Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-vieren

De (nog Hervormde) Dorpskerkgemeente en de (nog Gereformeerde) wijkgemeente Zuid-Oost hebben besloten om met ingang van het kerkelijk jaar 2018/19 hun erediensten samen te gaan vieren onder het motto 'Samen-vieren'. Dit vooruitlopend op de verkoop van de Triomfatorkerk begin januari 2019. Op deze webpagina staat het nieuws rondom dit 'Samen-Vieren' vermeld..

Van 'Samen-vieren' naar 'Samen-voegen'
In reactie op het besluit van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht om de Triomfatorkerk te verkopen, heeft de wijkkerkenraad (WK) van de wijkgemeente zuid-oost unaniem heeft besloten om aan de wijkkerkenraad van de Dorpskerk te vragen om de erediensten samen te gaan houden in de Dorpskerk. De WK van de Dorpskerkgemeente heeft daarop enthousiast ingestemd. De leden van beide wijkgemeenten hebben vervolgens tijdens gemeenteavonden van hartehiermee ingestemd.
Dit proces van 'Samen-vieren' gaan starten op zondag 2 december 2018. Tevens hebben beide WK's besloten om gedurende 2019 te gaan onderzoeken of deze eerste stap gevolgd kan worden in een tweede, namelijk het 'samen-voegen van beide wijkgemeenten tot één protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk'. Daarbij hebben beide WK's aangegeven dat deze tweede stap op langere termijn gevolgd kan worden door een derde en een vierde stap, namelijk het 'samen-vieren' en 'samen-voegen' met de wijkgemeenten die nu nog kerken in de Bethelkerk: Zuid-West en Noord. 20.10.18

De stuurgroep 'Onderweg'
Om het proces van 'Samen-vieren' en 'Samen-voegen' goed te laten verlopen hebben de betrokken wijkkerkenraden begin 2018 besloten tot de vorming van een stuurgroep. Deze stuurgroep is samengesteld uit de moderamina van beide WK's en bestaat uit:
Aad van der Wel, Hans Oorbeek en ds. Cees Romkes namens de Wijkkerkenraad vn de Triomfatorkerk en
Kees Vos, Dick Schriek, Simon Hoek en ds. Jan Willem Stam namens de Wijkkerkenraad van de Dorpskerk.
Besloten is te kiezen voor het motto 'Onderweg'. Lied 816 uit het nieuwe liedboek geeft daartoe een prachtige ondersteuning: 'Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. . .'   Als beeldmerk daarbij is gekozen voor  het schilderij 'Emmaüsgangers' van Jeanet Brooks Gerlof. Dit symboliseert heel mooi dat wij niet slechts met z'n tweeën onderweg zijn, maar Jezus zelf met ons meeloopt  (al realiseren wij ons dat soms niet). De stuurgroep Onderweg komt sinds begin 2018 maandelijks bijeen. Zij heeft voor zichzelf de 'Reisgids Onderweg' in ontwikkeling. Dit groeidocument legt de achtergrond, de richting en de besluiten vast van het totale proces van 'samen-vieren' en 'samen-voegen'. De stuurgroep koppelt maandelijks terug naar de WK's. 20.10.18
  klik voor vergroting

Nieuws over 'Onderweg'
De scriba's van de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk zullen met enige regelmaat verslag doen van de voortgang van het 'Onderweg' zijn. De artikelen zullen worden geplaatst in Klankbord en op de website(s).  Voor hun eerste verslag over 'Samen-Vieren in de Dorpskerk', lees verder >>  20.10.18

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
De wijkkerkenraden van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-Oost (Triomfatorkerk) hebben hun besluit, om het volledig samengaan van de beide wijkgemeentes te onderzoeken, nader uitgewerkt. Tijdens een Gemeenteavond, die werd gehouden op 10 april 2018 zijn de leden van de Dorpskerkgemeente gehoord over de plannen, waaronder het voorstel om als eerste stap te gaan 'samen-vieren' in de Dorpskerk met ingang van het komende nieuwe kerkelijk jaar. De aanwezige gemeenteleden hebben van harte ingestemd om met de gepresenteerde plannen en de WK daarmee volledig ondersteund om die verder uit te gaan werken. De Wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 26 april dit besluit bekrachtigd. Een soortgelijk proces heeft de wijkgemeente Zuid-Oost doorlopen. Tijdens het tweede deel van de Gemeenteavond werd in vier groepen gesproken over de Kernwaarden van de Dorpskerkgemeente, nu en in de toekomst. 11.04.18
  klik voor vergroting

Denkend aan de Dorpskerkgemeente, zie ik . . . . .

De Dorpskerkgemeente vierde Pasen en is onderweg gegaan. . . .
Na een Veertigdagentijd met 7 oecumenische vespers en 6 oecumenische eenvoudige maaltijden volgde een Stille Week met een doorlopende indrukwekkende viering in drieën. Het geheel mondde uit in de Dorpskerk in een inspirerende Paaswake gevolgd door een feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen en daarna een overheerlijke Paasbrunch met zo'n negentig gemeenteleden. Vanuit deze hoogtepunten is de vitale Dorpskerkgemeente geïnspireerd onderweg gegaan. . .  Onderweg naar een nieuw hoogtepunt: het 'samen-vieren' met de wijkgemeente Zuid-Oost aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. De gemeenteavond van 10 april zou in de bijna 445-jarige geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente van historische betekenis kunnen worden: onderweg gaan naar één Protestantse wijkgemeente. 02.04.18

Eerste stap in 'Samen op Weg'. . .
Het jaar 2018 heeft voor de Dorpskerkgemeente - om meerdere reden - een prachtig begin gekend. Allereerst was er de mededeling vanuit de kerkenraad dat 2018 in het teken komt te staan van het onderzoek naar de totstandkoming vormen van samenwerking met de wijkgemeente Triomfatorkerk. Dit zou kunnen leiden tot een, voor zowel de Gereformeerde wijk zuidoost en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, historische stap om te gaan fuseren. Met het oog op de geplande verkoop van de Triomfatorkerk is de kerkenraad van de wijkgemeente Zuidoost op zoek gegaan naar 'een dak boven het hoofd'. Na een hiertoe door de WK unaniem genomen besluit is het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot de WK van de Dorpskerkgemeente. In de afgelopen weken zijn er informele gesprekken geweest, een eerste tussen de dagelijkse besturen en een tweede met de volledige wijkkerkenraden. Deze gesprekken zijn van beide kanten als heel prettig ervaren. Het voornemen is om in 2018 de gesprekken voort te zetten, om te bezien in hoeverre en op wat voor manier er sprake kan zijn van samenwerking (een vorm van ‘Samen op Weg’?).  Beide kerkenraden zien dit als een eerste stap op weg naar één wijkgemeente Barendrecht-centrum in de verdere toekomst.
Voor de mededeling van WK van de Dorpskerkgemeente, lees verder >>.
Voor de mededeling van de WK van de wijkgemeente Zuidoost, lees verder >>. 07.01.18

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende