daarin weer nieuwe voorwerpen te staan.
  Klik voor vergroting
2e Adventszondag
Klik voor vergroting
1e Adventszondag
Op de 1e advent werd er in op de vloer van de stal een lege voederbak met wat hooi erin neergezet. Kijk maar op de rechter foto. Op de 2e advent kwamen er een os en een ezel bij. Zij konden eten uit de voederbak. Zie de linker foto.
Wat zou er volgende week in de stal bij komen?  Foto's Anna Nijman 06.12.20

Liturgische schikkingen tijdens Advent (2)
Ook dit jaar worden de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'
Toelichting bij de schikking op de 2e Advent: De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. Lees verder >>
06.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Populus Sion
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Populus Sion. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 04.12.20

Viering zondag 6 december
Zondag 6 december is volgens de liturgische kalender de 2e Advent.
De liturgische kleur is paars. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. Andere gemeenteleden kunnen de eredienst online meevieren. Voorganger is Drs. A.M. van Oost-Reiber. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 04.12.20

 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.12..20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij biedt echter ruimte voor een meditatie van Maarten van Boekel, lekenvoorganger van de Sint Augsutinusparochie, die onder de titel 'Homeless Jezus' aandacht besteedt aan het gelijknamige beeld van de Canadese beeldhouwer Timothy Schmalz. Hij beeldt Jezus uit, liggend als een dakloze op een bank voor een kerk. Lees verder >> 04,12,20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Zien, heel even' onder de aandacht.  Het staat in de bundel 'Nader tot jou', van Marten Kamminga. De bundel is een toegankelijke verzameling liederen voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Als muziekpastor schreef Kamminga liederen voor vieringen en kerstmusicals.
Lees verder >> 04.12.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 28.11.20

Diaconale actie 'Product van de maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand december is er een speciale kerstinzameling; het producten van de maand zijn: pasta, rijst, (olijf)olie, bloem, zelfrijzend bakmeel. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en bij elke zondagse kerkdienst kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank!
Doet u ook al mee? 02.12.20 
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? 'Tegengif': biedt hoop en inspiratie
Sinds het begin van de Corona-pandemie zoeken kerken en predikanten naar mogelijkheden om online mensen te inspireren. Een mooi voorbeeld is ds. Ad van Nieuwpoort, die in april jl. in de Dorpskerk van Bloemendaal een serie online gesprekjes startte onder de titel 'Tegengif', waarbij verhalen en gedachten samenkomen over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden in moeilijke en verwarrende, maar daarnaast soms ook bemoedigende tijden. Sinds september jl. is ds. Van Nieuwpoort predikant van de Haagse Duinzichtkerk. Daar zet hij de serie hoopgevende online gesprekken voort. Afgelopen week had hij weer zo'n gesprek met Jaap Smid. Smid begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij defensie en is momenteel Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is tevens voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het overlegorgaan tusssen kerken en de rijksoverheid, waar wordt gesproken over de rol van kerken in Coronatijd. Kijk verder >> 
Met dank aan Antoinette Jansen, die deze tip doorgaf!
29.11.20

De Snuffelmarkt in Kerstsfeer, een groot succes!
Dat de leden van de werkgroep Snuffelmarkt ondanks de beperkingen van de Coronatijd er toch in geslaagd zijn om de Snuffelmarkt open te houden, is op zich al een formidabele prestatie. Maar nu de Kerst-snuffelmarkt is gestart levert dat ook eens prachtige resultaten op! Nadat eerder de opbrengst van oktober al boven de duizend euro uitkwam, kan nu gemeld worden dat de opbrengst in november € 1274,30 bedroeg. Zoals bekend wordt de volledige opbrengst dit jaar besteed om de nieuwe stoelen in gebouw 'de Ontmoeting' te financieren. Het begint er op te lijken, dat de opbrengst in 2020 toch nog boven de € 10.000 kan uitkomen. Kom daarom in de decembermaand nog eens langs, want elke week worden er weer nieuwe interessante koopjes aangeboden! De Snuffelmarkt is elke zaterdagmorgen open van 10.00 tot 13.00 uur. Omdat er een gelimiteerd aantal mensen gelijktijdig binnen mogen zijn, wordt er gewerkt met de uitgifte van boodschappenmandjes bij de ingang en is er een speciale looproute. 29.11.20

Wist u dat. . . ? Een kinderboek over kerken
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn betrokken bij 'hun' kerkgebouw, mede omdat de geschiedenis van zo'n eeuwenoud gebouw hen bijzonder boeit. Zo'n mooi verhaal over de kerk zou je ook graag overdragen aan kinderen. Daarom de volgende tip: ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken is er een bijzonder aardig boek verschenen voor kinderen 'De kerk als tijdmachine'. Het boek laat kinderen van 8 tot 14 jaar zien hoe een kerkgebouw door de eeuwen heen veranderde. Martin Hillenga en Stefan de Keijser zijn de schrijver en tekenaar van het boek (
ISBN 978 94 625 8274 3).
Met dank aan Diete Dumans, die deze tip doorgaf. 29.11.20
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen tijdens Advent
Ook dit jaar zullen de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk worden ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht' Toelichting bij de schikking op de 1e Advent: Van de vijgenboom kunnen we een les leren: Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met het beste Nieuws waar de vijgenboomtak een teken van is. . .
Lees verder >> 29.11.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 28.11.20

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 28.11.20

Viering zondag 29 november
Zondag 29 november is volgens de liturgische kalender de 1e Advent. Het is de eerste dag van het nieuwe het kerkelijk jaar en het begin van de Kerstcyclus.
De liturgische kleur is daarom veranderd naar paars. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.11.20

 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap' onder de aandacht. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Bernard Huijbers. Het staat als lied 126a in het Liedboek.
Lees verder >> 29.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Oplevering restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 25 november is een van de meest interessante restauraties van de afgelopen decennia in de Dorpskerk afgerond. Nadat restaurator Ralf van Veghel nog twee kleine aanpassingen aan het torenuurwerk had aangebracht, konden de kerkrentmeesters Diete Dumans, Tineke van der Meer en Simon Hoek de oplevering van deze restauratie formeel afgerond verklaren. Dit gebeurde in aanwezigheid van adviseur Loek Romeyn van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en Toine Daelmans oprichter van het gelijknamige gespecialiseerde restauratiebedrijf. Vanwege de Corona-situatie konden er jammer genoeg geen andere mensen worden uitgenodigd. Deze restauratie, die zo'n € 50.000 heeft gekost, kon worden gerealiseerd dankzij een volledige financiering door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Toen het uit ca. 1610 daterende torenuurwerk om twaalf uur had geslagen stond koster-beheerder Rob Bruin klaar met een heerlijke lunch voor de aanwezigen. Een uitgebreider verslag volgt later. 25.11.20
  klik voor vergroting

In Corona-vermomming v.l.n.r.
Toine Daelmans, Loel Romeyn,
Ralf van Veghel en Simon Hoek

Vijf jaar Eetgroep d'Ontmoeting
Vijf jaar geleden, 24 november 2015, serveerde de vrijwilligers van Eetgroep d'Ontmoeting voor de eerste keer een maaltijd. Destijds waren er 15 deelnemers in het de Ontmoeting naast de Dorpskerk. Nu zijn er verdeeld tussen de 60 en 70 deelnemers, verdeeld over twee dagen. De deelnemers komen niet alleen voor de heerlijke maaltijd, maar zeker ook voor ontmoeting en gezelligheid. Vanwege de Corona-situatie ligt deze activiteit van de Dorpskerkgemeente noodgedwongn al een half jaar stil. Om de jubileumdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben de vrijwilligers bij alle deelnemers een heerlijk presentje bezorgd met een prachtige kaart met een gedicht van Gerrit Barendrecht. Lees verder >>
Op de foto brengt Frannie Steenhoek het presentje bij Nel Schriek. Gepubliceerd met beider instemming. 25.11.20
  Klik voor vergroting

Nieuwe uitgave Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn via deze website te downloaden.  In het november-/decembernummer staat in het teken van het thema gastvrijheid. Er worden enkele voorbeelden gepresenteerd van gastvrije protestantse gemeenten. Lees verder >> 24.10.20 

Wist u dat. . . ? 'Petrus' als inspiratiebron
De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Protestantse Dorpskerkgemeente in Barendrecht wil 'een vindplaats van geloof, hoop en liefde' zijn. De PKN heeft in dat kader al twee jaar geleden een website en een magazine 'PETRUS' ontwikkeld. Daar vindt u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Het inspirerende magazine is gratis aan te vragen, maar u vindt de verhalen ook op hun website. Lees verder >> 24.11.20

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee, deze nieuwjaarswens is geen vergissing! Op zondag 22 november heeft de christelijke wereld het oude kerkelijk jaar afgesloten en op zondag 29 november 2020 begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 'kerstkring'. Het eerste deel van de kerstkring is de Adventsperiode. In vier weken bereiden christenen zich voor op het feest van de geboorte van Jezus Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente verwijzen de namen van de Adventszondagen naar de eeuwenoude  liturgische kalender, die een diepere betekenis geven aan de adventsvieringen in Woord en kerklied. De namen van deze zondagen verwijzen naar bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. De liturgische kleur wordt paars. 22.11.20

Viering zondag 22 november
Zondag 22 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '23e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de herfst' genoemd. Het is de laatste dag van het kerkelijk jaar.
De liturgische kleur is deze week nog groen. Volgende week begint de Adventstijd. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Hans Oorebeek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 20.11.20

 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 20.11.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Anne-Mieke van Oost, onder de titel 'Angst'. Zij gaat daarbij in op de thema's angst en vertrouwen. 'Er is een plaats waar de angst kan schuilen. En ook daarvan zijn gelukkig in de Bijbel genoeg getuigenissen te vinden'. Lees verder >> 20.11.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Voor uw aangezicht gedenken wij' onder de aandacht. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen. Anders dan in onze Dorpskerkgemeente worden er in tal van andere kerken komende zondag - Eeuwigheidszondag - overledenen herdacht. Dit lied verwijst daar naar.
Lees verder >> 20.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 20.11.20

Nieuw platform voor 'veilige kerk'
Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties hebben het platform Veiligekerk.nl gelanceerd. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. Ook stimuleert Veiligekerk.nl leiders en kerkleden te werken aan preventie en veiligheid te waarborgen zodat misbruik gemeld kan worden. Lees verder >> 18.11.20

Viering zondag 15 november
Zondag 15 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '23e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de herfst' genoemd. Het is een viering van Schrift en tafel.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krihgen. Daarom worden voor deze eredienstgemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.11.20

 

Wist u dat . . . .? Nieuwsbrief over NBV21
Eerder werd melding gemaakt van de komst van een nieuwe bijbelvertaling genoemd NBV21, die in de loop van 2021 zal verschijnen. Voor degenen die de ontwikkelingen rondom die nieuwe bijbelvertaling op de voet willen volgen, wordt gewezen op de nieuw ontwikkelde Nieuwsbrief 'NBV21 - dicht bij de bron'. Lees verder >> Foto: NBG 
13.11.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Slechts het brood dat wij te eten gaven' onder de aandacht. Een lied bij de komende viering van Schrift en tafel. De tekst is van de Italiaanse dichter Tulio Colsalvatico en de muziek van Herbert Huijbers. De tekst verwijst naar de zes Werken van Barmhartigheid uit Matttheüs 25: De hongerigen spijzen / De dorstigen laven / De naakten kleden / De vreemdelingen herbergen / De zieken verzorgen / De gevangenen bezoeken. 
Lees verder >> 13.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 13.11.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepubliceerd van de (digitale) AK-vergadering van 5 november jl. Lees verder >> 09.11.20
 

Wist u dat. . . ? Piet Laban geïnterviewd door Aboutaleb
Piet Laban, een van de oudste en nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente, vertelt nog regelmatig over zijn oorlogservaringen op basisscholen. Piet (94) was een van de slachtoffers die werden afgevoerd bij de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland hebben gehouden op 10 en 11 november 1944 in Rotterdam. In het kader van de jaarlijkse herdenking van de 'Grote Razzia' werd Piet onlangs geïnterviewd door niemand minder dan Rotterdams burgemeester Achmed Aboutaleb op diens werkkamer in het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond heeft het hele interview op hun website gezet. Een indrukwekkend oorlogsverhaal!
Kijk verder >> 10.11.20
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking Oogstdienst
Vanwege de corona-maatregelen kunnen maar weinig kerkgangers de prachtige schikking zien die de dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken maakten. Daarom deze keer een actiefoto en een van het prachtige eindresultaat.  De schikking voor dankdag verbeeldt de rijke oogst van ons eigen land en van de producten die de vele mensen, gedwongen komend uit hun onveilige land, met zich mee brengen. Dit wordt verbeeldt door aubergines en granaatappels. Op de voorgrond de vele peulvruchten die de stroom vluchtelingen moet voorstellen. Als christen zijn we daarvoor medeverantwoordelijk om ieder een zo goed mogelijk thuis te geven en hen zo mogelijk op te nemen in onze gemeenschap. De overige producten spreken voor zich. De kleur rood voor het lijden en de klimop verbeeldt het vertrouwen. De opgaande lijnen reiken naar het licht dat nodig is om alles te doen groeien. 07.11.20
  KLik voor vergroting
Schikken in
corona-tijd met gezichtsbedekking
KLik voor vergroting
Een liturgische
schikking met veel symboliek

Viering zondag 8 november
Zondag 8 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '22e zondag na Trinitatis', ook wel de '8e zondag van de herfst' genoemd. De viering staat in het teken van de gedankdag voor gewas en arbeid, die ook wel Oogstdienst wordt genoemd.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krihgen. Daarom worden voor deze eredienstgemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.11.20

  Klik voor vergroting
Ontwerp liturgie:
Antoinette Jansen

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 06.11.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar, onder de titel 'Als ik vandaag overleef ben ik morgen vrij'. Hij gaat daarbij in op een nieuwe kijk op ‘geduld hebben’, naar aanleiding van een tv-interview van Jacobine Geel met de Amerikaanse 93-jarige psychotherapeute Edith Eger. Zij heeft een bijzonder levensverhaal want als tiener overleefde zij samen met haar zus het concentratiekamp Auschwitz. Lees verder >> 06.11.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een beurtzang onder de aandacht dat zowel in de Rooms-katholieke als in de Protestantse traditie bekend is geworden: 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven' De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Tom Löwenthal.
Lees verder >> 06.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 06.11.20

Klein onderhoud Dorpskerk
Om de Dorpskerk in een goede staat te houden, worden er soms omvangrijke restauraties uitgevoerd. Maar daarnaast is ook het regelmatig uitvoeren van kleinschalig onderhoud van groot belang om de 'oudste huis van Barendrecht' in een topconditie te houden. Zo werden er deze week een tiental glas-in-lood-ruitjes, die door vandalisme waren beschadigd, vervangen door onze vaste glazenier (foto links). Tevens is koster-beheerder Rob Bruin gestart met het wassen van alle glas-in-lood-ramen van de kerk (foto rechts). Om die grote klus voortaan in eigen beheer te kunnen uitvoeren is professionele glazenwasapparatuur aangekocht, die gekoppeld kan worden aan een systeem dat kalk, mineralen en zouten uit het water haalt. Die installatie wordt tevens gebruikt voor het luchtbevochtigingsapparaat dat al geruime tijd in de kerkzaal staat. Die apparatuur is destijds door de Vrienden van de Dorpskerk gefinancierd. 06.11.20 
  Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Verduurzaming Dorpskerk stapje verder
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente zijn al enige tijd bezig om het Dorpskerkcomplex te verduurzamen. Eerder werd de verlichting in de consistorie en in 'de Ontmoeting' omgezet naar een variant in Led. Nu zijn ook de hanglampen in de Dorpskerk omgezet naar een variant in Led. Eerst werd nog aangenomen dat alle armaturen daarvoor vervangen moesten worden, maar dankzij speurwerk van onze vaste elektricien (en gemeentelid) Roel Groen is een LED lamp gevonden die voldoet aan de gestelde eisen en waarbij de huidige armaturen toch gebruikt kunnen blijven worden. Daarmee wordt niet alleen bespaard op de geplande investering in nieuwe armaturen, maar ook zal het stroomverbruik met vele tientallen procenten omlaag gaan. De nieuwe ledlampen geven een 'warmer' licht en kunnen ook weer gedimd worden. Rekening houdend met de toekomstige verhuurmogelijkheden van de Noordbeuk zullen de lampen in  twee groepen gedimd kunnen worden: het schip van de kerk en de noordbeuk elk apart. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een 'groene' Dorpskerk. 05.11.20 
  Klik voor vergroting

Landelijke Diaconale dag online te volgen
De Protestantse Kerk zal vanwege de corona-situatie de Landelijke Diaconale dag dit jaar online uitzenden. Deze dag die normaliter is gericht op diakenen en ZWO-commissies, kan nu online ook worden gevolgd door iedereen die hart heeft voor diaconaat. Het thema van de dag is 'Samen leven die je niet alleen'. Het programma van de dag is ingedeeld in verschillende blokken, die u ook later nog kunt terugkijken. Zo zal er eendacht worden besteed aan 'de rol van de maaltijd in het diaconaat' en initiatiefneemster van de Voedselbanken in Nederland Carla Sies zal ingaan op de vraag: Hoe de diaken eraan bij kan dragen dat de voedselbank niet meer nodig is'. Lees verder >> 05.11.20
 

Oogstcollecte
De opbrengst van de actie Oogstcollecte vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus uw extra gift voor al ons kerkenwerk. De leden van de PGB van wie het e-mailadres in de administratie bekend is, zijn voor deze actie reeds digitaal benaderd. De overige gemeenteleden krijgen, net als in voorgaande jaren, binnenkort een actie-envelop thuis bezorgd. U kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen wijze uw gift overschrijven. Doet u dit dan wel a.u.b. naar bankrekening NL35 INGB 0002614704 t.n.v. CvK Prot. Gem. Barendrecht, onder vermelding van het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk. Bij voorbaat dank! Ds. Henk-Jan Ketelaar heeft ter inspiratie een korte overweging geschreven. Lees verder >>   In de diensten van oogstzondag 8 november a.s. wordt er niet gecollecteerd voor de oogstcollecte. Het College van Kerkrentmeesters PG Barendrecht. 04.11.20
 
Doet u ook mee?

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 4 november 2020 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 03.11.20
 

Waarom zijn we Kerk? '# daarom zijn we Kerk!'
Drie protestantse organsaties die opereren binnen de PKN hebben ter gelegenheid van Hervormingsdag 2020 vijfennegentig nieuwe stellingen over de kerk van vandaag gepresenteerd onder het motto: '# daarom zijn we Kerk!' De drie organisaties (GZB, HGJB en IZB) opereren binnen de meer orthodoxe stroming in de PKN, maar hun initiatief '# daarom zijn we kerk' en de daarbij gepubliceerde stellingen zijn het lezen en overdenken zeker waard. Wat dacht u van deze stelling: 'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: Geborgenheid en toekomstperspectief'.  Lees verder >>  02.11.20
 

Diaconale actie 'Product van de maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand november is het product van de maand: (ontbijt) crackers. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en bij elke zondagse kerkdienst kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank!
Doet u ook al mee? 02.11.20 
  Klik voor vergroting

Protestantse Lezing 2020 door premier Mark Rutte op 'Petrus Festival'
De Protestantse Kerk (PKN) organiseerde op Hervormingsdag het Petrus Festival, dat online werd uitgezonden. Tijdens dit festival verzorgde minister-president Mark Rutte de jaarlijkse Protestantse Lezing. 'Gezamenlijkheid, eigen verantwoordelijkheid, een geloof dat uitzicht geeft en een leven dat niet alleen mag gaan om ik, ik, ik.', aldus Rutte die onbekommerd sprak over zijn eigen geloof. 'Het geloof dat mijn eigen schilderij groter en dieper maakt’, en dat ‘me helpt simpelweg iets verder te zien en - hopelijk - zo veel mogelijk ook in mijn eigen leven het goede te doen’. Rutte ziet dat de kerk en haar boodschap zeker in Coronatijd mensen zullen helpen ‘deze moeilijke periode door te komen, ieder van ons afzonderlijk en ons land als geheel’. Rutte prees in zijn lezing expliciet de tientallen kerken en christelijke organisaties van verschillende gezindten. ‘Het leven draait niet om contanten of consumptie, het draait om contact. Om echt menselijk contact. Dat is uiteindelijk het enige dat telt, niet rijkdom of uiterlijkheden, maar wat je met en voor een ander hebt gedaan. Voor de volledige tekst van de Protestantse lezing, lees verder >>Voor wie het hele programma van het Petrus Festival wil terugkijken: kijk verder  >> 31.10.20

Liturgische schikking bij gedachtenisdienst
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de gedachtenisdienst van dit jaar weer een prachtige schikking gemaakt, onder het motto: 'Sterk als de dood is de Liefde'. De toelichting luidt: De stronk en de herfstbladeren staan voor de dood, voor onze vergankelijkheid, maar daar doorheen groeit een rode roos als teken van blijvende liefde. Liefde die als een zegel in je hart bewaard blijft. De klimop in de schikking verbeeldt de hoop en het vertrouwen, waarmee we hier vandaag bij elkaar zijn, dat het ons verder zal helpen en sterken op onze weg de naam van Die Ene te noemen en een licht voor hem of haar te ontsteken, hier bij God en bij elkaar in deze kring. 31.10.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 1 november
Zondag 1 november werd volgens de liturgische kalender geteld als '21e zondag na Trinitatis', ook wel de '7e zondag van de herfst' genoemd. Sinds vijf jaar worden in de Dorpskerkgemeente in een eredienst rondom Allerheiligen de overleden gemeenteleden herdacht. De liturgische kleur is daarom wit. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom waren alléén relaties van de te gedenken overledenen uitgenodigd voor deze eredienst. Veel andere gemeenteleden vierden de eredienst online thuis mee. Voorgangers waren mw. ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >> 

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 30.10.20 / 01.11.20
  Klik voor vergroting

Ontwerp liturgie:
Antointte Jansen

Wist u dat. . . .? Gedenken overleden gemeenteleden
Sinds 2015 gedenkt de Dorpskerkgemeente haar overleden gemeenteleden op een zondag rondom Allerheiligen. Daarvoor gebeurde dat decennia lang op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dáárvoor werden ze herdacht op de laatste zondag van het kalenderjaar. In 2015 heeft toenmalig Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam op verzoek van de Wijkkerkenraad een toelichting geschreven waarom de gedachtenisdienst sinds 2015 wordt gehouden in begin november, daarbij verwijzend naar het Dienstboek van de PKN. Lees verder >> 30.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op twee liederen. Het ene is van dominee-dichter André Troost. Het andere is van dominee-dichter Sytze de Vries. Beide liederen staan in de bundels 'Zingen Geloven'. Het zijn liederen in het kader van het gedenken van overledenen. Beide teksten staan op dezelfde melodie, die is van de Duitser Johann Georg Ebeling (1617-1676). 

Lees verder >> 30.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor de wekelijkse rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 30.07.20

Wist u dat. . . .? Nieuwe Bijbelvertaling wordt NBV21
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft bekend gemaakt dat de Nieuwe bijbelvertaling (NBV) is gereviseerd. Van begin 2017 tot medio 2020 heeft een team van negen vertalers stap voor stap de complete NBV doorgewerkt. Het team bestond uit brontaalkenners en neerlandici. Naast focus op de brontekst en de voorliggende vertaling, hebben – als derde factor – ook de reacties van de lezers een grote rol gespeeld in de revisie. Twee bijzonderheden sprongen eruit: de grote hoeveelheid reacties op de NBV én de bruikbaarheid ervan. Er werden enkele duizenden verbetersuggesties van lezers ontvangen. Drie belangrijke aspecten die de NBV doen toenemen in kwaliteit zijn: het verbeteren van vertaalfouten en van neerlandistieke fouten verbeteren en het wetenschappelijk up-to-date maken van de vertaling. Voor de nieuwe website over de NBV21, lees verder >> Bron en foto: NBG.   29.10.20
 
Op weg naar NBV21

PKN adventskalender bestellen
Het thema van de PKN adventskalender 2020 is 'Geef licht'. In de Dorpskerk werden de adventskalenders vorige jaren uitgedeeld bij het verlaten van de kerk. Vanwege de Corona-maatregelen wordt het dit jaar anders gedaan.
Degene die een adventskalender wil ontvangen, kan dit melden aan: diaken Toos Volkers. Telefoon: 0180-611419 of via E-mail: amh.volkers@upcmail.nl
28.10.20
  Klik voor vergroting

Jubileumboek Dorpskerk komt digitaal beschikbaar
Zoals bekend is het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', uitgegeven in 2012, inmiddels uitverkocht. Er wordt hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat boeken zoals 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen zijn. Daarom is in overleg met uitgever Wim de Regt besloten om het boek in vier delen in een pdf-format te gaan publiceren op deze website. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van de Dorpskerk veel eenvoudiger. De eerste publicatie omvat 74 pagina's en betreft de eerste zes hoofststukken, alsmede de daarin opgenomen katernen. Voor het eind van 2020 volgt het tweede deel en in 2021 de delen drie en vier. Lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.10.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen.Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 25.10.20

 

Viering zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '20e zondag na Trinitatis', ook wel de '6e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor deze eredienst werden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden werden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger was mw. ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  23.10.20

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

Een kijkje in de heringerichte Dorpskerk
De heringerichte Dorpskerk is de bezegeling van de samenvoeging van de voormalige gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de voormalige hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente. Het nieuwe kerkinterieur symboliseert de nieuwe start van de samengevoegde wijkgemeenten. Voor de commissie Herinrichting Dorpskerk was donderdag 22 oktober de dag waar al meer dan een jaar naar toe was gewerkt. Het was voor de commissie de afronding van een unieke megaklus.  Dankzij de hulp van een tiental gemeenteleden verliep het uitpakken en controleren van de 338 stoelen voor de Dorpskerk en de 60 stoelen voor gebouw 'de Ontmoeting' zeer vlot. Nadat de kerkstoelen waren opgesteld volgens het stoelenplan voor de maximale bezetting, werden ze opgesteld volgens het stoelenplan opgesteld voor de erediensten. Momenteel markeren dertig stoelen uit de Ontmoeting, met hun bordeaux rode zittingen de 'Corona-zitplaatsen'. Een video geeft een 'sneak preview'... Kijk verder >>  Voor een uitgebreid fotoverslag van de hele herinrichtingsoperatie, lees verder >> 24.10.20
  Klik voor vergroting
Nóg toekomstbestendiger
en multifunctioneler.

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Is niet muziek door U aan ons gegeven' onder de aandacht. Het staat in de bundel 'Het liefste lied van overzee'  van Sytse de VriesDe Engelse melodie is van John Rutter.
Lees verder >> 24.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 24.07.20

Vacature 2e scriba AK
Door het vertrek van Ien Schotanus ontstaat er per januari 2021 een vacature voor 2e scriba van de Algemene Kerkenraad.
Taakomschrijving: Samen met de 1e scriba de AK- en Moderamenvergaderingen voorbereiden. Verslaglegging beide vergaderingen (1 x per maand) en uitwerking notulen. Bij afwezigheid 1e scriba contact en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u zich voor verdere informatie wenden tot: Ien Schotanus tel: 010 41 00 116 of Louw Stroo tel.: 06 40 18 44 76. Wie wil op deze wijze meebouwen aan de toekomst van de PG Barendrecht? 22.10.20

Rondgang in een lege Dorpskerk
Nadat het uit 1962 daterende meubilair uit de Dorpskerk is afgevoerd, werd de vloer van de Noordbeuk behandeld tegen vlekvorming. Een lege Dorpskerk was nog niet eerder op video gezet. Kerkrentmeester Simon Hoek liet deze kans niet voorbij gaan en maakte een rondgang door het lege 'oudste huis van Barendrecht'. De gevarieerde samenstelling van de 'vloerbedekking' van de Noordbeuk valt nu pas op, evenals de wijze waarop de vroegere noordelijke muur van het schip van de kerk (compleet met steunberen) op de vloer in bakstenen symbolisch is vormgegeven. Kijk verder >> 20.10.20

Verslag Gemeenteavond 
Op 13 oktober vond er onder bijzondere (corona-) omstandigheden een wijkgemeenteavond plaats over een tweetal aspecten die de toekomst van de Dorpskerkgemeente mede gaan bepalen. In de Ontmoeting waren een kleine dertig mensen aanwezig, een klein aantal, maar dit deed beslist geen afbreuk aan de avond. Eerst werd er gesproken over het profiel van de gewenste predikant voor de wijkgemeente. Aangezien weinig wijkgemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van het profiel zoekt de wijkkerkenraad nog naar een vorm om de inhoud met andre gemeenteleden te delen. Het tweede gespreksonderwerp betrof de behoefte aan voorzieningen, nu er wordt geconstateerd dat de Oude Pastorie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het algemene beeld dat ontstond was de behoefte aan een laagdrempelig gebouw, met een kerkelijke, maar ook een breed maatschappelijke functie. Met beide onderwerpen gaat de wijkkerkenraad verder aan aan de slag en over het verloop worden de gemeenteleden, onder andere via de website, op de hoogte gehouden. Lees verder >> Reacties zijn welkom bij scriba Dick Schriek, scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 20.10.20

Herinrichting Dorpskerk vordert (2)
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Maandag 19 oktober zijn alle resterende kerkbanken en kerkstoelen uit de kerkzaal gehaald en is de kerkvloer grondig gereinigd. De vloer van de Noordbeuk is behandeld om vlekvorming te voorkomen. Alles is in gereedheid gebracht om donderdag 22 oktober de nieuwe kerkstoelen én de nieuwe stoelen voor gebouw de Ontmoeting te ontvangen. De handelaar die de laatste tien kerkbanken zou kopen heeft zich jammer genoeg teruggetrokken. Er zijn ook nog ruim vijftig oude kerkstoelen beschikbaar. De kerkrentmeesters zullen trachten om ook daar nog kopers voor te vinden. Als iemand nog belangstellenden weet, kan die contact opnemen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl
Voor het bijgewerkte voortgangsverslag, lees verder >>   19.10.20
  Klik voor vergroting
in afwachting van de nieuwe stoelen

Voorzitterswissel Bethelbazar
Op dinsdag 13 oktober, tijdens een vergadering van de Bethelbazar commissie, heeft de vertrekkende voorzitter Huib van Zessen de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Leen Pot. De meeste commissieleden waren online verbonden bij deze vergadering waarin Leen woorden van dank uitsprak voor het vele werk dat Huib voor de bazar heeft gedaan. Tijdens de vergadering namen ook de commissieleden Alide Heule, Gerdien Pool, Marja Kruit, Henk van Schelven, Henk van der Pols en Aad de Bruin afscheid. Huib bedankte deze vertrekkende commissieleden voor hun inzet die veelal meer dan 25 jaar inhield. Lees verder >>  19.10.20
  klik voor vergroting

Zondag van het Werelddiaconaat
Zondag 18 oktober was het Werelddiaconaatszondag. De werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Barendrecht besteedde daaraan aandacht in de eredienst in de Dorpskerk. Jeannet Bierman kwam vertellen over haar werk voor Kerk in Aktie. Jeannet wordt in januari 2021 door Kerk in Actie uitgezonden naar Colombia. Zij gaat daar werken als docent praktische theologie aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali. Zij vertelt er al over op de website van Kerk in Aktie.
Lees verder >> 18.10.20
 

Viering zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '19e zondag na Trinitatis', ook wel de '5e zondag van de herfst' genoemd. Het was bovendien Werelddiaconaatszondag. De liturgische kleur is groen. Voor deze eredienst worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters N tot en met Z begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger is mw. ds. Joma Boers, emerituspredikant. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  16.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
  Klik voor vergroting

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 16.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor, predikant van de Immanuelkerkgemeente. Hij staat stil bij de woorden uit de Brief van Johannes: 'Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard...' (1 Johannes 4: 9 en 10).
Lees verder >> 16.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Van grond en vuur zult Gij ons maken' onder de aandacht. Het staat in de bundel 'Gezangen voor Liturgie'  Het is geschreven door Huub Oosterhuis, de muziek is van Antoine Oomen. 
Lees verder >> 16.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 1 oktober jl. Lees verder >> 16.10.20
 

Herinrichting Dorpskerk vordert
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Vorige week hebben de eerste kerkbanken een nieuwe bestemming gevonden. Maandag 12 oktober heeft Gert van Duin van meubelmakerij GEJO-form een aantal banken ingekort voor diegenen die een korte bank zullen krijgen. De tot circa 2 en 3 meter ingekorte banken staan klaar voor tranport (zie foto). De langste (kosters)bank is in tweeën gezaagd. Beide delen krijgen een plaats op het terras in de Kerktuin.  Zondag 18 oktober zullen de Dorpskerkgangers voor het laatst op de oude kerkstoelen kunnen plaatsnemen. Op 22 oktober komen de nieuwe stoelen voor de Dorpskerk en 'de Ontmoeting'. Lees verder >> 12.10.20
  klik voor vergroting

Uitverkoop in Kerktuin
De werkgroep Kerktuin heeft besloten dat de kerktuin achter de Dorpskerk op zaterdagmorgen 24 oktober voor de laatste keer in het voorbije seizoen geopend is met een gastvrouw of gastheer die bezoekers desgewenst rondleidt of van informatie voorziet. Tot volgend voorjaar blijft de kerktuin geopend tijdens de Dorpskerk-Oase, Dat is op woensdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur wel geopend. Dit op voorwaarde dat bezoekers de corona-maatregelen in acht nemen. Het bezoek aan de tuin is sinds de uitbraak van de coronapandemie afgenomen. De werkgroep Kerktuin heeft daarom besloten de resterende stekken van kamer- en tuinplanten en potterie in de uitverkoop te doen. Bezoekers kunnen dus een keus maken uit aantrekkelijk geprijsde artikelen. Lees verder >> 11.10.20

Nieuws van de Snuffelmarkt
Het lukt de dames van de werkgroep Snuffelmarkt steeds beter om onder strikte corona-maartegelen de Snuffelmarkt te continueren. Zo was de Snuffel-kledingbeurs zaterdag 10 oktober een groot succes. In deze oktobermaand zij er nog twee 'Halve prijzenfestivals'. Woensdagavond 21 oktober is er van 18.30 tot 20.30 weer een avondopenstelling en op zaterdag 24 oktober is er weer een Snuffelmarkt XL, met verlengde openingstijden: van 10.00 tot 13.00 uur. Lees verder >>  11.10.20

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
Ondanks de corona-tijd, gaat het denken over de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente door! Twee zaken domineren de komende maanden de wijkagenda: het beroepingswerk en de de oriëntatie op de toekomst van de Oude Pastorie. Beide onderwerpen komen aan de orde op een Gemeenteavond voor leden van de Dorpskerkgemeente, die zal worden gehouden op dinsdagavond 13 oktober in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen dient u zich hiervoor van te voren op te geven bij scriba Dick Schriek. Lees verder >> 10.10.20

Viering zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '18e zondag na Trinitatis', ook wel de '4e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger was ds. Bert de Wit, predikant in Carnisse Haven.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  09.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

'Kindernevendienst op afstand' (2)
De leiding van de kindernevendienst maakt voor de kinderen die niet naar de kerk komen elke week een leuke opdracht met een verhaal. Lees verder >> Zondag 11 oktober verzorgt de familie Ketting voor de dan aanwezige kinderen een nevendienst. 10.10.20 

20 Kerkstoelen naar 'de Zorgnijverij'
Twintig oude kerkstoelen uit de Dorpskerk krijgen een tweede leven bij de Barendrechtse Stichting de Zorgnijverij. Deze organisatie heeft gereageerd op het aanbod van de Dorpskerkgemeente via de Barendrechtse Uitdaging. De Zorgnijverij biedt een tweede thuis voor mensen met een verstandelijke beperking (zie foto). Naast de dagbesteding voor jongvolwassenen en volwassenen begeleiden ze kinderen en tieners op de afdeling Kidzcare. Ze zijn bezig een ruimte nieuw in te richten en daarmee een plek te creëren waar mensen die eenzaam zijn een kop koffie en gezelligheid kunnen komen halen. Ze willen deze ruimte inrichten met een aantal tafels en tweedehands stoelen die we een hip kleurtje willen geven. Daar krijgen twintig oude Dorpskerkstoelen een prachtige nieuwe bestemming! 09.10.20
  Klik voor vergroting

Alle kerkbanken krijgen nieuwe bestemming!
De kerkrentmeesters melden dat de actie om een nieuwe bestemming te vinden voor de oude kerkbanken is geslaagd. Een deel van de banken vindt hun weg naar gemeenteleden en andere geïnteresseerde Barendrechters. Zo komen er twee kerkbanken in het 'automuseum' van Theo Vogelaar te staan (zie foto). De rest is verkocht aan iemand die ze gaat verhandelen. In de komende week zullen er al banken worden afgevoerd, overige banken kunnen pas worden afgevoerd zodra ze zijn ingekort. Ook zijn bijna alle stoelen met armleuningen verkocht. Alle afnemers krijgen persoonlijk bericht. De actie heeft tot op heden zo'n € 2000 opgeleverd! Nu resteren nog een honderdvijftigtal eiken kerkstoelen. 10.10.20
  klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Maak liefde waar in geven en aanvaarden' onder de aandacht. Het staat in de tweede bundel 'Het liefste lied van overzee'  Het is geschreven op de bekende Ierse melodie ‘Londonderry air’ en is de vertaling van het lied ’Let love be real, in giving and receiving’ van Michael Forster. De vertaling is van theoloog, dichter, schrijver Sytze de Vries.
 Lees verder >> 09.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com


'Kindernevendienst op afstand' (1)
In verband met de onlangs verscherpte Corona-maatregelen is er tijdelijk geen kindernevendienst in de Dorpskerk. De leiding van de Kindernevendienst wil de kinderen graag via e-mail, app of de brievenbus bij de kerkdienst betrekken. Ouders die hier gebruik van willen maken, worden verzocht de naam van uw kind, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer te mailen naar: agnes.degraaf@gmail.com De leiding van de kindernevendienst zorgt dan dat uw kind wekelijks iets ontvangt over het thema van de betreffende week. Doet u ook mee? 08.10.20

Dorpskerkstoelen aangeboden via De Barendrechtse Uitdaging
De laatste 150 eikenhouten knopstoelen met biezen zitting zijn door de Dorpskerkgemeente aangeboden aan de stichting De Barendrechtse uitdaging. Daarmee hoopt het kerkbestuur dat de stoelen een weg vinden naar ideële Barendrechtse verenigingen of stichtingingen, die zo op een aantrekkelijke manier hun verenigingsgebouw of sociëteit opnieuw kunnen herinrichten. In principe worden ze gratis aangeboden, al wordt een gift voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht' wel erg op prijs gesteld.  Zoals eerder gemeld hebben alle kerkbanken inmiddels al een andere bestemming gekregen. Lees verder >> 07.10.20
  Klik voor vergroting

Verder aangescherpte Coronamaatregelen
Overeenkomstig het per 5 oktober uitgebrachte advies van de landelijke PKN inzake verder aangescherpte maatregelen voor kerkdiensten, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om gedurende de maand oktober het aantal kerkgangers te beperken tot maximaal 30.  Dat is exclusief de medewerkers van de erediensten. Alle andere Coronamaatregelen blijven gehandhaafd. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Het moderamen betreurt deze maatregel, te meer omdat de gang van zaken in de diensten in de Dorpskerk de afgelopen weken prima is verlopen. Toch is besloten om het dringende advies van de PKN te volgen, mede vanwege de zorg voor elkaar en uit solidariteit met andere delen van de samenleving waar soortgelijke regels gelden. In de loop van volgende week zal nadere informatie volgen. Voor het nieuwste advies van de PKN, lees verder >>  05.10.20   

Vergeet de Voedselbank niet!
Hoewel de reguliere zondagse vieringen weer worden teruggebracht tot kleine aantallen kerkgangers, zal de actie 'Product van de Maand' nog even worden doorgezet. U kunt uw artikelen op woensdag-, zaterdag- en zondagmorgen afgeven in 'de Ontmoeting'. DAARNAAST IS ER DRINGEND FINANCIËLE STEUN NODIG! Als u niet naar de Dorpskerk kunt komen, dan kunt u ook wekelijks een bijdrage te doneren van €1,50 op IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75 t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht onder vermelding: PvdM 1.50 actie. Natuurlijk is ook elke gift klein of groot welkom. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht dankt, namens alle klanten en vrijwilligers voor uw steun, iedere vorm van steun en zij hopen dat u en uw naasten in deze onzekere tijden in goede gezondheid bent en blijft. 05.10.20 
 

Afscheidingswand de 'Noordbeuk' gearriveerd
Na de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen zal de noordelijke aanbouw van de kerkzaal kunnen worden omgebouwd tot een nieuwe zaal 'de Noordbeuk'. De zaal zal tijdelijk kunnen worden afscheiden van het schip van de Dorpskerk. Daartoe is een professioneel afscheidingssysteem aangekocht, dat bestaat uit aluminium frames en witte gordijnen. De foto geeft een eerste indruk hoe de Noordbeuk bij verhuur kan worden afgescheiden, zonder dat er ook maar iets aan het interieur van de monumentale kerk wordt gewijzigd. Het op- en afbouwen duurt slechts een half uur. Na gebruik kan alles de torenhal worden opgeslagen, in een speciale transportkist op wielen. 06.10.20

  Klik voor vergroting
Een eerste impressie van de te
creëren zaal 'de Noordbeuk'.
Nu de banken er nog uit.. . .

Verrassing voor deelnemers Eetgroep d’ Ontmoeting
Alle  61 vaste bezoekers van 'Eetgroep d’Ontmoeting' kregen zaterdag 3 oktober een Brunchpakket aangeboden. Deze verrassing vond plaats in het kader van de Nationale Ouderendag. De stichting 'Kijk op Welzijn' heeft dit landelijke initiatief  gecoördineerd  voor Barendrecht. Alle brunchpakketten werden door vrijwilligers bezorgd. Op deze manier wilde de leiding van deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente hun vaste bezoekers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken. De actie werd enorm gewaardeerd, zo bleek uit de vele reacties. Gezien de onlangs aangscherpte Coronamaatregelen is er nog geen kijk op wanneer de twee eetgroepen weer te gast kunnen zijn in gebouw de Ontmoeting. 04.10.20
  Klik voor vergroting

Genereuze schenking Vrienden van de Dorpskerk
Opnieuw heeft de stichting Vrienden van de Dorpskerk een genereus gebaar gemaakt! Nadat al eerder de recente restauraties van de klokkenstoel, het torenuurwerk en de luidklok werden gefinancierd voor zo'n € 50.000, heeft het bestuur van de vriendenstichting besloten tot een nieuwe schenking. Het betreft dit keer een bijdrage in de financiering van de nieuwe kerkstoelen van € 7500! Dankzij deze bijdrage kunnen de kerkstoelen worden uitgevoerd in de duurdere eikenhouten versie. De stoelen passen daarmee uitstekend bij het eeuwenoude interieur van de Dorpskerk. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken, namens de hele Dorpskerkgemeenschap, alle Vrienden die deze ondersteuning mogelijk hebben gemaakt!
* Bent u trouwens al Vriend van de Dorpskerk? Het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht!  * 04.10.20 

Viering Israëlzondag 4 oktober
Zondag 4 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '17e zondag na Trinitatis', ook wel de '3e zondag van de herfst' genoemd. Het was Israëlzondag en daarom stonden de lezingen en kerkmuziek in dat kader. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  04.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij speelt in op de actie #IKDOENIETMEERMEE van enkele jonge BN'ers, die zich hebben afgezet tegen de Coronamaatregelen. Hij legt een verband met een soortgelijke uitspraak van de apostel Petrus 'Ik doe niet meer mee' (Mattheus 16:22). Lees verder >> 04.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de  mooie liederenschat die theoloog-schrijver Alfred Bronswijk heeft gemaakt.
 Het is het 'Wie gebroken is door lasten'. Het kan gezongen worden op de melodie van Lied 1008 (NLB), een prachtige eeuwenoude Franse melodie. Lees verder >> 02.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 04.10.20


Van Herberg-Dorpskerk naar Dorpskerk-Oase
De leiding van de werkgroep Dorpskerk Herberg heeft besloten om, gezien de aangescherpte corona-maatregelen, de bijeenkomsten van de Herberg-Dorpskerk op de woensdagochtenden op te schorten. Vanuit de kring van de 'herbergiers' én de bezoekers bestaat er toch behoefte om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden als Dorpskerkgemeenschap aan ontmoeting, zij het op beperktere schaal. Daarvoor is al enige tijd geleden de activiteit 'Dorpskerk-Oase' gestart. Dit houdt in dat de Dorpskerk en de Ontmoeting op de woensdagmorgens en zaterdagmorgens open zijn tussen 10 en 12 uur. Tijdens de openstelling van de Dorpskerk-Oase is er gelegenheid voor een gesprek, meditatie, het aansteken van een kaarsje of even een kopje koffiete drinken. Er zijn ansichtkaarten van de Dorpskerk aanwezig om andere gemeenteleden groeten te sturen. Op deze wijze blijft er de mogelijkheid voor hen die de eenzaamheid willen doorbreken om naar de Dorpskerk te gaan als plaats waar je welkom bent. Onze predikanten zijn bereid om regelmatig bij de Dorpskerk-Oase aanwezig te zijn voor ontmoeting en gesprek. 01.10.20
 

Wist u dat. . .? Het allerlangzaamste orgelwerk ter wereld
Het orgelspel van onze gewaardeerde kerkmusici is soms gespreksstof bij kerkgangers. 'Te zwaar, te licht, te lang, te kort, te snel, te langzaam, te veel, te weinig', er is altijd wel iets op te merken. Maar al die opmerkingen zullen in het niet vallen bij de kwalificaties over de compositie die de Amerikaanse componist John Cage (1929-1992). De uitvoering van het stuk zou normaliter zo'n uur duren, maar Cage heeft er het tempo 'zo langzaam als mogelijk' aan verbonden. De orgeluitvoering in het Duitse Halberstadt is de langzaamste tot nu toe. Het project is in 2001 gestart. In 2000 was het 639 jaar geleden dat in 1361 het eerste grote blokwerkorgel werd gebouwd in de Dom van Halberstadt. Het eerste orgel met klaviatuur met twaalftoons indeling, waardoor het wordt gezien als bakermat van de moderne muziek. Daarom is de geplande duur van de uitvoering 639 jaar!  Speciaal voor deze uitvoering is een een klein orgel gebouwd in de voormalige kloosterkerk Sankt-Buchardi, waar het permanent kan klinken. Op vijf september 2020 vond de veertiende toonwisseling plaats. De uitvoering in Halberstadt moet nog tot het jaar 2640 duren. Voor wie niet kan wachten op
het slotakkoord: er zijn ook kortere opnamen beschikbaar. Voor de liefhebbers van deze muziek. kijk verder >> 01.10.20
  klik voor vergroting
Het orgel groeit bij elke
toonwisseling
(zo langzaam mogelijk)

De 'Noordbeuk': een nieuwe, unieke zaal voor verhuur
Door de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen kan een oude wens van de Dorpskerkrentmeesters in vervulling gaan: het kunnen creëren van een zaal met een unieke uitstraling voor verhuur aan derden. De Wijkkerkenraad heeft ingestemd met een voorstel van de Wijkraad van Kerkrentmeesters om de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk tijdelijk te kunnen afscheiden van het schip van de kerk. Zo ontstaat een zaalruimte van ruim 100 m2 die de naam 'Noordbeuk' zal krijgen en die verhuurd zal kunnen worden voor activiteiten met een breed maatschappelijk karakter, maar die óók passen bij het gegeven dat de zaal is gelegen in een kerkgebouw.  Lees verder >> 28.09.20

  Klik voor vergroting
Als de kerkbanken zijn vervangen,
kan de zaal 'Noordbeuk' ontstaan.

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Als vierde in deze serie komt in beeld de viering van de Hervormde Gemeente in Woerden van zondag 27 september 2020. Deze eredienst werd gehouden in de Grote of St. Petruskerk. Oud Dorpskerkpredikant. Jan Willem Stam werd verbonden als predikant van de plaatselijke Hervormde Gemeente. Kerkmusicus Annelies Van Zoelen - Kuus bespeelde het indrukwekkende Bätzorgel dat dateert uit 1768. De voorgangers waren ds. A.D.J. Wessels en ds. Jan Willem Stam. Kijk verder >> 
28.09.20
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes is weer terug van een welverdiende vakantie. Hij brengt deze week een lied onder de aandacht uit de  mooie liederenschat die dominee-dichter André Troost heeft gemaakt.
 Het is het 'Lied van verlegenheid en verlangen' . Het kan gezongen worden op de melodie van Lied 745 (NLB), een prachtige Engelse melodie van William Rowlands. Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 26.09.20


Viering zondag 27 september
Zondag 27 september werd volgens de liturgische kalender geteld als '16e zondag na Trinitatis', ook wel de '2e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  25.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Blauwdruk supplement jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'
Op 2 mei 2022 bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Zoals eerder gemeld zal er dan een 'supplement' worden uitgegeven bij het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. De redactie, bestaande uit Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek, heeft een blauwdruk gemaakt van de inhoud van dat nieuwe boek. Naast een beschrijving van de periode 2012 -2022 in de vorm van een jaarkroniek, zullen er artikelen worden opgenomen over activiteiten die voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente van belang zijn geweest. Denk daarbij aan een beschrijving van het jubileumjaar 2012 en de daarop volgende restauraties van de Dorpskerk en Dorpskerkorgel. Maar ook de totstandkoming van de PG Barendrecht en de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk zal aan de orde komen. Ook de verhalen over de eerste zes Dorpskerkpredikanten worden opgenomen. Medio 2021 wordt meer bekend over de uitgave van dit nieuwe boek. 23.09.20
 

Een jubileumjaar!


Prachtig barokconcert in Dorpskerk
Ondanks de beperkende Coronamaatregelen kon er op zondagmiddag 20 september weer een concert worden georganiseerd door de stichting Barendrecht Klassiek, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dit keer een prachtig barokconcert met muziek van onder andere Johann Sebastian Bach en diens zoon Carl Philipp Emmanuel Bach. Het Trio A la Douzaine, bestaande uit Norbert Bartelsman - klavecimbel, Maaike Boekholt - viola da gamba en Michel van Bruggen -blokfluiten, bezorgden de ruim zeventig bezoekers een heerlijk uur klassieke muziek in de prachtige ambiance van de Dorpskerk. Lees verder >> 23.09.20
  Klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'
De Dorpskerkwebsite heeft primair de functie van snelle nieuwsbron. Een andere functie is die van naslagwerk, want op deze site blijven waardevolle artikelen bewaard. Degenen die meer over de geschiedenis van de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente willen lezen, kunnen de website als naslagwerk gebruiken. Vanaf heden worden ook de voornaamste artikelen over de Dorpskerk in Coronatijd bewaard op een speciale webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'. Daarmee blijft een terugblik op een uniek stuk plaatselijke kerkgeschiedenis mogelijk. Die webpagina vermeld momenteel artikelen die tot en met heden zijn verschenen. Ook in de toekomst zal die (82e!) webpagina worden aangevuld, zodat een waardevolle terugblik geboden kan worden op een tijd die iedereen zich ongetwijfeld zal blijven heugen en die óók een onderdeel vormt van de eeuwenoude geschiedenis van de Dorpskerkgemeente en de Dorpskerk . Lees verder >> 21.09.20
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Afscheid ds. Jan Willem Stam'
Evenals bij destijds het afscheid van ds. Philip van Wijk zijn ook nu alle artikelen rondom het afscheid van ds. Jan Willem Stam samengebracht op één pagina, zodat ze als naslagwerk eenvoudig te raadplegen zijn. Op deze wijze blijft gedurende enkele jaren de herinnering levend aan de 38e Dorpskerkpredikant. Lees verder >> 21.09.20
   

Avondmaalsviering in Coronatijd
Zondag 8 maart jl. was de laatste viering van het Heilig Avondmaal voordat de Coronacrisis zich over heel Nederland uitstortte. Al bij die viering (de laatste 'normale' kerkdienst!) werden er uit voorzorg al geen handen meer geschud bij het uitbrengen van de vredegroet en ook niet na afloop van de dienst. Het zou tot zondag 20 september jl. duren voor er weer een dienst van Schrift en tafel in de Dorpskerk kon worden gevierd, zij het onder aangepaste omstandigheden. Een zeventigtal gemeenteleden beleefden met elkaar en met de Heer een unieke viering, waarbij zoveel mogelijke elementen van het sacrament konden worden gehandhaafd, zoals het lopend Avondmaal. Maar in de anderhalvemetersamenleving moest iedere kerkganger van een schaal met keurig verpakte stukjes brood zelf een stukje brood nemen, waarbij ds. Moerland dit zegende met de woorden 'Lichaam van Christus, brood uit de Hemel'. Even verderop kon iedere kerkganger van een schaal met kleine bekertjes met avondmaalswijn en druivensap, zelf een bekertje nemen. Daarbij sprak de diaken de gebruikelijke woorden, 'Bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk'. Enkele diakenen  begeleidden de kerkgangers via aangepaste looproutes, zodat een ieder op de gewenste anderhalvemeter afstand kon blijven. Gezien de vele positieve reacties na afloop kan gesproken worden van een in alle opzichten gezegende en geslaagde eredienst. 21.09.20
  Klik voro vergroting

Zaterdagmorgen 19.09 werd het
draaiboek voor de avondmaals-
viering in Coronatijd in detail
doorgenomen door diakenen
Toos Volkers, Kees Vos, Harm
Naaijer, ouderling van dienst
Simon Hoek en koster-beheerder
Rob Bruin. (foto Jos Wesdijk)

Afronding restauratie torenuurwerk?
In een nauw samenspel van koster, kerkrentmeester en restaurator is vastgesteld dat de oorzaak van het regelmatig stilvallen van het gerestaureerde uurwerk buiten het uurwerk zelf gezocht moet worden. Daarop werd het uurwerk losgekoppeld van de aansturingsassen van de wijzerplaten. Toen bleek dat het uurwerk wel feilloos te bleef doorlopen. Op maandag 14 september heeft restaurator Ralf van Veghel het hele aansturingssysteem van de wijzerplaten losgekoppeld, grondig schoongemaakt en alle onderdelen bijgesteld. Dit onderdeel viel buiten het oorspronkelijke restauratiebestek omdat de restauratie van de wijzers en de wijzerplaten gepland staat voor 2022. Om het stilvallen van het uurwerk te voorkomen moesten deze werkzaamheden nu al aangepakt worden als meerwerk bij deze restauratie. Hopelijk zijn alle problemen nu opgelost. Zo niet dan zullen de wijzerwerken stuk voor stuk worden losgekoppeld om uit te vinden waar de grote weerstand zit.  Een nieuw restauratieverslag volgt later. 15.09.20 
  Klik voor vergroting
De messingonderdelen
waren sterk vervuild en vertoonden onderling
veel speling.
Klik voor vergroting
Na de schoonmaakbeurt
is het systeem opnieuw gesteld en draaien de
wijzers hopelijk weer vlekkeloos.

Een unieke Open Monumentendag (2)
Eén bezoekster had een bijzondere reden: zij zocht de grafzerk van haar voorouders. Ze was al eens langs geweest in 2011, maar kon toen de zerk niet vinden. Toch was ze er van overtuigd dat  de grafsteen van Aert Bastiaensz Spruijt (1555 - 1625)  en Teunje Simonsdochter (1560 - 1624) in de Dorpskerk moest liggen. Hij was Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse en een voorouder van mevrouw Jenny Kroon,  zo'n veertien generaties geleden. Dankzij de hulp van kerkrentmeester Simon Hoek, voor wie de kerk weinig geheimen meer heeft, werd de bewuste grafzerk van het echtpaar nu wel gevonden.  De zerk ligt nota bene op een bijzondere plek, namelijk in de dooptuin. Mevrouw Kroon was buitengewoon dankbaar dat haar missie dit keer wel succesvol was en met haar instemming wordt de foto van haar bezoek op onze website geplaatst. 12.09.20
  klik voor vergroting

Een unieke Open Monumentendag (1)
Vanwege de Corona-situatie had de Open Monumentendag op zaterdag 12 september een uniek karakter. Zoals elk jaar komen op de Monumentendag de mensen niet in drommen naar het 'oudste monument van Barendrecht'. Ook nu waren zo'n twintig bezoekers, die allemaal een bijzondere reden hadden  om langs te komen. Zo waren er bezoekers die het huidige interieur met de kerkbanken en kerkstoelen nog een keer wilden vastleggen op foto of film. Ook was er belangstelling om een kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen via de lopende actie.  Anderen kwamen specifiek om de resultaten te zien van de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Op de Monumentendag was er gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en het torenuurwerk van nabij te bekijken.  12.09.20
  klik voor vergroting
De kerkrentmeester vertelt. . .

Neem een kijkje bij de stoelenfabrikant
De nieuwe stoelen van de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' worden geleverd door de firma Offex in Gorinchem. Ze worden geproduceerd bij de Duitse stoelenfabrikant BRUNNER GMBH. Dit familiebedrijf werd opgericht in 1977 heeft meer dan 500 medewerkers in dienst. Zij ontwikkelen, produceren en leveren hoogwaardige stoelen en objectmeubilair voor kantoren, kerken en andere gebouwen. Het bedrijf is gevestigd in het zuid-Duitse Rheinau (Baden-Württemberg). Hun bedrijfsvideo geeft een indruk van de fabricage van stoelen zoals die binnenkort worden geleverd voor de Barendrechtse Dorpskerk. Kijk verder >> 01.09.20


Fusie wordt bezegeld met nieuw Dorpskerkinterieur
Ter bezegeling van de fusie van de voormalige Gereformeerde  wijkgemeente Zuid-oost (Triomfatorkerk) en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de Protestantse Dorpskerkgemeente, zal het interieur van de Dorpskerk worden vernieuwd. Waar de ene groep gemeenteleden afscheid moest nemen van hun kerkgebouw, zal de andere groep afscheid nemen van hun - uit 1962 daterende - kerkinterieur, om zo samen een nieuw begin te maken als gefuseerde wijkgemeente in een vernieuwd kerkinterieur. Om te komen tot een verantwoorde keuze voor nieuwe stoelen heeft de commissie 'herinrichting Dorpskerk' in het afgelopen jaar veel werk verricht. Lees verder >> Er is een ludiek plan bedacht om gemeenteleden en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een huidige kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen. Zie daarvoor bovenstaand artikel. 31.08.20
 

Dorpskerk in corona-tijd'
De wijkkerkenraad heeft het 'GEBRUIKSPLAN Dorpskerkcomplex in Coronatijd' vastgesteld, dat is gebaseerd het landelijk 'PKN-Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In dit Gebruiksplan is beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Het Gebruiksplan zal voortdurend worden aangepast aan de beperkende en/of verruimende overheidmaatregelen. De jongste versie van het Gebruiksplan is aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli 2020 en is afgestemd op de mogelijkheden die het Dorpskerkcomplex biedt binnen de vastgestelde overheidskaders. Met ingang van zondag 5 juli geldt er weliswaar geen maximum aantal kerkgangers, maar op grond van de anderhalvemeterregeling kunnen er niet meer dan 100 kerkgangers worden geplaatst op veilige afstand van elkaar. Wie kennis wil nemen van de details van het Gebruiksplan, lees verder >> 02.07.20
  Klik voor vergroting

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over twe jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.20

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende