Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Prijsvraag

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen twee maanden


Windvaan Bethelkerk wegens gevaarlijke situatie verwijderd
Vrijdag 29 september is de windvaan van de toren van de Barendrechtse Bethelkerk onder toeziend oog van de koster van de Bethelkerk - Wout Pol - verwijderd met werkbak die in een grote mobiele kraan hing. Kerkrentmeester Aad Kleine van de Bethelkerk had signalen gekregen dat de bevestiging van de windvaan zodanig slecht was geworden dat er gevaar bestond dat die bij storm er af zou waaien. Na demontage van de windvaan en de bevestigingsconstructie bleek dat deze ingreep zeer noodzakelijk was. Eén zijde van de bevestigingsconstructie was volledig weggeroest. Daarop is in overleg tussen kerkrentmeester en koster besloten om de hele constructie te laten renoveren. Lees verder >> 29.09.17
  klik voor vergroting - foto Simon Hoek

Restauratie monumentale zerkenvloer
Van 1512 tot 1820 werden vooraanstaande Barendrechters begraven in de Dorpskerk. In de loop der eeuwen zijn meerder keren graven geruimd. Van de huidige grafzerken dateert de oudste zerk uit 1584, de jongste grafzerk draagt het jaartal 1820. Bij de grote restauratie in de periode 1960 -1962 zijn alle graven in de kerk geruimd en de grafzerken teruggelegd. Sinds die tijd werden scheuren in- en tussen de zerken dichtgesmeerd met uiteenlopende voegspecies. Bij de huidige restauratie worden, op advies van onze monumenten-architect Bureau Lakerveld alléén de bestaande scheuren uitgehakt en gevoegd met een kalkmortel. Dit gebeurt overigens ook in de veel jongere plavuizenvloer  van de noordelijke aanbouwen (1771 en 1887).  De verantwoordelijke kerkrentmeester  doet verslag in woord en beeld van de voortgang van de restauratiewerkzaamheden. Lees verder >> 29.09.17

  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? De Reformatie in Barendrecht
De Dorpskerk is niet alleen het 'oudste huis van Barendrecht', het is ook het enige huis dat de Reformatie heeft meegemaakt. Gebouwd tussen 1510 en 1512 is de voor-reformatorische kerk de bakermat van álle christelijke stromingen die nu nog in Barendrecht vertegenwoordigd zijn. Toen in 1574 de toemalige priester zijn kazuifel verwisselde voor een toga was de Reformatie in Barendrecht een feit. Kort daarop werd in het zelfde jaar de voormalige priester Michiel Egidii, naar wordt aangenomen een bekeerde monnik uit het klooster Eemstein, beroepen naar de Dorpskerk.Twee jaar later werd hij door de Hervormde synode gezien als een 'wolf in schaapskleren' en verbannen naar Heerjansdam. Ook de daarop volgende voorgangers dienden kort in Barendrecht. Pas in 1581 kwam dominee Otto Gionis, die tien jaar de predikant was van de ' Gereformeerde Kerk van Nederland, zoals de Hervormde Gemeente toen werd genoemd. Hij vertrok naar de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland, waar de stichtster van de Barendrechtse Dorpskerk - Ambachtsvrouwe Elisabet van Loon  - begraven ligt in een prachtige zwartmarmeren graftomde. 26.09.17 
  klik voor vergroting

Eerste reacties de belangrijke synodebesluiten. . . .
Ds. René de Reuver geeft samen met enkele andere direct betrokkenen een eerste reactie op de ingrijpende synodebesluiten van 22 september jl. (zie ook onderstaand artikel). Het synodelid mevrouw A. Verbeek verwoordt de besluitvorming heel kernachtig:
 'We moeten van een  Kerk met het motto 'Come and See' naar een kerk met het motto 'Go and Be'.  Lees verder >>  25.09.17

Er zit muziek in de Dorpskerk
Op zondag 24 september is het concertseizoen van Stichting Barendrecht Klassiek weer gestart, met een verrassend concert in de Dorpskerk. Ruim 130 belangstellenden genoten van het viool-piano duo Floor Braam en Luis Rabello. Ze speelden een afwisselend programma met de Sonate in C groot van W.A. Mozart, enkele  temperamentvolle muziekstukken van de Braziliaanse componist Radames Gnattali en de romantische 3e sonate van Johannes Brahms. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek in de Dorpskerk worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Voor een fotoverslag, lees verder >>  24.09.17
  Klik voor vergroting.    Foto: Jos Wesdijk

Generale Synode PKN neemt ingrijpende besluiten
Vrijdag 22 september was er een extra synodevergadering waar ingrijpende besluiten zijn genomen die de landelijke organisatie van de PKN drastisch zal gaan veranderen. Zo is er na een uitgebreide discussie besloten om het aantal classes terug te brengen van 74 naar 11. Daarmee zal niet elke (wijk)kerkenraad meer vertegenwoordigd zijn op classicaal niveau. Een voorstel om het aantal classes terug te brengen tot 22 werd afgestemd. Ook de aansturing van de classes wordt aangepakt, zo krijgt elke classis een 'classispredikant', die geacht wordt contact te onderhouden met alle kerkenraden in zijn/haar classis.
Dankzij het Reformatorisch Dagblad werd deze belangrijke synodevergadering in woord en beeld gebracht via een liveblog. Daaruit hebben we een impressie gemaakt zodat onze lezers een goed idee krijgen hoe de besluitvorming in de synode is verlopen. Lees verder >> 23.09.17
  klik voor vergroting Foto Ref.Dagblad
(foto:Reformatorisch Dagblad)

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Hij attendeert u ook op de bijzondere V&T-bijeenkomst 'Luther in drieën' op 2 oktober in de Ontmoeting. Lees verder >> 23.09.17

Meditatie Klankbord 23.09.17
De meditatie voor het Klankbord van 23 september is geschreven door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema '500 jaar Luther: Protesteren vóór in plaats van tégen'. Hij gaat in op de rol die Maarten Luther speelde bij de reformatie en hoe wij in de Prostetantse Gemeente Barendrecht daaraan aandacht besteden. Lees verder >> 23.09.17
 

Lekkage verholpen
Al eerder is er sprake geweest van een lekkage in de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk, maar de oorzaak was destijds niet te achterhalen. Het probleem deed zich incidenteel voor. Toen er vorige week bij een bepaalde windrichting opnieuw een hoosbui was, droop het water van het plafond. Dakdekkersbedrijf Verhoeven, die het schip van de kerk onlangs van nieuwe goten heeft voorzien, werd ingeschakeld en zij hebben de oorzaak wel kunnen achterhalen. In een van de zogenaamde kilgoten tussen beide noordelijke aanbouwen bleek er - verscholen onder de dakpannen - een scheur in de loodlab te zijn. Deze loodslab is vernieuwd en daarmee moet de Dorpskerk weer alle hoosbuien kunnen doorstaan. . .  22.09.17 
  klik voor vergroting

Diaconie presenteert nieuwe doelen
De diaconie van de PG Barendrecht heeft een nieuw diaconaal project en een nieuw missionair project uitgekozen om zich de komende vier jaar op te richten. Beide projecten zijn in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Op 2 oktober a.s. organiseert het dagelijks bestuur van de diaconie een thema-avond waar deze nieuwe doelen centraal staan. Op de avond wordt door Inge Landman van Kerk in Actie informatie gegeven over de twee projecten. Zij is al 4 jaar actief betrokken bij beide projecten. De avond zal worden gehouden op in Carnisse Haven, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. U bent van harte uitgenodigd!
Lees verder >> 21.09.17

'Wat je zegt dat ben je zelf'
Woensdagavond 21 september waren veel leden van de Dorpskerkgemeente getuige van de theatervoorstelling onder bovengenoemde titel. Dat we er op onze website aandacht aan besteden is gelegen in het feit dat drie unieke talenten van de Dorpskerkgemeente er een topprestatie hebben geleverd. Oud-kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht schreeft de teksten en organiseerde het hele spektakel in het Nieuwe Luxortheater, rondom zijn naderende afcheid als directeur in het Rotterdamse Protestants Christelijk basisonderwijs. Hij was zelf een van de veertien hoofdrolspelers. Ook Mieke Groen - collega van Gerrit - speelde en zong fantastisch en het gezelschap werd bij de adembenemende  luisterliedjes op de vleugel begeleid door Hans van Gelder, kerkmusicus van de Dorpskerk. Aan het eind van de avond  werden zij, hun medespelers en het 40-koppig Riderkerks Symfonie Orkest getrakteerd op een daverend applaus van een volle theaterzaal. Chapeau Gerrit, Mieke en Hans! We hebben genoten van jullie indrukwekkende prestatie! Wát een talent schuilt er in die Dorpskerkgemeente...! Het Rotterdams Dagblad schreef een mooi artikel, lees verder >> 21.09.17
  Klik voor vergroting. Foto: AD-Frank de Roo

foto: AD - Frank de Roo

Belangrijke synodevergadering
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland houdt op 22 september een zeer belangrijke vergadering. Op de agenda staan de ' Kerkordelijke voorstellen deel I - tweede lezing Kerk 2025'. Dat zegt een buitenstaander weinig, maar de voorstellen omvatten een grote wijziging in de structuur en de organisatie van de PKN. In de afgelopen maanden hebben plaatselijke kerkenraden hun visie kunnen geven op de ingrijpende plannen. Tijdens de synodevergadernig zal blijken of er een open oor is geweest voor het grondvlak van de kerk danwel of de landelijke bestuurderen hun eigen voorstellen laten prevaleren. Voor de liefhebbers van kerkrechtelijke zaken is de synodevergadering rechtstreeks te volgen via >> Synode tv van de Reformatorische Omroep. Voor de vergaderstukken compleet met bijlagen, lees verder >>. 21.09.17

Woord & weg - september 2017
Het inspiratiemagazine van de protestantse kerk besteedt in het septembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. Zo gaan theologe Mieke Sterk en columnist Stephan Sanders in op het thema 'geloven in de toekomst'. Verder is natuulijk ook aandacht voor de Vredesweek 2017. Lees verder >> 21.09.17 

Een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst!
Nu de vakantieperiode achter de rug is, starten de restauratieactiviteiten weer in de Dorpskerk. Komend kwartaal worden drie restauratieprojecten uitgevoerd door de kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente. Dinsdag 5 september starten de restauratoren van Hekkers & Van 't Spijker met de demontage van de monumentale lambrisering langs de noordmuur. De paneelconstructie die grote scheuren vertoont zal worden gedemonteerd en afgevoerd naar hun werkplaats in De Wilp. Vervolgens zal het stucwerk van de achterlggende muur worden behandeld. Een tweede project is de restauaratie van de zerkenvloer in het schip van de kerk. Voegen die slecht zijn, zullen worden uitgehakt en nieuw voegwerk zal worden aangebracht. Het derde project betreft het restaureren van het stucwerk in de torenruimte op de balgenzolder en de uurwerkzolder. De startdatum van deze laatstgenoemde twee projecten staat nog niet vast. Via deze website zullen weer voortgangsrapportages worden gemaakt, zodat u in woord en beeld de projecten kunt volgen. 01.09.17

  klik voor vergroting

Unieke financiering restauratieprojecten
De drie bovengenoemde restauratieprojecten kunnen grotendeels extern worden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk, de opbrengsten van de Snuffelmarkt en het Verjaardagsfonds alsmede vanuit een legaat dat via een naamfonds al vele jaren een bedrag ter beschikking stelt voor restauratie. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van de Rijkssubsidie voor het onderhoud van Rijksmonumenten. Daardoor kan de bijdrage vanuit het fonds grootonderhoud van de PG Barendrecht beperkt blijven! Gezien de opzet van deze unieke financieringsconstructie zal - naar de stellige overtuiging van de kerkrentmeesters - ook in de komende jaren een beroep gedaan kunnen blijven worden op deze bijzondere externe financieringsbronnen. 01.09.17

                                                             BENT U TROUWENS AL VRIEND VAN DE DORPSKERK?


Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? Effatha zondag
Zondag 3 september is de 12e zondag na Trinitatis. Deze staat ook wel bekend als Effata-zondag, naar het woord in het Evangelie, waar Jezus een doofstomme geneest. Effata betekent ‘Ga open!’. Ook wij hebben het nodig dat onze oren en monden (telkens weer) geopend worden. Aan de eredienst op deze zondag verleent Kleinkoor Shine  zijn medewerking. Zingen heeft natuurlijk ook alles met open oren en open monden te maken. De liturgische kleur is in de periode in het liturgisch jaar groen verwijzend naar hoop, groei en toekomstverwachting. U bent van harte uitgenodigd! Aanvang  10.00 uur. 28.08.17

Wist u dat . . . . ? Groot Nieuws Radio op DAB+
Groot Nieuws Radio is vanaf 1 september 2017 in heel Nederland te beluisteren op DAB+, de digitale variant van radio. Het christelijke radiostation huurt de landelijke dekking bij BNR Nieuwsradio. Directeur Wilfred Hardeman is erg blij met de uitbreiding van het DAB+-signaal: 'In heel Nederland zijn onze uitzendingen nu in de beste audiokwaliteit te beluisteren. We zijn klaar voor de toekomst!' Groot Nieuws Radio onderscheidt zich van andere radiostations door haar christelijke geluid. Er wordt muziek van christelijke artiesten gedraaid en de boodschap van het Evangelie staat centraal. 27.08.17
 

Jubileumboek uitverkocht
Het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk, is niet langer te koop. De allerlaatste exemplaren zullen worden bewaard door de Dorpskerkgemeente voor archiefdoeleinden. Degenen die toch nog zijn geïnteresseerd in een exemplaar van dit prachtige boek, worden verwezen naar de Snuffelmarkt van de Dorpskerk. Daar duikt zo nu en dan nog wel eens een exemplaar op. Het boek werd destijds uitgegeven door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk; het werd gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst van de verkoop is ook ten goede gekomen aan deze Vriendenstichting. Op de leestafel in de Ontmoeting zal een inkijkexemplaar beschikbaar blijven. 26.08.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . . .? De Schrijfbijbel geïntroduceerd
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Bijbel in een nieuwe vorm gepresenteerd, de Schrijfbijbel. In de Schrijfbijbel is naast de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling op elke pagina ruimte voor notities. Door het wat dikkere (offwhite) papier is deze bijbel erg geschikt voor 'biblejournaling': dat is een creatieve manier om met de Bijbel bezig te zijn. Lees verder >> 25.08.17

Nieuw seizoen Leerhuis
Na twee succesvolle seizoenen gaat het Leerhuis 'Leren lezen' ook komend seizoen weer open. De predikanten Romkes, Stam en De Wit hebben weer een prachtige serie avonden voorbereid. Er komen vier avonden met boeiende externe sprekers. Die avonden worden afgewisseld met avonden waar met elkaar de verdieping wordt gezocht. De startavond van het nieuwe seizoen is 19 september. De avonden worden gehouden in de Ontmoeting en vangen steeds om 20.00 uur aan. Voor het volledige programma, lees verder >>  25.08.17
  klik voor vergroting

Ontmoeting in historisch perspectief
Met enige regelmaat wordt de Dorpskerk bezocht door mensen die in het kader van voorouderonderzoek bijzondere belangstelling hebben voor de monumentale grafzerken in het oudste huis van Barendrecht. Zaterdag 19 augustus jl. heeft kerkrentmeester Simon Hoek weer zo iemand ontvangen en rondgeleid. Het werd een bijzondere 'ontmoeting in historisch perspectief'. De bezoeker was op zoek naar de grafzerken van zijn voorouders. Die behoorden tot de familie Aendewegh (of Andeweg). Maar tijdens het gesprek bleek dat onze bezoeker nóg een bijzondere binding heeft met de Dorpskerk, namelijk met de roemruchte ds. Foppe Fortuin....
Lees verder >> 20.08.17


Meditatie Klankbord 19.08.17
De meditatie voor het Klankbord van 19 augustus is geschreven door Dorpskerkpredikant ds. Piet Taselaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'Vier uw Vierdagen'. Hij verwijst daarin onder andere naar een boekje van Abraham Kuyper met de strekking: 'Laat de ernst van het leven niet in de weg staan dat je óók het mooie, de liefde, het leven blijft vieren'. Een mooie uitspraak en de moeite waard om bij stil te staan zo besluit ds. Taselaar. Lees verder >> 20.08.17
 

Wist u dat. . . . . .? Ook in Nederland verdwijnen wegkruisen
Niet alleen in de Alpen vindt er kruisschending plaats,ook in Nederland blijkt dit een veel voorkomend fenomeen te zijn (zie onderstaaand artikel 'Gipfelkreuz aanstootgevend'). Steeds meer van de 3000 wegkruisen en kapellen in Limburg worden gestolen of raken beschadigd. Om ze te behouden voor de toekomst worden er replica's van gemaakt en geplaatst. Voor het kerkbestuur van de parochie in het Limburgse Asselt is dezer dagen de maat vol. Nadat het zoveelste bronzen Jezusbeeld met grof geweld van een wegkruis is gerukt, worden passende maatregelen getroffen. '
We gaan ze vervangen door kunststof beelden', zegt Jan Hinssen, lid van het kerkbestuur.
Lees verder >> 16.08.17


Wist u dat. . . . . .? Rotterdamse kerk afgebrand
Toen ds. Jan Willem Stam onlangs zijn preek en Klankbord-meditatie wijdde aan de 'Pyrotheologie' van Peter Rollins kon hij niet bevroedden dat nog geen maand later de uitspraak ‘De enige kerk die verlichting brengt, is een brandende kerk’, op bizarre wijze werkelijkheid werd, toen de (voormalige) Julianakerk in lichter laaie stond en volledig  afgebrandde...... Vele Protestanten, óók leden van de PG Barendrecht die afkomstig zijn van Rotterdam-Heijplaat, koesteren dierbare herinneringen aan dit kerkgebouw, dat ooit aan de Hervormde Gemeente Charlois toebehoorde. Dat uw webbeheerder er aandacht aan besteed, is mede vanwege het feit dat hij daar zelf in 1948 als eerste dopeling van de Hervormde schipperspredikant Arij van der Most werd gedoopt. Het gebouw was overigens reeds enkele jaren aan de eredienst onttrokken en enkele waardevolle kerkelijke voorwerpen zijn destijds overgebracht naar de 'Open Hofkerk in Rotterdam-Pendrecht. Maar het blijft een trieste zaak dat een kerkgebouw op zo'n wijze moet verdwijnen! 11.08.17
  klik voor vergroting
De enige kerk die licht geeft is een brandende kerk. . . .
Foto: ANP

Wist u dat. . . . . .? 'Gipfelkreuz' aanstootgevend
'De religie, waaronder het Christendom, hoort achter de voordeur thuis'. Dat is een steeds vaker gehoorde kreet en het is een uiting van het feit dat er aanstoot wordt genomen aan Christelijke symbolen in de openbare ruimte. Dat dit soms tot in extremiteit wordt doorgezet, bleek een dezer dagen toen het kruis (Gipfelkreuz) boven op de Dent d'Hèrens (4171 m.) bleek te zijn verdwenen en later onderaan de noordwand werd teruggevonden. Deze kruisschending is weliswaar de eerste in de Walliser Alpen, maar helaas inmiddels een steeds vaker voorkomend fenomeen in de bergen. De argumentatie van degenen die dit veroorzaken is gelegen in de afkeer van kerkelijke symbolen in openbare ruimte.  De 'Walliser Bote' besteedt er aandacht aan, lees verder >>. Dat het Gipfelkreuz ook héél anders kan worden ervaren, toont de film 'Treffpunkt Gipfelkreuz'. Bekijk de trailer (2 min.) >>  óf  bekijk de héle adem-benemende film via 'Fenster zum Sonntag' (30 min.) >> 05.08.17

   

Wist u dat. . . . .? Vermoorde priester Hamel op gevolgd door . . .Hamel
Precies een jaar geleden hield Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een indrukwekkende preek over de afschuwelijke moord op de Franse hoogbejaarde priester Jacques Hamel, die tijdens een mis de keel werd afgesneden door IS-fanatici. 'Sterven terwijl je de mis opdraagt. Sterven terwijl je het lichaam van Christus ontvang en deelt. Wat is er beter dan dat? Na alle jaren van tevergeefs zwoegen, alle jaren van eenzaamheid en gevoelens van onmacht, krijgt het allemaal zin. ‘Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.’ schrijft Paulus' zo zei Jan Willem. Een jaar later is er wéér een bericht over Hamel. 'De volgende priesterwijding in het bisdom Rouen, na de moord op Jacques Hamel, wordt die van de 26-jarige Julien Hamel. Hij is nu diaken. Nee, ze zijn geen familie, maar het toeval is mooi én symbolisch.' Een jaar na de moord op de 86-jarige priester Jacques Hamel werd in het bisdom Rouen een nieuwe diaken gewijd met de naam Julien Hamel. Naar verwachting wordt hij volgend jaar tot priester gewijd - hij wordt daarmee de eerste nieuwe priester in het bisdom sinds de moord op zijn naamgenoot....
Lees verder >> 31.07.17

klik voor vergroting  

Vakantiegroet
Uw webbeheerder verkeert in hoger sferen . . . . .
Daarom deze vakantiegroet uit de 'parel van de Walliser Alpen', Saas Fee.
We vieren hier in de kleine protestantse kapel onze erediensten.
Als onze vakantiegroet sturen we u ons 'lied van de week':
Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner macht, deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an Grosses hast du uns getan!

Lied 518 uit het 'Reformiertes Gesangbuch der Schweiz'.
(melodie: lied 413, Grote God wij loven U).  30.07.17

Klik op de foto: Seine Berge, Seine Fluhren...

Wist u dat . . . .? De Schweizerpsalm, een bijzondere psalm
Wie zich enigermate verdiept in nationale  'volksliederen' zal ontdekken dat ook daarbij sprake is van een zekere drang naar secularisatie. Dat is ook wel begrijpelijk als men weet dat tal van nationale volksliederen christelijk georiënteerd zijn. Dat geldt niet alleen voor de volksliederen van Nederland (het Wilhelmus) en Groot Brittannië (God save the Queen). Ook het Zwitserse volkslied is de weerslag van een christelijke natie, het wordt dan ook de 'Schweizerpsalm' genoemd. De Schweizerpsalm is eigenlijk één lang gebed. In Nederland gaan er met enige regelmaat stemmen opgaan om het 'ouderwetse, christelijke volkslied' te vervangen door een modern, meer algemeen volkslied. Die discissie speelt ook in Zwitserland. Maar net als in ons land, wordt het bestaande volkslied breed gedragen door de bevolking, zodat een vernieuwing voorlopig nog niet aan de orde is. Op 1 augustus, de nationale feestdag van Zwitserland, zal dit gebed tot de Schepper dan ook uit volle borst worden meegezongen in alle steden, in alle dalen en op alle bergen van dit prachtige Alpenland.... Lees verder >> 30.07.17

Een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst . . .
Om het 'oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende staat van onderhoud te houden, hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente na de zomerperiode weer enkele restauratieprojecten gepland. Zo zullen de laaste delen van de houten lambrisering in de kerk worden gerestaureerd door de firma Hekkers en Van 't Spijker. Zij hebben eerder al het andere monumentale houten interieur gerestaureerd. Verder zal het voegwerk van de eeuwenoude zerkenvloer worden gerestaureerd. In de torenruimte zal het stucwerk op de balgenzolder en de uurwerkzolder worden afgebikt en vernieuwd. Tenslotte zal de balkconstructie boven in de kerk worden geïnspecteerd. Omdat daarbij een hoogwerker wordt ingezet, zullen tevens de armaturen van de balkverlichting worden vernieuwd. De financiering van deze restauratieprojecten wordt zoals gebruikelijk verzorgd vanuit de drie interne bronnen (Snuffelmarkt, Afval Loont en Verjaardagsfonds) en drie overige bronnen (stichting Vrienden van de Dorpskerk, enkele legaten/giften en het fonds groot onderhoud van de Protestantse Gemeente Barendrecht). Op deze website zal verslag worden gedaan van alle werkzaamheden. 29.07.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Bijbelwebsite vernieuwd
De website van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbel.nl) heeft een belangrijke verbetering ondergaan. Voortaan kunnen er achtergrondartikelen worden gelezen en gedownload over het betreffende bijbelgedeelte dat wordt gelezen. Met de nieuwe functionaliteit kan men in één oogopslag zien welke achtergrondinformatie er bij de bijbeltekst beschikbaar is. Deze functie is beschikbaar voor de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees verder >> 29.07.17
 

Bericht van de AK
Inzake de lopende procedure over het besluit van de Algemene Kerkenraad om te komen tot een gezond financieel meerjarenprespectief van de Protestantse Gemeente Barendrecht, heeft de scriba van de AK, de heer Louw Stroo, verzocht om een nieuw bericht te plaatsen op onze website. Lees verder >> 28.07.17
 

Nieuws van de Diaconie - juli 2017
De Diaconie, geeft informatie over de collectedoelen van de komende zondagen. Op zondag 30 juli is de collecte gericht op de stichting Vrienden van Rapale. Op zondag 6 augustus a.s. is de collecte gericht op de Nationale stichting ter bevordering van Vrolijkheid. Op zondag 13 augustus a.s. is de collecte gericht op Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel. Voor meer in formatie over deze collectedoelen, Lees verder >> 28.07.17

Meditatie Klankbord 28.07.17
De meditatie voor het Klankbord van 28 juli is geschreven door Dorpskerkpredikant ds. Jan Wilem Stam. Hij gaat in zijn meditatie in op de theologie van de Noord-Ierse schrijver, spreker, filosoof en theoloog Peter Rollins en zijn Pyrotheologie. Lees verder >> 28.07.17
 

Nieuws van de AK - vergadering 18.05.17
De tweede scriba van de Algemene Kerkenraad  - mevrouw Ien Schotanus-Pleijsier - heeft een kort verslag gemaakt van de AK-vergadering van 18 mei jl. Lees verder >> 28.07.17

En toen was het even stiller. . . .
Omwonenden van de Dorpskerk hebben het al opgemerkt. . . de eeuwenoude luidklok van het 'oudste huis van Barendrecht' is van slag geraakt. Pogingen van onze klokkenmaker Henk Rienstra om het slagwerk van de klok weer in orde te brengen, hebben nog niet tot een oplossing geleid. De verbinding tussen het uurwerk en het slagwerk is defect. Daarom is besloten om het slagwerk tijdelijk buiten werking te zetten. Vanwege de vakantietijd lukt het niet om dit probleem op  korte termijn op te lossen. Het blijft dus nog even stiller in de oude Dorpskern, maar gelukkig slaat de Bethelkerk nog steeds zijn (halve) uren. Voor alle duidelijkheid, het handmatig luiden van de klok  voor erediensten kan wel gewoon doorgang vinden en ook het uurwerk dat de wijzerplaten bediend, functioneert nog steeds prima. 24.07.17
 

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder blikt hij vooruit op de komende vieringen in de Dorpskerk en de andere kerken in het kader van het 'Vieren met z'n drieën' in de zomerperiode. Lees verder >> 23.07.17

'Zes reisgenoten' - een boeiende serie preken
 De PKN-predikanten van Barendrecht-centrum hebben voor de zomercyclus 'Vieren met z'n drieën' gekozen voor een gemeenschappelijk thema:' Zes reisgenoten voor de kerk op weg naar de toekomst'. Met uitzondering van ds. Stam hebben de predikanten hun preek over 'hun reisgenoot' helaas niet beschikbaar gesteld voor onze website. Voor wie toch geïnteresseert is in het totale overzicht van deze serie preken hebben we een alternatief bedacht.  Dankzij koster Jan van den Oever zijn alle vieringen in de zomercyclus terug te beluisteren via onze website. Dus niet alleen de vieringen in de Dorpskerk, maar ook die in de Bethelkerk en de Trimofatorkerk kunnen via onze website worden teruggeluisterd. Dit zal ook gelden voor de komende vieringen in deze cyclus. Luister verder >> 23.07.17
  klik voor vergroting

Cadeau voor Eetgroep d'Ontmoeting
Dezer dagen werd Loek van Doorn van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting benaderd door de Barendrechtse Rotaryclub met de mededeling dat de deelnemers van Eetgroep d'Ontmoeting worden uitgenodigd voor het jaarlijkse uitstapje van de Rotarians. Dit uit waardering voor het initiatief van de Dorpskerkgemeente én om deze alleen staande oudere Barendrechters een leuke dag te bezorgen. In september zal het uitje gaan in de richting van Zeeland, waar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zal worden bezocht. De Rotaryclub zal zelf zorgen voor de begeleiding. Vanuit de werkgroep wordt dit cadeautje op hoge prijs gesteld! 18.07.17 
 

Doormanplein (nog) niet autovrij
Het gemeentebestuur heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter inzake het autovrijmaken van het Doormanplein. B&W accepteren de uitspraak en gaan een nieuw parkeeronderzoek starten omdat men uiteindelijk toch naar een autovrijplein wil toewerken. Dit betekent dat de aangeven 'blauwe zones' niet van toepassing blijven! Lees verder >> 13.07.17

Mooi resultaat Afval Loont voor Dorpskerk
Ook in het eerste half jaar van 2017 was er weer een mooi resultaat van de actie Afval Loont voor het onderhoud van de Dorpskerk. Bijna € 800 werd er de eerste zes maanden bijeen gebracht voor het 'oudste huis van Barendrecht'. De Dorpskerk was één van de eerste die gebruik maakten van deze nieuwe actievorm. Nu merken we dat er steeds meer andere kerken en verenigingen participeren. Nu de 'concurrentie' groter wordt, doen we een dringender beroep op iedereen die zich verbonden voelt met de Dorpskerk om zijn/haar afval te doneren voor de Dorpskerk. Goed nieuws is dat de prijs voor Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) per 1 juli is verhoogd naar  0,13 euro per kilo. Dat is bijna een verdubbeling, breng u PMD dus weg voor de Dorpskerk! 13.07.17
 

Reactie moderamen AK op uitspraak Regionaal College
Naar aanleiding van de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland inzake de door het College ontvangen en behandelde (acht) bezwaarschriften aangaande het besluit om te komen tot een gezond meerjarenperspectief voor de PG Barendrecht.heeft het Dagelijks Bestuur (moderamen) van de Algemene Kerkenraad een persverklaring uitgegeven en verzocht om die ook te plaatsen op onze website. Lees verder >> 07.07.17
 

Uitspraak Regionaal College PKN
Het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland heeft een uitspraak gedaan in de door het College ontvangen en behandelde (acht) bezwaarschriften inzake het besluit om te komen tot een gezond meerjarenperspectief voor de PG Barendrecht. De scriba van de Algemene Kerkenraad heeft verzocht deze uitspraak te publiceren op onze website. Lees verder >> 07.07.17
 

Vieren met z'n drieën - Zes reisgenoten. . . .
De PKN-predikanten van Barendrecht-centrum hebben voor de zomercyclus 'Vieren met z'n drieën' gekozen voor een gemeenschappelijk thema: ' Zes reisgenoten voor de kerk op weg naar de toekomst'. Ds. Henk-Jan Ketelaar zal arts, Luthers theoloog, filosoof en musicus Albert Schweitzer centraal stellen. Ds. Cees Romkes gaat in op het leven van bijzondere twee vrouwen: Abichaïl, vrouw van koning David en Katharina von Bora, vrouwen van Maarten Luther. Ds. Jan Willem Stam belicht twee inspirerende theologen: Luthers theoloog en nazi-slachtoffer Dietrich Bonhoeffer en op 'radicaal'-theoloog en filosoof Peter Rollins. Het belooft een boeiende cyclus te worden, u bent van harte uitgenodigd!
Welke 'reisgenoot' ds. Jaap van Rootselaar zal belichten, is op dit moment nog niet bij ons bekend.
Wie alvast wat meer achtergrondinformatie wil lezen over de genoemde 'reisgenoten', lees verder >>.
07.07.17
  klik voor vergroting

Verbetering internet in Dorpskerkcomplex
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om de vier kerkgebouwen van de PG Barendrecht aan te sluiten op éénzelfde internetprovider, zodat de internetaansluitingen van de Dorpskerk, Bethelkerk en Triomfatorkerk op eenzelfde verbeterd niveau gebracht zullen worden, zoals Carnisse Haven dat nu al heeft. Daarmee zullen zowel de telefoon- als de internetverbindingen verbeteren. Zodra meer bekend is, wordt hierover bericht op onze website. 07.07.17
 

Nieuwe generatie Wifi in Dorpskerkcomplex
Oók het 'oudste huis van Barendrecht' volgt de digitale wereld op de voet. Zo is dezer dagen een nieuwe Wifi-installatie geplaatst in het Dorpskerkcomplex door Roel Groen en zijn compagnon René van der Boor. Zowel in de Dorpskerk, in de Ontmoeting als in de Oude Pastorie zijn digitale toegangspunten geplaatst, die een optimaal en breed gebruik van beveiligd draadloos internet waarborgen. Dit is de eerste van een drietal verbeteringen die op digitaal gebied zullen worden doorgevoerd. De volgende stap is de omzetting naar een verbeterde internetprovider, zodat digitale telefonie, snel internet en ook de alarminstallatie optimaal verbeterd zullen zijn.  De derde stap is de omzetting van onze kerktelefooninstallatie naar een kerkomroepinstallatie. Dat kan worden gerealiseerd zodra de toegang tot internet is verbeterd. 04.07.17
 
Aansluiting in de DK

en in de Ontmoeting

Synodevoorzittter blikt vooruit
Ds. Karin van den Broeke blikt vooruit op de belangrijke vergadering van de generale synode waarin besloten wordt over de classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl: 'Weg vervolgen. Deze uitdrukking kom je nogal eens tegen in routebeschrijvingen. Als synode spraken we inmiddels alweer bijna twee jaar geleden over ‘waar een Woord is, is een weg’. Tijdens de komende synodevergadering op 22 september valt het definitieve besluit over een zeer ingrijpende wijziging in de opzet van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees verder >> 04.07.17
 

Vieren met z'n drieën in de zomermaanden
Evenals voorgaande jaren zullen de komende zes weken er in Barendrecht-centrum steeds twee van de drie kerkgebouwen gesloten zijn in verband met het 'vieren met z'n drieën' De rode draad die door de zomerse vieringen heen loopt is:Zes reisgenoten voor de kerk op weg naar de toekomst’. Zomervakantie en het thema reizen zijn nauw verbonden. Ook als Protestantse Gemeente Barendrecht zijn we op reis. We zijn al een tijd 'samen op weg' en waar we zullen uitkomen begint steeds meer vorm te krijgen. De voorgangers hebben ervoor gekozen om in de erediensten in de zomerperiode telkens aandacht te besteden aan een bijzondere reisgenoot. Zo zal er iedere week een andere bekende, of minder bekende denker, theoloog of theologe, dichteres of dichter, filosofe of filosoof centraal staan. 'Iemand die de kerk ooit de weg heeft gewezen, in woord en daad. Iemand die ook nu nog iets te zeggen heeft. Iemand die ook ons op weg kan helpen', zo schrijft een van de predikanten.  Het beloven mooie erediensten te worden! U bent van harte uitgenodigd! 
Meer details volgen later. 02.07.17
 

Er zit muziek in de Dorpskerk(tuin)
Ook dit jaar werd het kerkelijk seizoen van de Dorpskerkgemeente afgesloten met een vrolijk lichtklassiek concert. Vanwege de weersomstandigheden kon het jammer genoeg niet plaatsvinden in de Kerktuin, maar de tuinzaal van de Ontmoeting bood een zeer comfortabel alternatief. Het optreden werd verzorgd door Hans van Gelder (piano), Peter Vliegenthart (klarinet) en Mieke Groen (sopraan). Het concert had een ongedwongen karakter. Bezoekers konden met een kopje koffie in de hand de muziek beluisteren en na het concert een wandeling in de tuin maken. Een compliment voor de musici en de werkgroep Kerktuin voor de uitvoering van dit nu al traditionele kerktuinconcert. Lees verder >> 04.07.17
  klik voor vergroting

Startzondag 2017
Op zondag 10 september as. wordt in sporthal De Driesprong de Startzondag gehouden, die is georganiseerd door de Rooms katholieke Sint Augustinusparochie en de Protestantse Gemeente Barendrecht. Het wordt een oecumenische viering waarin dhr. Maarten van Boekel en ds. Bert de Wit voorgaan. Het thema dit jaar is ‘Wegkijken of omzien naar elkaar’. Muzikale medewerking wordt verleend door het interkerkelijk koor Rejoice uit Mijnsheerenland o.l.v. Arnoud Hobbel en organist Nico de Mol. Lees verder >> 02.07.16
 

Geslaagde vrijwilligersavond
De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft als blijk van waardering een 'vrijwilligersavond' aangeboden aan alle vrijwilligers. Vrijdagavond 30 juni werden ruim tachtig vrijwilligers getrakteerd op een heerlijk buffet in de Ontmoeting. Het tweede gedeelte van de avond vond plaats in de Dorpskerk. Daar verzorgde Simon Hoek een presentatie over de door de Historische Vereniging gedigitaliseerde geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente tussen 1595 en 1889. Vervolgens maakte Tineke van der Meer de prijswinnaars bekend van de prijsvraag 'Wat is de mooiste liturgische schikking van de afgelopen 10 jaar?' en aansluitend overhandigde zij de afscheidnemende Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht elk een 'blijvend' exemplaar van de winnende liturgische schikking. Dorpskerkpredikant sloot de avond af op de wijze waarop ook de kerkenraadsvergaderingen worden beëindigd: met een Avondgebed.  'Het was een bijzonder geslaagde vrijwilligersavond', zo werd na afloop geconcludeerd door de aanwezigen.
Voor een uitgebreid verslag, lees verder >> 01.07.17

  klik voor vergroting

Nieuws van de Diaconie
De Diaconie, geeft informatie over de collectedoelen van de komende zondagen. Op zondag 25 juni was de collecte gericht op Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand tehuis voor kinderen, gehandicapte kinderen. Op zondag 2 Juli a.s. is de collecte gericht op Stichting Priyanthi. Lees verder >> 26.05.17

Dankwoord van Theo Barendrecht
Dezer dagen heeft Theo Barendrecht, die enkele weken geleden ter nauwernood ontsnapte aan de fatale gevolgen van een geklapte aorta, een dankwoord gericht aan al degenen die met hem en zijn partner hebben meegeleefd. Theo, die vooral bekend als de dirigent van het I.J.E.koor, is ook een regelmatige kerkganger in de Dorpskerk. Met hem zijn we dankbaar dat hij dit ernstige medische probleem heeft mogen overleven. Hij beëindigt zijn dankwoord met: 'Naar ik hoop kan ik vanaf het nieuwe seizoen langzaam de draad weer oppakken. Psalm 139: “Gij omgeeft mij en Gij legt Uw hand op mij”. God is groot!' Lees verder >> 26.06.17
 

Dorpskerk in het hart van nat ZomerFeest 2017
Ook bij de editie 2017 van het ZomerFeest in de oude dorpskern van Barendrecht nam de Dorpskerk een centrale rol in. Jammer genoeg viel er de hele dag een miezerige regen. Daardoor viel de belangstelling voor de buitenactiviteiten wat tegen. Daarentegen was het erg druk bij de kinderspelen in de Ontmoeting en ook de Snuffelmarkt draaide op volle toeren. De activiteiten in de Kerktuin trokken weinig belangstelling vanwege de regen. Zeer geslaagd waren de twee verschillende concerten die Arjan Breukhoven verzorgde op het Dorpskerkorgel. Arjan trakteerde de bezoekers op twee bijzondere concerten. Onder het thema 'Orgel Anders' presenteerde hij zowel klassieke- als filmmuziek op een wijze zoals alleen Arjan dat kan. Of nu de Sambeldans van Katsjatoerian was of de filmmuziek van Starwars, Arjan liet het Dorpskerkorgel juichen alsof er een héél orkest in de orgelkas zat....
 

Doormanplein voorlopig NIET autovrij!
Deze week heeft de rechtbank van Rotterdam de inwoners en ondernemers, die beroep aantekenden tegen het verkeersbesluit van gemeente Barendrecht, in het gelijk gesteld. Daarnaast heeft de rechtbank de beslissing op de bezwaren van de omwonenden en ondernemers vernietigd. De rechtbank heeft aangegeven dat er een nieuw onderzoek moet worden gedaan naar de parkeerdruk over de hele week.
Wethouder Dirk Vermaat is teleurgesteld: “Wij gaan ons nu allereerst verdiepen in de uitspraak en ons beraden op het vervolg. We willen nog steeds de uitstraling van het historische centrum van Barendrecht verbeteren en de oude dorpskern, een prachtig stukje Barendrecht, beter tot zijn recht laten komen.” Dit betekent dat het Doormanplein voorlopig niet autovrij wordt en ook de aangegeven blauwe parkerzones niet geldig zijn. Lees verder >> (foto fam. Lengkeek) 23.06.17

  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 25 juni a.s. was het de '2e zondag na Trinitatis'. Dit jaar viel deze zondag op een bijzondere gedenkdag, want het was de 'Gedenkdag van de Augsburgse Confessie'. Confessie betekent (geloofs-)belijdenis. De Augsburgse Confessie werd op 25 juni 1530 aangeboden aan en voorgelezen voor keizer Karel V tijdens de Rijksdag van Augsburg, vandaar de naam. De schrijver van de Augsburgse Confessie is Luthers naaste medewerker Melanchton. Omdat we als Dorpskerkgemeente in dit bijzondere Reformatiejaar veel elementen uit de Lutherse litugie volgen, besteedde Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam aandacht aan deze bijzondere gedenkdag. (Zie ook onderstaand zijn wijkbericht). Daarom was deze zondag de liturgische kleur rood, de kleur van de Geest en van het getuigen zijn. Lees  verder >>  22.06.17 
foto: North Carolina Museum of Art
  klik voor vergroting
Luther en Melanchthon
Schilder: Lucas Cranach Jr. (1558)

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder blikt hij vooruit op de komende vieringen in de Dorpskerk (waaronder de Gedenkdag van de Augburgse Confessie) en op het 'Vieren met z'n drieën' in de zomerperiode. Lees verder >> 20.06.17

Meditatie Klankbord 23.06.17
De meditatie voor het Klankbord van 23 juni is geschreven door ds. Bert de Wit. Zijn meditatie gaat dit keer over 'Wees niet bang'  Lees verder >> 20.06.17

Een Kerktuingebed
Ds. Piet Taselaar, die al vele jaren bijstand in het pastoraat verleent, heeft een warme band met de Dorpskerkgemeente, de Dorpskerk én de Kerktuin. En dat geldt wederzijds! Tijdens de eredienst op zondag 18 juni besteedde de predikant op unieke wijze aandacht aan de Kerktuin: hij presenteerde een Kerktuingebed. De Kerktuin van de Dorpskerk heeft onder andere een functie voor bezoekers die willen mediteren. Er is een 'stiltecirkel' ingericht waar men kan onthaasten en in gebed kan gaan. Ds. Taselaar heeft voor deze bijzondere gelegenheid het 'Zonnelied' van Franciscus van Assisi dat dateert uit het jaar 1225 omgedoopt tot 'Kerktuinlied'. De werkgroep Kerktuin heeft het lied dankbaar geadopteerd en zal het de komende weken plaatsen in de Stiltecirkel, zodat alle bezoekers het kunnen gebruiken. Lees verder >> 19.06.17
  Klik voor vergroting

Manuscript van het 'Zonnelied'
uit de bibliotheek van de
Basiliek Sacro Convento Assisi

Feest in de Kerktuin
Zondagmorgen 18 juni jl. was het feest in de Kerktuin van de Dorpskerk. Na de eredienst werd er een plaquette onthuld door Burgemeester Jan van Belzen en ds. Piet Taselaar. Zij waren het die zeven jaar geleden de Kerktuin feestelijk openden met het loslaten van enkele witte duiven. Die openingshandeling is fotografisch vastgelegd en nu als plaquette geplaatst in de Kerktuin. Werkgroeplid Janneke Vijfvinkel ging in haar welkomswoord in op het belang van de Kerktuin. Burgemeester van Belzen onderstreepte die woorden. De beide heren ontvingen als dank een potje honing van het bijenvolk dat de Kerktuin bewoont.  Lees verder >> 19.06.17

  Klik voor vergroting

De kerk, een herberg onderweg . . .
Uw webbeheerder was op 18 juni als 'Vriend van de Oude- of Pelgrimvaderskerk' genodigd bij de viering van het 600-jarig bestaan van een van de oudste en mooiste kerken van Rotterdam. (Zie ook onderstaand artikel). Tijdens een indrukwekkende en inspirerende eredienst stonden de twee predikanten van de Hervormde Gemeente Delfhaven, Arjan Markus en Martijn van Laar, stil bij dit unieke jubileum. De dienst was opgebouwd rondom Psalm 84. Daarbij werd een lied gezongen dat één op één geldt voor onze monumentale Dorpskerk en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, zo op de Pelgrimvaderskerk én de Barendrechtse Dorpskerk van toepassing zijnde, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >> 18.06.17
 

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

(uit een lied van dr. A.F. Troost)

Over Liturgie gesproken . . . Zondagen na Trinitatis
De vieringen in de Dorpskerkgemeente staan dit liturgisch jaar in het teken van 500 jaar Reformatie en daarom worden veel elementen vanuit de Lutherse liturgie  overgenomen in de zondagse erediensten in de Dorpskerk . Daarom ook wordt de Evangelielezing staande aangehoord. In die Lutherse traditie neemt het feest van de drieëenheid (Trinitatis) een belangrijke rol in daarom worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als 'de 1e (enz.) zondag na Tinitatis'. In deze periode is de liturgische kleur 'groen'. Die kleur staat symbool voor 'hoop, groei, toekomst'.17.06.17
  klik voor vergroting

Snuffelmarkt zomeracties
De Snuffelmarkt pakt uit vanwege de zomer! Er komen meerdere zomeracties. . . . Zo kunnen kinderen tijdens het ZomerFeest bij de Snuffelmarkt GRATIS een mooi boek uitzoeken in de speciale 'uitzoekdoos'. Op woensdagavond 28 juni organiseert de Snuffelmarkt een extra verkoopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Alle boeken zullen alleen op die verkoopavond te koop zijn voor € 0,50. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de monumentale Dorpskerk. Lees verder >> 17.06.17

Kunst 'in' en om de Dorpskerk
Zaterdag 17 juni is de 32e Barendrechtse Kunstmarkt gehouden, dit keer moest de organisatie 'uitwijken' naar de oude Dorpskern. Dat betekende dat er rondom de Dorpskerk en in gebouw de Ontmoeting vele tientallen kramen stonden van kunstenaars die hun veelal prachtige kunstwerken tentoonstelden en te koop aanboden. De zaal van de Ontmoeting stond vol met kramen en natuurlijk werd er door de vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente koffie/thee en frisdrank te koop aangeboden. Uit de vele positieve reacties  van standhouders en bezoekers kon worden opgemaakt dat de dit jaar gekozen locatie erg werd gewaardeerd. Misschien dus volgend jaar weer een Kunstmarkt 'in' en rondom de Dorpskerk. . . .? Lees verder >> 17.06.17

Wist u dat. . . .? Tentoonstelling in Cunerakerk Rhenen
In de oudste kerk van Rhenen - de bijna 570 jaar oude Cunerakerk - organiseert de Protestantse Gemeente Rhenen in het kader van 500 jaar Reformatie en 425 jaar Kerkenraad in Rhenen een expositie met als thema 'Sporen rond de Reformatie in Rhenen.' Het zoeken naar sporen rond de Reformatie in Rhenen heeft een schat aan gegevens opgeleverd. Deze interessante tentoonstelling loopt van woensdag 14 juni tot en met zaterdag 9 september 2017, van 13.00 tot 16.30uur. Lees verder >>  16.06.17

Wist u dat. . . . ? 600 jaar Pelgrimvaderskerk
Een van de oudste kerken van Rotterdam viert in het weekend van 16 - 18 juni haar 600 jarig bestaan. Het betreft de Oude Kerk van Rotterdam-Delfshaven, deze kerk wordt ook wel de Pelgrimvaderskerk genoemd omdat de Pilgrim Fathers (de grondleggers van de Verenigde Staten) in 1620 vanuit Delfshaven vertrokken. Met een jubileumconcert op 16 juni en een jubileum-eredienst op 18 juni wordt aandacht besteed aan het jubileum een van de mooiste en oudste kerken van Rotterdam. Elke zaterdagmiddag is er Open Kerk, loop eens binnen!  
Lees verder >> en lees meer over de Pilgrim Fathers >> 16.06.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . . ? Sacramentsdag
Met dank aan ds. Cees Romkes, die wekelijks een lied met toelichting rondstuurt aan een grote kring belangstellenden, dit keer een 'wist u dat-je' over de Sacramentsdag. Deze feestddag wordt gevierd op de donderdag ná Trinitatis (dit jaar 15 juni). In het Duitse taalgebied wordt dit 'Fronleichnam' genoemd. Sacramentsdag is een roomskatholieke feestdag ingesteld ter ere van het sacrament van de eucharistie. Op die dag wordt na de viering van de mis het sacrament in een processie door kerk, stad of streek gedragen. Daarbij draagt de priester een monstrans, waarin in het midden de gewijde hostie, dus voor de roomskatholieken het lichaam van Christus. Het feest is ingesteld in 1264 door paus Urbanus IV. Het sacrament van de eucharistie was en is een van de essentiële geloofsverschilpunten tussen katholieken en protestanten: de protestanten geloven niet in de lijfelijke aanwezigheid van Christus in de hostie. Tegenwoordig is Sacramentsdag nog een officiële feestdag in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Portugal. 15.06.17

Twee bijzondere erediensten in de Dorpskerk
Woensdag 14 juni was de Dorpskerkgemeente gastheer voor één van de loten die is voortgekomen uit de (voormalige) Hervormde Gemeente Barendrecht
namelijk de Hersteld Hervormde Gemeente Barendrecht e.o. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft, met een gebaar van goede wil, besloten om de Dorpskerk éénmalig te verhuren aan dit kerkgenootschap. Dit vanwege van de bevestiging en intrede van hun nieuwe predikant ds. K. Klopstra. In de middagdienst werd de nieuwe predikant bevestigd door zijn voorganger ds. C.M. Visser. In de avonddienst deed de nieuwe predikant zijn intrede. Ds. Klopstra en zijn kerkenraad hebben het gebruik van de Dorpskerk op hoge prijs gesteld, zo werd aan het eind van de dag gemeld aan hulpkoster Peter Bogaerds. 15.06.17

Prachtige gitaarmuziek in de Dorpskerk!
Gitarist Izhar Elias verzorgde 10 juni het zaterdagavondconcert waarmee Barendrecht Klassiek traditioneel het seizoen afsluit. Hiervoor had hij maar liefst drie bijzondere gitaren meegenomen waarmee hij muziek uit de 16e tot en met de 21e eeuw ten gehore bracht. Op deze manier werd de ontwikkeling van zowel de gitaar als de muziek voor het publiek hoorbaar. Dat de gitaar een volwaardig klassiek instrument is maakte Elias met zijn spel wel duidelijk. Onder het publiek was een aantal echte gitaarkenners dat deze avond al geruime tijd in de agenda had staan. De virtuositeit van deze gitarist was bij hen al bekend en werd ook deze avond weer hoog gewaardeerd. Met werken van onder andere  Rossini , Mertz en Tárrega wist Elias ook het publiek aan te spreken dat  minder ingewijd is in de wereld van de gitaar. Ook zijn duidelijke toelichting bij de muziek was verhelderend. 12.06.17
  klik voor vergroting
kijk op >> www.barendrechtklassiek.nl 

Looddieven slaan nogmaals toe
Zondagmorgen constateerde de hulpkoster van de Dorpskerk Peter Bogaerds dat de deur van de noodtrap achter de Oude Pastorie open stond, en dat terwijl die deur zaterdagmorgen nog was afgesloten! Kerkrentmeester Simon Hoek constateerde vervolgens dat over een lengte van zo'n 12 meter de loodslap op het dak van de Snuffelmarkt vannacht ook is afgesneden en gestolen. 
 
klik voor vergroting
Onze schadepost wordt dus nog groter (zie onderstaand artikel). Terwijl de Snuffelmarkt met 'dubbeltjes en kwartjes' geld bijeenbrengt voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex, hebben vandalen grote schade aangericht! Want niet alleen zullen de loodslabben vervangen moeten worden (door kunststofslabben!), maar ook zal de waterschade moeten worden hersteld. . . . . .We hebben ondertussen aangifte gedaan bij de Politie. Ook de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is geïnformeerd. Zodat men weet dat er looddieven rondwaren in de oude dorpskern. Men zij gewaarschuwd!10.06.17

Grote lekkage: veroorzaakt door diefstal. . . .
Hulpkoster Peter Bogaerds wist niet wat hij zag toen hij vrijdagmorgen de Ontmoeting binnenkwam....de zaal was omgetoverd in een kleine binnenzee! Een grote waterplas over de hele vloer en tafels en stoelen waren drijfnat. Dit was geen gewone lekkage, zo concludeerde kerkrentmeester Simon Hoek. Eenmaal op het dak van de Ontmoeting zag hij al snel de oorzaak van die grote lekkage: alle loodslabben van de Ontmoeting waren er afgesneden. De opstaande mastieken rand van het dak stond wijd open. Het had 's nachts als een trechter gefungeerd voor de grote hoosbuien. Bij nadere inspectie bleken óók alle loodslabben van het dak van de gang naar de Oude Pastorie te zijn gestolen. Al met al is zo'n 30 meter aan loodslabben verdwenen. Als noodmaatregel zijn alle muuraansluitingen afgeplakt met duct tape. En nu maar hopen dat het de komende dagen droog blijft. . . . Voor de foto's, kijk verder >>  09.06.17
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder blikt hij vooruit op de komende vieringen in de Dorpskerk. Lees verder >> 09.06.17

Meditatie Klankbord 10.06.17
De meditatie van het Klankbord van 10 juni geschreven door ds. Henk Jan Ketelaar. Zijn meditatie gaat dit keer over 'Kerk 2025', het visiedocument van de PKN, en over de gevolgen daarvan voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. Lees verder >> 09.06.17

Wist u dat. . . . . .? Grootste catacomben van Rome gerestaureerd
Tijdens de restauratie van de catacomben van Domitilla aan de Via Ardeatina in Rome werden dankzij de modernste technieken talrijke muurschilderingen uit de derde en vierde eeuw opnieuw zichtbaar. Sinds kort zijn ze opnieuw publiekelijk toegankelijk. Archeologen benadrukken het belang van de afbeeldingen in de catacomben van Domitilla, de grootse ondergrondse begraafplaats in Rome. Deze kunstwerken zijn de meest concrete en best zichtbare getuigen van de manier waarop christenen in de eerste eeuwen omgingen met de dood. Lees verder >> 09.06.17
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets (te) doen'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in de Dorpskerkgemeente nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien. . . . .? 09.06.17

Het wonder van Pinksteren
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland - ds. René de Reuver - schrijft in zijn Pinksterboodschap: ‘Het wonder van Pinksteren is dat talen niet verdelen maar verbinden.’ Zoals klinkt in het lied 'Samen in de naam van Jezus ...want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan…’. Heel vaak begrijpen mensen elkaar niet omdat ze een andere taal (lijken te) spreken. Het wonder van Pinksteren is dat talen niet verdelen maar verbinden. In de eigen taal hoort iedereen over ‘de grote daden van God’. De verschillende talen maken dat iedereen persoonlijk hoort over God, aldus ds. de Reuver. Lees verder >> 09.06.17
 

Gemeentebijeenkomst PG Barendrecht
In aanwezigheid van slechts enkele tientallen gemeenteleden hebben de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen verantwoording afgelegd over het jaar 2016. Voorzitter Kees Silvis opende de presentatie, waarna Aad Boers (penningmeester CvK) de CvK-cijfers presenteerde. Rob Benner (voorzitter Diaconie) presenteerde met woord, beeld en cijfers het werk dat de diaconie heeft verricht. Daarna lichtte hij de plannen toe die er binnen de diaconie worden ontwikkeld voor de toekomst van de PG Barendrecht als een diaconale/missionaire gemeente. De avond werd besloten door Anne-Mieke van Oost, de nieuwe pastoraal werker van Carnisse Haven. Voor de  presentaties die op de avond werden verzorgd, lees verder >> 09.07.17
 

Arja en Truus in de bloemen gezet / prijsvraag van start!
Na afloop van de feestelijke Pinksterviering werden Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht tijdens het koffiedrinken door de voorzitter van de Wijkkkerkenraad - Kees Vos - toegesproken. Hij dankte beide dames voor hun jarenlange inzet, waarna Simon Hoek namens de werkgroep eredienst beide dames een 'symbolisch boeket' overhandigde. 'Het witte gipskruid met haar ontelbare bloemetjes symboliseren de Dorpskerkgemeente en de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. De rode gerbera's die daaruit omhoogsteken, staan symbool voor door de Heilge Geest geïnspireerde vrijwilligers, waar Arja en Truus zulke sprekende voorbeelden zijn', aldus Simon. Hij riep daarna  iedereen op om mee te doen aan de prijsvraag: 'Wat is de mooiste liturgische schikking'. Lees verder op >> webpagina Prijsvraag. 04.06.17
  klik voor vergroting

Het Feest van de Geest!
Wereldwijd vieren Christenen met Pinksteren het Feest van de uitstorting van de Heilige Geest, zo ook in onze Dorpskerk! Het was een feestelijke viering, een gezinsdienst waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorging en Marie-Christien Goergen (dwarsfluit) en Hans van Gelder (orgel) hun medewerking verleenden. Antoinette Jansen had ook nu weer een prachtige Orde van Dienst gemaakt. Lees verder >>.

Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht hadden (voor de laatste keer) een prachtige liturgische schikking gemaakt, waarin het heilig vuur - dat mensen verbindt en inspireert - wordt gesymboliseerd. Klik op de foto en u ziet de twee dames, die de afgelopen jaren meer dan 150 liturgische schikkingen hebben gemaakt voor onze Dorpskerkgemeente. Dank je wel Arja en Truus voor jullie jarenlange bijdrage aan de vieringen! 04.06.17

  klik voor vergroting

Jacob van Eyckprijs uitgereikt
Het Utrechts Klokkenluidersgilde heeft de Jacob van Eyckprijs ingesteld voor personen of projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het 'campanologisch erfgoed' ( dit is het erfgoed van luidklokken en beiaards). Vrijdag 2 juni vond de uitreiking plaats in Utrecht. Er waren dit keer 11 personen / projecten genomineerd door de jury. Daaronder ook onze koster Jan van den Oever, die het beroep van klokkenluider in ere houdt. De prijs werd toegekend aan de projectgroep die het 17e eeuwse Van Call-uurwerk in de Utrechtse Jacobikerk heeft gerestaureerd. Daarnaast werd er speciale oeuvreprijs uitgereikt aan dr. Luc Rombouts, stadsbeiaardier van Tienen (B) en Leuven (B) voor zijn dissertatie over ontstaan en ontwikkeling van de beiaard in de Lage Landen. Alle overige genomineerden ontvingen een attentie, want 'elk van de genomineerden hebben op zijn/haar wijze een bijdrage geleverd aan de instandhouding van het erfgoed van luidklokken en beiaards', aldus de jury. 03.06.17 

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest. 01.06.17

   

Prijsvraag: wat is de mooiste liturgische schikking?
Zoals bekend zullen Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht - samen de werkgroep Liturgisch bloemschikken - met Pinksteren hun laatste liturgische schikking maken. Na 17 jaar (Arja) respectievelijk 15 jaar (Truus) gaan beide dames deze activiteit beëindigen, om meer tijd te krijgen voor andere (kerkelijke) activiteiten. Dit vertrek laten we natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Van de zeventien jaar dat de Dorpskerkgemeente een werkgroep Liturgisch bloemschikken kent, zijn er sinds de start van onze website (tien jaar geleden) zo'n 150 foto's van de schikkingen op onze website gepubliceerd.  Onze vraag aan de leden van de Dorpskerkgemeente en de overige bezoekers van de Dorpskerk is: Wat is de allermooiste schikking  uit die tienjaarsperiode? Op onze website en in de Ontmoeting zijn alle schikkingen per jaar gepubliceerd en er is een deelnameformulier beschikbaar. Doet u ook mee? Voor de fotobladen met liturgische schikkingen van de afgelopen 10 jaar en het deelnameformulier, lees verder >> 01.06.17

  klik voor vergroting

de mooiste schikking?

Wist u dat . . . . ? Hemelvaart in de visie van Luther
De website Hetgoedeleven.com (van het Friesch Dagblad) besteedt regelmatig aandacht aan de visie van de reformator Maarten Luther op kerk en samenleving. In een serie van prof. Markus Matthias (hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit) over Luthers theologische inzichten wordt dit keer aandacht besteed aan Hemelvaart. Volgens Luther is de hemelvaart van Jezus Christus niet slechts een verhaal over de manier hoe Jezus uiteindelijk afscheid nam van Zijn leerlingen. Volgens Luther is er echter veel meer aan de hand: het is de verhoging van Jezus Christus tot aan de rechterhand van God de Vader. Lees verder >>  01.06.17
 

Twee Dorpskerkvrijwilligers onderscheiden
Ook dit jaar zijn er leden van de Dorpskerkgemeente door Koning Willem- Alexander onderscheiden voor hun vrijwilligerswerk, binnen de Dorskerkgemeente én daar buiten. Met prachtige smoezen waren Henny de Regt en Ina Tol naar theater het Kruispunt gelokt, om daar tot hun grote verrassing uit handen van burgemeester Jan van Belzen een koninklijke onderscheiding te ontvangen. Beide dames worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Na de feestelijkheden  werden beide dames o.a. door enkele vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente gefeliciteerd. Natuurlijk waren er bloemen voor beide dames van de Wijkkerkenraad, als blijk van waardering voor het jarenlange vrijwilligerswerk voor o.a. de Dorpskerktuin (Henny-linker foto), resp. voor de Snuffelmarkt (Ina-rechter foto). 
Onze hartelijke gelukwensen! 26.04.17
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Dorpskerkvrijwilligers gehuldigd
Wat zou de kerk zijn zonder haar vrijwilligers? Elk kerkgenootschap steunt in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers en moet ze daarom koesteren. De Dorpskerkgemeente kent sinds enkele jaren een waarderingsspeld voor vrijwilligers die zich op buitengewone wijze én gedurende een zeer lange reeks van jaren hebben ingezet voor de Dorpskerkgemeente en/of de Dorpskerk. Afgelopen week hebben een tweetal gemeenteleden, die bijna hun hele leven actief zijn geweest voor onze wijkgemeente, deze onderscheiding opgespeld gekregen: het betreft de heer Cor Dorsman en mevrouw Pia Mooijaart. Zij werden op voordracht van een aantal  gemeenteleden door de wijkkerkenraad (WK) onderscheiden met onze unieke waarderingsspeld. Lees verder >> 20.04.17
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Doopschaal gereed!
Deze week hebben de kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek een bezoek gebracht aan het atelier van zilver- en goudsmid At Brandenburg in Schoonhoven (zie foto). Daarbij hebben zij de nieuwe zilveren doopschaal in ontvangst genomen. Tevens hebben zij een rondleiding gekregen in het atelier van de zilversmid, die tevens opleider is van jonge starters in het vak van zilver- en goudsmid. Dat was een indrukwekkende ervaring! Al eerder had hij de kerkrentmeesters door middel van foto's de wording getoond van de doopschaal vanaf de eenvoudige plaat zilver tot en met het prachtige eindproduct. De doopschaal past uitstekend in zowel de eeuwenoude doophouder, alsook in de nieuwe doopvont. Inmiddels in de schaal veilig opgeborgen en wacht op het doopwater van de eerstkomende dopenling.... Binnenkort worden de twee eerdere fotoraportages op onze website samen gevoegd tot één verslag van het hele wordingsproces van deze doopschaal, die het gestolen originele exemplaar van 1858 vervangt. Een woord van dank aan de schenkers van dit prachtige interieurstuk van de Dorpskerk is zeer op zijn plaats.
  klik voor vergroting

Geschonken: een balgenkamer
Bij de renovatie van het Dorpskerkorgel in 2013 kon één wens van de kerkrentmeesters en de kerkmusicus niet worden gerealiseerd omdat de financiële middelen destijds ontbraken. Dat betrof de bouw van een houten behuizing rondom de windvoorziening in de torenruimte van de Dorpskerk, een zogenaamde 'balgenkamer'. Nu de kerkrentmeesters de restauratie van het stucwerk in de kerktoren dit jaar onder de Rijkssubsidie kunnen laten uitvoeren, is een balgenkamer onontbeerlijk. Zo'n behuizing beschermt de windvoorziening tegen vuil en stof. Bovendien fungeert die ook als een isolatie bij grote temperatuurschommelingen in de torenruimte. Dankzij geoormerkte schenkingen van enkele anonieme vrienden van de Dorpskerk heeft de Stichting Vrienden van de Dorpskerk toegezegd dat de financiering van de bouw van een balgenkamer rond is. De firma GejoForm uit Ridderkerk zal het werk binnenkort in uitvoering nemen. De foto toont de opengelegde grote blaasbalg tijdens de renovatie in 2013. 13.02.17 
  klik voor vergroting

De wording van een nieuwe doopschaal - 2
In 2010 werd de zilveren doopschaal uit 1858 gestolen uit de Dorpskerk. In 2016 werd het initiatief genomen om te onderzoeken of een nieuw vergelijkbaar exemplaar een haalbare optie was. Het is dankzij een anoniem gemeentelid, die bij zijn overlijden een royale schenking heeft gedaan, dat een nieuwe doopschaal toch kan worden vervaardigd. Daarna werden nog enkele kleinere schenkingen gedaan door Vrienden van de Dorpskerk. Eind 2016 werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw zilveren exemplaar dat nagenoeg identiek zal zijn aan de oude doopschaal. De zilversmid heeft zijn werkzaamheden nu afgerond. De schaal zal alleen nog worden geraveerd. Een nieuwe serie foto's van zilversmid At Brandenburg geven een prachtig beeld van de 'wording van een doopschaal'. In twee verslagen wordt het hele proces uitgelegd. Lees verder >> 11.02.17
  klik voor vergroting

Weer stap naar betere klimaatregeling
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk streven al jaren naar een verbetering van de klimaatregeling van de Dorpskerk. Na nieuwe digitale regelapparatuur voor de luchtverwarming, volgde op 9 februari jl. de aanleg van een nieuw waterpunt in de toren van de Dorpskerk. Dit was nodig voor de komende plaatsing van de luchtbevochtigingsapparatuur, die door een Vriend van de Dorpskerk is geschonken. Voor het verslag van deze werkzaamheden, lees verder >>  09.02.17
  klik voor vergroting

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

De wording van een nieuwe doopschaal
In 2010 werd de zilveren doopschaal uit 1858 gestolen uit de Dorpskerk. In 2016 werd het initiatief genomen om te onderzoeken of een nieuw vergelijkbaar exemplaar een haalbare optie was. Het is dankzij een anoniem gemeentelid, die bij zijn overlijden een royale schenking heeft gedaan, dat een nieuwe doopschaal toch gemaakt kan worden. Daarna werden nog enkele kleinere schenkingen gedaan door vrienden van de Dorpskerk. Eind 2016 werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw zilveren exemplaar, dat nagenoeg identiek zal zijn aan de oude doopschaal. De zilversmid heeft foto’s 'gemaakt van het wordingsproces van de nieuwe doopschaal (nu met fotobijschriften). Lees verder >> 12.01.17
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende