Titel
Gemeenteprofiel

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Herv.Vrouwendienst

Kerkenraad

Communicatie

Beheer & financiën

Diaconaat

Diaconale taken
Het woord Diaconie komt van het Griekse woord diakonein. Dat betekent “aan tafel dienen”.
De allereerste taak van de diakenen is het dienen aan de Avondmaalstafel tijdens de eredienst. Zij zorgen ervoor dat de Avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, helpen bij het brood delen en de rondgang met wijn- en druivensap.
De grondgedachte hierbij is elkaar in liefde dienen en barmhartigheid bewijzen in opdracht van de Heer.
De Diaconie verleent (financiële) hulp aan minderbedeelden, niet alleen binnen de Dorpskerkgemeente, maar ook via diverse projecten in binnen- en buitenland. De diakenen betonen op deze manier sociale gerechtigheid in de samenleving.
Het is overigens geenszins de bedoeling dat zij de enigen zijn die zich daarmee bezighouden in de kerkelijke gemeente. Hun taak is een opdracht die voor de héle gemeente geldt, wil zij een Gemeente van Christus zijn.
De Diaconie is belast met de volgende activiteiten:

-
-
-
-
-
-
vertegenwoordiging in ere- en andere diensten;
dienen aan de Tafel des Heren;
inzamelen van collectegelden;
signaleren van en hulp geven aan gemeenteleden die financiële of geestelijke steun behoeven;
het verzorgen van de financiële administratie;
de presentatie van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie van de Dorpskerkgemeente en de centrale Diaconie aan de kerkenraden.

Jaarlijks kent de Diaconie giften toe ten behoeve van diaconale doelen en projecten en steunt zij landelijke acties van Kerk-in-actie, met name directe noodhulp bij grote rampen (tsunami, overstromingen, aardbevingen). Verder stelt de Diaconie in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK) kerktelefoon beschikbaar aan gemeenteleden die geen kerkdiensten kunnen bezoeken.
Diakenen van de Dorpskerkgemeente zijn ook aanwezig bij diensten in zorgcentrum Borgstede (maandsluiting en andere diensten), verpleeginrichting de Elf Ranken (enkele keren per jaar) en in de Gereformeerde Triomfatorkerk (elke eerste zondag van de maand).
Elk jaar maakt de Diaconie een verantwoorde afweging bij het vaststellen van financiële bijdragen aan diverse projecten naar aanleiding van verzoeken daartoe, onder meer van Kerk-in-actie.
De Diaconie is vertegenwoordigd in de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Zij heeft overleg met de Gereformeerde Diaconie over de toekenning en/of uitvoering van verscheidene projecten, acties en attenties. De centrale (Hervormde) Diaconie onderhoudt contacten met de Gereformeerde Diaconie inzake uitkeringsgerechtigden en asielzoekers. Samen met de Diaconie van de Immanuelkerk Gemeente is de Diaconie van de Dorpskerkgemeente vertegenwoordigd in deze Centrale Diaconie.

Meer informatie over het werk van de diakenen kan worden verkregen bij: Jan Willem de Groot, voorzitter van het College van Diakenen Dorpskerk.


Nieuws van het College van Diakenen

Begroting Diaconie 2017
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de vastgestelde begroting voor 2017 beschikbaar gesteld voor publicatie. De begroting geeft u een goed beeld aan welke doelen de diaconale gelden zullen worden besteed.
Lees verder >> 19.12.16

Nieuws van de Diaconie
In dit bericht wordt u geïnformeerd over de diaconale doelen van de erediensten van 4, 11 en 18 december a.s. Verder wordt in dit bericht aandacht besteed aan de diaconale actie voor de Voedselbank Barendrecht in december. Lees verder >> 28.11.16

Barendrecht in 'Diaconia'
Sommige initiatieven van de Protestantse Gemeente Barendrecht krijgen landelijke bekendheid. Zo werd in het juninummer van het PKN-blad Diaconia aandacht besteed aan het vluchtelingenwerk dat vanuit de diaconie van de PGB wordt geïnitieerd. In een gesprek met Rob Benner, Ans en Piet van der Wel en Elli Hassan worden deze initiatieven nader toegelicht. Lees verder >> 22.07.16

MDB actie 2016
De stand van alle toezeggingen tot nu toe van de MDB Actie 2016 (Missionaire Diaconale Bijdrage) bedraagt € 86.613,01. Als alle enveloppen met toezeggingen zijn ontvangen, verwachten wij boven de € 87.000 uit te komen. Dat is nagenoeg evenveel als vorig jaar. Daardoor kunnen wij als kerk blijven helpen waar dat het hardst nodig is! Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van een Periodieke Gift in geld voor een periode van minimaal vijf jaar, welke dan volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Zie de website www.belastingdienst/periodiekegift.nl of mail naar de penningmeester van de diaconie voor meer informatie: henkvermeiden@online.nl. 22.07.16

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende