Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Beheer & Financiën Dorpskerkgemeente


College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert een aantal taken uit in het kader van beheer en financiën voor de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de vier andere wijkgemeenten van de PG Barendrecht. 
Voor de Dorpskerkgemeente betreft dit een aantal specifieke beheerstaken:
De zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en vrijwilligers;
Het beheer van gebouwen en de inventaris. Dit betreft niet alleen het Dorpskerk-complex, maar ook de pastorieën.
De geldwerving, zoals de jaarlijkse Actie Kerkbalans, Huis-aan-huis collectes, collectes tijdens de erediensten. 
Bijzondere financiële aangelegenheden zoals de verwerking van legaten/schenkingen en incidentele giften. 
De verwerking van bijzondere inkomsten zoals de opbrengst van het Verjaardagsfonds, de Snuffelmarkt en de Oud papier-actie.
Het financieel beheer. Alle administraties met uitzondering van de salarisadministratie worden in eigen beheer uitgevoerd. 
De administratie en de incasso van Klankbord wordt onder verantwoordelijkheid van het CvK uitgevoerd. 
Achter de schermen wordt veel werk verzet door de penningmeester van het CvK, zoals het opstellen van de jaarlijkse begroting 
en de jaarrekening.
Arbeidsrechtelijke en personele aangelegenheden in relatie tot de aanstelling van de predikanten,en het dienstverband met kerkelijkwerkers, kosters en organisten;

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor:
De ledenadministratie, die ten dele wordt uitgevoerd in eigen beheer via het kerkelijk bureau (CKA). 
Dit bureau is eveneens belast zich ook met de voorbereiding van diverse collectes en financiële acties. Adresgegevens worden
verzorgd voor verscheidene groepen gebruikers
binnen de kerkelijke gemeente. Voor een deel worden de werkzaamheden uitbesteed aan een bureau.
De Kerktelefoon, dit gebeurd in nauwe samenwerking met de diaconie.
Het beheer van het Secretariaat en het archief.

Meer informatie over het werk van het College van Kerkrentmeesters kan worden verkregen bij de vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente in het CvK: mevrouw Tineke van der Meer en de heer Simon Hoek.

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Sinds medio 2013 is er binnen de Dorpskerkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters gevormd, die alle lopende kerkrentmeesterlijke zaken behartigd binnen de eigen wijkgemeente. De samenstelling en de specifieke verantwoordelijkheden zijn hieronder vermeld:
Dhr. G. Looren de Jong ouderling - kerkrentmeester (voorzitter WvK) Lid Wijkkerkenraad
Lid College van Kerkrntmeesters
Inkomende financiën; financiële acties
Mw. T.J. van der Meer ouderling - kerkrentmeester Lid Wijkkerkenraad
Lid College van Kerkrentmeesters
Dhr. S.E. Hoek ouderling-kerkrentmeester (secretaris WvK) Lid Wijkkerkenraad
Beheer en Onderhoud Dorpskerkcomplex
Lid College van Kerkrentmeesters
vacature ouderling-kerkrentmeester   
Mw. A.E. den Engelsman - Oskam kerkrentmeester Beheer binnenruimten
Mw. D. Dumans kerkrentmeester Beheer buitenruimte

KerkBalans voor Dummies
'Geloof is gratis, de kerk niet'. Het had de slogan van de Actie KerkBalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. De actie KerkBalans is gestart! Ter introductie heeft de PKN het verhaal achter KerkBalans vertaald in 'gewone taal'. Lees verder >>  Kijk op de KerkBalanswebsite PG Barendrecht >>  22.01.18
 

Aktie Kerk Balans 2018 in Barendrecht
Met gepaste trots heeft het College van Kerkrentmeesters een nieuwe website gepresenteerd, die speciaal is ontwikkeld voor de Aktie Kerk Balans 2018 in de PG Barendrecht. CvK-lid en kerkrentmeester Aad Kleine heeft veel energie gestoken in dit project, dat tot een prachtig eindresultaat heeft geleid! Kijk verder >> 11.01.18 
   

 


College van Kerkrentmeesters PG Barendrecht


Samenstelling CvK (ingaande eind januari 2019:)

Peter Noordzij voorzitter ouderling - kerkrentmeester wijkgemeente Noord
Fred de Baas secretaris kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Klaas Groenendijk 1e penningmeester kerkrentmeester wijkgemeente Zuid-Oost
Thijs Bosloper 2e penningmeester kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Simon Hoek lid en vice-voorzitter ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Mw. T.J. van der Meer lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Aad Boonstra lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Derk Ottink lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Zuid-Oost
Hans Hertog lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Zuid-West
Ada Abrahamse lid administrateur
Ad van den Enden lid personeelszaken

Nieuws van het CvK

Tenzij expliciet anders vermeld betreffen de onderstaande artikelen de gehele Protestantse Gemeente Barendrecht. Deze artikelen zijn aangeleverd door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer Aad Boers. De artikelen worden/zijn gepubliceerd in Klankbord.
Voor alle vragen op financieel gebied van het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met:
de heer A. Boers, ’s-Prinsensingel 19, 3155 VK Maasland. Telef. 010-5913849 of email:
aadboers@kabelfoon.net 

Stand van Zaken Kerk Balans 2018
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht heeft een nieuwe stand van zaken gepubliceerd van de Aktie KerkBalans 2018. In het voorjaar publiceerden we het voorlopige verwachte jaarresultaat van de actie Kerk Balans 2018. Op basis van de toen aanwezige toezeggingen (€ 579.000) werd geschat dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 zou uitkomen, omdat op dat moment waarschijnlijk nog niet iedereen een reactie over zijn of haar bijdrage had gegeven. Inmiddels is het augustus en nu alle reacties verondersteld worden bekend te zijn, is er € 587.000 (2083 reacties; afname 5,5%) toegezegd. Deze verwachte opbrengst voor 2018 is gelijk aan de begroting en ruim 5% lager dan in 2017 en 2016, toen de opbrengst € 621.000 gemiddeld per jaar bedroeg. Ten opzichte van de peiljaren 2012 en 2013 bedraagt (€ 675.000  gem. p.j.)  de afname zelfs 13%.
Voor het complete bericht, lees verder >> 16.08.18
 

Nieuws van het CvK - november 2017
De begroting 2018 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 2 november 2017 vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (AK). Voor de verkorte samenstelling van de begroting 2018 en een toelichting daarop, lees verder >> 10.11.17

Nieuws van het CvK - mei 2017
In het nieuwsbericht van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht maakt penningmeester Aad Boers bekend dat hij een tweetal prachtige extra bijdragen heeft ontvangen om het uiteindelijke streefbedrag van de vrijwillige bijdragen in 2017 te bereiken. Dit is een heel positief signaal dat navolging verdient! Lees verder >> 18.05.17

Nieuws van het CvK - januari 2017
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters doet in zijn nieuwe bericht melding van de collecteopbrengsten voor kerkbeheer en de afgelopen Aktie Kerk Balans 2016. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de nieuwe Aktie Kerk Balans 2017. Lees verder >> 13.01.17

Nieuws van het CvK - begroting 2017
Namens het College van Kerkrentmeesters presenteert de penningmeester - Aad Boers - de begroting van de PG Barendrecht voor 2017. Het is opnieuw een begroting die met een negatief getal eindigt.  Lees verder >>
Daarnaast doet hij verslag van recent ontvangen giften en een verslag van de collecteopbrengsten van de maand september. Lees verder >>  01.11.16


Jaarcijfers 2015 CvK
De jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Barendrecht bestaan uit  de balans per 31 december 2015 en 31 december 2014, alsmede de staat van baten en lasten over het jaar 2015.  Lees verder >> 14.05.16

Collectebonnen PG Barendrecht
De Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) kent collectebonnen, die besteld kunnen worden door overmaking van het totaalbedrag van de gewenste kaarten uitsluitend op rekeningnummer 5163127 (SEPA-notatie: NL49INGB0005163127) ten name van Prot. Gem. Barendrecht Collectebonnen.
Contactpersoon is mevr. A.H. Tuitel-Smits, telefoon (0180) 623688. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50); BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00); WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende