Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Eerste DK-predikanten

Eén Protestantse Gemeente Barendrecht
De afronding van het fusieproces in 2013

 

 

 

 

Dorpskerk

 

Triomfatorkerk

 

Immanuëlkerk

 

Carnisse Haven

 

Bethelkerk


Op 28, 29 en 30 juni 2013 werd gevierd dat
de Protestantse Gemeente Barendrecht tot stand is gekomen!


Onderstaande artikelen geven een impressie van die viering.

 

klik voor vergroting


Protestantse Gemeente Barendrecht van start: 30.06.2013
Eén kudde en één Herder
Op basis van dit thema werd er op 30 juni stilgestaan in een aantal van de kerken van de nieuwe PG Barendrecht. Ook in de eredienst in de Dorpskerkgemeente was de liturgie opgebouwd rondom de uitspraak van Jezus Christus zoals verwoord in het Johannesevangelie. De feestelijke viering werd geleid door ds. Nico de Lange en ds. Piet Taselaar.
Zoals in de Dorpskerkgemeente gebruikelijk was er ook bijzondere aandacht voor kerkmuziek. Naast de gebruikelijke bijdrage van Hans van Gelder op orgel en piano verleenden Kees`Schrijver en Lianne Ketting instrumentale medewerking op trompet resp. hobo. Mieke Groen was de cantrix. Haar medewerking gaf ook nu weer een extra dimensie aan de viering. Gerrit Barendrecht had op verzoek van de werkgroep eredienst voor de bijzondere gelegenheid enkele bijzondere coupletten geschreven bij het lied Dank U voor deze nieuwe morgen.
Lees verder om kennis te nemen van de liturgie van deze unieke eredienst ter gelegenheid van de viering van het totstandkomen van de PG Barendrecht >>. 
30.06.13


klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Mieke Groen - cantrix
Hans van Gelder - orgel 

Ds. Nico de Lange (l) en
Ds. Piet Taselaar (r) 

Kees Schrijver - trompet


Liturgische schikking 30 juni 2013
Ter gelegenheid van de viering van de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de werkgroep liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente een prachtige liturgische schikking gemaakt.
Truus Barendrecht en Arja Hogerbrugge geven de volgende uitleg erbij:
 
  
Verbinding zoeken met de ander en toch je eigenheid bewaren.
   Naar jaren van aantrekken en afstoten, van zoeken naar elkaar, is het dan zover.
   Vijf kerken in Barendrecht vormen samen de PKN-gemeente.
   Er is verwachting, verlangen naar wat nog komen gaat.
   Het fundament is gelegd en de gemeente staat in de steigers.
   Het verlangen om samen één Heer te dienen verbindt ons,
   zet ons aan om verder te bouwen aan onze gemeente.
   We bouwen aan een huis met vele kamers.
   Is er ruimte om jezelf te zijn, om je even terug te trekken.
   En ondertussen leren we elkaar beter kennen, elkaar waarderen en inspireren.
   Zo kunnen wij uitgroeien tot een bloeiende gemeente,
   die vanuit de Geest van de Ene lief heeft en recht doet.       
                  
29.06.13
  klik vor vergroting

Protestantse Gemeente Barendrecht van start: 29.06.2013
Na de feestelijke viering op vrijdagavond stond voor de zaterdagmiddag een kennismaking met de vijf kerkgebouwen van de PG Barendrecht centraal, in een kerken- en orgelpad onder het motto: 'Er zit muziek in de kerk, elke zondag opnieuw'. Een zestigtal belangstellenden trok van de Dorpskerk via de Bethelkerk, de Triomfatorkerk, de Immanuelkerk naar Carnisse Haven. Lees verder >> De foto's zijn van Arco v.d. Lee. 30.06.13

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

AK-lid Loek van Doorn verwelkomt
de bezoekers in de Dorpskerk, die
nog volop in de steigers staat.

Er waren zelfs gasten uit
Nw-Zeeland die begeleid
werden door Hans Onderwater.

Ds. Floor licht toe hoe het Woord
ook letterlijk centraal staat
in de Immanuëlkerk.

Een aandachtig gehoor bij ds. Floor. 
Deze wijkgemeente hecht aan haar 
identiteit binnen de PGB.


Protestantse Gemeente Barendrecht van start: 28.06.2013
Met een druk bezocht avondgebed is vrijdagavond 28 juni in kerkgebouw Carnisse Haven de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Barendrecht gevierd. De dienst werd bijgewoond door leden van de voormalige Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente. Maar ook door vertegenwoordigers van andere kerken. De gemeente Barendrecht werd vertegenwoordigd door burgemeester Jan van Belzen en wethouder Bas Nootenboom. Ds. Bert de Wit dankte in een gebed voor de eenwording van de beide kerken. 'Maar we moeten ons ook schamen voor de jaren van verdeeldheid', zo benadrukte hij. Ds. Cees Romkes verzorgde een korte overdenking. Hans van Gelder liet het orgel juichen en hij ondersteunde de beide cantorijen en de gemeentezang. Kees Silvis overhandigde aan de nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad mevrouw Ada van der Meijden het rapport 'werken aan de toekomst'. Na de zomer gaat de nieuwe AK aan de slag met adviezen over 'gezondmaking van de financiën', 'het afstoten van een kerkgebouw' en 'de vorming van twee nieuwe wijkgemeenten in Barendrecht-Centrum'. Voor het gehele rapport, lees verder >> 
Foto's van Arco van der Lee en Peter Groenveld. 28.06.13

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Genodigden en belangstellenden
waren in grote getale opgekomen
voor de bijeenkomst.

De cantorijen van Carnisse Haven
en Barendrecht-Centrum werkten
mee aan de viering.

Stuurggroep voorzitter Kees Silvis
overhandigt het eindrapport aan
AK voorzitter Ada v.d. Meijden.

Na afloop werd er genoegelijk
nagepraat over de totstandkoming
van de PG Barendrecht.


29 januari 1887  -  18 juni 2013

Dinsdag 18 juni 2013 om 24.00 uur zijn, na 126 jaar 4 maanden en 139 dagen, de Hervormde Gemeente Barendrecht en de Gereformeerde Kerk van Barendrecht weer herenigd!

 

Ter gelegenheid van deze historische dag in de geschiedenis van het christendom in Barendrecht is er op onze website een speciale pagina gemaakt die gewijd is aan dit heugelijke feit. Lees verder >>  18.06.13


Tweede Nieuwsbrief PG Barendrecht
Naast een speciale Nieuwsbrief die aandacht besteed aan de viering van de hereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeede Kerk (zie onderstaand artikel) is in juni 2013 de tweede Nieuwsbrief verschenen van de PG Barendrecht. Lees verder >>  18.06.13

 

Speciale Nieuwsbrief over de hereniging verschenen
De Stuurgroep Samen Gemeentre Zijn heeft ter gelegenheid van de formele vorming van de PG Barendrecht een speciale Nieuwsbrief uitgegeven, die binnenkort zal worden verspreid onder de gemeenteleden. Lees verder >>  18.06.13


Verslag gezamenlijke gemeenteavond
In haar rol als secretaris van de nieuw te vormen Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft Nelie Benschop een verslag gemaakt van de gezamenlijke gemeenteavond die werd gehouden op 30 mei in de Triomfatorkerk. Daar werden de jaarcijfers van kerkrentmeesters en diaconieën van Gereformeerde en Hervormde zijde separaat gepresenteerd. Tevens werd de startbalans en de begroting over 2013 gepresenteerd van de PG Barendrecht. Na de pauze presenteerde Kees Silvis (voorzitter Stuurgroep Samen Gemeente Zijn) een korte samenvatting van het fusieproces tot nu toe en hij gaf vervolgens de visie van de Stuurgroep op het komende proces direct volgend op de vorming van de PG Barendrecht. Daarbij stond hij uitgebreid stil bij de komende besluitvorming rondom de noodzakelijke afstoting van een kerkgebouw in Barendrecht-Centrum. Lees het verslag >>  Lees de presentatie van Kees Silvis >> klik om de presentatie te openen 07.06.13


Vorming PG Barendrecht - volgende stap!
Zoals uit het verslag van de vergadering van 25.04.13 van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk blijkt, heeft het Breed Moderamen van de Classis Barendrecht op 22 april heeft voorlopige goedkeuring gegeven aan het voornemen tot fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, dit mede na positief advies van het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken. Op verzoek van het RCBB is hieraan voorafgaand nog een gesprek geweest met de stuurgroep SGZ om de voornemens, zoals genoemd in het beleidsplan, om te komen tot een financieel gezonde gemeente extra toe te lichten. Op 1 mei is er in een dagblad een advertentie geplaatst waarin het fusievoornemen wordt gepubliceerd, tot 30 dagen hierna kunnen er bezwaren worden ingebracht. Bij geen bezwaren volgt de definitieve goedkeuring van de Classis. Daarna volgt het officiële verenigingsbesluit van beide Algemene Kerkenraden en de ondertekening van de fusieakte bij een notaris! Meer informatie volgt! Lees verder >> 02.05.13

 

Vorming Protestantse Gemeente Barendrecht - Nieuws 
Secretaris Hans Oorebeek heeft weer een nieuwe tussentijdse rapportage geschreven over de voortgang van het fusieproces. Hij maakt melding van de benoemingen van het dagelijks bestuur van de nieuwe Algemene Kerkenraad van de te vormen Protestantse Gemeente Barendrecht. Verder geeft hij een uitgebreide terugblik op de bijeenkomsten over de toekomst van de PG Barendrecht. Lees verder >>  30.04.13


Informatieavonden geslaagd
Op dinsdagavond 16 april en woensdagavond 24 april zijn twee informatieavonden gehouden waarbij gemeenteleden konden doorpraten over de  de toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Na een inleiding door stuurgroepvoorzitter Kees Silvis gingen de ruim dertig gemeenteleden in twee discussiegroepen uiteen. Onder leiding van de voorzitters van de werkgroep Kerkrentmeesters (Peter Noordzij) en de werkgroep Praktische zaken (Simon Hoek) werd intensief doorgepraat over enerzijds de financiële situatie van de toekomstige PG Barendrecht en anderzijds over de vorming van nieuwe wijkgemeenten in Barendrecht-Centrum. In grote lijnen werd de gepresenteerde visie door de aanwezige gemeenteleden onderschreven. Met betrekking tot de eventuele verkoop van gebouwen werd opgemerkt, dat men zich dient te realiseren zakelijke besluiten over de afstoting van een kerkgebouw gepaard gaan met veel emoties. Er  werd waardering uitgesproken voor de ruimhartige informatievoorziening. Er werd gepleit om de Nieuwsbrief ook onder de niet-Klankbordabonnees te verspreiden. Een andere suggestie was het schrijven van een informatief artikel in Het Zuiden en De Schakel, zodat alle bewoners van Barendrecht geïnformeerd worden over de nieuwe PG Barendrecht. 
Foto's Hans Onderwater en Jan van den Oever.  18.04.13

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Aandacht voor de inleiding van Kees Silvis.

In gesprek over de financiën . . .

en over de vorming van nieuwe wijken.


Eerste Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Barendrecht
De Stuurgroep Samen Gemeente Zijn wil de nieuw te vormen Protestantse Gemeente Barendrecht van meet af aan een eigen gezicht te geven, zowel naar de eigen gemeenteleden als ook naar hele Barendrechtse gemeenschap.

 

Daarom is er gekozen om het fusienieuws op professionele wijze te presenteren in de vorm van een aantal Nieuwsbrieven. Dezer dagen is de eerste verschenen als bijlage bij het kerkblad Klankbord. Ook voor de lezers van onze website is de Nieuwsbrief voortaan beschikbaar. De redactie van de Nieuwsbrief wordt gevormd door Hans Onderwater en Arco van der Lee. De nieuwsbrief is met name bedoeld om extra aandacht te vragen voor de uitdagingen waarvoor de nieuwe gemeente staat.  Lees snel verder >>   12.04.13


De vereniging van kerken een stap dichterbij!
Na een scheiding van ruim 125 jaar hebben de Barendrechtse Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente weer een belangrijke stap gezet op weg naar een definitieve vereniging (eigenlijk een hereniging) van beide plaatselijke kerkgenootschappen. Zoals op een foto van fusiecoördinator Frank Verhulst is vastgelegd zijn op 16 maart 2013 de definitieve fusiedocumenten aangeleverd bij het bestuur van de Classis Barendrecht van de Protestantse Kerk in Nederland. Zodra zij hun fiat hebben verleend volgen de laatste stappen naar de vorming van de nieuwe Protestantse Gemeente Barendrecht: publicatie in een van de dagbladen en het passeren van de fusiedocumenten bij de notaris. Ondertussen wordt er achter de schermen doorgewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen; zie  het onderstaande verslag van de Stuurgroep SZG.  01.04.2013

klik voor vergroting

Nieuws van de Stuurgroep Samen Gemeente Zijn
Secretaris Hans Oorebeek heeft weer een tussentijdse rapportage geschreven over de voortgang van het fusieproces. Het is onder andere een terugblik op de bijeenkomst met gemeenteleden op 7 maart j.l. en ook wordt het logo van de Protestantse Gemeente Barendrecht gepresenteerd. Verder worden twee (identieke) gemeenteavonden aangekondigd voor alle gemeenteleden over de toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht, als vervolg op de avond van 7 maart jl. Noteer de data alsvast!
16 APRIL IN DE DORPSKERK, OF 24 APRIL IN DE BETHELKERK
.  Lees verder >>  27.03.13


'De toekomst van de Protestantse kerk te Barendrecht'
Op 7 maart werd er in de Bethelkerk een informatieavond gehouden voor de gemeenteleden van alle wijkgemeenten die straks samen de nieuwe Protestantse gemeente Barendrecht gaan vormen. Er was sprake van en zeer goede opkomst. De aanwezigen kregen in een viertal presentaties een goed beeld van de situatie zoals die ontstaat bij de vorming van de Protestantse Gemeente Barendrecht.

 

Stuurgroep voorzitter Kees Silvis gaf in zijn presentatie een schets van de situatie zoals die ontstaat na de vereniging van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente Barendrecht. Daarbij gaf hij een inspirerend verhaal over de mogelijke ontwikkelingen en het nieuwe élan dat kan ontstaan na de fusie.
Bekijk de presentatie van Kees >>
Peter Noordzij, voorzitter van de werkgroep Kerkrentmeesters, gaf in zijn presentatie een inkijkje in de financiële situatie van de nieuw gevormde Protestantse gemeente Barendrecht, alsmede de uitdagingen die er de komende tijd op ons afkomen.
Bekijk de presentatie van Peter >>
Simon Hoek, voorzitter van de werkgroep Praktische zaken, nam de aanwezigen mee in het denkproces zoals dat zich in de werkgroep het afgelopen jaar heeft ontwikkeld rondom de vorming van nieuwe wijkgemeenten binnen de Pg Barendrecht. Daarbij gaf hij een inzicht in de opbouw van de nieuw gevormde Protestantse gemeente Barendrecht.
Bekijk de presentatie van Simon >>
Als vierde inleider verzorgde ds. Henk Jan Ketelaar namens de predikanten een presentatie over 'het pastoraat in ontwikkeling'. Daarbij gaf hij een schets hoe het pastoraat op verschillende wijze kan worden (en wordt) ingevuld.
Bekijk de presentatie van Henk Jan >>
Bij de afronding van deze - door de aanwezigen zeer gewaardeerde - avond meldde Kees Silvis dat er in de komende tijd meerdere bijeenkomsten zullen worden opgezet voor die gemeenteleden die meer en dieper op alle informatie willen ingaan. Dit omdat het verkrijgen van draagvlak een hoge prioriteit heeft van de stuurgroep en van de beide algemene kerkenraden. De inspirerende avond werd afgesloten door stuurgroep-secretaris Hans Oorebeek met een bezinnigsmoment.
07.03.13


De fusiedocumenten
De fusie tussen de Hervormde gemeente Barendrecht en de Gereformeerde kerk van Barendrecht is een beslissende formele fase ingegaan. Na het horen van de wijkgemeenten hebben de Wijkkerkenraden  en de bedie Algemene Kerkenraden ingestemd met de drie fusiedocumenten die volgens de Kerkorde van de PKN gemaakt moesten worden. Bij de fusie in het Barendrechtse gaat het als eerste om een fusie op centraal bestuurlijk niveau. De twee bestaande Algemene Kerkenraden gaan straks één Algemene Kerkenraad vormen van de Protestantse gemeente Barendrecht. Voor degenen die daar belangstelling voor hebben zijn de drie fusiedocumenten te downloaden. Klik daarvoor op de naam van het betreffende onderstaande document.

a
b

c

Het Verenigingsbesluit, waarin het besluit staat om te fuseren.
De Plaatselijke Regeling van de Protestantse gemeente Barendrecht, waarin werkwijze en samenstelling Algemene Kerkenraad en de relatie met College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen is vastgelegd.
Het Beleidsplan van de AK Protestantse gemeente Barendrecht, waarin de voornemens voor de periode 2013-2017 zijn opgenomen. De belangrijkste punten in dit beleidsplan zijn het zorgen voor een nieuwe wijkindeling en een financieel sluitende begroting.


Protestantse gemeente Barendrecht i.w.
Sinds op 1 mei 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich hebben verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland, zijn er al honderden plaatselijke Protestantse gemeentes gevormd. Kijkend naar de landelijke ontwikkeling behoort Barendrecht zeker niet tot de voorlopers, maar nu de vereniging van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk van Barendrecht na een jarenlange voorbereiding op het punt om één Protestantse gemeente Barendrecht toch echt aanstaande. In een schrijven aan alle gemeenteleden van beide kerken wordt gemeld dat het streven erop is gericht om:

 
* vóór 1 maart 2013 te komen tot een fusie op centraal bestuurlijk niveau, dus één Algemene Kerkenraad en
* Vóór 31 december 2013 een herindelingsvoorstel te presenteren voor de wijkgemeenten gebaseerd op keuzes rond aantal predikantsplaatsen, kerkgebouwen en financiële kaders. Lees verder >>

Bericht van de Stuurgroep Samen Gemeente Zijn
In een nieuw bericht van de secretaris van de Stuurgroep 'Samen Gemeente Zijn' wordt stilgestaan bij de recente historische ontwikkeling rondom het fusieproces: alle bestaande wijkgemeenten van Gereformeerde en Hervormde kant hebben het groene licht gegeven voor de eerste fase van de fusie. Lees verder >>

 

Interim rapportage stuurgroep SGZ - februari 2013
In een dit bericht van de secretaris van de Stuurgroep 'Samen Gemeente Zijn' werd stilgestaan bij de informatieavond van donderdag 7 maart. Een avond onder het thema ‘De toekomst van de protestantse Gemeente te Barendrecht’! Lees verder >>  06.02.13


Dorpskerkgemeente maakt weg vrij voor historisch besluit
Tijdens een druk bezochte gemeenteochtend, na afloop van de eredienst, op zondag 3 februari presenteerde de voorzitter van de Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente de drie documenten die ten grondslag liggen aan het besluit om de Hervormde gemeente Barendrecht en de Gereformeerde kerk van Barendrecht na iets meer dan 125 jaar weer te verenigen (zie onderstaand artikel). Na de presentatie van Gerrit Barendrecht volgde een vragenronde waar goed gebruik van werd gemaakt. Alle leden van de Dorpskerkgemeente hadden enkele weken de tijd om hun vragen of opmerkingen over de fusiedocumenten schriftelijk in de dienen bij de Wijkkerkenraad. Voor de inhoud van vragen en antwoorden wordt verwezen naar het verslag dat werd gemaakt.

  Wat de leden van de Dorpskerkgemeente betreft mag de PKN-vlag uit!

Aan het eind van de bijeenkomst werd duidelijk dat alle aanwezigen bij acclamatie en met applaus duidelijk maakten dat men geen overwegende bezwaren heeft tegen de fusie van de beide Algemene Kerkenraden en de vereniging van PKN-partners in Barendrecht. Daarmee kwam binnen de Dorpskerkgemeente de weg vrij voor een historisch besluit, dat onzerzijds genomen diende te worden door de Kerkenraad van de Hervormde Dorpskerkgemeente en daarna door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Barendrecht.  
De powerpoint presentatie die werd gehouden is beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. Lees verder >>
 03.02.2013


lik voor vergroting


lik voor vergroting


klik voor vergroting

Voorzitter Gerrit Barendrecht geeft

aan een volle Ontmoeting uitleg 

over de fusieplannen. 


Interim rapportage stuurgroep SGZ - januari 2013
In aansluiting op bovengenoemde brief aan alle gemeenteleden heeft stuurgroep secretaris Hans Oorebeek weer een interim rapportage gepresenteerd van de werkzaamheden van de stuurgroep Samen Gemeente Zijn. Daarin maakt hij melding van een concept beleidsplan voor de nieuw te vormen Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Barendrecht. Verder wordt gemeld dat er op donderdag 7 maart a.s. een bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente Barendrecht. Lees verder >> 05.01.13

 

18 juni 2013: een historische dag
Na 126 jaar, 4 maanden en 139 dagen zijn de Hervormde Gemeente Barendrecht en de Gereformeerde Kerk van Barendrecht weer herenigd! Nadat de vertegenwoordigers van beide plaatselijke kerkgemeenschappen onder toeziend oog van notaris mr. E.J. Moolenaar op dinsdag 18 juni 2013 om 19.10 uur hun handtekening hadden gezet in de kerkenraadskamer van de Bethelkerk werd de fusieakte gepasseerd. De vorming van de nieuwe Protestantse Gemeente Barendrecht werd daarmee om 24.00 uur formeel een feit. Dat is reden om de vlag uit te steken. Op de website deden we dat de afgelopen maanden al enkele malen toen er belangrijke stappen werden gezet in het fusieproces. De kerkgebouwen van de PG Barendrecht zullen op 28, 29 en 30 juni de vlag van de Protestantse kerk van Nederland daadwerkelijk uitsteken.
Hieronder een selectie van de door Arco van der Lee gemaakte foto's van de ondertekening van de akte. 

  klik om de Bijzondere Nieuwsbrief te openen

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De heer Rijk Roelofse
voorzitter Hervormde AK

Mevr. Ada van der Meijden
scriba Hervormde AK

De heer Kees Silvis
voorzitter Gereformeerde AK

Mevr. Nelie Benschop
scriba Gereformeerde AK

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De heer Paul van der Ent
secr. Hervormde CvK

 De heer Peter Noordzij
voorzitter Gereformeerde CvK

Mevr. Coby Louws
voorz. Gereformeerde Diaconie 

De heer Jan Willem de Groot
voorz. Hervormde Diaconie 

Ter gelegenheid van de fusie zijn er twee Nieuwsbrieven van de PG Barendrecht verschenen en heeft stuurgroepsecretaris er een afsluitend artikel aangewijd.
Lees de bijzondere Nieuwsbrief die speciaal gewijd is aan de viering van de hereniging >> klik om de bijzondere Nieuwsbrief te openen
Lees de tweede reguliere Nieuwsbrief van de PG Barendrecht >> klik om de bijzondere Nieuwsbrief te openen
Lees het artikel van Hans Oorebeek >> klik om het artikel te openen

Van harte gefeliciteerd!
Een woord van dank voor de jarenlange grote inzet en de hartelijke felicitaties aan de leden van de Stuurgroep 'Samen Gemeente Zijn' worden langs deze weg overgebracht door de redactie van onze website! Wij wensen de nieuwe Algemene Kerkenraad veel geloof, hoop en liefde bij de verdere ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Moge die gemeente zich blijven kenmerken als een 'eenheid in verscheidenheid', waar protestanten van verschillende achtergrond, geloofsbeleving en leeftijd zich thuis zullen voelen, als verschillende leden van dat ene lichaam van Christus. [SEH]


Uitnodiging voor gemeenteleden!


Een stukje Barendrechtse Kerkgeschiedenis


De (oudste) kerk van Barendrecht
Het Evangelie van Jezus Christus was al vroeg bekend in deze streek. Er is al omstreeks het jaar 1100 sprake van een kerk in het ambacht Carnisse. Qua ligging wordt gesproken over het eilandje "Den Ouden Dijck". Bekend is dat deze omgeving in 1361 werd bedijkt, maar in 1374 overstroomde het hele gebied inclusief die kerk, die op een terp was gebouwd, om de kerk ten tijde van overstromingen bescherming te bieden. Nadat de oorspronkelijke kerk (die naar alle waarschijnlijkheid op dezelfde plaats heeft gestaan als de huidige Dorpskerk) bij de overstroming van 1374 verloren ging, werd de parochie opgeheven en waren de overgebleven mensen van het zwaar gehavende dorp kerkelijk aangewezen op Heerjansdam.
De huidige Dorpskerk is dus niet de eerste kerk van wat nu de gemeente Barendrecht is!

Het oudste document, dat spreekt van een kerk in (West) Barendrecht, is een akte gedateerd 18 februari 1264. Deze, in het Latijn gestelde, akte bevindt zich in het nationaal archief. Daarin staat onder meer beschreven de stichting van een kerk in Barendrecht, verder wordt vermeld dat het patronaatsrecht van deze kerk toebehoort aan de Abdij van Sint Paulus te Utrecht.

Een andere bron spreekt als volgt:
"De kerck van Barendrecht staende jegenwoordigh onder West-Barendrecht is gestelt bij de ingelanden van 't Oude land van Barendrecht als klaerlijck te sien is  in de reekeningen van de selve lande van de jaren 1510, 1511, 1512, alwaer staen alle d'kosten van 't genen tot deselve kerck soo van een vont, kaske tot relequien, die als tot aanbouw van deselve verstrekt sijn, als mede dat de Vrouwe van Wassenaar als doen Vrouwe van Oost-Barendrecht daer over is gesproocken, ende dat selve kerck op den anderen dag in Mey 1512 is geweijt: ende liggen de drie voorgemelde reekeningen in de lange houte kist, staende op het comptoir van mij H. v.d. Dussen, heer van Oost-Barendrecht.

Eind 14e eeuw werden er nieuwe plannen gemaakt voor kerkbouw. In 1510 werd begonnen met de bouw van de huidige Dorpskerk. Het polderbestuur, het Heemraadschap, heeft de Dorpskerk gesticht en de bouwmaterialen ervoor aangekocht. Overigens blijkt uit een telling in het jaar 1515 dat Barendrecht toen zo'n 250 parochianen telde.


De ontwikkeling van de kerk in Barendrecht
Tot 1574 was er in Barendrecht alleen sprake van de
Rooms-katholieke kerk.

De Reformatie in 1574 heeft zich in de Dorpskerk tamelijk geruisloos voltrokken. De pastoor noemde zich voortaan dominee en de kerk werd eigendom van wat toen nog genoemd werd de 'Gereformeerde Kerk in Nederland', dat veranderde in 1816 toen de naam 'Nederlandse Hervormde Kerk' werd.  Als eerste predikant wordt genoemd Michiel Egidii, die tot 1576 in Barendrecht bleef.

De 'Afscheiding' van 1834 voltrok zich in Barendrecht pas in 1838.
De Afgescheidenen, gering in aantal, sloten zich kerkelijk aan bij afgescheidenen in Heerjansdam.

Op 29 januari 1887 volgde de tweede scheuring, die van de 'Doleantie'.
Met de komst van de orthodoxe predikant ds. Foppe Fortuin in 1884 regeerde de orthodoxie in protestants Barendrecht. De predikant weigerde kinderen van 'moderne' ouders te dopen. Steeds duidelijker werd ook de weerstand tegen de landelijke kerkorganisatie. Dit leidde uiteindelijk op 29 januari 1887 tot een ingrijpend besluit. Op die zaterdag vergadert de kerkenraad ten huize van toenmalige predikant ds. Foppe Fortuin. Tijdens die vergadering besluit de kerkenraad met algemene stemmen om 'het juk van de synodale hiërarchie af te werpen' en 'de naam Gereformeerde Kerk van Barendrecht aan te nemen'. De later dat voorjaar gehouden stemming onder de leden van de gemeente had als resultaat dat 143 van de 219 stemgerechtigden instemden met dit kerkenraadsbesluit.  Deze kerkscheuring heeft grote impact gehad op het verdere kerkelijk leven van protestants Barendrecht. Aangezien bijna de gehele hervormde gemeente van die tijd, inclusief predikant en kerkenraad en kerkvoogdij 'dolerend' werden, bleef er van de Hervormde Gemeente Barendrecht maar weinig over.

In eerste instantie bleven de 'dolerenden' kerken in de Dorpskerk en moest de kleine groep die trouw bleef aan de Hervormde kerk haar toevlucht zoeken in 'Van Oudts 't Raadhuis' (het huidige café Diggels). Ruim drie jaar werden de erediensten van de Hervormde Gemeente op zondag daar gehouden. Omdat de kerk echter toebehoorde aan de Nederlands Hervormde Kerk werd de Dorpskerk toegewezen aan de resterende Hervormde gemeente. Vanaf 27 april 1890 kerkten de 'dolerenden' in een eigen, nieuw gebouwde kerk aan de Singel (ongeveer op de plaats waar nu de Gereformeerde Kerk - vrijgemaakt - staat). Men ging door onder de naam Nederduitsche Gereformeerde kerk, dat was de voorloper van de Gereformeerde kerk van Barendrecht. 
De Hervormden keerden na drie jaar terug naar hun eigen Dorpskerk. Aangezien die veel te groot was voor de kleine Hervormde Gemeente werden de beide noordelijke aanbouwen met zeilen afgescheiden van het schip van de Dorpskerk. Toen de Hervormde Gemeente weer ging groeien zijn de zeilen na verloop van jaren weer verdwenen. Deze geschiedenis verklaart ook de grote omvang van de Gereformeerde kerk in Barendrecht ten opzichte van de Hervormde Gemeente. Door de sterke groei van het dorp Barendrecht sinds de tijd van de Doleantie is ook de Hervormde Gemeente weer in omvang toegenomen.

In 1950 vormde zich binnen de Dorpskerkgemeente een groep die aansluiting vond bij de 'Gereformeerde Bond in de Hervormde kerk'. Zij hebben zich ontwikkeld tot de Immanuelkerkgemeente, een zogenaamde wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Hervormde Gemeente Barendrecht.

In mei 2004 heeft de totstandkoming plaatsgevonden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Alle onderdelen van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk, dus ook die in Barendrecht vormden sinds die tijd zelfstandige onderdelen van de PKN.

In de afgelopen jaren is steeds intensiever toegewerkt naar de hereniging van de Gerformeerde Kerk van Barendrecht en de Hervormde Gemeente Barendrecht.
Op 18 juni 2013 is de hereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Barendrecht en daarmee de vorming van één Protestantse Gemeente Barendrecht tot stand gekomen.


Dit korte stukje kerkgeschiedenis geeft aan dat zowel rooms-katholieken, hervormden, gereformeerden, christelijk gereformeerden alsmede de kerkgenootschappen die van een van deze groeperingen zijn afgescheiden of uitgetreden, allemaal een historische band hebben met de Dorpskerk. Daarmee vormt het oudste kerkgebouw van Barendrecht de basis van heel christelijk Barendrecht.


Meer geschiedenis . . .
De viering van de hereniging is niet het moment om in detail terug te kijken op die ruim 125 jaar.
Degene die belangstelling heeft voor die geschiedenis, wordt verwezen naar een tweetal boekwerken:
100 jaar Gereformeerde Kerk van Barendrecht, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht (J.E.J. Blinde, 1987).
Vijf eeuwen Dorpskerk, oudste monument in het hart van Barendrecht, uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk, (Wim de Regt, 2012)Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende