Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren-voegen

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Beheer & Financiën Dorpskerkgemeente
[deze webpagina moet nog worden aangepast aan de situatie per 01.01.2020]


College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert een aantal taken uit in het kader van beheer en financiën voor de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de vier andere wijkgemeenten van de PG Barendrecht. 
Voor de Dorpskerkgemeente betreft dit een aantal specifieke beheerstaken:
De zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en vrijwilligers;
Het beheer van gebouwen en de inventaris. Dit betreft niet alleen het Dorpskerk-complex, maar ook de pastorieën.
De geldwerving, zoals de jaarlijkse Actie Kerkbalans, Huis-aan-huis collectes, collectes tijdens de erediensten. 
Bijzondere financiële aangelegenheden zoals de verwerking van legaten/schenkingen en incidentele giften. 
De verwerking van bijzondere inkomsten zoals de opbrengst van het Verjaardagsfonds, de Snuffelmarkt en de Oud papier-actie.
Het financieel beheer. Alle administraties met uitzondering van de salarisadministratie worden in eigen beheer uitgevoerd. 
De administratie en de incasso van Klankbord wordt onder verantwoordelijkheid van het CvK uitgevoerd. 
Achter de schermen wordt veel werk verzet door de penningmeester van het CvK, zoals het opstellen van de jaarlijkse begroting 
en de jaarrekening.
Arbeidsrechtelijke en personele aangelegenheden in relatie tot de aanstelling van de predikanten,en het dienstverband met kerkelijkwerkers, kosters en organisten;

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor:
De ledenadministratie, die ten dele wordt uitgevoerd in eigen beheer via het kerkelijk bureau (CKA). 
Dit bureau is eveneens belast zich ook met de voorbereiding van diverse collectes en financiële acties. Adresgegevens worden
verzorgd voor verscheidene groepen gebruikers
binnen de kerkelijke gemeente. Voor een deel worden de werkzaamheden uitbesteed aan een bureau.
De Kerktelefoon, dit gebeurd in nauwe samenwerking met de diaconie.
Het beheer van het Secretariaat en het archief.

Meer informatie over het werk van het College van Kerkrentmeesters kan worden verkregen bij de vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente in het CvK: mevrouw Tineke van der Meer en de heer Simon Hoek.

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Sinds medio 2013 is er binnen de Dorpskerkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters gevormd, die alle lopende kerkrentmeesterlijke zaken behartigd binnen de eigen wijkgemeente. De samenstelling en de specifieke verantwoordelijkheden zijn hieronder vermeld:
Dhr. G. Looren de Jong ouderling - kerkrentmeester (voorzitter WvK) Lid Wijkkerkenraad
Lid College van Kerkrntmeesters
Inkomende financiën; financiële acties
Mw. T.J. van der Meer ouderling - kerkrentmeester Lid Wijkkerkenraad
Lid College van Kerkrentmeesters
Dhr. S.E. Hoek ouderling-kerkrentmeester (secretaris WvK) Lid Wijkkerkenraad
Beheer en Onderhoud Dorpskerkcomplex
Lid College van Kerkrentmeesters
vacature ouderling-kerkrentmeester   
Mw. A.E. den Engelsman - Oskam kerkrentmeester Beheer binnenruimten
Mw. D. Dumans kerkrentmeester Beheer buitenruimte

Rekeningnummer voor bijdragen KerkBalans
Het (enig juiste) rekeningnummer voor uw bijdrage aan de Actie KerkBalans (de zogenaamde vaste vrijwillige bijdrage)  is:
NL60 RABO 03737 11360.


KerkBalans 2019
De penningmeester van het CvK Aad Boers heeft zijn jaarlijkse bericht over de komende Aktie KerkBalans gepresenteerd. Hij meldt onder andere dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om KerkBalans digitaal te betalen. Ook verwijst hij naar de speciale website van de PGBarendrecht die is gemaakt voor de Aktie KerkBalans
 www.kerkbalansbarendrecht.nl (deze website zal nog worden geactualiseerd!) Lees verder >>  11.12.18

KerkBalans voor Dummies
'Geloof is gratis, de kerk niet'. Het had de slogan van de Actie KerkBalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. De actie KerkBalans is gestart! Ter introductie heeft de PKN het verhaal achter KerkBalans vertaald in 'gewone taal'. Lees verder >>  Kijk op de KerkBalanswebsite PG Barendrecht >>  22.01.18
 

Collectebonnen PG Barendrecht
De Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) kent collectebonnen, die besteld kunnen worden door overmaking van het totaalbedrag van de gewenste kaarten uitsluitend op rekeningnummer 5163127 (SEPA-notatie: NL49INGB0005163127) ten name van Prot. Gem. Barendrecht Collectebonnen.
Contactpersoon is mevr. A.H. Tuitel-Smits, telefoon (0180) 623688. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50); BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00); WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende