Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Dorpskerk in Coronatijd

Op deze pagina staan artikelen die eerder op deze website zijn geplaatst en die een overzicht geven van de wijze waarop de Protestantse Dorpskerkgemeente gedurende de Coronapandemie vanaf zondag 8 maart 2020 tot en met maart 2022 is omgegaan met alle maatregelen die de verspreiding van het Coronavirus moesten beperken. Zoals uit onderstaande terugblik blijkt, heeft de Coronatijd een grote impact gehad op het kerkenwerk in de Dorpskerkgemeente. De artikelen zijn op deze pagina geplaatst in chronologische volgorde! De bron voor de aanduidingen van het tijdpad is www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn
Maart 2020: 'De eerste Coronagolf' - een 'Intelligente lockdown'


Zondag 8 maart 2020
Op zondag 8 maart 2020 wierpen de schaduwen van de Coronacrisis zich al vooruit. Hoewel de Regering nog geen landelijke maatregelen had afgekondigd, besloot de Wijkkerkenraad om al enige voorzorgmaatregelen te nemen, gezien de situatie in Noord-Brabant. In de liturgie van de eredienst - een dienst van Schrift en tafel - werd gemeld, dat bij het brengen van de vredegroet men elkaar geen hand meer moest geven, maar elkaar vriendelijk moest toeknikken. Ook bij het verlaten van de dienst gaven ds. Romkes en de ouderling van dienst geen handen meer. Voor sommige kerkgangers was het allemaal wat overdreven. Wat toen nog niet bekend was, dat het tot zondag 20 september 2020 zou duren voor er weer een Heilig Avondmaal gevierd kon worden. In de week van 8 maart kwam de aankondiging van de eerste strenge overheidsmaatregelen, die het dagelijks leven en het kerkelijk leven zwaar zouden ontwrichten. Bekijk de liturgie van zondag 8 maart 2020 nog eens, lees verder >> 10.03.20

Gods Geest vindt altijd wegen . . . 
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver, reageert op de ontstane situatie in de kerk door de coronaproblematiek. Hij constateert enerzijds dat het coronavirus ons kerk-zijn in het hart raakt, anderzijds is hij ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen... Lees verder >> (Ook binnen de Dorpskerkgemeente wordt nagedacht over alternatieve vormen van kerk-zijn in deze hectische dagen. Suggesties zijn altijd welkom via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Ze zullen worden doorgespeeld naar het moderamen van de WK). 14.03.20

'Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast'
In aansluiting op de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, heeft de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente besloten om de geplande reguliere zondagse erediensten in de Dorpskerk gedurende tot nader order niet te laten doorgaan. Ook hebben alle werkgroepen binnen de Dorpskerkgemeente besloten om geplande activiteiten tot nader order te schrappen. 14.03.20

Wist u dat. . . ? Een corona als teken van hoop
Het woord 'corona' is momenteel op ieders lippen, als aanduiding van een familie van virussen. Maar wist u dat het oorspronkelijk in gebruik is als de benaming van de hete atmosfeer rondom de zon en andere sterren. Corona's strekken zich uit over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet zichtbaar. Alleen tijdens een volledige zonsverduistering is die corona zichtbaar als een lichtkrans rondom de verduisterde zon. Dié corona is er dus altijd, maar we zien hem zelden. Bij die gedachte past een bijna vergeten liedtekst van Jan van Haeringen, ooit jarenlang tekstschrijver voor het I.J.E.-koor: 'En toch, elke morgen verschijnt weer het licht. Als teken en zegel van Gods vergezicht. De schepping verkondigt, met bloemen getooid: Hoeveel ook verandert, Hij nooit! Hij is het, ook als je de twijfel verteert, die over de hoogbouw en het asfalt regeert. Die je toeroept: 'Mens, waarover bekommer je je toch? Wáárover? IK ben er toch nog! Deze tekst is helaas nooit getoonzet, maar is wel een blijvende bron van inspiratie en troost gebleven voor uw webbeheerder. 14.03.20

  klik voor vergroting

Samen Kerk-zijn: 'de groeten uit de Dorpskerk'
Van meerdere kanten worden suggesties gedaan om initiatieven te ontwikkelen om als geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk elkaar figuurlijk vast te houden, wanneer het letterlijk niet meer verstandig is. Zo zal de leiding van de Eetgroepen d'Ontmoeting hun deelnemers een hart onder de riem steken door middel van een kaartje. De kerkrentmeester Simon Hoek beschikt over een paar honderd ansichtkaarten van de Dorpskerk, met het opschrift 'Groeten uit Barendrecht' (zie foto) Die kaarten zijn destijds aan de Dorpskerkgemeenschap geschonken. De leiding van de Eetgroep d'Ontmoeting en de Herberg-Dorpskerk hebben als eerste deze kaart gebruiken om een groet te versturen aan alle deelnemers van deze werkgroepen. Andere werkgroepen worden opgeroepen om dit mooie initiatief te volgen. De kaarten kunnen door de werkgroepen aangevraagd bij Simon Hoek. Meerdere suggesties voor initiatieven om 'het 'Samen Kerk-zijn' juist nu te versterken, zijn van harte welkom bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Alle suggesties zullen worden doorgestuurd naar het moderamen van de WK. 15.03.20 
  Klik om de kaart te vergroten

Ook individueel kunt u (digitaal)
de groeten uit de Dorpskerk
versturen, door de kaart te downloaden.

Klokken luiden als teken van hoop en troost!
Op initiatief van de Rotterdamse Paradijskerk, zullen in regio Rijnmond tal van kerken de komende drie woensdagen een kwartier lang de kerkklokken luiden als teken van hoop. Vanzelfsprekend zal ook de oudste klok van Barendrecht die al vele eeuwen haar prachtige bronzen geluid heeft laten horen in tijden van voorspoed en tegenspoed, op de drie komende woensdagavonden worden geluid van 19.00 tot 19.15 uur. Inmiddels is bekend dat ook andere kerken in Barendrecht het Rotterdamse initiatief zullen volgen. Voor wie te ver weg woont om de Dorpskerkklok te kunnen horen, suggereren we om mee te doen via onze website. Klik op de komende woensdagen op de navolgende videolink. Luiden Dorpskerkklok >>

Op de foto de luidklok uit 1780, die sinds kort weer is opgehangen aan een horizontale luidbalk, zoals dat bijna 200 jaar het geval is geweest. 17.03.20
  Klik voor vergroting

Lied tegen het coronavirus
Van alle kanten komen initiatieven op ons af rondom de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Zo maakte organist Jan Blankers (tevens betrokken bij het werk van de Pauluskerk in Rotterdam) een lied tegen het coronavirus, op de melodie van het bekende 'Alle Menschen werden Brüder'. Lees verder >> 17.03.20

Mijn kerk.nl: een bron van inspiratie, hoop en troost!
Al enkele jaren geleden werd op deze website melding gemaakt van een PKN-website, die gericht is op de 'digitale kerk'. Juist in deze dagen, nu er grote behoefte is aan inspirerende, hoopvolle en troostrijke woorden, is het de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan >> www.mijnkerk.nl Deze website biedt handvatten om je geloof een plek te geven in je dagelijks bestaan. Momenteel staat de website vol van artikelen die interessant zijn in deze hectische tijden, zoals >> 'Hoe houden we het gezellig in huis?';  >> 'Laten we elkaar wat gunnen in de coronacrisis!'; >> 'Zeven anti-verveeltips' voor wie thuis moet blijven'; >> 'Podcasts voor bange, onzekere mensen' en tal van andere inspirerende artikelen. 19.03.20
 

Van harte
aanbevolen!

Wist u dat. . . .? De Heilige Corona
Ja, er bestaat inderdaad een Heilige Corona. 'Corona' of 'Korona' is de naam van een relatief onbekende heilige van de Rooms-katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte (of in Syrië of in Antiochië) is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Zij geldt onder meer als beschermheilige tegen epidemieën, waaronder de pest. Corona wordt in de rooms-katholieke kerk op 14 mei herdacht, in de orthodoxe kerken op 11 november. De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am Wechsel worden jaarlijks bedevaarten gehouden. Op de foto het beeld van de Heilige Corona in die Oostenrijkse bedevaartkerk. Lees verder >> 20.03.20
  klik voor vergroting

Nieuw: de 'Column van de week'
De Dorpskerkwebsite kende al de 'Preek van de week', nu wordt er - in tijden van corona - ook de 'Column van de week' geïntroduceerd. De Dorpskerkpredikanten zullen bij toerbeurt wekelijks een column schrijven, die op vrijdag op de website wordt gezet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord-uitgaven worden geplaatst. Ds. Cees Romkes bijt het spits af. Zijn column draagt de titel 'Quarantaine', een begrip dat op ieders lippen is, maar dat een wonderlijke oorsprong vindt in de 'veertigdagentijd'. Lees verder >> 20.03.20

De 'Preek van de week' die nooit gehouden werd. . . 
Ds. Jan Willem Stam schreef mij vandaag: 'Ik schreef voor afgelopen zondag een preek. Met dat ik "amen" schreef, kondigde Rutte verregaande maatregelen af die ook het houden van kerkdiensten onmogelijk maakten. De preek heb ik dus nooit gehouden. Hij kan wel op de website'. Voor deze preek van Zondag Oculi, lees verder >> 20.03.20

Eerste dag (en laatste) dag 'Dorpskerk-Oase' een succes
De eerste openstelling van de 'Dorpskerk-Oase' is volgens plan verlopen. Een tiental bezoekers zochten een moment van stilte en staken een kaarsje aan. Aan het eind van dag maakten de verscherpte overheidsmaatregelen voorlopig een einde aan dit initiatief. Voortaan zal er om 11.45 uur vanuit de Dorpskerk een meditatief moment worden verzorgd in de vorm van een Middaggebed. Zo'n eerste gebedsdienst werd op maandag 23 maart verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gebruikte daarvoor 'de orde voor een getijdengebed', zoals vermeld in het nieuwe Liedboek nummer 190A. Ook in deze Middaggebeden zal kerkmuziek niet ontbreken. De geluidsregistratie wordt dagelijks uitgezonden via Kerkomroep.nl en online via het Dorpskerk-videokanaal op YouTube. U kunt ze ook terugkijken. 23.03.20
  klik voor vergroting  

'Dorpskerktelefoonnetwerk' van start
De wijkkerkenraad streeft ernaar om alle oudere leden van onze wijkgemeente, die gedwongen thuis moeten blijven, een hart onder de riem te steken. Als geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk willen we hen laten weten, dat we aan hen denken door hen af en toe eens te bellen. Liesbeth van Eijsden heeft op zich genomen om zoveel mogelijk gemeenteleden via emails en via deze website te benaderen om mee te helpen om op korte termijn een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' op te bouwen. U wordt gevraagd of u in de komende weken een aantal oudere gemeenteleden wil gaan bellen om een praatje te houden. Het gaat om ruim 400 oudere gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. Dan krijgt u een mailtje terug met een lijstje (of meerdere lijstjes!) van ongeveer 10 namen met adressen met telefoonnummers. Wij rekenen op ieders medewerking! 
 'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona

Als u de email met de telefoonnummers ontvangt, krijgt u daar ook richtlijnen en tips bij. (Onder andere over de samenwerking met de Stichting Present die een boodschappendienst heeft opgezet.) Er zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan met privacygevoelige informatie. Daarnaast geven we aan, dat ook gemeenteleden die jonger zijn dan 75 jaar en die óók behoefte hebben aan telefonisch contact, dit ook kenbaar kunnen maken aan Liesbeth! 26.03.20 

Voortaan ook digitaal collecteren mogelijk
In nauw overleg tussen de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de PG Barendrecht is met ingang van heden de mogelijkheid gecreëerd om digitaal uw bijdrage te geven tijdens de online vieringen die worden uitgezonden vanuit Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk. Op hun verzoek plaatsen we de volgende oproep: "Beste gemeenteleden, Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collectes digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij danken u voor uw gift!" 
Klik op de foto van de collectezak en u wordt doorgeleid. Klik vervolgens op 'anoniem' en volg de aanwijzingen. U wordt verzocht om per gezin een totaalbedrag over te maken voor de betreffende zondag. Kerkrentmeesters en diakenen zullen in samenspraak de gestorte totaalbedragen verdelen over de drie collectedoelen van de betreffende zondag Diaconaal doel, kerkbeheer en doel deurcollecte).

Voor wie geen gebruik maakt van internet kan ook storten op rekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht onder vermelding van Collecten zondag (datum vermelden)''.  28.03.20

  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Klik op de digitale collectezak!

Koning Willem-Alexander leeft mee met PKN
Koning Willem-Alexander heeft gebeld met ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De Koning sprak zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in deze tijden van corona. De Koning sprak met de scriba over het naderende Paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. Lees verder >> 01.04.20

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft ongeveer de helft van de bellijstjes kunnen distribueren. Dat betekent dat er nog steeds gezocht wordt naar gemeenteleden, die bereid zijn een tiental oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er enkele gemeenteleden zijn inderdaad die regelmatig gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.04.20
 


'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona


Dorpskerk-TV on line
Zoals eerder gemeld, is er hard gewerkt om een professionele beeldopname-installatie 
in de Dorpskerk te realiseren. Er zijn nu twee camera's geplaatst, alle bekabeling is aangelegd en het computersysteem verbeterd. Tot nu toe werd alleen gebruik gemaakt van een YouTube videokanaal. Daarbij blijft het een nadeel dat er met advertenties wordt gewerkt. Inmiddels is er een eigen Dorpskerkkanaal gecreëerd bij het videoplatform 'Vimeo'. Dit platform werkt niet met advertenties maar met abonnementen (voor de zender). Bovendien biedt Vimeo een hogere beeldkwaliteit en kent geen beperking in het aantal kijkers. De hele installatie bevindt zich nog in een proeffopstelling, waarbij verdere verbeteringen zo nodig kunnen worden aangebracht. 
De link naar het Dorpskerk-Vimeokanaal is >> https://vimeo.com/dorpskerk of klik op >>  klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen
Het Dorpskerk-YouTube-kanaal blijft als alternatief ook beschikbaar >>    03.04.20


Prachtige schenking
Dat het enthousiasme van Rob en Roel aanstekelijk werkt, blijkt uit het feit dat een Vriend van de Dorpskerk heeft toegezegd om een derde camera te schenken waarmee ook het Dorpskerkorgel goed in beeld kan worden gebracht. De kerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor die toegezegde schenking! 03.04.20

'Column van de week'
De Dorpskerkpredikanten schrijven in 'Coronatijd' bij toerbeurt wekelijks een korte column voor de website. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord worden geplaatst. Deze week is ds. Cees Romkes aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Jij ook altijd met je liefde', een overpeinzing naar aanleiding van een Duits lied waar deze zin in voorkomt: 'Du mit deiner Liebe'. . .  Lees verder >> 04.04.20

Paasgroeten vanuit de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om aan alle leden van de wijkgemeente een Paasgroet te sturen namens kerkenraad en predikanten. Aangezien een deel van de gemeenteleden (nog) niet beschikt over de mogelijkheid om de online vieringen te volgen via internet, is besloten om per post ieder gemeentelid te benaderen via deze Paasgroeten. Naast een 'herderlijke groet' van onze predikanten vindt u ook informatie over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. Tevens vindt u de telefoonnummers van de predikanten. Aarzel niet om te bellen als u daar behoefte aan heeft!  Antoinette Jansen heeft weer een prachtig ontwerp voor de paasgroet gemaakt. Lees verder >> 07.04.20
  klik voor vergroting

'Column van de stille week'
Deze week geen column maar weer een 'Preek van de week' De overdenking van ds. Jan Willem Stam op Goede Vrijdag biedt voldoende stof tot nadenken. Hij refereert aan Dietrich Bonhoeffers testament 'Verzet en overgave'. lees verder >> 11.04.20

Aangepaste online vieringen in de Stille week
In onderling overleg hebben de kerkenraden van Dorpskerk en Bethelkerk besloten om in Corona-tijd slechts twee gezamenlijke vieringen te houden in de Stille Week. Op Goede Vrijdag werd er een gezamenlijke online viering uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Daarbij werd de Johannespassie gelezen, gevolgd door een overdenking van ds. Jan Willem Stam rondom een tekst van Dietrich Bonhoeffer en gebeden, omlijst met muziek. Voor de Orde van deze dienst, lees verder >> Klik om terug te kijken op het Dorpskerk-Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen. Op Paasmorgen werd er een gezamenlijke online viering van het Paasfeest uitgezonden via het YouTube videokanaal van de Bethelkerk. Klik om terug te kijken op het YouTube logo >>
Voor de Orde van deze viering, lees verder >>   12.04.20

Paaslied in Coronatijd
Als er één predikant is die een bijzondere antenne heeft voor het kerklied - in welke vorm dan ook - dan is het wel 'onze' ds. Cees Romkes. Hij was het, die ons attendeerde op een bijzonder paaslied, een paaslied in Coronatijd. . . De eerste strofe luidt:  'Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen: we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen. Met iedereen op afstand, ook wie de dienst nu leidt: een lege kerk, een beeldscherm, wij vieren ver verspreid. . .'  En de laatste strofe: 'Wij danken U met Pasen, als kerk, hoe ook verspreid en toch Uw ene lichaam, U dienend wijd en zijd. Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar wordt hier het Nieuws van Pasen ook in ons leven waar'. Het prachtige lied is te zingen op twee liedboekmelodieën (657 en 968). Voor het complete lied, lees verder >> 12.04.20 
 

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij zet aan tot nadenken over onze 'Lockdown' in relatie tot de situatie waarin zich miljoenen vluchtelingen bevinden. Lees verder >> 18.04.20

Nu ook Zondagsbrief in Coronatijd
Dankzij de enthousiaste inzet van Antoinette Jansen is er voor de zondagse online gebedsdienst vanuit de Dorpskerk nu óók een daarop aangepaste Zondagsbrief gemaakt. In de viering van zondag 19 april zal ds. Henk-Jan Ketelaar voorgaan. Johan Sonneveld verleent de muzikale begeleiding. Rob Bruin verzorgt de techniek van de uitzending. Aanvang 11.30 uur. De diaconale collecte is bestemd voor Hospice De Reiziger, de andere collectedoelen zijn kerkbeheer en het onderhoudsfonds gebouwen. U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren door op het afgebeelde collectezakje te klikken.
Voor de eerste Zondagsbrief in Corona-tijd, lees verder >> 18.04.20
  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Kabinet vraagt geduld van kerken
Donderdag 23 april heeft Minister Ferd Grapperhaus overleg gevoerd met het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Hij vertegenwoordigt het kabinet in dit overleg met de kerken in Nederland, als 'Minister voor Eredienst'. Zijn boodschap was duidelijk: 'Het is goed dat kerken alvast afstands- en hygiëneprotocollen opstellen, maar hervatting van kerkdiensten met grotere groepen mensen zit er voorlopig niet in.'  De minister heeft tevens aangegeven dat het met de kennis van nu onmogelijk is om een inschatting te maken wanneer het verantwoord is weer in kerken samen te komen. Het Nederlands Dagblad heeft er een artikel aan gewijd. Voor de link naar dit artikel, lees verder >> 24.04.20

Kerk-zijn in Coronatijd
Het moderamen van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft (op gepaste afstand van elkaar) vergaderd en enkele besluiten genomen, die zijn afgestemd met de WK. Er zijn afspraken gemaakt over de voortzetting van de online uitzendingen van de dagelijkse gebedsdiensten, maar ook over de invulling van de online uitzendingen van de zondagse vieringen. Elke zondag zal er weer een Zondagsbrief gepubliceerd worden, daarbij zal er óók een versie achter de AVG-code worden geplaatst, waarin de privacygevoelige informatie over het wel en wee van gemeenteleden zal worden gedeeld. Verder zijn er afspraken gemaakt met ds. Stam over zijn vertrek uit Barendrecht en de - aan de Coronamaatregelen aangepaste - wijze waarop er afscheid van hem en zijn gezin zal worden genomen. Het moderamen heeft ten slotte de eerste voorbereidingen getroffen voor de komende beroepingsprocedure. Voor uitgebreidere informatie, lees verder >> 23.04.20

'Corona' overschaduwt afscheid ds. Stam
Zowel de wijkkerkenraad als dominee Stam hadden zich het afscheid van Barendrecht heel anders voorgesteld, dan onder de beperkende Corona-maatregelen mogelijk zal zijn. Dus geen afscheidsdienst in een volle Dorpskerk noch een afscheidsbijeenkomst in gebouw 'de Ontmoeting'! Het hele afscheid van de 38e Dorpskerkpredikant zal online en digitaal moeten gaan plaatsvinden. Over de invulling ervan wordt nader overleg gevoerd met ds. Stam. Het moderamen van de WK roept de werkgroepen én de leden van de Dorpskerkgemeente op om  suggesties voor het afscheid van de familie Stam in te dienen bij scriba Dick Schriek. Op korte termijn zal er een 'afscheidscomité' worden gevormd die het afscheid gestalte zal geven. De online afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 12 juli as. 23.04.20 
  klik voor vergroting

Ter inspiratie in Corona-tijd. . .
Tijdens het Middaggebed van vrijdag 24 april las ds. Jan Willem Stam het gedicht voor 'Als het was', van de hand van Gerrit Barendrecht.  Deze tekst tekent de sfeer van onze tijd heel treffend en door haar woorden te geven, biedt hij troost en hoop. Met instemming van Gerrit (onze AK-voorzitter) publiceren we dit 'gedicht in coronatijd' op deze website. Lees verder >> 25.04.20

Zondagsbrieven in Coronatijd- nu ook in 'gemeenteversie'
Nu de Dorpskerkgemeente op zondagmorgen  gedurende de corona-tijd niet bij elkaar kan komen, is de uitwisseling van informatie over het wel en wee in de wijkgemeente moeilijker geworden. Daarom is besloten om, naast de gebruikelijke publieke web versie van de Zondagsbrief die op webpagina Kerkdiensten staat, tevens een 'gemeente-versie' van de Zondagsbrief te plaatsen op de webpagina 'Laatste Nieuws', die achter de AVG-code is geplaatst. Gemeenteleden kunnen op die manier vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is. Voor de 'Gemeente-versie' van de Zondagsbrief', lees verder >> 25.04.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Derde tv-camera geïnstalleerd
Dankzij het feit dat de Dorpskerk voor het begrotingsjaar 2020 een kerk-tv-installatie in de begroting had voorzien, in combinatie met het gegeven dat de Dorpskerkgemeente in Rob Bruin een koster-beheerder heeft met grote technische interesse én deskundigheid, beschikt het 'oudste huis van Barendrecht nu over een professioneel beeld- en geluidsregistratiesysteem. De twee tijdelijke camera's zijn vervangen door definitieve exemplaren en door een genereuze schenking van een Vriend van de Dorpskerk is een derde tv-camera geplaatst die de kerkmusicus in beeld brengt. 26.04.20
  klik voor vergroting

Ook geluidsinstallatie verbeterd
In aansluiting op bovenstaand bericht kan ook worden gemeld dat de geluidsinstallatie verder wordt verbeterd. Voortaan zullen beeld- en geluidsregistraties van hoge kwaliteit kunnen worden uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk. Dat geldt voor de huidige online gebedsdiensten, als ook in de toekomst voor de erediensten, rouw- en trouwdiensten, evenals voor concerten en andere bijeenkomsten in de Dorpskerk.  Voorop staat daarbij, dat de beeld- en geluidsregistratie dienstbaar zal zijn aan een betere verspreiding van de Blijde Boodschap. De kerkrentmeesters zijn allen die aan de totstandkoming van beide systemen hebben bijgedragen veel dank verschuldigd! 26.04.20

Ter inspiratie in corona-tijd. . . Dichter-dominee André Troost, die het prachtige lied heeft geschreven over 'de Kerk als herberg onderweg', heeft nu ook een tekst geschreven om mensen in Corona-tijd te inspireren. Op de bekende melodie van 'Wie maar de goede God laat zorgen' schreef ds. Troost de liedtekst 'God zal zorgen'. De laatste strofe luidt: 'Je fluistert toch dat God zal zorgen ook als geen zon je tegenlacht? Houd dat dan vast, want Hij zal morgen doen wat geen mens meer had verwacht: dan zal de aarde hemel zijn, dan zal het eeuwig Pasen zijn! Lees verder >> 26.04.20

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog enkele bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft bijna alle bellijstjes met tien adressen gedistribueerd. Er wordt nog gezocht naar enkele gemeenteleden, die bereid zijn om oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Wie helpt ons? Stuur dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, >> lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er van elk lijstje een paar gemeenteleden zijn, die van tijd tot tijd gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.05.20
 'Samen Kerk-zijn'
in corona-tijd


'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij zet aan tot nadenken over de situatie waarin zich onze samenleving nu bevindt. Lees verder >> 02.05.20

Aangepaste 4 mei herdenking
Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal de gebruikelijke herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, voorafgaand aan de kranslegging niet doorgaan. De plechtigheid zal worden beperkt tot het luiden van de klok van de Dorpskerk tussen 19.50 en 19.58 uur. Daarna volgt het trompetsignaal 'taptoe' door trompettist Marcel Schoonen vanaf de trappen van de Watertoren. Daarna volgen 2 minuten stilte en klinkt het Wilhelmus. Aansluitend is er een kranslegging door Burgemeester van Belzen namens alle Barendrechters bij het monument op het Doormanplein. Via het televisiekanaal van Exxact Barendrecht zal die plechtigheid worden uitgezonden. Op de lokale radiozender Exxact Barendrecht zal vanaf 19 uur een herdenkingsprogramma worden uitgezonden. Vanwege de bijzondere situatie zal de Nederlandse driekleur (ook die van de Dorpskerk) de hele dag tot zonsondergang halfstok worden gehesen. 02.05.20
  Klik voor vergroting

Laatste 'Klokken van Hoop en Troost'
Het initiatief 'Klokken van Hoop en Troost' werd afgesloten met de laatste luiding op Bevrijdingsdag 5 mei, tussen 12.00 en 12.15 uur. Het initiatief dat ontstond bij de klokkenluiders van de Rotterdamse Paradijskerk, Michael van den Bergh en Hans de Rie. Ruim 900 kerken en klokkentorens in heel Nederland hebben twee maanden lang deelgenomen om hun bronzen stem te laten horen, als tekens van hoop en troost. Deze laatste keer werd het luiden verzorgd door Dorpskerkrentmeester Simon Hoek.  Lees verder >>
>> Luister naar de  eeuwenoude klok van de Barendrechtse Dorpskerk 
06.05.20
  klik voor vergroting

Nieuwe 'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij haalt een herinnering voor het voetlicht . Lees verder >> 08.05.20

Weer kleinschalige kerkdiensten in juni. . .?
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen vanaf 1 juni zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het moderamen van de landelijke PKN adviseert plaatselijke gemeenten in de maand juni - naast online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen (wijk)gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Scriba Ds. René de Reuver zei daarover: 'God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels ten allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.'  Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  Op korte termijn zal de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente zich buigen over de situatie in de komende maanden. Er wordt ondertussen ook nagedacht over het mogelijk weer openstellen van de Dorpskerk-Oase, voor gebed, meditatie en het branden van een kaarsje. 08.05.20

Werk in Kerktuin gaat door
De leden van de werkgroep Kerktuin gaan ook in Coronatijd door met het onderhoud van de Bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk. Elke woensdagmorgen zijn de vrijwillige tuinlieden bezig om de tuin in een prima staat te houden. Zie onderstaande foto's. Er wordt nagedacht over een mogelijke (geconditioneerde) openstelling van de kerktuin op de woensdag- en zaterdagmorgens. 15.05.20

PKN presenteert Coronaprotocol
De dienstenorganisatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft een protocol gepresenteerd voor de wijze waarop de komende maanden erediensten en andere kerkelijke activiteiten georganiseerd kunnen worden, rekening houdend met de door de overheid opgestelde beperkende coronamaatregelen. Dit protocol zal door de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente als leidraad worden gehanteerd bij de voorzichtige opstart van de kerkelijke activiteiten. Daarover zullen binnenkort nadere mededelingen volgen. Lees verder >> 15.05.20
 

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat gedurende de negende week van de 'intelligente lockdown' in op het kerk-zijn tijdens de 'oefenmaand juni', zoals die door het bestuur van de landelijke PKN is aangekondigd. Lees verder >> 17.05.20

Professionele Dorpskerk-TV: weer een stap gezet
Sinds eind maart jl. werd besloten om dagelijks online gebedsdiensten vanuit de Dorpskerk te gaan uitzenden, is er hard gewerkt om de beeld- en geluidsregistratie van die vieringen op een professionele wijze vast te gaan leggen. Na ervaring te hebben opgedaan in een experimentele fase, hebben koster-beheerder Rob Bruin en elektrotechnicus Roel Groen drie hightech tv-camera's en randapparatuur geïnstalleerd. Op de bestaande laptop werd specifieke software geïnstalleerd en zo werd de nodige praktijkervaring opgebouwd. Ondertussen werd ook de bestaande geluidsinstallatie van de kerkzaal verbeterd en afgestemd op de eisen van de beeldregistratie. Dezer dagen is een nieuwe stap gezet met de aankoop van een laptop, die is afgestemd op de eisen voor professionele beeld- en geluidsregistratie. Zondag 17 mei zagen de kijkers de eerste resultaten ervan: er kunnen voortaan ook lied- en andere teksten in beeld worden gebracht. In de volgende uitvoeringsfase zal de bediening van de apparatuur zodanig worden vereenvoudigd dat ook vrijwilligers het beeld- en geluidssysteem kunnen gaan bedienen, zonder dat zij daarvoor de nodige technische- of computerkennis hoeven te hebben. Wat nu nog ontbreekt zijn enkele vrijwilligers die door Rob Bruin (en diens plaatsvervanger Nico Laban) kunnen worden ingewerkt om hen te ondersteunen bij de bediening van de apparatuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij Rob Bruin. 17.05.20  

Een experiment: Online Bijbelkring: 'Bijbel op maandag'
Zoals veel gemeenteleden mist ook Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam de vele activiteiten in de Dorpskerk die stil zijn gevallen. Dat geldt ook voor de Bijbelkringen en de gespreksgroepen. Hij genoot altijd van de gesprekken en had altijd wat aan de inzichten die we opdeden. Niet zelden werd het idee voor een preek daar geboren. Al enige tijd loopt hij met het idee om online 'iets als een Bijbelkring' te doen. Komende maandag 25 mei wil ik mijn idee gewoon maar eens concreet maken. Om 20 uur open ik een online bijeenkomst op het internetcommunicatieplatform 'Zoom'. Hij bespreekt daar met wie maar wil de Bijbeltekst van de zondag erop. Ik noem het ‘Bijbel op maandag’ en mijn idee is dat we maandagavond een eerste verkenning doen van de inhoud van de tekst en het eigene van de zondag. We kunnen er dan nog de hele week over peinzen en zondag zijn we dan maximaal voorbereid om het Woord te horen. Maandag 25 mei bespreek ik dus Exodus 24, omdat dat voor 31 mei (Pinksteren!) op het rooster staat. Een spannende combinatie, Exodus en het feest van de Geest. Ze blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan gedacht. Nadere informatie en de inloggegevens om mee te kunnen doen aan deze online Bijbelkring zijn via e-mail te verkrijgen bij ds. Jan Willem Stam >> jwstam@fastmail.nl. 21.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op de teksten uit Exodus 21 - 23, die nu op het oecumenisch leesrooster staan. In de hoofdstukken ná de Tien Geboden rollen de details met golven over je heen. . . Lees verder >> 22.05.20

'Dorpskerk in Coronatijd'
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft een 'Gebruiksplan' in voorbereiding, zoals dat wordt geadviseerd door de landelijk PKN in hun 'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten'. In het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Coronatijd' wordt beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten georganiseerd kunnen worden in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Zodra de WK het Gebruiksplan heeft vastgesteld, zal het worden gepubliceerd. Het Gebruiksplan zal in de loop van de komende maanden steeds worden aangepast aan de ontwikkelingen met betrekking tot het 'Kerk-zijn in Coronatijd'. Wie kennis wil nemen van het genoemde PKN-protocol, lees verder >> 28.05.20

Zeventig(!) dagelijkse Dorpskerk gebedsdiensten online
Zaterdag 30 mei werd de laatste dagelijkse gebedsdienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Dat was de zeventigste online viering! Nadat er op de eerste zondag in Coronatijd (15 maart) geen eredienst werd gehouden, begonnen al op zondag 22 maart de online uitzendingen. Dat was nog met twee eenvoudige webcams en de bestaande geluidsinstallatie. In korte tijd groeiden de dagelijkse tv-uitzendingen naar een professioneel niveau. Dat gold niet alleen voor de technische uitvoering, maar ook groeiden de voorgangers, kerkmusici en solisten steeds meer in hun rol voor de camera's in een lege Dorpskerk. We kunnen als Dorpskerkgemeente best trots zijn op de geweldige prestaties die er in de afgelopen maanden zijn geleverd door alle betrokkenen!  Met ingang van Pinksterzondag 31 mei worden de uitzendingen weliswaar gecontinueerd, maar niet meer op dagelijkse basis. Vanaf het Pinksterfeest wordt er op de woensdagen een Avondgebed uitgezonden om 19.30 uur. De zondagse vieringen worden van gebedsdiensten weer omgevormd naar erediensten. Het uitzendtijdstip van de zondagse diensten  zal in de zomermaanden gehandhaafd blijven om 11.30 uur.  
Wist u dat alle diensten nog zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van de Dorpskerk >> . 29.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op de gedachtenvorming die er bij het maken het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Coronatijd' zoal aan de orde kwam. Lees verder >> 31.05.20

Collecteren in Coronatijd
Nu juni er ook in de Dorpskerk weer erediensten met (een beperkt aantal) kerkgangers mogen worden gehouden, is er een creatieve oplossing gevonden om 'Coronaproof' te kunnen collecteren onder de kerkgangers. Op de uurwerkzolder stonden nog een aantal oude afscheidingspaaltjes, die nu een nieuwe functie hebben gekregen. Zolang de beperkende Coronamaatregelen gelden, kunnen kerkgangers hun gaven aan de drie collectedoelen deponeren in de drie collectezakken (diaconie, kerkbeheer en deurcollecte) die in de hal van de Ontmoeting zijn geplaatst. Dit zonder ze aan te raken. Aan degenen die de viering online volgen wordt gevraagd om gebruikt maken van de mogelijkheid om digitaal te betalen. 06.06.20
  Klik voor vergroting

Zo wordt de lofzang gaande gehouden
Nu in Coronatijd de lofzang in de kerken gaande wordt gehouden door slechts enkele zingende predikanten en solisten, publiceerde het Nederlands Dagblad twee interessante artikelen over een onderzoek dat is uitgevoerd naar de rol van het lied in de kerken en de wijze van begeleiding anno 2020. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands Dagblad in samenwerking met Hanna Rijken, als liturgiewetenschapper verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en het Rotterdams Conservatorium Codarts (Hanna is de opvolger van Hans van Gelder bij Codarts). Helaas geeft het ND geen toestemming om de artikelen als pdf te plaatsen op onze website. Daarom verwijzen we slechts naar beide interessante artikelen. Als u zich registreert kunt u beide artikelen zonder kosten downloaden.
Lees verder >>  En Verder >> 06.06.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op het boek 'Lessons in Leadership', ja 'Lessen in Leiderschap' van de Engelse oud-opperrabijn Jonathan Sacks. De afgelopen lazen we (ook) in de Dorpskerk het bijbelboek Exodus.  Rebbe Sacks gaat in zijn boek dieper in op het leiderschap van Mozes. Lees verder >> 06.06.20

Juli 2020: Versoepelingen na de 'eerste Coronagolf' - een 'anderhalvemeterzomer'

Dorpskerk al klaar voor vieringen in juli
Indien het per 1 juli 2020 weer mogelijk wordt om erediensten te houden met maximaal 100 kerkgangers, is de Dorpskerk daarop voorbereid. Er is uitgezocht of het mogelijk is om in de relatief kleine Dorpskerk 100 kerkgangers op de veilige afstand van anderhalve meter te kunnen plaatsen.  Omdat leden uit één huishouden onderling geen anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, zijn de honderd gemarkeerde plaatsen goed in te delen. De WK van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om in de maand juni te oefenen met het 'Gebruiksplan Dorpskerk in Coronatijd' zoals dat volgens het 'PKN-Protocol kerkdiensten' vereist is. Alle bezoekers van het Dorpskerkcomplex zullen in de komende tijd de Tien Gebruiksregels Dorpskerk in Coronatijd ontvangen bij binnenkomst van het gebouw.
Lees verder >>  06.06.20

  Klik voor vergroting
Er passen ruim 100 personen in de
DK op 'veilige Corona-afstand'.

Historische WK-vergadering in Coronatijd
De Wijkkerkenraad heeft na maanden van Coronabeperkingen op donderdagavond 11 juni weer fysiek vergaderd. Het was in meerdere opzichten een historische vergadering. Ten eerste vanwege de Coronacrisis, ten tweede omdat het de laatste WK-vergadering was waarin ds. Jan Willem Stam participeerde en ten derde omdat de WK een belangrijk besluit heeft genomen inzake de herinrichting van de Dorpskerk. Ook al was er eerder een videobijeenkomst geweest met de meeste kerkenraadsleden, het weer fysiek bijeenkomen werd door alle kerkenraadsleden bijzonder gewaardeerd. Zowel tijdens het Avondgebed waarmee de kerkenraadsvergadering werd afgesloten, als bij het gezellig samenzijn daarna werd stil gestaan bij het naderende vertrek van de 38e Dorpskerkpredikant in de 456 jaar dat de Dorpskerkgemeente bestaat. Ten derde betekent het feit dat het eindrapport van de commissie 'herinrichting Dorpskerk' door de WK unaniem werd aangenomen, ook een historische stap voor het oudste godshuis van Barendrecht. De huidige stoelen en banken, die in 1962 het toenmalige historische meubilair vervingen, zullen plaats gaan maken voor nieuwe stoelen die passend worden gevonden bij het interieur van de Dorpskerk. In het komende wijkbericht zal uitgebreider aandacht worden besteed aan deze historische WK-vergadering. 12.06.20

Dopen in tijden van Corona
In de Dorpskerk werd op zondag 21 juni
tijdens de on line eredienst Vera Margaretha Jorina Hengstmengel gedoopt. Zij is dochter van Joost en Mirjam Hengstmengel en zusje van Eva. Ds. Jan Willem Stam was voorganger in deze doopdienst. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen werden in de PKN de viering van sacramenten opgeschort. De wijkkerkenraad heeft zich beraden op welke wijze gestalte gegeven kon worden aan het verzoek van de familie Hengstmengel om Vera te laten dopen. In overleg tussen doopouders, predikant en wijkkerkenraad is er voor een oplossing gekozen die enerzijds recht doet aan de diepere betekenis van het sacrament van de doop en anderzijds de Corona-beperkingen respecteert. De predikant sprak de doopformule uit en een van de doopouders goot het doopwater. Dominee Stam neemt u graag mee in het gedachtenproces rondom de viering van de doop in tijden van Corona. Lees verder >> 19.06.20   

Veel belangstelling 'Corona-Snuffelmarkt XL'
De dames van de werkgroep Snuffelmarkt hebben er alles aan gedaan om de Snuffelmarkt weer te kunnen openen en toch te voldoen aan de Corona-richtlijnen. De hele begane grond van de Oude Pastorie was omgetoverd tot Snuffelmarkt XL. Er was sprake van een grote belangstelling. Er werden veel artikelen gebracht én er waren volop kopers. Door te werken met een gelimiteerd aantal mandjes kon het aantal kooplustigen gereguleerd worden tot het toegestane aantal personen. Dankzij een rechtstreeks interview op Radio Rijnmond kwamen er enkele nieuwe kooplustigen snuffelen. Francien Kokkelink-Willemstein gaf namens de werkgroep voor de radio een toelichting op het fenomeen Snuffelmarkt XL. Simon Hoek kon de luisteraars vertellen hoe dankbaar de kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn met deze werkgroep. Lees verder >> 27.06.20   
  Klik voor vergroting
Prachtige opbrengst: € 350!

Gebruiksplan 'Dorpskerk in Coronatijd'
De wijkkerkenraad heeft het 'GEBRUIKSPLAN Dorpskerkcomplex in Coronatijd' vastgesteld, dat is gebaseerd het landelijk 'PKN-Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In dit Gebruiksplan is beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Het Gebruiksplan zal voortdurend worden aangepast aan de beperkende en/of verruimende overheidsmaatregelen. De jongste versie van het Gebruiksplan is aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli 2020 en is afgestemd op de mogelijkheden die het Dorpskerkcomplex biedt binnen de vastgestelde overheidskaders. Met ingang van zondag 5 juli geldt er weliswaar geen maximum aantal kerkgangers, maar op grond van de anderhalvemeter regeling kunnen er niet meer dan 100 kerkgangers worden geplaatst op veilige afstand van elkaar. Wie kennis wil nemen van de details van het Gebruiksplan, lees verder >> 02.07.20
  Klik voor vergroting

Avondmaalsviering in Coronatijd
Zondag 8 maart jl. was de laatste viering van het Heilig Avondmaal voordat de Coronacrisis zich over heel Nederland uitstortte. Al bij die viering (de laatste 'normale' kerkdienst!) werden er uit voorzorg al geen handen meer geschud bij het uitbrengen van de vredegroet en ook niet na afloop van de dienst. Het zou tot zondag 20 september jl. duren voor er weer een dienst van Schrift en tafel in de Dorpskerk kon worden gevierd, zij het onder aangepaste omstandigheden. Een zeventigtal gemeenteleden beleefden met elkaar en met de Heer een unieke viering, waarbij zoveel mogelijke elementen van het sacrament konden worden gehandhaafd, zoals het lopend Avondmaal. Maar in de anderhalvemetersamenleving moest iedere kerkganger van een schaal met keurig verpakte stukjes brood zelf een stukje brood nemen, waarbij ds. Moerland dit zegende met de woorden 'Lichaam van Christus, brood uit de Hemel'. Even verderop kon iedere kerkganger van een schaal met kleine bekertjes met Avondmaal wijn en druivensap, zelf een bekertje nemen. Daarbij sprak de diaken de gebruikelijke woorden, 'Bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk'. Enkele diakenen  begeleidden de kerkgangers via aangepaste looproutes, zodat een ieder op de gewenste anderhalvemeter afstand kon blijven. Gezien de vele positieve reacties na afloop kan gesproken worden van een in alle opzichten gezegende en geslaagde eredienst. 21.09.20
  Klik voor vergroting

Zaterdagmorgen 19.09 werd het
draaiboek voor de avondmaals-
viering in Coronatijd in detail
doorgenomen door diakenen
Toos Volkers, Kees Vos, Harm
Naaijer, ouderling van dienst
Simon Hoek en koster-beheerder
Rob Bruin. (foto Jos Wesdijk)

Oktober 2020: De tweede Coronagolf - 'gedeeltelijke lockdown'

Van Herberg-Dorpskerk naar Dorpskerk-Oase
De leiding van de werkgroep Dorpskerk Herberg heeft besloten om, gezien de aangescherpte corona-maatregelen, de bijeenkomsten van de Herberg-Dorpskerk op de woensdagochtenden op te schorten. Vanuit de kring van de 'herbergiers' én de bezoekers bestaat er toch behoefte om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden als Dorpskerkgemeenschap aan ontmoeting, zij het op beperktere schaal. Daarvoor is al enige tijd geleden de activiteit 'Dorpskerk-Oase' gestart. Dit houdt in dat de Dorpskerk en de Ontmoeting op de woensdagmorgens en zaterdagmorgens open zijn tussen 10 en 12 uur. Tijdens de openstelling van de Dorpskerk-Oase is er gelegenheid voor een gesprek, meditatie, het aansteken van een kaarsje of even een kopje koffie te drinken. Er zijn ansichtkaarten van de Dorpskerk aanwezig om andere gemeenteleden groeten te sturen. Op deze wijze blijft er de mogelijkheid voor hen die de eenzaamheid willen doorbreken om naar de Dorpskerk te gaan als plaats waar je welkom bent. Onze predikanten zijn bereid om regelmatig bij de Dorpskerk-Oase aanwezig te zijn voor ontmoeting en gesprek. 01.10.20
 

Verder aangescherpte Coronamaatregelen
Overeenkomstig het per 5 oktober uitgebrachte advies van de landelijke PKN inzake verder aangescherpte maatregelen voor kerkdiensten, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om gedurende de maand oktober het aantal kerkgangers te beperken tot maximaal 30.  Dat is exclusief de medewerkers van de erediensten. Alle andere Coronamaatregelen blijven gehandhaafd. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Het moderamen betreurt deze maatregel, te meer omdat de gang van zaken in de diensten in de Dorpskerk de afgelopen weken prima is verlopen. Toch is besloten om het dringende advies van de PKN te volgen, mede vanwege de zorg voor elkaar en uit solidariteit met andere delen van de samenleving waar soortgelijke regels gelden. In de loop van volgende week zal nadere informatie volgen. Voor het nieuwste advies van de PKN, lees verder >>  05.10.20   

'Kindernevendienst op afstand'
In verband met de onlangs verscherpte Corona-maatregelen is er tijdelijk geen kindernevendienst in de Dorpskerk. De leiding van de Kindernevendienst wil de kinderen graag via e-mail, app of de brievenbus bij de kerkdienst betrekken. Ouders die hier gebruik van willen maken, worden verzocht de naam van uw kind, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer te mailen naar: agnes.degraaf@gmail.com De leiding van de kindernevendienst zorgt dan dat uw kind wekelijks iets ontvangt over het thema van de betreffende week. Doet u ook mee? 08.10.20

Viering zondag 8 november
Zondag 8 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '22e zondag na Trinitatis', ook wel de '8e zondag van de herfst' genoemd. De viering staat in het teken van de Dankdag voor gewas en arbeid, die ook wel Oogstdienst wordt genoemd.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.11.20
  Klik voor vergroting
Ontwerp liturgie:
Antoinette Jansen

Aanpassen Coronamaatregelen
Het moderamen van de Dorpskerkgemeente heeft zich, na de aangescherpte overheidsmaatregelen, beraden op het aanpassen van de Coronamaatregelen voor het Dorpskerkcomplex. Besloten is dat met ingang van maandag 8 november as. zullen, zowel voor de eredienst van 14 november als ook voor alle komende door-de-weekse activiteiten, aangescherpte maatregelen worden doorgevoerd. Voor de details, lees verder >>. 07.11.21

Boekbespreking Vorming & Toerusting vervalt!
De door de werkgroep Vorming en Toerusting geplande boekbespreking over het boek '
De leugens die ons binden', geschreven door de Amerikaanse hoogleraar Kwame Appiah, op woensdagmiddag 17 november vervalt in verband met de aangescherpte Coronamaatregelen. 13.11.21

Coronamaatregelen in de Adventstijd
In aansluiting op eerdere berichten zijn de Coronamaatregelen voor de erediensten in de Dorpskerk in de Adventstijd nog eens op een rijtje gezet. Zodra er vanuit het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN andere adviezen volgen, zal ook het moderamen van de Wijkkerkenraad daarop reageren. Lees verder >> 16.11.21

Het licht van de Dorpskerk verspreid in het dorp 
Vrijwilligers van de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (Sedob) hebben 200 cadeautasjes gebracht naar mensen die in deze kerstperiode een lichtpuntje kunnen gebruiken. Nu het WinterFeest vanwege de Corona-situatie niet kon doorgaan, werd er voor een alternatief gezorgd. In de tas zat onder andere een kaarsje in de vorm van de klok van de Dorpskerk. De kaarsjes zijn gemaakt van restanten van de kaarsen uit de kroonluchters van de Dorpskerk. 'Zo verspreiden we het licht van de Dorpskerk door het dorp', aldus Renée Ranti – Prins, bestuurslid van Sedob. De Dorpskerkgemeente participeert in Sedob. Rob Bruin heeft (als vrijwilliger) een grote bijdrage geleverd aan het bedenken en uitvoeren van deze actie, dat mag best eens worden vermeld! Arco van der Lee maakte een fotoverslag van de actie.  Lees en kijk verder >> Op de foto toont Rob een klokje aan wethouder Roopram, die op bezoek kwam 11.12.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 13 december
Zondag 13 december is volgens de liturgische kalender de 3e Advent.
De liturgische kleur is roze. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze adventsviering gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst online meevieren. Voorganger is ds, H.-J. Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 11.12.20
 

Snuffelmarkt tijdelijk gesloten
Hoewel de leden van de werkgroep Snuffelmarkt een unieke vorm hadden gevonden om de 'Snuffelmarkt XL' in de afgelopen manden Coronaproof te continueren, moest nu worden besloten om alle activiteiten tot en met 19 januari 2021 stil te leggen. De geplande kerstuitverkoop a.s. woensdagavond 16 december en zaterdagmorgen 20 december gaat daarom helaas niet door. We hopen dat de overheidsmaatregelen effect zullen hebben in het land en dat we elkaar in januari in goede gezondheid weer mogen ontmoeten. Als alles meezit zou de Snuffelmarkt dan op 23 januari misschien weer open kunnen. 15.12.20

Alternatieve kerstwandeling alleen on line
Na maanden van voorbereiding door veel vrijwilligers uit verschillende Barendrechtse kerken is het zaterdag 19 december om 19.00 uur zover. Vanwege de Corona-situatie krijgt de 9e kerstwandeling een alternatieve uitvoering. Niet wandelend maar met de in Barendrecht opgenomen film 'Terug naar Nazareth' wordt gestreefd om heel veel mensen op een bijzondere wijze te bereiken met het evangelie. De stichting 'Hart voor Barendrecht' is dankbaar dat de boodschap van de geboorte van Jezus Christus met de gezamenlijke kerken op deze wijze kan worden uitgedragen. De eerder aangekondigde mogelijkheid om in een aantal kerken de film live te zien, gaat vanwege de 'lockdown' niet door! De film zal via een link op deze website te volgen zijn. Op deze link is nu reeds een voorproefje van de film te zien: kijk verder >> 15.12.20

Er zit (kerst)muziek in de Dorpskerk
Kerst is dit jaar anders. Er zijn geen grootse vieringen of live concerten die kunnen worden bezocht. Het inmiddels bekende duo Marie-Christine Goergen en Thea Verhagen willen een muzikaal lichtpuntje brengen in de donkere en misschien wel stille dagen voor Kerst. Zij hebben een mooi programma samengesteld, dat wordt uitgevoerd in de Dorpskerk. Thea laat u genieten van variaties op twee kerstliederen op het Dorpskerkorgel en Marie-Christine trakteert u op een solo fluitstuk. Daarnaast spelen zij samen boeiende stukken van o.a. Telemann, Fauré, maar ook muziek van minder bekende componisten als Roesgen-Champion komt voorbij. Koster-beheerder Rob Bruin verzorgt bovendien schitterende beelden van de sfeervol verlichte Dorpskerk. Dit prachtige concert, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, wordt online uitgezonden via de (hierboven genoemde) videokanalen van de Dorpskerk op zaterdag 19 december om 16.00 uur. Uiteraard kan het concert ook later worden teruggekeken. 13.12.20
 


Dit duo zal vaker
in de Dorpskerk
gaan concerteren.


Voorbereidingen indrukwekkende kerstuitzendingen
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente hanteert gedurende deze periode van de 'lockdown' het motto 'Als je niet naar de Dorpskerk kunt komen, komt de Dorpskerk online naar jou toe!' 
Predikanten, kerkmusici, zangers, lectoren, technici en vele vrijwilligers hebben een zeer gevarieerd kerstprogramma samengesteld dat zal klinken als een klok, als de eeuwenoude klok van de Dorpskerk wel te verstaan! Van de vier kerstuitzendingen zijn het Kerstconcert en de 'Muzikale kerstgroet' inmiddels opgenomen in een sfeervol verlichte Dorpskerk. De opnames worden nu door onze AV-specialist Rob Bruin samengesteld tot indrukwekkende video uitzendingen (foto). De WK spreekt haar waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen! Er wordt juist in deze Corona-tijd een appèl gedaan op ieders vitaliteit, die immers al zo lang kenmerkend is voor de Dorpskerkgemeente. Houdt deze website in de gaten, want stap voor stap zal er meer bekend worden gemaakt. . .  17.12.20
  Klik voor vergroting

Dorpskerk tijdens de 'lockdown' [update 19.12.20!]
In de 508 jaar dat de Dorpskerk bestaat, is het 'oudste huis van Barendrecht' zelfs in de grootste crisistijd geopend gebleven. Nu de Corona-crisis heeft geleid tot een 'lockdown' van Nederland, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om de erediensten van de Dorpskerkgemeente aan te passen aan de door het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken) en de PKN gegeven adviezen. Dat betekent dat tot en met zondag 17 januari 2021 de vieringen on line zullen worden uitgezonden. De beperkte mogelijkheden voor fysiek kerkbezoek zullen worden gericht op die gemeenteleden die niet over internet beschikken. Zij zullen worden benaderd door het moderamen c.q. gericht worden uitgenodigd. Kent u gemeenteleden voor wie dit van toepassing is, meldt dat bij scriba Dick Schriek. Het kerstprogramma - dat deels al is opgenomen - wordt online uitgezonden op de tijdstippen die vermeld staan op de nevenstaande poster.
De Dorpskerk-Oase blijft op woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur geopend voor meditatie, het branden van een kaarsje of een gesprek.
Bedenk daarbij: 'Handen geven kan niet meer, handen vouwen des te meer!' 19.12.20
  klik voor vergroting

'Online' kerstprogramma

Viering zondag 20 december
Zondag 20 december is volgens de liturgische kalender de 4e Advent.
De liturgische kleur is paars. Zoals eerder deze week gemeld, is er vanwege de 'Lockdown' sprake van een online viering. De beperkte mogelijkheden voor fysiek kerkbezoek zullen worden gericht op die gemeenteleden die niet over internet beschikken. Zij zullen worden benaderd door het moderamen c.q. gericht worden uitgenodigd. Kent u gemeenteleden voor wie dit van toepassing is, meldt dat bij onze scriba Dick Schriek.  Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 19.12.20
 

Kerstfeest in Coronatijd in de Dorpskerk: drie prachtige online uitzendingen!
'Als u niet naar de Dorpskerk kunt komen, komt de Dorpskerk naar u toe!'
Onder dat motto heeft de Protestantse Dorpskerkgemeente drie kerstvieringen online uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk. Het motto blijkt een breed publiek te hebben aangesproken. De kerstnachtviering heeft meer dan duizend kijkers getrokken  en ook de beide andere uitzendingen hebben veel meer kijkers getrokken dan het aantal zitplaatsen van de Dorpskerk. Gezien de vele positieve reacties zijn de vieringen ook kwalitatief hoog gewaardeerd. Dat is een groot compliment voor al degenen die aan de totstandkoming hebben mee
gewerkt! 26.12.20
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting ??
Kerstavond
24 december

'A Festival of Lessons and Carols'
Eerste kerstdag
25 december

'Kerstviering voor jong en oud'
Eerste kerstdag
25 december

'Muzikale groet uit de Dorpskerk'

Een prachtige kerstnachtviering in Coronatijd!
Vanwege de Corona-pandemie moest de Dorpskerkgemeente besluiten om de gebruikelijke kerstnachtviering aan te passen aan de situatie van de 'lockdown'. Er werd daarom besloten om de viering te plaatsen in de bekende Engelse liturgie van het 'Festival of Nine Lessons and Carols'. Dorpskerkmusicus Johan Sonneveld heeft samen met een kleine groep zangers en lectoren het geheel zorgvuldig ingestudeerd en het resultaat was grandioos. Mede door de grote inzet van musici, zangers en koster-beheerder Rob Bruin AV-regisseur werd de uitzending adembenemend mooi. Deze liturgie is zowel voor mensen aan ‘de rand van de kerk’, als ook voor ‘vaste kerkgangers’ een prachtige manier is om het kerstevangelie in een andere context te beleven en is zeker de moeite waard om terug te kijken via de videokanalen van de Dorpskerk op Vimeo en YouTube (en kan worden teruggekeken). Voor de complete Orde van dienst, lees verder >>. Om meer te weten over het ontstaan en de ontwikkeling van het 'Festival of Nine Lesson and Carols, lees verder >> 26.12.20

Online kerstmorgenviering Dorpskerk
Vanwege de Corona-pandemie moest de Dorpskerkgemeente besluiten om ook de viering van het geboortefeest van Jezus Christus op de morgen van eerste kerstdag aan te passen aan de situatie van de 'lockdown'. Daarom werd de viering online verzorgd. Voorganger was Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dat delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. De liturgische kleur wit verwijst naar reinheid, licht en het feest.
Voor de Orde van dienst, lees verder >> 26.12.20

Vrolijke muzikale kerstgroet vanuit de Dorpskerk
Het kerstfeest is bij uitstek een kerkelijk feest waarbij veel mensen die niet of niet meer regelmatig naar de kerk gaan, iets willen meebeleven van de religieuze sfeer rondom het geboortefeest van Christus. Gezien de Corona-situatie heeft de Protestantse Dorpskerkgemeente een vrolijke muzikale kerstgroet uitgezonden vanuit het oudste huis van Barendrecht, bestemd voor Barendrechters van alle gezindten. In een sfeervol verlichte Dorpskerk werden oude bekende kerstliederen gezongen door een groepje leden van de Dorpskerkgemeente. Er waren muzikale bijdragen van Thea Verhagen (Dorpskerkorgel) en Marie Christine Goergen (dwarsfluit) en ook het koor en de band van 'The Choir Company' leverden enkele inspirerende bijdragen. Tineke van der Meer vertelde een kerstverhaal en Gerrit Barendrecht droeg een van zijn kerstgedichten voor. Ds. Marianne Moerland lichtte in enkele korte verbindende teksten het kerstthema van dit jaar 'Geef Licht' toe.
Voor het programmaoverzicht, lees verder >> 26.12.20

Het nieuwe jaar 2021 wordt ingeluid
Nu er vanwege de Corona-pandemie en de afgekondigde 'Lockdown' geen vuurwerk mag worden afgestoken hebben landelijk de partijen CDA, Christen Unie en SGP plaatselijke kerken opgeroepen om rond de jaarwisseling in Nederland de kerkklokken te luiden. Ook plaatselijk is aan kerken in Barendrecht gevraagd om hier aan te participeren. De Dorpskerk mag als 'oudste huis van Barendrecht', waar de klok nog met de hand wordt geluid, daarbij eigenlijk niet ontbreken. Een van de kerkrentmeesters is bereid gevonden om rond 00.30 uur de klok van de Dorpskerk te gaan luiden. Of de initiatiefnemers van de genoemde partijen weten, dat het klokkenluiden bij de jaarwisseling teruggaat op een eeuwenoude traditie, is niet bekend. Het is gebruik is namelijk terug te voeren op het zogenaamde 'kloksmeer', dat in enkele plaatsen in Groningen nog in stand wordt gehouden. Kloksmeer is van oorsprong een heidense traditie en komt voort uit het idee dat de lucht tijdens de jaarwisseling, in deze donkere dagen, bevolkt werd met boze geesten die in het nieuwe jaar ongeluk zullen brengen. Ze zouden het huis en hof onvruchtbaar kunnen maken, zodat er geen kinderen of vee in het nieuwe jaar geboren zouden worden. Ook zouden er geen vruchten en gewassen willen groeien. De geesten, die bang voor lawaai zijn, worden geweerd door de klok van de plaatselijke kerk twaalf uur lang, van 8 uur op oudjaarsavond tot 8 uur op nieuwjaarsmorgen, onafgebroken te luiden. Anno 2021 worden de klokken geluid; géén uren lang, maar slechts vijf minuten om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden en ALS TEKEN VAN HOOP! 26.12.20 

Januari 2021: Instelling Avondklok - start vaccinaties

Online viering zondag 3 januari
Op Zondag 3 januari wordt volgens de liturgische kalender het Feest van Epifanie gevierd, het feest van de verschijning van de Heer. Dit feest draait niet in de eerste plaats om een feit of verhaal uit het Evangelie, maar is een feest rond één centraal motief, namelijk de betekenis van Christus’ komst voor de wereld. De Zondagsbrief toont een gedeelte van het 13e-eeuwse Antependium van Mosul waar de drie Koningen Caspar, Melchior en Balthasar zijn afgebeeld. De liturgische kleur is wit. Het is de kleur van de vreugde en het feest.
Aanvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.01.21
 

Vieringen worden aangepast
Het moderamen van de generale synode van de PKN heeft op 13 januari jl. een dringend advies uitgebracht waarin de regels voor het zingen tijdens kerkdiensten verder zijn aangescherpt, voorlopig tot het einde van de strenge lockdown. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari a.s., de huidige einddatum van de lockdown. Het moderamen van de Dorpskerkgemeente heeft spoedoverleg gevoerd over dit dringende advies en besloten om de vieringen in de Dorpskerk daarop aan te passen. De viering van zondag 17 januari zal nog gelden als een overgangssituatie, omdat die dienst al is voorbereid. Daarna zullen de vieringen in de Dorpskerk weer het karakter krijgen van online gebedsvieringen, zoals die in de eerste golf van de Coronapandemie ook weken lang werden uitgevoerd, waarbij niet gezongen wordt. De maatregel ‘niet zingen’ geldt voor zanggroepjes. Indien een voorganger als onderdeel van de gebedsdienst zelf een lied wil zingen, dan is die ruimte er. De online gebedsdiensten worden vormgegeven door een beperkt aantal medewerkers: nodig voor de dienst en nodig voor de uitzending.  15.01.21

Gebed in lockdown
De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, schreef na het dringende advies om voorlopig niet meer in de erediensten te zingen het volgende: 'Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. In de onberijmde versie: ‘U komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense vertaling). Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown. Lees verder >> 17.01.21 

Online gebedsdienst zondag 24 januari
Zondag 24 januari is volgens de liturgische kalender de derde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De wijkkerkenraad heeft besloten om zondag de geplande dienst van Schrift en tafel in de meest sobere vorm te vieren met de voorganger, ouderling van dienst en diaken van dienst. Kijkers worden genodigd om thuis de Maaltijd van de Heer mee te vieren. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl22.01.21
 

Bijzondere Snuffelmarkt-service
De leiding van de werkgroep Snuffelmarkt wil de leden van de Dorpskerkgemeente en andere Barendrechters graag helpen in deze de moeilijke Coronatijd. Zij bieden de mogelijkheid om naar u toe te komen met boeken, puzzels of spellen voor u zelf of voor uw kinderen. U kunt telefonisch een afspraak maken en daarna komt een van de dames met de auto naar u toe om u van dienst te zijn. Dat alles natuurlijk onder de strikte Coronaregels. Zo hopen zij u hiermee te helpen om de eenzaamheid wat te verzachten. De opbrengst van de Snuffelmarkt is, zoals bekend, bestemd voor het onderhoud van de Dorpskerk. De dames doen het met veel liefde, dus schroom niet om te bellen naar Geertrui de Boom (0651193240) of Francine Kokkelink (0613734146). 24.01.21
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Kerkgangers missen in Coronatijd samen zingen het meest!
De vier kerken die participeren in de Actie KerkBalans hebben een onderzoek verricht onder hun gemeenteleden. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. De waardering voor de eigen kerk blijkt in Coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd. Een andere conclusie van het onderzoek is dat 80% van de kerkleden geld geeft aan de kerk en dat 40% geeft tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. Lees verder >> 25.01.21

Collecteren in Coronatijd
Het College van Kerkrentmeesters vraagt bijzondere aandacht voor het collecteren in Coronatijd. Nu u de vieringen alleen kunt volgen via de videokanalen van de Dorpskerk, wordt u erop gewezen dat uw bijdrage aan de collecte juist nu op hoge prijs wordt gesteld! Bijdragen kan op meerdere manieren. Naast de op de website vermelde link met de collectezak, kunt u ook een betaling doen via de bankrekening NL26 RABO 0 104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. Indien u dat aangeeft kunt uw bijdragen zelf verdelen over diaconie / kerkbeheer / deurcollecte. Indien u dit niet zelf aangeeft wordt uw bijdrage verdeeld over de drie collectes. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van het CvK, Klaas Groenendijk. email: penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl 12.02.21

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer oecumenische vespers organiseren. Het thema dit jaar is: 'Ik ben er voor jou'. Vanwege de Corona-pandemie worden dit jaar alle vespers online vieringen zonder kerkgangers. Ook zullen we dit jaar de gebruikelijke  sobere maaltijden moeten missen. Alle vespers worden dit jaar gehouden in de Dorpskerk. De eerste vesper is op Aswoensdag 17 februari. Voorgangers zijn dan pater Urbanus en ds. Henk-Jan Ketelaar. Aanvangstijd van alle vespers is 19.30 uur. Ze duren ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom om de viering mee te beleven via de videokanalen van de Dorpskerk. (zie de bovenstaande logo's). 12.02.21
 

Nieuw advies van PKN over erediensten 
Vooruitlopend op een gesprek met de Minister van Eredienst, dat zeer binnenkort plaatsvindt, heeft het moderamen van de generale synode van de PKN op 25 februari een nieuw advies uitgebracht aan de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten. Daarin worden enkele versoepelingen voorgesteld voor het vieren van de erediensten. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die op diezelfde avond een online vergaderde, heeft kennis genomen van de aanvullende adviezen en heeft aan het moderamen van de WK gevraagd op korte termijn met voorstellen te komen. Voor het nieuwe advies, lees verder >>
26.02.21   

Maart 2021: Derde Coronagolf - Vaccinatie- / testbewijzen 

Routekaart 2.0 voor kerken in Coronatijd
Het interkerkelijk Contactorgaan In Overheidszaken (CIO) heeft een update gepresenteerd van een routekaart die door de deelnemende kerken gehanteerd kan worden tijdens de Corona-pandemie. 
De routekaart geeft richtlijnen hoe kerken om kunnen gaan met hun erediensten en activiteiten bij de verschillende fasen van de Coronapandemie. De routekaart is opgedeeld in vier fases: waakzaam; zorgelijk; ernstig en zeer ernstig. Lees verder >>. Deze handreiking voor kerken moet ook perspectief bieden in een crisis waarvan het einde nog niet in zicht is. Op de website van de PKN, deelnemer in het CIO, wordt nadere toelichting gegeven. Lees verder >> 24.03.21
 
 

De drie dagen van Pasen in de Dorpskerk
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vinden dit jaar allemaal plaats in de Dorpskerk. Vanwege de Coronapandemie zijn het besloten onlinevieringen, die gezamenlijk worden verzorgd door de wijkgemeente Bethelkerk en de Dorpskerkgemeente. Op de avond van de Witte Donderdag gaan ds. Cees Romkes en ds. Jaap van Rootselaar voor in een viering waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De uitzending is om 19.30 uur.  De voortgezette viering op de avond van de Goede Vrijdag krijgt een aangepaste uitvoering, want het Stabat Mater van Pergolesi zal worden uitgevoerd. Voorgangers zijn dan ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Cees Romkes. Die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt dit jaar uitgevoerd zoals vele jaren gebruikelijk, maar ook dit is een online-uitzending die om 22.00 uur begint. Voorgangers zijn dan ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld) én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte weer drie indrukwekkende orden van dienst. Klik op de afbeeldingen, waarna de Orden van dienst gedownload kunnen worden. 29.03.21
 
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Kerkgang in Coronatijd
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in overleg met de minister voor de eredienst - Grapperhaus - deze week vastgesteld, dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen. De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die deze week digitaal vergaderde, heeft vastgesteld dat pas bij een verruiming naar max. 60 kerkgangers (de tweede stap op de Corona-routekaart voor Kerken) er weer zal worden gewerkt met de verdeling volgens alfabet voor de kerkgang. Totdat die tweede stap in de versoepeling is genomen, geldt de bestaande situatie: gezinnen met kinderen en degenen die niet of moeilijk met internet overweg kunnen, en degenen die een specifieke reden hebben om bij een bepaalde dienst aanwezig te zijn, kunnen zich aanmelden bij de scriba, Dick Schriek. Verder besloot de WK dat het wel of niet kunnen tonen van een vaccinatiebewijs c.q. testbewijs geen criterium zal zijn/worden voor de kerkgang in de Dorpskerk.
Voor de Routekaart voor Kerken, lees verder >>  24.04.21

Overheid kan kerken sluiten bij Corona-haarden
Gemeenten krijgen de bevoegdheid om ook kerken en andere gebedshuizen tien dagen te sluiten, als zich daar veel Coronabesmettingen voordoen. Het kabinet neemt een advies van de Raad van State daartoe over. Dit zal bij wet worden vastgelegd. De Raad van State erkent het recht op godsdienstvrijheid, maar ziet geen reden om met het oog op de bescherming van de volksgezondheid de nu geldende uitzonderingssituatie te handhaven. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukt dat 'het beginsel van scheiding van kerk en staat maakt dat de regering terughoudendheid past bij dergelijk ingrijpen'.  21.04.21

Kerkgang en vaccinatiebewijs
In tal van kerken wordt nagedacht over de vraag of kerkgang opengesteld zou moeten kunnen worden 
voor degenen die een Corona-vaccinatiebewijs bezitten. Ook binnen de Barendrechtse kerken wordt daar verschillend over gedacht. De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten dat het hebben van een vaccinatiebewijs géén selectiecriterium kan zijn/worden om toegang te kunnen krijgen tot de erediensten in de Dorpskerk. Leiddraad voor dat standpunt is dat 'de eredienst en gastvrijheid essentieel zijn voor het gemeente-zijn'.  De Coronaregels hebben echter wel geleid tot het aanpassen van het aantal kerkgangers dat kon/kan worden toegelaten tot de erediensten in de Dorpskerk, zoals eerder werd toegelicht in het onderstaande artikel van 24 april j.l. Ook vanuit het moderamen van de synode van de landelijke PKN is er over dit onderwerp nagedacht. Lees verder >>  07.05.21

Juni 2021: De samenleving gaat weer open - introductie QR code

Corona-versoepelingen komen er aan. Ook in de Dorpskerk!
'Nu vanaf 5 juni aanstaande de rijksoverheid aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten', aldus heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in overleg met de Minister voor Eredienst - Ferd Grapperhaus - vastgesteld. In aansluiting daarop heeft de PKN aan plaatselijke gemeenten geadviseerd om de volgende stap te nemen op de 'routekaart voor de kerken'. Het moderamen van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om met ingang van zondag 6 juni een aantal maatregelen rondom de erediensten en andere activiteiten in het Dorpskerkcomplex te versoepelen. Lees verder >>  03.06.21

Verdere Coronaversoepelingen in de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft in zijn vergadering van 24 juni besloten om de door de landelijke Protestantse Kerk aangegeven adviezen tot verdere versoepelingen van Coronamaatregelen voor het kerkenwerk grotendeels op te volgen. Het maximum aantal kerkgangers gaat van 60 naar 100 en er zal meer gemeentezang zijn. Voor de gedetailleerde uitwerking, lees verder >> 25.06.21

'Geef elkaar de ruimte', óók in de Dorpskerk
In navolging van het advies van de landelijke Protestantse Kerk (PKN) heeft de wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente besloten om de anderhalvemetermaatregel los te laten en ook geen maximum meer te stellen aan het aantal kerkgangers. 
Voor het bijwonen van kerkdiensten in de Dorpskerk zullen geen vaccinatiebewijzen of testbewijzen worden gevraagd. Wel blijven er een beperkt aantal Coronamaatregelen van toepassing. Voor de gedetailleerde afspraken omtrent de erediensten in de Dorpskerk, lees verder >> 24.09.21 

Continuïteit voor ‘Herberg-Dorpskerk’ en ‘Dorpskerk-Oase’
Gedurende de periode van de strenge beperkingen vanwege de Corona-pandemie werd de succesvolle gemeenteactiviteit ‘Herberg-Dorpskerk’ omgevormd naar een lightversie: de ‘Dorpskerk-Oase’. Nu de beperkende Corona-maatregelen zijn versoepeld, is besloten om deze beide activiteiten van de Dorpskerkgemeente een eigen leven te geven. Elke woensdagmorgen van 10 -12 uur is de Herberg-Dorpskerk geopend. Elke zaterdagmorgen van 10 -12 uur is de ‘Dorpskerk-Oase’ geopend in combinatie met de Snuffelmarkt en hun Koffiehoek. Voor beide activiteiten hoeft de Corona QR-code niet getoond te worden, maar we geven elkaar wel de ruimte! Voor een uitgebreidere beschrijving van beide Dorpskerkactiviteiten, lees verder >> 03.10.21

'Herberg - Dorpskerk': ouderwets gezellig
Na anderhalf jaar beperkingen vanwege de Coronapandemie kon de 'Herberg - Dorpskerk' weer ouderwets worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Een dertigtal bezoekers troffen elkaar in een gezellige sfeer. Er werd stevig bijgepraat en ook werd er weer fanatiek koersbal gespeeld. Bijna iedereen bleef mee-eten. De herbergiers hadden gezorgd voor soep, en de koster voorzag de broodjes van een gebakken eitje. Het werd gewaardeerd dat ook (oud-) Dorpskerkpredikant Cees Romkes aanschoof. Dat de terugkeer naar de oorspronkelijke opzet van de Herberg werd gewaardeerd, bleek wel uit de vrijwillige bijdragen in het bekende collectemandje. Het is goed om vast te stellen dat deze activiteit van de Dorpskerkgemeente zichzelf financieel ruim kan bedruipen!  06.10.21
  klik voor vergroting

Corona QR-code wel of niet?
Het blijkt dat de aanpassing van de Coronamaatregelen in het Dorpskerkcomplex nog niet voor een ieder duidelijk is. Voor activiteiten in het Dorpskerkcomplex die doordeweeks plaatsvinden, geldt dat een QR-code getoond dient te worden. Vervolgens is de anderhalve meter maatregel dan niet meer van toepassing. Uitzonderingen zijn eventuele doordeweekse erediensten in de Dorpskerk en de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie. Zoals bekend volgt de Snuffelmarkt de Coronaregels voor winkels. Zo dienen als voorbeeld de bezoekers van de Herberg Dorpskerk op woensdagmorgen en de Dorpskerk-Oase op zaterdagmorgen hun QR-code te tonen. Kerkrentmeester Simon Hoek kan u desgewenst nader informeren. 08.11.21

Continuïteit voor ‘Dorpskerk-Oase’; even niet voor 'Herberg-Dorpskerk'
Zoals eerder tijdens de Corona-pandemie, wordt de succesvolle gemeenteactiviteit ‘Herberg-Dorpskerk’ voorlopig weer omgevormd naar de lightversie ervan: de ‘Dorpskerk-Oase’. Bij de 'Herberg' is er - naast ontmoeting en een kopje koffie of thee - veel ruimte voor spelletjes en voor een afsluitende maaltijd. Bij de 'Dorpskerk-Oase' staan de ontmoeting en gesprekken onder het genot van een kopje koffie of thee centraal.  Elke woensdagmorgen en elke zaterdagmorgen van 10 -12 uur is de ‘Dorpskerk-Oase’ geopend. Ook de Dorpskerk is dan geopend voor hen die een moment van rust of meditatie wensen. Voor deze activiteit dient de Corona QR-code getoond te worden én geven we elkaar vervolgens de ruimte! Zodra de Coronasituatie dat weer toelaat, zal de Herberg-Dorpskerk weer worden geopend. 17.11.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 21 november is volgens de liturgische kalender de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze wordt ook wel de zondag van de voleinding genoemd.
 Voorganger is ds. Madelon Vroonland, predikant van de Gemeente Nieuwland (Westmaas e.o.). De liturgische kleur op deze zondag is groen. De Dorpskerk is ingericht op de anderhalve meter Coronamaatregel. Er zijn gastvrouwen/gastheren die u een plaats toewijzen. Er is géén koffiedrinken na de dienst! Verder blijven de basisregels tegen de Coronaverspreiding van toepassing. De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 19.11.21
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Coronamaatregelen in de Adventstijd
De Coronamaatregelen voor de erediensten in de Dorpskerk in de Adventstijd zijn door het moderamen van de Wijkkerkenraad opnieuw op een rijtje gezet.
Voor bijna alle overige activiteiten in het Dorpskerkcomplex geldt een controle van de QR-code. De Snuffelmarkt hanteert de Coronamaatregelen die voor de niet-essentiële winkels gelden. Zodra er vanuit de PKN andere adviezen volgen, zal het moderamen daarop weer reageren. Lees verder >> 
Op de foto de Dorpskerk in Corona-opstelling 
26.11.21
  Klik voor vergroting

Prachtig Koffieconcert SBK
Na lange tijd kon de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een klassiek Koffieconcert organiseren in de Dorpskerk. 
Het publiek had zich zondag 21 november nauwelijks laten weerhouden door Corona regels en werd daarvoor beloond met een schitterend concert. De pianiste Aliya Ishakova bleek een uitmuntend virtuoos. In de toelichtingen op de door haar gekozen muziekstukken, toonde ze trots te zijn op haar Tataarse afkomst. Ze begon dan ook het concert met ‘Twaalf Schetsen’ van de hier minder bekende Tataarse componist Nazib Zhiganov. Aansluitend speelde Aliya van haar favoriet Claude Debussy acht preludes. Daarbij wist ze de prachtigste gevoelens en kleuren in haar spel tot uiting te brengen. Ademloos luisterde het publiek hoe ze bijvoorbeeld ‘Des pas sur la neige’ (Voetstappen in de sneeuw) subtiel liet klinken. Tot slot bracht ze een stuk van César Franck ten gehore. Evenals de rest van het programma speelde ze dit geheel uit het hoofd. Daarbij wist ze een kathedraal van klanken in de Dorpskerk te ontvouwen. 22.11.21 
  klik voor vergroting
in één woord: virtuoos!

November 2021: van 'Avondlockdown' naar 'Harde lockdown'

Kinderkerk online!
De werkgroep die de Kinderkerk van zondag 28 november 
voorbereidde, heeft er vanwege de Coronamaatregelen een online viering van gemaakt. Als je niet live kon kijken, kun je alsnog de viering terugkijken op de videokanalen van de Dorpskerk bij YouTube of Vimeo. Het is een leuke uitzending geworden, waarbij dominee Ketelaar een mooie uitleg gaf over de periode van Advent. Omdat we ook niet met elkaar konden knutselen en wat lekkers kunnen eten en drinken, is er voor kinderen nog een leuk tasje met inhoud beschikbaar, dat we graag even bij je langs brengen. Stuur even een mailtje naar kinderkerkbarendrecht@gmail.com je adres en het aantal kinderen, dan brengen we het tasje zondagmiddag bij je thuis. Lees verder >>  28.11.21
 

Snuffelmarkt in kerstsfeer - Nu uitverkoop - Coronaproof!
De komende weken kan er in de Snuffelmarkt - Coronaproof - nog volop gekozen worden uit het aanbod van kerstartikelen. Als klap op de vuurpijl zullen al deze kerstartikelen vanaf a.s. zaterdag 4 december voor de helft van de prijs worden aangeboden. Daarnaast is er in de Snuffelmarkt het 'gewone' assortiment, zoals boeken, legpuzzels, Cd’s, spellen, serviesgoed, lampen, etc., teveel om op te noemen. Het is sinds kort ook mogelijk om met pinpas te betalen. Openingstijd is elke zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. De laatste 2 zaterdagen van het jaar is de Snuffelmarkt gesloten. In het nieuwe jaar heten de dames van de Snuffelmarkt u weer van harte welkom vanaf 8 januari 2022. Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn de geplande verkopen op woensdagavonden komen te vervallen. 28.11.21
  klik voor vergroting

'Klassiek Uitgelegd': Een prachtig Adventsconcert
In de succesvolle serie 'Klassiek Uitgelegd' verzorgden Marie-Christine Goergen (fluit) en Thea Verhagen (orgel) in de Dorpskerk weer een prachtig concert, op Zondagmiddag 12 december. Voor het eerst was er ook weer publiek aanwezig. Natuurlijk kunt via de videokanalen van de Dorpskerk het sprankelende adventsconcert terugkijken. Ook dit vijfde concert werd georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Tijdens het concert werd bekend gemaakt welke wensen uit de KerstWensZegenboom in vervulling gaan. Het motto: 'Er zit muziek in de Dorpskerk' werd op indrukwekkende wijze waargemaakt. 11.12.21   
  Klik voor vergroting

Prachtig resultaat Verjaardagsfonds
Vanwege de Corona-pandemie heeft ook de werkgroep Verjaardagsfonds haar werkzaamheden moeten aanpassen. In de periode van de strengste beperkingen werden er slechts verjaardag wensen via de bekende Dorpskerkansichtkaarten bezorgd, zonder aan te bellen. Mede dankzij het feit dat nu ook veel voormalige gemeenteleden van de wijkgemeente Zuid-Oost worden bezocht is er, ondanks de genoemde beperkingen sprake van een mooie opbrengst! Was er in het eerste Coronajaar 2020 een opbrengst van € 2035,44, over dit tweede Coronajaar is de opbrengst € 2065,48. Aangezien de opbrengst wordt besteed aan het groot onderhoud van de Dorpskerk, zijn de kerkrentmeesters Dicky Tol en al haar werkgroepleden bijzonder dankbaar!
15.12.21

'The Choir Company' online - inspirerend vanuit de Dorpskerk
Vanwege de Corona-maatregelen kon de uitvoering van 'The Young Messiah' niet doorgaan. Maar de leden van het inspirerende koor namen wel een online kerstuitzending op in de Dorpskerk. The Choir Company nodigt
 je uit om deze speciale ‘Choir Company Live Kersteditie’ vanuit de Dorpskerk alsnog te  bekijken via de videokanalen van de Dorpskerk (zie bovenstaande logo's). Van harte aanbevolen om tijdens de Lockdown een terug te kijken! 18.12.21
  Klik voor vergroting
The Choir Company online vanuit 
de Barendrechtse Dorpskerk

En toch. . . gezegend Kerstfeest 2021 en een gezond en gelukkig 2022!
Zoals gebruikelijk brengt uw webbeheerder ook dit jaar weer zijn wensen voor de komende feestdagen voor alle bezoekers van de Dorpskerkwebsite op een bijzondere wijze tot uitdrukking. Toegespitst op de huidige situatie in de wereld en aan het begin van weer een nieuwe Lockdown. Maar ook met een oproep die u hopelijk enige inspiratie kan geven . . . Lees verder >> 19.12.21
  klik voor vergroting

Aangescherpte Corona-maatregelen
Het moderamen van de Wijkkerkenraad heeft, naar aanleiding van de per 19 december aangescherpte Corona-maatregelen, besloten om tot medio januari 2022 alle vieringen in de Dorpskerk besloten te houden en ze online uit te zenden via de bekende Videokanalen van de Dorpskerk. Ook voor doordeweekse activiteiten geldt dat het Dorpskerkcomplex in principe is gesloten, tenzij daarover andere afspraken met het moderamen worden gemaakt. De Dorpskerk-Oase is geopend, op woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur, maar uitsluitend voor hen die in de Dorpskerk een moment van meditatie zoeken of behoefte hebben aan een gesprek. 19.12.21 / 23.12.21  

Over liturgie gesproken. . . . 'A  Festival of Nine Lessons and Carols' 
Vanwege de Corona-maatregelen moest ook dit jaar de Kerstnachtviering worden aangepast. Het wordt weliswaar een viering zonder kerkgangers, maar de uitzending wordt daarentegen weer heel bijzonder! Dankzij de inzet van Thea Verhagen en een achttal solisten van het Rotterdams Kamerkoor wordt de traditionele Engelse kerstliturgie Nine Lessons and Carols uitgevoerd. Kerkmusicus Johan Sonneveld is herstellende van een grote operatie en kon deze viering dus niet voorbereiden en uitvoeren. Langs deze weg wensen wij hem een voorspoedig herstel! Meer weten over deze prachtige liturgie? Lees verder >> 
De foto toont de omslag van de originele liturgie, die dateert uit 1880. 20.12.21
  klik voor vergroting

Fantastisch jaarresultaat Snuffelmarkt (ondanks Corona)
De leden van de werkgroep Snuffelmarkt hebben, in de maanden van 2021 waarin de Snuffelmarkt ondanks alle Corona-maatregelen wél open kon zijn, een fantastisch resultaat behaald. De jaaropbrengst bedraagt € 12.501! De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn buitengewoon dankbaar voor de geweldige inzet van alle werkgroepleden die in deze moeilijke tijd. Zoals besproken met de leiding van de werkgroep wordt dit geld besteed aan de aanpassing en uitbreiding van de verlichting van de Dorpskerk, die in het afgelopen jaar werd gerealiseerd. Tevens heeft de Snuffelmarkt een bedrag van € 1500 geschonken voor de recente aankoop van nieuw tuinmeubilair in de Kerktuin. Ook is er een bedrag besteed aan de aankoop van het nieuwe tuinhuis voor de opslag van de Snuffelmarkt. Het geld heeft zo een paar prachtige bestemmingen gekregen! Met de Kerkrentmeesters is afgesproken dat de opbrengst van 2022 besteed zal gaan worden aan de vernieuwing van de vloerbedekking van gebouw ‘de Ontmoeting’. 20.12.21
  klik voor vergroting

De nieuw ingerichte hoek
voor boeken, cd's en video's

Aangepaste diensten rondom Kerst en de jaarwisseling
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen moeten besluiten om de vieringen rondom het Kerstfeest en de jaarwisseling aan te passen.
De Kerstnachtdienst wordt uitsluitend een online viering die om 22.00 u wordt uitgezonden. Het wordt een Festival of Lessons and Carols. Ds. Cees Romkes verzorgt de Lessons. Een zanggroep o.l.v. Thea Verhagen zal de Carols uitvoeren. De eeuwenoude kaarsenkronen zullen de kerk weer feestelijk verlichten. 
De Kerstmorgendienst om 10.00 uur wordt een gezinsdienst, waarbij ds. Cees Romkes voorganger zal zijn. Slechts een beperkt aantal kerkgangers kon zich hiervoor inschrijven, kijk dus thuis naar deze online viering!
De dienst op Oudejaarsdag begint om 15.30 uur. Voorgangers is ds. Cees Romkes. Ook dit is een online viering geworden vanwege de Corona-lockdown. 20.12.21

Kerstfeest 2021 in de Dorpskerk - kerstmorgen 
Na de kerstnachtviering met de 'Lessons and Carols' wordt op de kerstmorgen het geboortefeest van Jezus Christus gevierd in een gezinsdienst. Ondanks de lockdown is er een klein groepje gemeenteleden aanwezig, dat zich al ruim van te voren had opgegeven. Daaronder de gezinnen met kinderen die hun Adventsproject zullen gaan afronden. Jammer genoeg dus ook nu geen volle kerk, maar opnieuw een prachtige vrolijke liturgie die u thuis kunt meevieren. Onder leiding van organist Ger van Eersel verzorgt een zanggroep van enkele gemeenteleden hun medewerking. Natuurlijk zijn er tal van bekende kerstliederen, die u ook thuis kunt meezingen. De liturgische kleur van het geboortefeest tot het feest van Epifanie is wit. De feestkleur, symbool van reinheid en van licht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.12.21
  Klik voor vergroting

Kerstfeest 2021 in de Dorpskerk - kerstnacht 
Christenen in Barendrecht vieren dit jaar in de Dorpskerk voor 
de 519e keer het feest van de geboorte van Jezus Christus. Gedurende al die eeuwen vonden de vieringen plaats onder de meest uiteenlopende omstandigheden; in goede tijden maar ook in slechte tijden. Zo wordt dus ook in dit tweede Coronajaar, ondanks de Lockdown, het feest in de kerstnacht gevierd met 'A Festival of Lessons and Carols'. Jammer genoeg niet in een volle kerk, maar wel met een prachtige liturgie die u thuis kunt meevieren. De vier eeuwenoude kaarsenkronen en enkele moderne spotlights zetten de kerk in een sfeervol licht. Gemeenteleden - van oud tot jong - verzorgen de negen Bijbellezingen, de Lessons. Acht solisten van het Kamerkoor Rotterdam onder leiding van 2e Dorpskerkmusicus Thea Verhagen vertolken de prachtige Carols. Daarnaast zijn er ook enkele bekende samenzangliederen ingevoegd, die u thuis kunt meezingen. Voor de liturgie, lees verder >> Voor de uitgewerkte lezingen, lees verder >> 23.12.21
  Klik voor vergroting

Vooruitblik op een bijzonder Dorpskerkjaar 2022 
Ondanks de Coronapandemie tikt de tijd gewoon door en begint straks het tweeduizend en tweeëntwintigste jaar in onze jaartelling. Ieder zal zijn of haar eigen vooruitzichten hebben op dat nieuwe jaar. Voor de Barendrechtse Dorpskerk wordt het nieuwe jaar in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Op 2 mei 2022 is het 510 jaar geleden dat de Dorpskerk werd ingewijd. Dat jubileum zal weer worden gevierd. Daarnaast is het ook weer een jaar met restauratiewerkzaamheden in en rondom de kerktoren. Lees verder >> 30.12.21
 

Over liturgie gesproken. . . 1e zondag na Epifanie
Volgens de liturgische kalender staat de eerste zondag na Epifanie in het teken van de doop van de Heer en de tweede zondag na Epifanie in het teken van de bruiloft te Kana. Aangezien op zondag 9 januari er een dienst in van Schrift en tafel, van de beide geloofsgemeenschappen rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk, is besloten om de liturgieën van beide zondagen om te wisselen. Komende zondag staat de bruiloft te Kana centraal in de liturgie. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is wit. In verband met de geldende Corona-maatregelen is de dienst besloten en alleen online te volgen. Gemeenteleden van de PG Barendrecht kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. [deze link geeft nog een foutmelding, er wordt aan gewerkt!] Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  07.01.22

Over liturgie gesproken... 2e zondag na Epifanie
Deze 2e zondag na Epifanie staat op de kerkelijke kalender als ‘Kanazondag’, maar vanwege het bijzondere karakter van deze dienst én omdat we vorige week bij de viering van de Maaltijd van de Heer al gelezen hebben over de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11), vandaag iets buiten het leesrooster en de kerkelijke kalender om: de geestelijke wapenrustig uit Efeziërs 6. De liturgische kleur is vandaag rood vanwege de (her)bevestiging van ambtsdragers. Rood is de kleur van de heilige Geest, van vuur en inspiratie. In verband met de geldende Corona-maatregelen is de dienst besloten en alleen online te volgen. Aangezien de link naar privacygevoelige documenten nog steeds niet werkt, kan alleen de openbare versie van de Zondagsbrief worden gepubliceerd, lees verder >>.  14.01.22
  klik voor vergroting

 Eind januari 2022: Opnieuw versoepelingen - 'Geef elkaar de ruimte'

Snuffelmarkt weer open
Na de lockdown gaat de Snuffelmarkt a.s. zaterdag 22 januari 2022 weer open! De openingstijd is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor wie het nog niet weet: de Snuffelmarkt behoort tot de Protestantse Dorpskerk Barendrecht en is elke zaterdag geopend. Niet alleen kunnen er goede gebruikte of nieuwe spullen gekocht worden, maar ook kan men artikelen brengen. Het assortiment is heel divers zoals bijvoorbeeld boeken, Cd’s, speelgoed, serviesgoed, lampen, etc., teveel om op te noemen. Sinds kort is het ook mogelijk om per pinpas te betalen. Als speciale actie is alle kleding te koop voor de helft van de prijs! In verband met de coronaregels wordt bij de ingang gewerkt met de uitgifte van boodschappenmandjes en is er een speciale looproute. Dit betekent soms dat er buiten even gewacht moet worden tot er weer een mandje beschikbaar komt. Verder gelden de algemeen bekende coronaregels. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. De dames van de Snuffelmarkt heten u van harte welkom! 18.01.22

Over liturgie gesproken... 3e zondag na Epifanie
De viering op de 3e zondag na Epifanie wordt verzorgd door gastpredikant ds. R.A. Wouda uit Zwijndrecht. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 50 kerkgangers de viering bijwonen. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  22.01.22
   

Verdere versoepeling coronamaatregelen
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft besloten om, overeenkomstig het advies van de landelijke PKN, het aantal kerkgangers in de Dorpskerk te verruimen naar 100 personen. Gezien de anderhalvemeter maatregel is dit de maximale capaciteit van de Dorpskerk. Tot nader order hoeft men zich nog niet van te voren op te geven. Zodra het aantal kerkgangers groter wordt, zal weer worden gewerkt met twee groepen naar alfabet. Er zal nog geen koffiedrinken zijn na de dienst. De doordeweekse activiteiten kunnen weer worden opgestart. Bij deze activiteiten gelden de volgende regels: controle QR-code; handhygiëne; registratie van bezoekers; vaste placering op anderhalvemeter afstand en mondkapjes bij verplaatsingen. Voor de activiteiten van de werkgroepen, zie separaat artikel. 28.01.22

Over liturgie gesproken... 4e zondag na Epifanie
De viering op de 4e zondag na Epifanie wordt verzorgd door gastpredikant ds. A. W. Mol uit Zwijndrecht. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 100 kerkgangers de viering bijwonen. U bent dus weer van harte welkom! Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  28.01.22
   

Herberg-Dorpskerk en Dorpskerk-Oase weer geopend
In het verlengde van het besluit van het moderamen kunnen ook de Herberg-Dorpskerk en de Dorpskerk-Oase weer worden geopend! Dus elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur is men weer welkom in de Herberg voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of zo. De kerkzaal is dan open voor degenen die een moment van rust of meditatie zoeken. De bijeenkomst kan weer worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Nog even geen koersbal e.d. Zoals bekend zijn de activiteiten van de Dorpskerk-Oase en de koffiehoek van de Snuffelmarkt op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur samengevoegd. Men kan dus eerst gezellig even snuffelen en daarna naar de Dorpskerk-Oase in gebouw 'de Ontmoeting' voor een bakkie! Voor de Herberg en de Oase geldt:
 controle QR-code; handhygiëne; registratie van bezoekers; vaste placering op anderhalvemeter afstand en mondkapjes bij verplaatsingen. Voor de Snuffelmarkt geldt de regeling zoals die in de winkels van toepassing is. 28.01.22 

Vervallen Coronamaatregelen
Zoals bekend vervallen met ingang van 25 februari 2022 een groot aantal Coronamaatregelen. Dat betekent dat met ingang van zondag 25 februari d
e beperkende maatregelen voor het Dorpskerkcomplex komen te vervallen: Geen verplichting meer om 1,5 meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht. Kerkgangers worden niet meer geregistreerd en hebben een vrij plaatskeuze. Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk! Door-de-weeks is er geen controle van de QR-code meer. Ook al zijn veel beprekende regels weggevallen, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Blijf thuis als u corona-achtige klachten heeft! Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. We schudden nog geen handen en de collectezakken blijven nog even bij de uitgang staan. Wie een mondkapje wil dragen en/of afstand wenst te houden is daar vanzelfsprekend vrij in. Geef elkaar de ruimte! De erediensten in de Dorpskerk blijven via de bekende video-kanalen van de Dorpskerk worden uitgezonden. 19.02.22

Over liturgie gesproken... 8e zondag na Epifanie
De viering op de 8e zondag na Epifanie wordt verzorgd door ds. Attie Minnema uit Den Haag. De liturgische kleur is groen. Nu er geen Corona-maatregelen voor kerkdiensten meer gelden, is iedereen weer van harte welkom. We vragen wel of de kerkgangers elkaar de ruimte willen geven, om die gemeenteleden die dat wensen nog enige afstand in acht te houden. Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  25.02.22
   

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende