Titel
PG Barendrecht

Een Prot.gemeente

Samen-Vieren

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Regenbooginitiatief

Het Regenbooginitiatief
een pleidooi voor een veelkleurige PKN in Barendrecht

Dit inhoud van deze pagina valt nadrukkelijk onder verantwoordelijkheid van het Regenbooginitiatief.
De auteurs kunnen hier desgewenst op worden aangesproken


de ontwikkeling van een initiatief


Bericht van het Regenbooginitiatief september 2011
De initiatiefnemers van het Regenbooginitiatief – Loek van Doorn en Simon Hoek – hebben eind augustus 2011 een gesprek gevoerd met de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, Kees Silvis, en hun adviseur Maarten Ouwens. In het gesprek hebben de initiatiefnemers toegelicht wat zij met hun initiatief voor een veelkleurige Protestantse Gemeente Barendrecht beogen. Zij hebben nog eens onderstreept dat de vorming van een gefuseerde Protestantse Gemeente Barendrecht ook door hen zeer gewenst wordt. Vervolgens is toegelicht wat het Regenbooginitiatief inhoudt (zie hieronder). In het gesprek is tevens toegelicht dat het Regenbooginitiatief niet gelijk gesteld kan worden met het door de Stuurgroep benoemde model C. Het Regenbooginitiatief heeft destijds wél inhoudelijk gereageerd op de drie modellen die door de Stuurgroep zijn aangereikt in hun eindrapport. Het Regenbooginitiatief blijft (tijdens én na het fusieproces) hechten aan de tien geformuleerde uitgangspunten. Daarbij zijn de zwaarst wegende punten: De ruimte voor het behoud van resp. het ontwikkelen van een eigen profilering van wijkgemeentes, zoals dat van de Dorpskerkgemeente. Evenals de ruimte voor alle gemeenteleden om - aan het begin van het fusieproces en niet achteraf – te kiezen voor die wijkgemeente die hen het meeste aanspreekt.
Vanuit de Gereformeerde AK is toegelicht, dat een geografische verdeling van Barendrecht naar de mening van de Stuurgroep kerkordelijk een ‘must‘ is. Tevens werd aangegeven dat de vertegenwoordigers van de Gereformeerde AK zich in principe wel zouden kunnen vinden in de genoemde uitgangspunten van het Regenbooginitiatief, met name in de twee hierboven genoemde twee kernpunten.
Geconcludeerd kan worden het gesprek verhelderend is geweest voor de betrokken gesprekspartners. De initiatiefnemers hebben positief gereageerd op de uitnodiging van de heer Kees Silvis om bij de komende bijeenkomst over het fusieproces op 6 september aanwezig te zijn. Daarmee zou een begin van een constructieve samenwerking tussen de initiatiefnemers van het Regenbooginitiatief en de Stuurgroep ‘Samen gemeente zijn’ gestalte kunnen krijgen.
De tien uitgangspunten van het REGENBOOGINITIATIEF staan verwoord in de flyer >>
Terugkijkend op het moment vlak voor de vereniging van beide kerkgenootschappen in Barendrecht, kan worden geconstateerd dat het initiatief zijn uitwerking niet heeft gemist.  


Ontstaan (2009)
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft zich in haar Zevenjarenplan uitgesproken voor het Samen op Weg proces en daarbij gesuggereerd dat 2 mei 2012 een mooie datum zou zijn om toe te werken naar een federatie of een fusie van de PKN-partners in Barendrecht.
Een tweetal leden van deze Stuurgroep (Loek van Doorn en Simon Hoek) hebben in 2009 het initiatief genomen om bij de gesprekken over het Samen op Weg proces in 'het Dorp'  te pleiten voor een veelkleurige opzet van de nieuw te vormen PKN-gemeenten in Barendrecht. Zij hebben dit het REGENBOOGINITIATIEF genoemd, als symbool van hoop op een 'nieuw verbond' en om de veelkleurigheid van de protestantse geloofsbeleving te benadrukken.

 

Zij ondersteunen het SoW-proces nadrukkelijk en pleiten er enerzijds voor om het Samen op Weg-proces in een brede discussie te brengen met alle betrokken partners. Anderzijds pleiten zij ervoor om verschillende vormen van kerk-zijn naast elkaar te kunnen laten bestaan.  Daarbij kan worden gedacht aan meer orthodoxere vormen van geloofsbeleving of aan evangelische-, liturgische-, of meer maatschappelijk geëngageerde gemeentevormen. Er wordt gepleit voor een veelkleurige PKN-Barendrecht, waarbij lidmaten van de PKN zelf kunnen kiezen waar zij zich thuis voelen en waarbij de geografische wijkindeling niet meer bepalend is.
Voor meer informatie over het REGENBOOGINITIATIEF zie de veelkleurige flyer >> 
 
De initiatiefnemers hebben in 2009 de kerkenraden van alle drie PKN-partners geïnformeerd over het initiatief en hen opgeroepen om ruimte te bieden aan het pleidooi voor een veelkleurige Protestantse Gemeente in Barendrecht. Zowel vanuit de Dorpskerkgemeente als vanuit de Gereformeerde kerk zijn er adhesiebetuigingen ontvangen. Ook zijn er gemeenteleden (met name van buiten de Dorpskerkgemeente), die liever niet zouden willen kiezen voor een uitgesproken profiel.
De initiatiefnemers hebben hun boodschap in de keuze van hun emailadres tot uitdrukking gebracht JA (vóór PKN-vorming!), maar HOE (een veelkleurige!): Regenboogmail@Yahoo.com


Reacties (2009)
Vanuit het moderamen van de Dorpskerkgemeente en  de Stuurgroep SoW is er uiteenlopend gereageerd op het Regenbooginitiatief. De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente verzocht om 'een broedende kip niet te storen' en dus enige tijd af te zien van verdere activiteiten. Dit is door de initiatiefnemers gerespecteerd, waarbij is aangegeven dat zij pas na de publicatie van het Rapport naar buiten zouden treden. Vanuit de Stuurgroep SoW werd gemeld dat men 'algemene waardering had voor het initiatief' en dat de initiatiefnemers zouden worden uitgenodigd voor een te houden symposium over het SoW proces. Dat symposium is echter nooit gehouden. Wel werd er een besloten 'mini-symposium' gehouden voor leden van de verschillende kerkenraden. In Klankbord werd beknopt verslag gedaan in procedurele zin. Eveneens werden er in 2010 in Barendrecht-Dorp bijeenkomsten gehouden voor gemeenteleden en groothuisbezoekbijeenkomsten waarbij er in algemene termen gesproken werd over het Samen op Wegproces. Eind 2010 heeft de werkgroep 'Samen Gemeente Zijn' haar rapport gepresenteerd aan de beide Algemene Kerkenraden en vervolgens aan de Wijkkerkenraden.


Rapport Werkgroep 'Samen gemeente zijn' (2010)
De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om het rapport van de Werkgroep 'Samen Gemeente Zijn' beschikbaar te stellen voor deze website. Daarmee konden leden van de Dorpskerkgemeente zich optimaal voorbereiden op de twee gemeenteavonden die er over dit onderwerp zijn gehouden. Dit rapport is eerder gepresenteerd aan alle kerkenraden van de Hervormde gemeente en van de Gereformeerde kerk van Barendrecht en het is in die kringen besproken. De voorzitter van de wijkkerkenraad Adie Both heeft ter toelichting voor de leden van de Dorpskerkgemeente een begeleidende brief aan het rapport toegevoegd.
U kunt kennis nemen van het rapport en de begeleidende brief door op de logo's te klikken. >>> klik om Rapport SoW te openen >>> klik om brief te openen

 

Andere PKN-gemeenten
zijn ons al  voorgegaan . . .

Reactie op Rapport 'Samen Gemeente Zijn' (april 2011)
Nu het rapport door de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente is gepubliceerd (zie onderaan deze pagina) kan er vanuit het Regenbooginitiatief op worden gereageerd. Op 7 april 2011 zijn de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld om hun pleidooi voor een veelkleurige PKN in Barendrecht nog eens toe te lichten in een vergadering van de wijkkerkenraad. Aan de hand van een powerpointpresentatie werd het Rapport in zijn geheel werd belicht vanuit het Regenboogperspectief.

Reactie op de modellen
Model C vertoont vele overeenkomsten met de uitgangspunten van het Regenbooginitiatief. Volgens dit model ontstaat er een pluriforme, veelkleurige PKN in Barendrecht. Het zou gezien kunnen worden als en soort Regenboogmodel. Vanuit het Regenboognitiatief worden er overigens nog wel enige kanttekeningen geplaatst bij model C.

Model B is naar de mening van het Regenbooginitiatief geen fusiemodel, maar een overnamemodel. In dit model worden alle leden van de Dorpskerkgemeente verdeeld over de bestaande gereformeerde wijkindeling. Dit leidt tot de schokkende conclusie dat het merendeel (zo'n 75%) van de leden van de Dorpskerkgemeente zou worden overgeheveld naar de wijkgemeentes Bethelkerk of de Triomfatorkerk. Tevens zouden alle leden van de Gereformeerde Bethelkerk die in wijk Noord wonen overgeheveld worden naar de Dorpskerkgemeente. Daarmee wordt de 'rekening van het SoW-proces' met name neergelegd bij de Dorpskerkgemeente. In dit model B wordt wordt de Dorpskerkgemeente dus opgedeeld en wordt de bestaande dubbele profielering 'liturgisch' en 'kerk met een aanbod' ernstig geweld aangedaan. Uiteindelijk zou dat tot opheffing van de bestaande Dorpskerkgemeente als mentaliteitsgemeente gaan leiden. Het rapport gaat uit van een automatische overheveling van leden naar de nieuwe (huidige gereformeerde) wijken in model B, waarbij de leden daartegen slechts achteraf kunnen protesteren via de zogenoemde perforatieprocedure. Dit zou voorbij gaan aan het fundamentele recht dat lidmaten zouden moeten hebben om in het fusieproces op voorhand zelf te kiezen bij welke wijkgemeente men wil behoren.

Model A zal naar de mening van het Regenbooginitatief leiden tot een 'beperkte fusie' op het niveau van het kerkbestuur (Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). De wijkgemeenten blijven zelfstandig en zij behouden hun huidige identiteit, karakter en werkgebied. Dit model kan gezien worden als een groeimodel, van waaruit stap voor stap de invulling van één Gemeente PKN-Barendrecht gestalte kan krijgen. E wodnits geforceerd en er kan worden gewerkt aan een breed draagvlak. Model A zou op termijn kunnen leiden tot het Regenboogmodel indien dat voor alle partners alsdan acceptabel zou zijn, maar dat lijkt nu nog zeer de vraag. Ook in dit model is het overigens belangrijk dat er ook na de fusie recht gedaan wordt aan het beginsel van gelijkwaardigheid van de fusiepartners.
Zo wordt in het Rapport het gelijkwaardigheidsbeginsel merkwaardigerwijs niet als uitgangspunt genoemd. Gezien de verhouding in ledenaantallen (circa 4500 herv. resp. 2800 geref.) zou een fifty-fifty benadering tijdens en na de fusie toch eigenlijk principieel uitgangspunt dienen te zijn en niet het aantal predikantsplaatsen. (in het Dorp: 3 Gereformeerd - 1,5 hervormd)
.

Aanbeveling vanuit het Regenbooginitiatief
Het zal duidelijk zijn dat de initiatiefnemers de leden van de Dorpskerkgemeente adviseren om zich uit te spreken voor het model C als het meest wenselijke samenwerkingsmodel. Tevens wordt geadviseerd om model B nadrukkelijk af te wijzen als samenwerkingsmodel, gezien de onaccepabele consequenties voor de Dorpskerkgemeente.

Reacties op het Regenbooginitiatief zijn welkom op emailadres: Regenboogmail@Yahoo.com


Twee Gemeenteavonden over Samen op Weg (april/mei 2011)
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft een tweetal gemeenteavonden gorganiseerd waar er van gedachten werd gewisseld over het Rapport Samen Gemeente Zijn en de daarin voorgesteld samenwerkingsmodellen. De volgende kernvragen kunnen worden gesteld, als hulpmiddel bij de meningsvorming. 
Laat  uw mening horen: Het gaat om de toekomst van de Dorpskerkgemeente!
Enkele kernvragen zijn:
* Blijft er na de fusie ruimte voor een Protestantse Dorpskerkgemeente met een eigen profiel ('liturgisch - in welke vorm dan ook- ' en 'kerk met een aanbod'), waarbij ieder PKN-lid in Barendrecht zich bij kan aansluiten??? Daarmee zou er een Protestantse Dorpskerkgemeente behouden kunnen bljven.
* Of wordt de Dorpskerkgemeente geografisch in drie stukken gehakt en worden de leden van de Dorpskerkgemeente volgens een administratieve procedure verdeeld over de Gereformeerde wijkindeling Noord, Zuid-Oost, en Zuid-West? In dat laatste geval zouden de gereformeerde leden van de wijk Noord op dezelfde administratieve wijze worden overgeheveld. Daarmee wordt de Dorpskerk de wijkkerk van PKN-wijk Dorp-Noord en wordt de huidige Dorpskerkgemeente eigenlijk opgeheven.
* Of is er nog een 'tussenoplossing' denkbaar, waarbij de voordelen van één PKN in Barendrecht wél worden gerealiseerd, maar zonder dat de rekening van de fusie wordt neergelegd bij de huidige Dorpskerkgemeente???
* Mogen gemeenteleden op voorhand kiezen bij welke PKN-wijkgemeente (al dan niet met een eigen profiel) zij willen thuis horen?
* Of wordt die keuze van bovenaf opgelegd en kan men pas achteraf individueel daartegen protesteren en zich laten terug plaatsen in de wijkgemeente van hun keuze?
* Hoeveel beleidsruimte krijgt de eigen Wijkkerkenraad na de fusie? Wordt alles door de AK bepaald (naar Geref. gebruik) of krijgt de WK het primaat (naar Herv. gebruik)?
* Wat wordt maatgevend voor de grootte van een wijkgemeente, wordt dat het aantal gemeenteleden of het aantal predikanten, speelt de samenstelling naar soorten limaatschap (belijdende leden, doopleden en geboorteleden) daarbij nog een rol?


Pleidooi voor een veelkleurige PKN-Barendrecht op de Gemeentevond (mei 2011)
In aansluiting op de presentatie aan de Wijkkerkenraad op 7 april 2011 is het Regenbooginitiatief nu ook op gepresenteerd op de Gemeenteavond van de Dorpskerkgemeente van 9 mei 2011 Simon Hoek gaf aan wat de initiatiefnemers heeft bezield om tot dit pleidooi te komen en wat de uitgangspunten zijn van het initiatief. Aansluitend gaf hij hun visie op de drie gepresenteerde modellen (zie ook artikel hieronder). Aangezien de voorzitter en de scriba van de Gereformeerde Algemene Kerkenraad als gasten aanwezig waren op de gemeenteavond, heeft Simon Hoek van de gelegenheid gebruik gemaakt om voorzitter Kees Silvis na afloop van de gemeenteavond aan te spreken. Hij heef hem aangeboden om het pleidooi voor het Regenbooginitiatief (dat nu nog is toegespitst op de besluitvorming in de Dorpskerkgemeente) ook te houden voor belangstellende leden van de Gereformeerde kerkenraden en/of Gereformeerde gemeenteleden. Inmiddels heeft de heer Silvis laten weten dat men niet ingaat op het aanbod, maar wel bereid is om in gesprek te komen met de initiatiefnemers. Een afspraak zal dan ook worden gemaakt.
Wie kennis wil nemen van de gehouden presentatie, kan die als pdf.-document downloaden >> klik om document te openen 


WK Dorpskerkgemeente kiest voor PKN Barendrecht (juni 2011)
Zoals uit het Wijkbericht van de voorzitter Adrie Both blijkt, heeft de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente in het proces om te komen tot één PKN-gemeente Barendrecht gekozen voor samenwerkingsmodel A. Dit met de voorwaarde dat binnen twee jaar daarna een keuze moet worden gedaan voor een volgende stap richting model B of C. Dit betekent dat de Wijkkerkenraad van de Hervormde Dorpskerkgemeente zich uitspreekt voor een geleidelijk fusieproces. Volgens fusiemodel A wordt er toegewerkt naar een fusie op het niveau van de Algemene Kerkenraden.


Bericht van het Regenbooginitiatief (juni 2011)
Vanuit het Regenbooginitiatief wordt de keuze van de Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente voor samenwerkingsmodel A gewaardeerd. Dit omdat het de mogelijkheid nadrukkelijk open houdt, om uiteindelijk toch te komen tot een samenwerkingsmodel C, waarbij de eigen profilering van de Dorpskerkgemeente behouden kan blijven en gemeenteleden niet worden gedwongen om naar een andere wijkgemeente en ander kerkgebouw overgeheveld te worden. De opdeling van de bestaande Dorpskerkgemeente lijkt daarmee  - op korte termijn - gelukkig nog niet aan de orde. 

De initiatiefnemers betreuren het dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om het Regenbooginitiatief te mogen presenteren op de Gemeentevergadering van de GK. De verslaglegging in Klankbord van deze vergadering geeft daar omtrent enig inzicht. Het model C is blijkbaar helemaal niet ter discussie gesteld. Quotes uit Klankbord: ‘. . . hebben de modellen A en B toegelicht en vragen van de gemeenteleden beantwoord . . .’ en ‘ . . . De GK koerst op verdere uitwerking van Model B . . . ‘.
Overigens zijn de beide initiatiefnemers wel ingegaan op een uitnodiging voor een gesprek met de voorzitter van de Gereformeerde Algemene Kerkenraad. Zij willen daarbij de uitgangspunten van het Regenbooginitiatief in detail toelichten.

Vanuit het Regenbooginitiatief wordt geconstateerd dat beide PKN-partners vooralsnog dus niet op een lijn zitten.

De initiatiefnemers betreuren het bovendien dat de PKN-partners (nog) niet hebben gekozen voor de individuele keuzemogelijkheid van alle ruim zevenenhalfduizend PKN-gemeenteleden. Het huidige besluit is genomen op basis van de mening van slechts een paar honderd PKN-leden in Barendrecht. Het Regenbooginitiatief zal daarom in de komende tijd blijven pleiten voor een keuze vooraf door alle PKN-leden in Barendrecht. Want om te komen tot een vitale PKN in Barendrecht is een veel breder draagvlak nodig dan nu is gecreëerd door de verschillende kerkenraden. De PKN is gelukkig landelijk gezien zeer veelkleurig, die veelkleurigheid mag in Barendrecht niet worden verminkt tot een soort 'eenheidswijkgemeente'. Dat zal onherroepelijk leiden tot het afhaken van (nog meer) gemeenteleden. Want velen zullen zich niet kunnen vinden in een opgelegde 'uniforme standaard geloofsbeleving' en 'uniforme standaard voor het leren, vieren, dienen en delen'. Het Regenbooginitiatief blijft ervoor pleiten om de veelkleurigheid tot uitdrukking te laten komen in zelfstandige wijkgemeentes met een (zekere mate van) eigen profilering. De Immanuelkerkgemeente, de Dorpskerkgemeente en ook Carnisse Haven hebben zich al vele jaren in die richting ontwikkeld. Het zou een groot verlies zijn, als die realiteit onder druk van een van de PKN-partners zou worden aangetast of misschien wel zou worden teruggedraaid. Wordt vervolgd . . .

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende