Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Eerste DK-predikanten

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Barendrecht

Samenstelling CvK (per eind januari 2022)

Peter Luijendijk voorzitter ouderling - kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Hans Kooren secretaris kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Klaas Groenendijk 1e penningmeester kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Thijs Bosloper 2e penningmeester ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Simon Hoek lid en vice-voorzitter ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Loek van Doorn lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Peter Spakman lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Freek Plugge lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Mees Hoogerwerf lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Aad Kleine lid kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Ada Abrahamse lid administrateur
Ad van den Enden lid personeelszaken

Nieuws van het CvK

Tenzij expliciet anders vermeld betreffen de onderstaande artikelen de gehele Protestantse Gemeente Barendrecht. Deze artikelen zijn aangeleverd door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans 2022
Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans: Voor 2022 is het totaal bedrag aan concrete toezeggingen  € 523.000. Een aantal mensen heeft nog geen toezegging gedaan. Wij zijn optimistisch en gaan er van uit dat deze leden in de loop van het jaar toch hun financiële bijdrage zullen leveren, waarmee de verwachte opbrengst dan zal toenemen tot € 539.000. Vergeleken met het begrote bedrag  voor 2022 van € 546.000 is dat 1,3% lager. En het is 2,5% lager dan het bedrag dat we in 2021 ontvingen. Goed verklaarbaar, er zijn mensen is vertrokken uit de gemeente en een aantal mensen is ons het afgelopen jaar ook ontvallen. En dan zijn we als College van Kerkrentmeesters toch blij met en dankbaar voor het resultaat van de actie Kerkbalans. Een actie waarvoor veel inspanningen zijn verricht, en daarvoor willen we als CvK ook onze dank willen uitspreken. 22.04.22

Nieuws van het CvK: Rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans
Het rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen van de Actie Kerkbalans is:  
NL 60 RABO 0373 7113 60  t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht inzake kerkelijke bijdrage. 
Let op: dit betreft: uitsluitend de rekening voor de kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans)
Neem voor vragen contact op met de heer Aad Boers. Tel. 010-5913849 of  aadboers@kabelfoon.net  09.10.18

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende