Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Beheer & Financiën Dorpskerkgemeente


College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert een aantal taken uit in het kader van beheer en financiën voor de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de vier andere wijkgemeenten van de PG Barendrecht. 
Voor de Dorpskerkgemeente betreft dit een aantal specifieke beheerstaken:
De zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en vrijwilligers;
Het beheer van gebouwen en de inventaris. Dit betreft niet alleen het Dorpskerk-complex, maar ook de pastorieën.
De geldwerving, zoals de jaarlijkse Actie Kerkbalans, Huis-aan-huis collectes, collectes tijdens de erediensten. 
Bijzondere financiële aangelegenheden zoals de verwerking van legaten/schenkingen en incidentele giften. 
De verwerking van bijzondere inkomsten zoals de opbrengst van het Verjaardagsfonds, de Snuffelmarkt en de Oud papier-actie.
Het financieel beheer. Alle administraties met uitzondering van de salarisadministratie worden in eigen beheer uitgevoerd. 
De administratie en de incasso van Klankbord wordt onder verantwoordelijkheid van het CvK uitgevoerd. 
Achter de schermen wordt veel werk verzet door de penningmeester van het CvK, zoals het opstellen van de jaarlijkse begroting 
en de jaarrekening.
Arbeidsrechtelijke en personele aangelegenheden in relatie tot de aanstelling van de predikanten,en het dienstverband met kerkelijkwerkers, kosters en organisten;

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor:
De ledenadministratie, die ten dele wordt uitgevoerd in eigen beheer via het kerkelijk bureau (CKA). 
Dit bureau is eveneens belast zich ook met de voorbereiding van diverse collectes en financiële acties. Adresgegevens worden
verzorgd voor verscheidene groepen gebruikers
binnen de kerkelijke gemeente. Voor een deel worden de werkzaamheden uitbesteed aan een bureau.
De Kerktelefoon, dit gebeurd in nauwe samenwerking met de diaconie.
Het beheer van het Secretariaat en het archief.

Meer informatie over het werk van het College van Kerkrentmeesters kan worden verkregen bij de vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente in het CvK: mevrouw Tineke van der Meer en de heer Simon Hoek.

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Sinds medio 2013 is er binnen de Dorpskerkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters gevormd, die alle lopende kerkrentmeesterlijke zaken behartigd binnen de eigen wijkgemeente. De samenstelling en de specifieke verantwoordelijkheden zijn hieronder vermeld:
Dhr. G. Looren de Jong ouderling - kerkrentmeester (voorzitter WvK) Lid Wijkkerkenraad
Lid College van Kerkrntmeesters
Inkomende financiën; financiële acties
Mw. T.J. van der Meer ouderling - kerkrentmeester Lid Wijkkerkenraad
Voorzitter  College van Kerkrentmeesters
Dhr. S.E. Hoek ouderling-kerkrentmeester (secretaris WvK) Lid Wijkkerkenraad
Beheer en Onderhoud Dorpskerkcomplex
Lid College van Kerkrentmeesters
vacature ouderling-kerkrentmeester   
Mw. A.E. den Engelsman - Oskam kerkrentmeester Beheer binnenruimten
Mw. D. Dumans kerkrentmeester Beheer buitenruimte

KerkBalans voor Dummies
'Geloof is gratis, de kerk niet'. Het had de slogan van de Actie KerkBalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. De actie KerkBalans is gestart! Ter introductie heeft de PKN het verhaal achter KerkBalans vertaald in 'gewone taal'. Lees verder >>  Kijk op de KerkBalanswebsite PG Barendrecht >>  22.01.18
 

Aktie Kerk Balans 2018 in Barendrecht
Met gepaste trots heeft het College van Kerkrentmeesters een nieuwe website gepresenteerd, die speciaal is ontwikkeld voor de Aktie Kerk Balans 2018 in de PG Barendrecht. CvK-lid en kerkrentmeester Aad Kleine heeft veel energie gestoken in dit project, dat tot een prachtig eindresultaat heeft geleid! Kijk verder >> 11.01.18 
   

Opnieuw een prachtige schenking!
Sinds een half jaar is de PCOB afdeling Barendrecht/Heerjansdam vaste huurder geworden van de Ontmoeting. Op basis van de vele reacties kan worden vastgesteld dat dit voor de PCOB-leden en voor onze kerkrentmeesters een goede keus is geweest. Er was echter één specifieke wens van het PCOB-bestuur waaraan niet direct kon worden voldaan. Regelmatig worden er tijdens de PCOB-bijeenkomsten presentaties gehouden. Daarbij bleek de projectieapparatuur - vooral bij zonnige dagen -  onvoldoende. De kerkrentmeesters zochten en vonden een unieke oplossing in de vorm van een zeer groot digitaal Tv-scherm, dat alle vormen van presentaties mogelijk maakt. Deze keuze is bij alle betrokkenen uitstekend bevallen. Voor het PCOB-bestuur was dit aanleiding om hun waardering voor deze verbetering te honoreren met een prachtig gebaar. De kerkrentmeesters werden dezer dagen blij verrast met een schenking van € 1000 als een bijdrage in de aanschaf van de genoemde presentatieapparatuur. De Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft namens de hele Dorpskerkgemeente deze schenking in grote dankbaarheid aanvaard.

Een kerk om trots op te zijn
Uit de rapportage van de subwerkgroep die het onderhoud van alle gebouwen van de PG Barendrecht heeft geanalyseerd blijkt, dat de Dorpskerk het best onderhouden gebouw van de Protestantse Gemeente Barendrecht is. De staat van het gebouw zowel exterieur als interieur wordt zeer goed genoemd. Dat gegeven in combinatie met het feit dat de onderhoudskosten voor de Dorpskerk al vele jaren grotendeel worden gefinancierd door eigen acties van de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk is reden om trots en dankbaar te zijn. Uit de vijfhonderdjarige geschiedenis blijkt dat dit alles is gerealiseerd dankzij de inzet van vele generaties kerkvoogden, kerkrentmeesters én (door de eeuwen heen) honderduizenden leden van de Dorpskerkgemeente. Zo is de basis gelegd om de Dorpskerk ook in de komende eeuw een godshuis te laten zijn voor de erediensten van protestants Barendrecht en een 'herberg' voor alle Barendrechters! 21.04.16
 

 

Jan van den Oever 12,5 jaar Koster-beheerder Dorpskerk
Volgende week is het 12,5 jaar geleden dat Jan v.d. Oever werd aangesteld als koster-beheerder van het Dorpskerkcomplex. Omdat er dan géén dienst is in de Dorpskerk werd op zondag 5 juli aandacht besteed aan dit heugelijke feit. De functie van koster-beheerder omvat veel meer taken dan die van een 'gewone' koster. Gezien de vele activiteiten in het Dorpskerkcomplex, waaronder vele externe huurders is een nagenoeg fulltime functie beslist onontbeerlijk voor het Dorpkerkcomplex. Jan heeft, ondersteund door zijn Elly, al die jaren een onuitwisbare én positieve indruk achtergelaten. Tineke van der Meer, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerkgemeente sprak woorden van waardering.
Ook via de website willen we Jan én Elly hartelijk dankzeggen voor het vele goede werk dat zij al die jaren hebben verricht (en nog enkele jaren hopen te verrichten! Lees verder >>  05.07.15

Nieuws van het CvK

Tenzij expliciet anders vermeld betreffen de onderstaande artikelen de gehele Protestantse Gemeente Barendrecht. Deze artikelen zijn aangeleverd door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer Aad Boers. De artikelen worden/zijn gepubliceerd in Klankbord.
Voor alle vragen op financieel gebied van het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met:
de heer A. Boers, ’s-Prinsensingel 19, 3155 VK Maasland. Telef. 010-5913849 of email:
aadboers@kabelfoon.net 

Nieuws van het CvK - november 2017
De begroting 2018 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 2 november 2017 vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (AK). Voor de verkorte samenstelling van de begroting 2018 en een toelichting daarop, lees verder >> 10.11.17

Nieuws van het CvK - mei 2017
In het nieuwsbericht van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht maakt penningmeester Aad Boers bekend dat hij een tweetal prachtige extra bijdragen heeft ontvangen om het uiteindelijke streefbedrag van de vrijwillige bijdragen in 2017 te bereiken. Dit is een heel positief signaal dat navolging verdient! Lees verder >> 18.05.17

Nieuws van het CvK - januari 2017
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters doet in zijn nieuwe bericht melding van de collecteopbrengsten voor kerkbeheer en de afgelopen Aktie Kerk Balans 2016. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de nieuwe Aktie Kerk Balans 2017. Lees verder >> 13.01.17

Nieuws van het CvK - begroting 2017
Namens het College van Kerkrentmeesters presenteert de penningmeester - Aad Boers - de begroting van de PG Barendrecht voor 2017. Het is opnieuw een begroting die met een negatief getal eindigt.  Lees verder >>
Daarnaast doet hij verslag van recent ontvangen giften en een verslag van de collecteopbrengsten van de maand september. Lees verder >>  01.11.16


Jaarcijfers 2015 CvK
De jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Barendrecht bestaan uit  de balans per 31 december 2015 en 31 december 2014, alsmede de staat van baten en lasten over het jaar 2015.  Lees verder >> 14.05.16

Collectebonnen PG Barendrecht
De Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) kent collectebonnen, die besteld kunnen worden door overmaking van het totaalbedrag van de gewenste kaarten uitsluitend op rekeningnummer 5163127 (SEPA-notatie: NL49INGB0005163127) ten name van Prot. Gem. Barendrecht Collectebonnen.
Contactpersoon is mevr. A.H. Tuitel-Smits, telefoon (0180) 623688. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50); BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00); WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende